KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'ઊ' in Gujarati language

ઊ ંટવૈદ in Gujarati

ઊ ભું in Gujarati

ઊ લટવું તે in Gujarati

ઊં ચામાં ઊંચું બિ ંદુ in Gujarati

ઊં ચી પદવીએ પ હોંચાડવું in Gujarati

ઊં જણ તરીકે in Gujarati

ઊં ડું ગયેલું – ઊતરેલું in Gujarati

ઊં ધુ કરવું in Gujarati

ઊંઘ in Gujarati

ઊંઘ (આવ્યા) વિનાનું in Gujarati

ઊંઘ (લેવી in Gujarati

ઊંઘ લાવનારી અને દરદ ઓછું કરનારી અફીણવાળી દવા. ઘે ન કે ઊંઘ લ ાવનારું. in Gujarati

ઊંઘ લાવનારું in Gujarati

ઊંઘ વગરની રાત. in Gujarati

ઊંઘણશી in Gujarati

ઊંઘણશીવૃત્તિ in Gujarati

ઊંઘતું માણસ in Gujarati

ઊંઘથી ઘેરાયેલું in Gujarati

ઊંઘના ઘેનમાં in Gujarati

ઊંઘમાં (વખત) ગાળવો –વિતાવવો in Gujarati

ઊંઘમાં ચાલતું – ફરતું – તે in Gujarati

ઊંઘમાં ચાલનાર કે બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરનાર (વ્યક્ તિ) – ઊંઘમ ાં જ ચાલવું ક ે બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી તે in Gujarati

ઊંઘમાં ચાલનાર – ફરનાર – તે in Gujarati

ઊંઘમાં ચાલવાની ટેવવાળું in Gujarati

ઊંઘમાં ચાલવું કે બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી in Gujarati

ઊંઘમાં ચાલવું – ફરવું – તે in Gujarati

ઊંઘમાં ઝબકીને ઊઠનાર in Gujarati

ઊંઘમાં હોવું in Gujarati

ઊંઘમાંથ ી જગાડવું. જાગ તું in Gujarati

ઊંઘરેટિયું in Gujarati

ઊંઘરેટું in Gujarati

ઊંઘવાળું in Gujarati

ઊંઘવું) in Gujarati

ઊંઘવું) લેવી તે in Gujarati

ઊંઘી ગયેલું in Gujarati

ઊંઘી જવું in Gujarati

ઊંઘી ન શકે એવું in Gujarati

ઊંઘીને ઊઠવું – જાગવું in Gujarati

ઊંઘે ઘેરાયલું in Gujarati

ઊંચ ી કક્ષા કે પદવીનું in Gujarati

ઊંચ ી કક્ષાનું શિક્ષકપદ. in Gujarati

ઊંચકવું in Gujarati

ઊંચકીને લઇ જવું in Gujarati

ઊંચકીને વાહનમાં (એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે) લઇ જવુ ં in Gujarati

