Marathi translation of make

make related English words

made makeone's hair stand on end give to makeone's hair stand on end give make ones flesh crawl make ones flesh creep to make ones flesh crawl to make ones flesh creep make inertim arrangements make a bed make up a bed to make a bed make a conjecture make a guess make an estimate make a conjecture make a guess make an estimate make a conjecture make a guess make an estimate make blind to make blind make a fuss to make a fuss make a guess to make a guess do make a swap to do make a swap make worse haste makes waste make necessary to make necessary make a fuss make inference to make inference make something obsolete to make something obsolete make an application to make an application make someone weak make impossible to make impossible it is not sought to make these rules applicable to such cases make something to make something make something unstable to make something unstable make someone restless make someone uneasy make mischief to make mischief mischief-maker make an advance make headway to make an advance make someone ill to make someone ill horizontal make-up make modern make happy make best of one's capacities modular make up make a row make a sketch to make to make a sketch make an allegation to make to make an allegation make recriminations to make recriminations make a noise make a racket make noise to make a noise to make noise make a sound make history make history. to make history to make history. make a signal to make a signal make a smooth paste by rubbing to make a smooth paste by rubbing make bare to make bare make a leap to make a leap make up the deficiency make up the deficiency. to make up the deficiency to make up the deficiency. make enthusiastic to make enthusiastic

make related Marathi | मराठी words

past participle tense of - to make past tense of - to make अंगावर काटा आणणे अंगावर शहारे आणणे अंतरिम व्यवस्था करणे अंथरूणघालणे अंदाज करणे अंदाज बांधणे अंदाज लावणे अंध करणे अकांडतांडव करणे अटकळ बांधणे अदलाबदल करणे अधिक गंभीर करणे अधिक घाई, अधिक उशीर अनावश्यक करणे अनावश्यक महत्व देणे अनुमान काढणे अप्रचलित करणे अर्ज करणे अशक्त करणे अशक्य करणे अशा प्रकरणांना हे नियम लागू करावे असा प्रयत्न नाही असह्य करणे अस्थिर करणे अस्वस्थ करणे आग लावणे आगलाव्या आगेकूच करणे आजारी पाडणे आडवी मांडणी आधुनिक करणे आनंदी करणे आपल्या सामर्थ्याची प्रराकाष्टा करणे आयातकार मांडणी आरडाओरड करणे आराखडा तयार करणे आरोप करणे आरोपप्रत्यारोप करणे आवाज करणे आवाज काढणे इतिहास घडवणे इशारा करणे उगाळणे उघडा पाडणे उडी घेणे उणीव भरून काढणे उत्पादन उत्साही करणे