Marathi translation of transfer

transfer related English words

hittorf cell =transference cell transferred amidinotransferase acetyltransferase transference transferable transferred transfer conductance transfer impedance contributory transferred railway personnel provident fund laerning transfer transference methyl - poor transfer ran non-transferable non transferable non-transferable not transferable oxygen transferase inter manual transfer inter departmental transfer electron transfer electron transfer reaction excitation transfer transfer earning of a factor of production heat transfer energy transfer heat transfer negative transference negative transfer single transferable vote excluding the amount transferred to transfer of charge coulombmetric transfer catechol-o-methyl transferase transfers to coal mines rescue station fund transfers within the treasury advice to transfer debitcredit advice to transfer debit\credit transfer of expenditure transfer debit entry transfer transfer entry adjustment by transfer payment made by transfer pay by transfer adjustment by transfer transfer debit transfer credit transfer of funds by sub heads transfer paper transference of population advice to transfer debitcredit advice to transfer debit\credit made payable by transfer credit by transfer credit bill to be paid by transfer credit transfer credit transfer of funds against opposite payment at the district treasuries transfer rna for specific amino acid transferase transferrin transfer by pledging temporary transfer market rate of the day for telegraphic transfers telegraphic transfers suppressor transfer rna transfer of famine relief fund transfer scene bilateral transfer positive transfer transfer a lien from one post to another transfer of profits transferor transfer of funds dip transfer nwelding passive transfer transferred transfer value book transfer by book transfer outstanding debit adjustable by book transfer peptidyl transferase counter - transference feed back transfer function charge-transfer absorption charge-transfer complex transference number

transfer related Marathi | मराठी words

hittorf cell =transference cell past participle tense of - to transfer past tense of - to transfer अँमिडिनोट्रान्सफरेज अँसिटिलट्रान्सफरेज अंतरण अंतरणीय अंतरित अंतरित करणे अंतरित प्रवहन अंतरित संरोध अंतरित होणे अंशदायी स्थानांतरीत रेल्वे कर्मचारीवर्ग भविष्यनिर्वाह निधि अदलाबदल अध्ययन संक्रमण अर्थादेश अल्पमेथिल हस्तांतरण आएनए अस्थानांतरणीय अहस्तांतरणीय अहस्तातरनीय आँक्सिजन ट्रान्सफरेज आंतर हस्त संक्रमण आंतरविभागीय बदली इलेक्ट्रॉन स्थानांतर इलेक्ट्रॉन स्थानांतर अभिक्रिया उत्तेजन क्रमण उत्पादन घटकांची पर्यायी मिळकत उष्णता संक्रमण उष्णतांतरण ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जांतरण ऊष्मांतरण ऋण भवांतरण ऋण संक्रमण एकच संस्मरणीय मत कडे बदली केलेल्या रकमा वगळून कार्यभाराचे हस्तांतरण कुलोममितिक स्थलांतर कॅटेकॉल-ओ-मेथिल ट्रांसफरेज कोळसा खाणीसंबंधीच्या विमोचन केंद्र निधीकडे बदली केलेली रक्कम कोषागारांतर्गत बदली रकमा खर्च खाते बदलण्याची सूचना खर्च बदली करणे खर्चाकडे खातेबद्ल खातेबदल खातेबदल नोंद खातेबदलाद्वारा समायोजन खातेबदलाने दिलेल्या रकमा खातेबदलाने देणे खातेबदलाने समायोजन खातेबादलाने खर्ची टाकलेली रक्कम खातेबादलाने जमा केलेली रक्कम गौण शीर्षानुसार निधींचा खातेबदल चित्रांतरण कागद जनसमूहांचे स्थानांतरी काम जमा खाते बदलण्याची सूचना जमा रकमेच्या खातेबदलाने देय होणाऱ्या जमा रक्कम बदली करून जमेकडे खाते बदल करून चुकते करावयाचे बिल जमेकडे खातेबद्ल जिल्हा कोषागारांत तितक्याच रकमेचा भरणा करून त्याऐवजी बदली करण्यात आलेले निधि ट्रान्सफर आरएनए अँमिनो आम्ल ट्रान्सफरेज ट्रान्सफेरिन तबदील करणें तरणाद्वारे हस्तांतरण तात्पुरते स्थानांतरण तात्पुरते हस्तांतरण तारेने बदली करावयाच्या रकमांसाठी त्या दिवशी असलेला बाजारभाव तारेने बदली केलेल्या रकमा दमनकारी स्थानांतरण आरएनए दुष्काळ निवारण निधीची बदली केलेली रक्कम दृश्यांतर द्विपार्श्वी संक्रमण धन संक्रमण धरणाधिकार पदांतरित करणे नफ्याचे हस्तांतरण नावावर करून देणारा निधि बदली करणे निधींचे हस्तांतरण निमज्जी अंतरण सांधण निष्क्रिय स्थानांतरण नोकरीच्या ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदली झाली पर्यायी मूल्य पुस्तकी खातेबदल पुस्तकी खातेबदलाने पुस्तकी खातेबदलाने समायोजन करण्याजोग्या हिशेबात न घेतलेल्या खर्ची रकमा पेप्टडिल ट्रांसफरेज पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज प्रति-भावांतरण प्रतिपोषण रुपांतर फल प्रभार-स्थानांतर अवशोषण प्रभार-स्थानांतर संकुल प्रवाहनांक