ઊંચા ગ્લાસમાં અપાત ું આઇસ્ક્ર ીમ અને ફળના થરવાળું પીણું in Gujarati

ઊંચા અધિકારીની રૂએ રદ કરવું – નામંજૂર કરવું in Gujarati

ઊંચા કુળમાં જન્મેલું in Gujarati

ઊંચા પ્યાલામાં પીરસેલું પીણું in Gujarati

ઊંચા ભાવે in Gujarati

ઊંચા ભાવે વિનિમય in Gujarati

ઊંચા મકાન ના છાપરા કે ધા બા ઉપર બાં ધેલું ઘર કે ફ્લેટ in Gujarati

ઊંચા મિનારા in Gujarati

ઊંચા શંકુ આકારના મુખ્ય સઢવાળી વિહારનૌકાનો દોરડા ઇ. સરંજામ in Gujarati

ઊંચા સિદ્ધાન્તોવાળું in Gujarati

ઊંચા સૂરવાળી નાની વાંસળી. in Gujarati

ઊંચા સ્વરનું મોઢે વગાડવાનું વાદ્ય in Gujarati

ઊંચા હોદ્દા પર ચડાવવું તે in Gujarati

ઊંચા હોદ્દાવાળો લશ્કરી અમલદાર in Gujarati

ઊંચાઇ in Gujarati

ઊંચાઈ (પાયાથી શિખર સુધી in Gujarati

ઊંચાઈ અથવા તીવ્રતા ઘટાડવી. in Gujarati

ઊંચાણ પર આવેલી ખુલ્લી પડતર જમીન in Gujarati

ઊંચાણ(વાળી જમીન) in Gujarati

ઊંચાણ(વાળી) જમીન) in Gujarati

ઊંચાણવાળી ખુલ્લી જમીન in Gujarati

ઊંચાણવાળી જમીન in Gujarati

ઊંચાણવાળી – આગળ પડતી – જગ્યા in Gujarati

ઊંચાણવાળું in Gujarati

ઊંચાણવાળો જમીનનો સમતલ પટો in Gujarati

ઊંચાણવાળો ભાગ અથવા કિલ્લો in Gujarati

ઊંચાનીચાપણું in Gujarati

ઊંચામાં ઊંચા સ્વરને અંકિત કરનારું સાધન (રેકૉર્ડર ). in Gujarati

ઊંચામાં ઊંચી ભરતી. in Gujarati

ઊંચામાં ઊંચી સિદ્ધિવાળું. in Gujarati

ઊંચામાં ઊંચું કુળ in Gujarati

ઊંચાવેતનલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર in Gujarati

ઊંચી સ ્થિતિ in Gujarati

ઊંચી અદાલતની બેઠક માટે પ્રયોજાતી બેન્ચ પરના બેન્ કોમાં વાક્ યાંશમાં વપરાતા . in Gujarati

