Marathi translation of venue

venue related English words

avenue non-tax revenue central revenue central board of revenue union revenue and expenditure remittance of revenue into treasury current revenue settlement of land revenue arrear of land revenue remission of land revenue land revenue land revenue system land revenue recoupment fund solvency of the sureties and their aliveness should be ascertained by reference to the revenue autho avenue corresponding revenue head of account per capita revenue on the security of allotted revenues operating revenue remission of irrigation revenue irrigation revenue irrogation revenue per capita revenue principal heads of revenue revenue non-revenue sources capital and revenue account allocation between capital and revenue heads revenue and receipts revenue components actual trend of evenue or expenditure loss of revenue scheduale of refunds of revenue relinquishment of revenue expenditure met from revenue expenditure revenue loss of revenue rights revenue advances return of revenue advances revenue and capital expenditure revenue surplus revenue expenditure revenue receipts revenue receipts and service payments reduction of revenue receipts revenue district revenue deposits repayment of revenue deposit revenue deficit revenue cost revenue stamp revenue reserve fund appropriation to revenue reserve fund revenue account expenditure on revenue accounts capital head within the revenue account capital expenditure head outside the revenue account revenue and capital expenditure revenue recovery certificate revenue returns revenue surplus head of revenue revenue head revenue revenue officer revenue record keeper progress of revenue and expenditure abatement of revenue revenue revenue inspector revenue court refund of revenue board of revenue revenue stamp revenue clerk revenue accountant expenditure written back to revenue revenue assistant revenue (matters) clerk estimates revenue chief controalling revenue authority revenue state revenue expenditure state revenue revenue department revenue not recovered in cash forest revenue refund of forest revenue revenue traffic revenue

venue related Marathi | मराठी words

एखादी गोष्ट मिळवण्याचा मार्ग एखादी गोष्ट मिळवण्याची पद्धत एखाद्या कार्यक्रमाचे स्थळ एखाद्या समारंभाचे स्थळ करबाह्य महसूल कराव्यतिरिक्त महसूल कार्यक्रमाचे ठिकाण केंद्रीय महसूल केंद्रीय महसूल मंडळ केंद्रीय महसूल व खर्च कोषागारात महसूलाचा भरणा करणे चालू महसुली रकमा जमाबंदी जमीन महसुलाची थकीत रक्कम जमीन महसुलातील सूट जमीन महसूल जमीन महसूल पद्धति जमीन महसूल भरपाई निधि जामिनांच्या पतदारीबद्दल आणि त्यांच्या ह्यातीबद्दल महसूल प्राधिकारयांकडून खात्री करून घ्यावी झाडीचा रस्ता तत्सम महसुली लेखाशीर्ष दरडोई महसूल नियत महसुलाच्या तारणावर परिचालन महसूल पाटबंधारे महसुलातील सूट पाटबंधारे महसूल प्रतिव्यक्ती महसूल प्रमुख महसुली शीर्षे प्राप्ति बिगर महसुली साधन संपत्ति बिगर महसुली साधने भांडवली व महसुली लेखा भांडवली व महसुली शीर्षांमधील वाटप भेटीचे ठिकाण महसुल व जमा महसुलविषयक घटक महसुलाचा किंवा खर्चाचा प्रत्यक्ष कल महसुलाची हानी महसुलाच्या परताव्याची अनुसूची महसुलातील सुट महसुलातून भागवलेला खर्च महसुली महसुली अधिकार गमावणे महसुली अधिकारांची हानि महसुली आगाऊ रकमा महसुली आगाऊ रकमांचे विवरण महसुली आणि भांडवली खर्च महसुली आधिक्य महसुली खर्च महसुली जमा रकमा महसुली जमा रकमा व सेवाविषयक प्रदान महसुली जमा रकमेतील घट महसुली जिल्हा महसुली ठेवी महसुली ठेवींची परतफेड महसुली तुट महसुली परिव्यय महसुली मुद्रांक महसुली राखीव निधि महसुली राखीव निधीकडे विनियोजन महसुली लेखा महसुली लेखा शीर्षावरील खर्च महसुली लेख्यातील भांडवली शीर्ष महसुली लेख्याबाहेरील भांडवली खर्चाचे शीर्ष महसुली व भांडवली खर्च महसुली वसुली प्रमाणपत्र महसुली विवरणे महसुली शिल्लक महसुली शीर्ष महसूल महसूल अधिकारी महसूल अभिलेखपाल महसूल आणि खर्चाची प्रगति महसूल कमी करणे महसूल कमी होणे महसूल खाते महसूल निरीक्षक महसूल न्यायालय महसूल परत करणे महसूल परतावा महसूल मंडळ महसूल मुद्रांक महसूल लिपिक महसूल लेखापाल महसूल विभागाकडे पुरांकित केलेला खर्च महसूल सहायक महसूलविषयक लिपिक महसूलाचे अंदाज मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी राजस्व राज्य महसुली खर्च राज्य महसूल राज्याचे महसूल खाते रोख रकमेमध्ये वसूल न झालेला महसुल वन महसूल वन महसूलचा परतावा वसूल वाह्तुकीपासून मिळालेला महसूल