Marathi translation of medical

medical related Marathi | मराठी words

औषधी भांडार नोंदवही चिकित्सा मध्य हिमोढ विद्यकीय वैद्यक वैद्यक दल वैद्यक महाविद्यालय वैद्यक रसायनशास्त्र वैद्यकशास्त्र वैद्यकशास्त्राचा वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी वैद्यकीय अधिव्याख्याता-नि-प्रयोगनिर्देषक वैद्यकीय अभिलेख ग्रंथपाल वैद्यकीय अभिलेख तंत्रज्ञ वैद्यकीय अहवाल वैद्यकीय उपचार वैद्यकीय चिकित्सालय वैद्यकीय तपासणी वैद्यकीय दृष्टीकोन वैद्यकीय निरीक्षक वैद्यकीय निरीक्षक कारखाने वैद्यकीय निरीक्षक राज्य कामगार विमा योजना वैद्यकीय न्यायशास्त्र वैद्यकीय परिचर वैद्यकीय परिचर्या वैद्यकीय परिचर्या नियम वैद्यकीय प्रतिपूर्ति वैद्यकीय प्रमाणपत्र वैद्यकीय फी वैद्यकीय भांडारपाल वैद्यकीय भूगोल वैद्यकीय मंडळ वैद्यकीय मानसशास्त्र वैद्यकीय मानासशास्त्र वैद्यकीय रजा वैद्यकीय लिपिक वैद्यकीय सांख्यिकी वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता वैद्यकीय साहाय्य वैद्यकीय सोयी वैद्यकीयदृष्टया स्वास्थ्यविषयक वैद्यकीय प्रमाणपत्र