ઊંચી આવક મેળવનારાઓનો વર્ગ in Gujarati

ઊંચી ઓલાદનું પ્રાણી in Gujarati

ઊંચી ક ક્ષાનો શિક ્ષક. in Gujarati

ઊંચી કક્ષા કે સ્તરનું. in Gujarati

ઊંચી કક્ષાએ ચડાવવું in Gujarati

ઊંચી કક્ષાન ો ઉમરાવ in Gujarati

ઊંચી કક્ષાના અમલદારો. in Gujarati

ઊંચી કક્ષાના શ િક્ષકને લગ તું in Gujarati

ઊંચી કક્ષાની સમજશક્તિવાળું in Gujarati

ઊંચી કક્ષાનું in Gujarati

ઊંચી કક્ષાનો ભોગવાદ. in Gujarati

ઊંચી કક્ષાનો ભોગવાદી (માણસ). in Gujarati

ઊંચી કિંમતે. in Gujarati

ઊંચી ગળાપટ્ટી in Gujarati

ઊંચી ગોળ રેશમથી મઢેલી ટોપી. in Gujarati

ઊંચી જગ્ય ા in Gujarati

ઊંચી જગ્યા પર મૂકવું – લેવું in Gujarati

ઊંચી જગ્યાએ મૂકવું in Gujarati

ઊંચી જાતનું in Gujarati

ઊંચી જાતનું ઈમારતી લાકડું. in Gujarati

ઊંચી જાતનો લખવાનો કાગળ in Gujarati

ઊંચી દીવાલ અને કલગીવાળી લશ્કરી ટોપી. in Gujarati

ઊંચી પદવી કે હોદ્દો in Gujarati

ઊંચી પદવી કે હોદ્દો ધરાવનાર in Gujarati

ઊંચી પીઠ અને હાથાવાળો બાંકડો. in Gujarati

ઊંચી પીઠની ઉપર બે બાજુ બહાર નીકળેલા ટેકાવાળી ખુર શી. in Gujarati

ઊંચી ફેશન (વાળી દુનિયા). in Gujarati

ઊંચી બેઠક in Gujarati

ઊંચી રીતે in Gujarati

ઊંચી લાકડાની પેટીમાં કે કબાટમાં રખાતું ઘડિયાળ in Gujarati

ઊંચી વેદીને પાછળનો (મોટા) દેવળનો ભાગ. in Gujarati

ઊંચી સંયોજન શક્તિ કે બલ્યાંક સાથેના ગંધકનું –વાળ ું. in Gujarati

ઊંચી સાહેબી ટોપી કે શિરસ્ત્રાણ. in Gujarati

ઊંચુ કરવું in Gujarati

ઊંચુ પદ – પદવી in Gujarati

ઊંચુ મન in Gujarati

ઊંચુ સ્થાન in Gujarati

ઊંચું in Gujarati

ઊંચું અને તંગ બેસતું ગળું અથવા કૉલર. in Gujarati

ઊંચું અને સુકલકડી. in Gujarati

ઊંચું આવવું–ઊચકાવું–તે in Gujarati

ઊંચું કર વું in Gujarati

ઊંચું પદ કે સ્થાન ગુમાવવું in Gujarati

ઊંચું મકાન in Gujarati

ઊંચું શિખરબંધ બૌદ્ધ મંદિર in Gujarati

ઊંચુંનીચું in Gujarati

ઊંચુંનીચું થતું in Gujarati

ઊંચુંવ્યાસપીઠ in Gujarati

ઊંચુંુ અને સુકલકડી in Gujarati

ઊંચે in Gujarati

ઊંચે ઊંડે – ઊછ ળે એવી રીતે મા રવો. ગાયના કૂલાના નીચેનો ભાગ – માંસ in Gujarati

ઊંચે આકાશમાં જઈને ફૂટતી હવાઈ. સીધું ઊંચે જવું – ઊડવું. in Gujarati

ઊંચે આડી બાંધેલી જાળ પરથી દડો સામસામે હાથે ફેંકવ ાની રમત. in Gujarati

ઊંચે ઊડનારું એક ગાનારું પક્ષી in Gujarati

ઊંચે ઊડવું in Gujarati

ઊંચે ઊડવું – ઉડાડવું in Gujarati

ઊંચે ચડવુ ં ઉચ્ચ પદ ઇરછવું in Gujarati

