Marathi translation of passion

passion related Marathi | मराठी words

अनुकंपा अनुकंपा उपदान अनुकंपा निधि अनुकंपा निवृत्तिवेतन अनुकंपा भत्ता अनुकंपा वाटल्यामुळे अनुकंपेने अभिनिवेशरहित मत अभिलाषा आकाशात विमानोड्डाण करण्याची तीव्र आकांक्षा आकाशात विमानोड्डाण करण्याची तीव्र आवड आग आवड आवेश आवेशयुक्त आसक्ती इच्छाहीन उत्कट उत्कटता उत्कटतेने उत्कटपणे उदासीन कणव कनवाळा कनवाळू करुणा वाटल्यामुळे करुणामय कळकळीचा कळवळा कारुण्य कीव कृपावंत कृपावान तळमळ तळमळीचा तीव्र वेदना त्तीव्र इच्छा दया दयामाया दयार्द्र दयाळू दयावंत दयावान दयाशील नि:पक्षपाती निरपेक्ष बुद्धीने भावनापूर्ण भावनाविवशतेने भावपूर्ण भावावेग भूतदया माया वासना वाहवून न जाता विकारवश विशेष आवड वेड सदय सहृदय हिरिरी