Marathi translation of initial

initial related Marathi | मराठी words

अंतर्विष्ट प्रारंभाक्षर अग्राक्षर अलंकृत आद्याक्षर आदि रेषा आदि- आदिकोशिका आदिरेषा आद्य आद्यमूत्र आद्यवर्णलोप आद्यस्वरलोप आद्याक्षर आद्याक्षरी आद्याक्षरे आद्येतर आरंभकोशिका आरंभाक्षर आरंभाजवळचा आरंभिक आरंभीचा उसळते आद्याक्षर उसळते प्रारंभाक्षर ठळक अक्षर ठळक प्रारंभाक्षर तात्पुरती प्रारंभिक निवड नावाची आद्याक्षरे पदाद्य पहिला प्रथम प्रस्थान - प्रस्थान बिंदू प्रस्थान रेषा प्राथमिक प्रारंभाचे प्रारंभिक प्रारंभिक अभिलेख प्रारंभिक खर्च प्रारंभिक चौकशी प्रारंभिक प्रयत्न प्रारंभिक प्रवेग प्रारंभिक भुरूप प्रारंभिक लेखे प्रारंभिक विवरण प्रारंभिक वेतन प्रारंभी प्रारंभीकरण प्रारंभीचा मुल मुल माला मूलतः अनियमित वर्धित आद्याक्षर वेतनश्रेणीतील सुरवातीचा टप्पा सार्थचित्राक्षर सुरवातीला सुरवातीस सुरुवातीचा सुरुवातीच्या अवस्थेत सुरुवातीला स्वत:होऊन