ઊંચે ચડવું – ઊડવું in Gujarati

ઊંચે ચડાવવું – ચડાવવામાં આવવું તે in Gujarati

ઊંચે જવું – આવવું in Gujarati

ઊંચે દરે in Gujarati

ઊંચે – ઉપર – ઉછાળ વો in Gujarati

ઊંચે – ઊંચી પદવીએ – ચડાવવું તે in Gujarati

ઊંચેનીચે હીંચવાનો ચીંચવો in Gujarati

ઊંચો અવાજ in Gujarati

ઊંચો જન્મદર in Gujarati

ઊંચો જોડો in Gujarati

ઊંચો ઢોળાવ કે માર્ગ. in Gujarati

ઊંચો ઢોળાવ – માર્ગ પૂર્વના ક્ ષિતિજની જરાક ઉપર in Gujarati

ઊંચો ભૂશિર in Gujarati

ઊંચો મૃત્યુદર in Gujarati

ઊંચો હોદ્દો in Gujarati

ઊંચો હોદ્દો કે સત્ તાના સ્થાન વાળું in Gujarati

ઊંચો હોદ્દો ધરાવનાર તુર્કી અમલદાર. in Gujarati

ઊંજણ in Gujarati

ઊંજણી ન ાખનાર in Gujarati

ઊંજણી નાખવી in Gujarati

ઊંજણો in Gujarati

ઊંજવું in Gujarati

ઊંજ્યા વિનાના મજાગરાંનો ચૂંચૂં અવાજ. ચૂંચૂં અવાજ કરવો in Gujarati

ઊંટ in Gujarati

ઊંટ(નું મ હોરું) in Gujarati

ઊંટડા પરનો બીજો સ્થિર રાખવા અથવા તંબુને ઊભો રાખવ ા માટેનું દોરડું in Gujarati

ઊંટડો in Gujarati

ઊંટડો. ખે ંચવું in Gujarati

ઊંટના જેવી લાંબી ડોકવાળું એક આફ્રિકાનું પ્રાણી in Gujarati

ઊંટનો ઢેકો in Gujarati

ઊંટવૈદ in Gujarati

ઊંટવૈદની દવા – ઇલાજ in Gujarati

ઊંટવૈદું. in Gujarati

ઊંડા અવાજવાળું એક જાતનું નગારું. in Gujarati

ઊંડા કાદવ કે કાંપવાળી જગ્યા in Gujarati

ઊંડા ચમચા કે તાવડા વતી બહાર – ખોદી – કાઢવું તે in Gujarati

ઊંડા દરિયામાં ઊતરીને નિરીક્ષણ કરવા માટેનું ગોળાક ાર પાત્ર. in Gujarati

ઊંડા દરિયામાં સંશોધન માટે સબમરિન. in Gujarati

ઊંડા દુ:ખમાંથી in Gujarati

ઊંડા પાણીમાં ડૂબકી મારનાર in Gujarati

ઊંડા ફાંટાવાળી પૂછડીવાળું પતંગિયું ઇ in Gujarati

ઊંડા વ્રણને લગતું in Gujarati

ઊંડા વ્રણવાળું ભગંદરવાળું. in Gujarati

ઊંડાણ in Gujarati

ઊંડાણ કે ગા ંભીર્ય વિન ાનું in Gujarati

ઊંડાણ કે ગાંભીર્યહીનતા. in Gujarati

ઊંડાણ નક્કી કરવું in Gujarati

ઊંડાણ માપવાનો સી સાનો ગોળો – શંકુ. ઊભું in Gujarati

ઊંડાણ માપવાનો સીસાનો શંકુ in Gujarati

ઊંડાણ માપવું in Gujarati

ઊંડાણ વિનાનું in Gujarati

ઊંડાણ – તલસ્પર્શી પણું જ્ઞાન ધર ાવનારું in Gujarati

ઊંડાણથી in Gujarati

ઊંડામાં ઊડું in Gujarati

ઊંડી in Gujarati

ઊંડી આહ in Gujarati

ઊંડી છાપ કે અસર પાડવી in Gujarati

ઊંડી છાપ કે અસર પાડી શકાય તેવું in Gujarati

ઊંડી જડ in Gujarati

ઊંડી જડ ઘાલી બેઠેલું in Gujarati

