Marathi translation of transaction

transaction related English words

unauthorised transactions transaction relating to scheduled areas transactional analysis inter departmental transactions inter-government transactions central transactions in nonbank treasuries and subtreasuries transaction pertaining to more than one major head of account transaction of central and state government in the united kingdom central transactions classified abstract for central transactions transactions accounts of deposits and suspense transaction schedule of deposit transaction transaction of temporary character transaction adjusted on liability basis transaction originating in another division transactions settlement of transaction specified classes of transaction suspense transactions scheduale of suspense transactions monetary transactions central transactions in nonbank treasuries and subtreasuries adjustment of transaction between different governments monthly transactions transaction on account of pay and allowances of gazetted government servants transaction of other governments in state treasuries state transactions transaction on behalf of railway transaction with railway cash transaction cash transactions tax transactions cash transaction conduct a transaction make a transaction settlement of transaction transaction balance transaction matrix transaction to take place account of transactions details of transactions specified classes of transaction division of transaction detailed classification of the transaction transactional theeory of perception sterling transaction transaction relating to debt and remittance heads debt deposits and remittances transactions

transaction related Marathi | मराठी words

अनधिकृत व्यवहार अनुसूचित क्षेत्रांसंबंधीचे व्यवहार आंतरक्रिया आंतरक्रिया विश्लेषण आंतरविभागीय व्यवहार आंतरशासकीय व्यवहार उपकोषागारांतील केंद्रीय व्यवहार एकापेक्षा अधिक प्रधान लेखा शिर्षाच्या संबंधतील व्यवहार संबंधीचे व्यवहार केंद्र व राज्य शासनाचे इंग्लंडमधील व्यवहार केंद्रीय व्यवहार केंद्रीय व्यवहारांचा वर्गीकृत गोषवारा केलेला धंदा केलेला व्यवहार घेवदेव ठेवी व निलंबन व्यवहारांचे लेखे ठेवींच्या व्यवहाराची अनुसूची तात्पुरत्या स्वरूपाचे व्यवहार दायीत्वाच्या आधारावर समायोजित व्यवहार दुसऱ्या विभागात उदभवलेले व्यवहार देणेघेणे देवघेव देवघेवीची तडजोड देवघेवीचे विशिष्ट प्रकार देवाण-घेवाण निलंबन व्यवहार निलंबित व्यवहारांची अनुसूची पैशा संबंधीचे व्यवहार बँकेतर कोषागारांतील भिन्न शासनांमधील देवघेवीचे समायोजन महिन्याचे व्यवहार राजपत्रित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्यासंबंधीचे व्यवहार राज्य कोषागारांतील इतर शासनांचे व्यवहार राज्य शासनाचे व्यवहार रेल्वेच्या वतीने केलेले व्यवहार रेल्वेबरोबरचे व्यवहार रोख देवघेव रोख रकमेचे व्यवहार वस्तुविनिमयावरील कर विनिमय संज्ञापन विनिमय संवाद व्यवहार व्यवहार करणे व्यवहार देव घेव व्यवहार पूर्ण करणे व्यवहार शिल्लक व्यवहार सारणी व्यवहार होणे व्यवहारांचा लेखा व्यवहारांचे तपशील व्यवहारांचे विशिष्ट प्रकार व्यवहाराची विभागणी व्यवहाराचे तपशीलवार वर्गीकरण संवेदनेची आंतरक्रिया उपपत्ति सौदा स्टलिंग देवघेव स्टलिंग व्यवहार ॠण आणि वित्तप्रेषण शीर्षे व्यवहार संबंधीचे व्यवहार ॠण ठेवी व वित्तप्रेषणांचे व्यवहार