1. seed

  = બી | bii

  seed

  = બીજ | biij

  seed

  = બીનો દાણો | biino daanno

  seed

  = બિયારણ | biyaarnn

  seed

  = બી | bii

  seed

  = શુક્ર | shukr

  seed

  = વીર્થ | viirth

  seed

  = બી જ | bii j

  seed

  = આદિકારણ | aadikaarnn

  seed

  = આરંભ | aarNbh