Marathi translation of transfer

transfer related English words

transferred transference transferable transferred transfer conductance transfer impedance transference transfer earning of a factor of production transfer of charge transfers to coal mines rescue station fund transfers within the treasury transfer of expenditure transfer debit transfer entry transfer debit transfer credit transfer of funds by sub heads transfer paper transference of population transfer credit transfer of funds against opposite payment at the district treasuries transfer rna for specific amino acid transferase transferrin transfer by pledging transfer of famine relief fund transfer scene transfer a lien from one post to another transfer of profits transferor transfer of funds transferred transfer value transference number transfer travelling allowance transfers adjusted through combined transfer ledger and abstract transfer allowance transfer order transference n. psycgoan transference neurosis, psychoan transference resistance , psychoan transfers between public works offices transfer of property transfer of money transfer function transference cell transference number transference cell transfer at request transfer of funds between units of appropriation transfer from special development fund transfer value of surplus material transference transfer rna transfer printer transfer of  principle transfer by generalisation transfer coefficient transfer lag transfer ladle transference transfer order transfer rna transfer cost transfer travelling allowance advance transfer moulding transferred transferee transferor transference transfer agent transfer rna transfer entry chalans transfer value transferase transfer deed transferable transfer certificate transferability transferred transferred or transferee transfer payment transferred territory

transfer related Marathi | मराठी words

past participle tense of - to transfer past tense of - to transfer अंतरण अंतरणीय अंतरित अंतरित करणे अंतरित प्रवहन अंतरित संरोध अंतरित होणे अदलाबदल अर्थादेश उत्पादन घटकांची पर्यायी मिळकत कार्यभाराचे हस्तांतरण कोळसा खाणीसंबंधीच्या विमोचन केंद्र निधीकडे बदली केलेली रक्कम कोषागारांतर्गत बदली रकमा खर्च बदली करणे खर्चाकडे खातेबद्ल खातेबदल खातेबदल नोंद खातेबादलाने खर्ची टाकलेली रक्कम खातेबादलाने जमा केलेली रक्कम गौण शीर्षानुसार निधींचा खातेबदल चित्रांतरण कागद जनसमूहांचे स्थानांतरी काम जमेकडे खातेबद्ल जिल्हा कोषागारांत तितक्याच रकमेचा भरणा करून त्याऐवजी बदली करण्यात आलेले निधि ट्रान्सफर आरएनए अँमिनो आम्ल ट्रान्सफरेज ट्रान्सफेरिन तबदील करणें तरणाद्वारे हस्तांतरण दुष्काळ निवारण निधीची बदली केलेली रक्कम दृश्यांतर धरणाधिकार पदांतरित करणे नफ्याचे हस्तांतरण नावावर करून देणारा निधि बदली करणे निधींचे हस्तांतरण नोकरीच्या ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदली झाली पर्यायी मूल्य प्रवाहनांक बदली बदली करणे बदली प्रवास भत्ता बदली रकमांची संयुक्त खातेवही व गोषवारा यांद्वारे समायोजन केलेल्या बदली रकमा बदली स्थानांतरन भत्ता बदलीचा आदेश भावांतरण भावांतरण चेतापदशा भावांतरण प्रतिरोध मंजूर निधि एका घटकातून दुसऱ्या घटकाकडे बदली करणे मालमत्तेचे हस्तांतरण रक्कम बदली करणे रुपांतर फल वारंवारता प्रतिसाद फल विद्युत अपघटनीवाहक घट विद्युत वाहनांक विद्युतअपघटनीवाहक घट विनातीप्रमाणे बदली विनियोजनाच्या घटकांमध्ये निधि बदली करणे विशेष विकास निधीमधून बदली केलेली रक्कम शिलकी सामानाचे हस्तांतरण मूल्य संक्रमण संक्रमण आरएनए संक्राम मुद्रक सामान्यीकरण संक्रमण सामान्यीकरणजन्य संक्रमण स्थलांतर स्थलांतर गुणांक स्थलांतर प्रश्र्वता स्थलांतरण डावला स्थानांतरण स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण आरएनए स्थानांतरण करणे स्थानांतरण परिव्यय स्थानांतरण प्रवास भत्त्याची आगाऊ रक्कम स्थानांतरण रुपण स्थानांतररित स्थानांतरिती हस्तांतरक हस्तांतरण हस्तांतरण अभिकर्ता हस्तांतरण आरएनए हस्तांतरण करणे हस्तांतरण नोंदीसंबंधीची चलाने हस्तांतरण मूल्य हस्तांतरण विकर हस्तांतरण विलेख हस्तांतरणीय हस्तांतरणीय प्रमाणपत्र हस्तांतरणीयता हस्तांतरित हस्तांतरित किंवा हस्तांतरिती हस्तांतरित देणे हस्तांतरित प्रदेश