ઊંડી ફાટ in Gujarati

ઊંડી ફાટને લીધે બે ભાગમાં વહેંચાયેલું. in Gujarati

ઊંડી ભાવનાઓવાળું in Gujarati

ઊંડી રાહત. in Gujarati

ઊંડી લા ગણી વ્યક્ત કરનારું in Gujarati

ઊંડી વિચારણા in Gujarati

ઊંડી શોધખોળ કરવી in Gujarati

ઊંડી સમજ. in Gujarati

ઊંડી સાંકડી ખીણ in Gujarati

ઊંડુ દુ:ખ in Gujarati

ઊંડું in Gujarati

ઊંડું કરવું – થવું. in Gujarati

ઊંડું જ્ઞાન – સમજ in Gujarati

ઊંડું પોલાણ – ખાડો – ફાટ in Gujarati

ઊંડું બનાવવું. in Gujarati

ઊંડું બાકું –વિવર – ખોદવું in Gujarati

ઊંડું રહસ્ય in Gujarati

ઊંડું – તલસ્પર્શી – જ્ઞાન ધરાવના રું in Gujarati

ઊંડો અનો ખોખરો in Gujarati

ઊંડો અભ્યાસ in Gujarati

ઊંડો અર્થ in Gujarati

ઊંડો આદર in Gujarati

ઊંડો કે તદ્દન નીચેનો કે અંદર નો ભાગ in Gujarati

ઊંડો ખાડો in Gujarati

ઊંડો રણકાદાર અવાજ in Gujarati

ઊંડો રસ in Gujarati

ઊંડો વ્રણ in Gujarati

ઊંડો શ્વાસ in Gujarati

ઊંધમાં ચાલવાની ટે વ in Gujarati

ઊંધા વી આકારની વાળેલી પટ્ટી in Gujarati

ઊંધા/વિપરીત સંબંધથી અનુમાન / ધારણા / તર્ક in Gujarati

ઊંધી વાળેલી – મારેલી – બેવડી ગાંઠ in Gujarati

ઊંધુ વાળવું in Gujarati

ઊંધું in Gujarati

ઊંધું કરવું in Gujarati

ઊંધું ઘાલીને in Gujarati

ઊંધું ઘાલીને મંડયા રહેવું. in Gujarati

ઊંધું વળવું તે in Gujarati

ઊંધું વળી જવું in Gujarati

ઊંધું વળી જવું – વળીને ડૂબી જવું. in Gujarati

ઊંધું વાળ વું–વળી જવ ું in Gujarati

ઊંધું વાળવું in Gujarati

ઊંધું વાળવું – ઉથલાવવું – તે in Gujarati

ઊંધું. ખોટી – અવળી –દિશામાં in Gujarati

ઊંધુંચતું in Gujarati

ઊંધુંચત્તુ in Gujarati

ઊંધુંચત્તું કરવું. ચડતું વલણ in Gujarati

ઊંધે માથે ગબડાબી દેવું – પાડી નાખવું in Gujarati

ઊંધે માથે પાડી નાખવું – પડી જવું તે in Gujarati

ઊંભું in Gujarati

ઊંમર in Gujarati

ઊકડું બેસવું in Gujarati

ઊકલવું in Gujarati

ઊકળતા પાણી માં થોડો વ ખત બોળવું in Gujarati

ઊકળતા પાણીથી વીંછળ વું – વીંછ ળીને સાફ કરવું in Gujarati

ઊકળતું in Gujarati

ઊકળબિંદુ in Gujarati

ઊકળવા મા ંડે ત્યાં સુધી ગરમ કરવું. દઝાડવું–દાઝવું–દઝાવું–તે in Gujarati

ઊકળવું in Gujarati

ઊકળવું તે in Gujarati

ઊખર in Gujarati

ઊગમ in Gujarati

ઊગમસ્થાન in Gujarati

ઊગવા માંડતું in Gujarati

ઊગવું in Gujarati

ઊઘડવું in Gujarati

ઊચક અનુદાન in Gujarati

ઊચક સોદો in Gujarati

