acoustic

Related Marathi | मराठी Words
- विशिष्ट ज्ञान आठवी कर्परचेता कर्णतांत्रिक किरण ध्वनिकी तरंग ध्वनिकी ध्वनि ध्वनि प्रकार ध्वनि प्रतिसाद ध्वनि प्ररोध ध्वनि प्रारण ध्वनि प्रारणमापी ध्वनि प्रारी पृष्ठांश ध्वनि रोध ध्वनि वाहकता ध्वनि विकिरण ध्वनि विरलन ध्वनि व्यातिकरणमापी ध्वनि शिंग ध्वनि शृंग ध्वनि संरोध ध्वनिकीय ध्वनिकीय संदमन ध्वनिछानक ध्वनिदाब ध्वनिपट ध्वनिभौतिकी ध्वनिभौतीकीय ध्वनिभौतीकीय घटकगुण ध्वनिभौतीकीय लक्षण ध्वनिवहन ध्वनिविचार, वैज्ञानिक ध्वनिविज्ञान ध्वनिविषयक ध्वनिव्यवस्था ध्वनिशास्त्र ध्वनीय ध्वनीविज्ञान नादविद्या भाषण, नाटक, बोलपट बाबत ठरवलेले इमारतीचे ध्वनिविषयक गुण किंवा वैशिष्ट भौतिक स्वनविज्ञान मनोध्वनिविज्ञान रेडिओध्वनि रेडिओध्वनिक स्थानक विद्युतध्वनिकी विद्युतध्वनिकीय विशिष्ट ध्वनि प्ररोध विशिष्ट ध्वनि रोध
acoustic