Marathi translation of transaction

transaction related Marathi | मराठी words

अनुसूचित क्षेत्रांसंबंधीचे व्यवहार आंतरक्रिया आंतरक्रिया विश्लेषण एकापेक्षा अधिक प्रधान लेखा शिर्षाच्या संबंधतील व्यवहार संबंधीचे व्यवहार केंद्र व राज्य शासनाचे इंग्लंडमधील व्यवहार केलेला धंदा केलेला व्यवहार घेवदेव तात्पुरत्या स्वरूपाचे व्यवहार दायीत्वाच्या आधारावर समायोजित व्यवहार दुसऱ्या विभागात उदभवलेले व्यवहार देणेघेणे देवघेव देवाण-घेवाण राजपत्रित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्यासंबंधीचे व्यवहार राज्य कोषागारांतील इतर शासनांचे व्यवहार रेल्वेच्या वतीने केलेले व्यवहार रेल्वेबरोबरचे व्यवहार विनिमय संज्ञापन विनिमय संवाद व्यवहार व्यवहार देव घेव व्यवहार शिल्लक व्यवहार सारणी व्यवहार होणे संवेदनेची आंतरक्रिया उपपत्ति सौदा ॠण आणि वित्तप्रेषण शीर्षे व्यवहार संबंधीचे व्यवहार