ઊચકજ્ઞઊધડું કામ in Gujarati

ઊચા સૂરમાં in Gujarati

ઊચી દાંડીવાળું નાક. in Gujarati

ઊછરવ ું in Gujarati

ઊછળવું in Gujarati

ઊછળ્યા પછી ત ેને મારેલો ફટકો in Gujarati

ઊજ વવું in Gujarati

ઊજળું in Gujarati

ઊજળું (શ્યામ નહિ) in Gujarati

ઊજવવ ું in Gujarati

ઊજવવું in Gujarati

ઊજવવું ત ે in Gujarati

ઊટણું in Gujarati

ઊટપટાંગ in Gujarati

ઊટપટાંગ અનુમાન અથવા સાહસ (દૂરથી ઝડપાયેલું દ્દશ્ય ) in Gujarati

ઊઠવું in Gujarati

ઊઠીને ઊભું થયેલું in Gujarati

ઊડતા જંગલી હંસો ઇ.નું ટોળુ ં in Gujarati

ઊડતા વિમાનની પાછળ રહેતી જોરદાર હવા in Gujarati

ઊડતી મુલાકાત લેવી in Gujarati

ઊડતી ર કાબી in Gujarati

ઊડતી વાત. અફવા ફેલાવવી in Gujarati

ઊડતી સાંભળેલી in Gujarati

ઊડતું અથવા આમતેમ ફરતું. ટોળામાં અથવા ટોળાની જેમ ફરવું – જવું in Gujarati

ઊડતું વગેરે. ઊડવું તે. in Gujarati

ઊડતું હોવું in Gujarati

ઊડનમાછલી. in Gujarati

ઊડનાર કે નાસી જનાર in Gujarati

ઊડયા કરવું in Gujarati

ઊડવાની રીત in Gujarati

ઊડવું in Gujarati

ઊડવું તે in Gujarati

ઊડી જતી શાહી in Gujarati

ઊડી જવું in Gujarati

ઊડી જાયતેમ કરવું in Gujarati

ઊડી જાયતેમ કરવું – તે in Gujarati

ઊડી શકે અવું in Gujarati

ઊડીને આંખે વળગે એવું in Gujarati

ઊડીને ખૂબ ઊંચે જવું in Gujarati

ઊણપ in Gujarati

ઊણપ નો રોગ. in Gujarati

ઊણપ ભરી કાઢવી – કાઢવામાં ઉપયોગી થવું in Gujarati

ઊણપ. in Gujarati

ઊણપવાળું in Gujarati

ઊણપવાળું. in Gujarati

ઊતકવિજ્ઞાન in Gujarati

ઊતર તી કક્ષાના લોકો સાથે તોછડાઈથી વર્તન in Gujarati

ઊતર તી કક્ષાનુ ં in Gujarati

ઊતરડી નાખવું in Gujarati

ઊતરત ી કક્ષાના લોકો સાથે તોછડાઈથી વર્તનાર in Gujarati

ઊતરતા દરજ્જાનું in Gujarati

ઊતરતા દરજ્જાનું ગણવું તો– ગણી તેની સાથે વર્તવું તે in Gujarati

ઊતરતા દરજ્જાનું ગણવું – ગણી તેની સાથે વર્તવું in Gujarati

ઊતરતા હોદ્દાનું કે મહત્ત્વનું in Gujarati

ઊતરતી આકૃતિ in Gujarati

ઊતરતી ક ક્ષાનું સમાચારપત્ર in Gujarati

ઊતરતી ક ોટિનું in Gujarati

ઊતરતી કક્ષા કે પદનું in Gujarati

ઊતરતી કક્ષાએ. તે પછી – પછીની જગ્યાએ in Gujarati

ઊતરતી કક્ષાની સંસ્થા in Gujarati

ઊતરતી કક્ષાનું in Gujarati

ઊતરતી કક્ષાનું ચારિત્ર્ય. in Gujarati

ઊતરતી કક્ષાનો માલ in Gujarati

ઊતરતી કે હલકી કોટિનું in Gujarati

ઊતરતી કોટ િનું in Gujarati

ઊતરતી કોટિના કુળ સાથે લગ્નસંબંધ in Gujarati

ઊતરતી કોટિનુ ં in Gujarati

ઊતરતી કોટિનું in Gujarati

ઊતરતી કોટિનો – બીજા નંબરનો – માલ in Gujarati

ઊતરતી તુલના in Gujarati

ઊતરતી દિશામાં in Gujarati

ઊતરતું in Gujarati

ઊતરતો અથવા ગૌણ ભાગ. in Gujarati

ઊતરતો ઢોળાવ. in Gujarati

ઊતરનાર પર સંક્ રાન્ત કરવા માટે ફરી ઉતરા વવો in Gujarati

ઊતરવું in Gujarati

ઊતરવું – ઊતરી આવવું – તે in Gujarati

ઊતરી ગયેલું in Gujarati

ઊતરી ગયેલું હોય તે વું in Gujarati

ઊતરી ગયેલું ગંધા તું in Gujarati

ઊતરી જવું in Gujarati

ઊતિશાસ્ત્રજ્ઞ in Gujarati

ઊથલપાથલ in Gujarati

ઊથલી પડવું in Gujarati

ઊથલો in Gujarati

ઊથલો મારવો in Gujarati

ઊદય in Gujarati

ઊદાસ in Gujarati

ઊધઇ કંસારીની જાતનું જીવડું in Gujarati

ઊધઇ ખાનારું આફ્રિકાનું એક નિશાચર સસ્તન પ્રાણી. in Gujarati

ઊધઈ. in Gujarati

ઊધ્ર્વ સોપાન in Gujarati

ઊધ્ર્વદ્દષ્ટિવાળું in Gujarati

ઊધ્ર્વપ ાતનથી બનાવવું in Gujarati

ઊધ્ર્વપાતન (કરવું તે) in Gujarati

ઊધ્ર્વપાતન કરવું in Gujarati

ઊધ્ર્વપાતન દ્વારા મિશ્રણના જુદા જ ુદા ઘટકોને અલગ પાડવા. in Gujarati

ઊધ્ર્વમુખ પ્રક્ષેપી તંતુ in Gujarati

ઊધ્ર્વહનું in Gujarati

ઊધ્ર્વ–અધિચેતક in Gujarati

ઊધ્વરરેખિત પિંડ in Gujarati

ઊન in Gujarati

ઊન આપનારું in Gujarati

ઊન ઇ.નો in Gujarati

ઊન ઇ.નો રેસો (તેની લંબાઈ અને જાત.) મહત્વનું in Gujarati

ઊન કે કાપડનો ભૂકો in Gujarati

ઊન કે શણ કાંતવાની ફાટવાળી લાકડી – ત્રાક – તકલી. in Gujarati

ઊન સાથેના ઘેટાના ચામડાનું વસ્ત્ર અથવા પાથરણું in Gujarati

ઊન સાફ કરવાનું એના જેવું ઓજાર in Gujarati

ઊનના ગુચ્છા જેવું. in Gujarati

ઊનની વાંદરટોપી in Gujarati

ઊનનું in Gujarati

ઊનનું કપડું in Gujarati

ઊનનું કાપડ અથવા વસ્ત્ર કે વસ્ત્રો in Gujarati

ઊનનું ગૂંથેલું કાપડ. in Gujarati

ઊનનું ગૂંથેલું જાકીટ in Gujarati

ઊનનું ગૂંથેલું જાકીટ – કેડ સુધીનો કોટ in Gujarati

ઊનનું જાડું કપડું. in Gujarati

ઊનનું જાડું પાથરણું. in Gujarati

ઊનનું જાડું – ખરબચડું – કાપડ. in Gujarati

ઊનનું બહુધા મિશ્ર રંગોનું ખરબચડું કાપડ in Gujarati

ઊનનું બારીક કાપડ in Gujarati

ઊનનો ખેસ in Gujarati

ઊનનો નાનકડો દડો (શણગાર માટેનો) in Gujarati

ઊનવાળું – ના જેવું in Gujarati

ઊના પાણીના ઝરા કે કુંડવાળું ઇગ્લેન્ડનું એક શહેર in Gujarati

ઊની કપડાં in Gujarati

ઊની પાંદડાં અને પીળાં ફૂલવાળો એક છોડ in Gujarati

ઊની સ્વેટર in Gujarati

ઊનું in Gujarati

ઊપજ in Gujarati

ઊપજવું in Gujarati

ઊપજેલું in Gujarati

ઊપલકિયું in Gujarati

ઊપલા વર્ગની – ખાનદાન – સ્ત્રી in Gujarati

ઊપશમન in Gujarati

ઊપશમન કરવું. in Gujarati

ઊપસી આવવું તે in Gujarati

ઊપસી આવે તેવી રીતે આકૃતિ કોતરવી – ઓતવી – ઉપસાવવી તે. in Gujarati

ઊપસી આવે તેવી રીતે આકૃતિ કોતરવી –ઉપસાવવી. in Gujarati

ઊપાધિ in Gujarati

ઊબ in Gujarati

ઊબકો in Gujarati

ઊબટ in Gujarati

ઊબટું in Gujarati

ઊભયસાચી in Gujarati

ઊભરાઇ જ વું in Gujarati

ઊભરાઇ જવું in Gujarati

ઊભરાઈ જવા દેવું in Gujarati

ઊભરાત ું in Gujarati

ઊભરાતું in Gujarati

ઊભરાતું . પૂરેપૂરુ ં in Gujarati

ઊભરાતું ગરમ ખાતર નાખીને તૈયાર કરેલો ક્યારો in Gujarati

ઊભરાવાળ ું પીણું in Gujarati

ઊભરાવાળું in Gujarati

ઊભરાવું in Gujarati

ઊભરાવું ઘાટ ઘડવો. ગાળેલો દારૂ in Gujarati

ઊભરાવું તે in Gujarati

ઊભરો in Gujarati

ઊભરો આણવો – આવવો in Gujarati

ઊભરો આણેલું કે ગાળેલું પેય in Gujarati

ઊભરો કાઢવો in Gujarati

ઊભવ ાની જગ્યા – આધાર પાછો મે ળવવો. in Gujarati

ઊભા ચડાણવાળુ ં in Gujarati

ઊભા ચડાણવાળો ઉપર પઠાર (ઉચ્ચપ્રદેશ)વાળો અટૂલો ટેક રો in Gujarati

ઊભા થવું in Gujarati

ઊભા થાંભલા પર આડો ચપટો પથ્થર મૂકીને બનાવેલી પ્રા ગૈતિહાસિક સ્મારક રચના. in Gujarati

ઊભા પથ ્થરોનું વર્તુળ in Gujarati

ઊભા પથ્થર પર એક લાંબો આડો પથ્થર મૂકીને બનાવેલી ક બર in Gujarati

ઊભા માર્ગવાળી કબર in Gujarati

ઊભા રહેતાં ડગમગવું in Gujarati

ઊભા રહેવાની કે બેસવાની ઢબ. વલણ in Gujarati

ઊભા રહેવાની – જેટલી જગ્યા. in Gujarati

ઊભા રહેવું in Gujarati

ઊભા લાકડાના થડવાળી એક જાતની મોટી ફર્ન વનસ્પતિ. in Gujarati

ઊભા હતા ત્યાંથી નીચે ઊતરવું in Gujarati

ઊભા હોવું in Gujarati

ઊભાં (રોમન) બીબાં. in Gujarati

ઊભી અને પહોળી ભૂશિર in Gujarati

ઊભી આડી લીટીઓની ચોકડીઓની ભાત (વાળું કાપડ). in Gujarati

ઊભી આડી સમાંતર લીટીઓ દોરીને છાયા બનાવવી in Gujarati

ઊભી કરાડ in Gujarati

ઊભી ખાણ in Gujarati

ઊભી ગોળાકાર in Gujarati

ઊભી ભેખડ in Gujarati

ઊભી રહ ેવાની જગ્યા in Gujarati

ઊભી રેશમી ટોપી. in Gujarati

ઊભુ કરવું in Gujarati

ઊભું in Gujarati

ઊભું કરવું in Gujarati

ઊભું રહેલું in Gujarati

ઊભું રાખવું in Gujarati

ઊભું લંબાઇને સમાંતર પડ ેલું – આવેલું in Gujarati

ઊભું – ટટાર કરી શકાય – થઇ શકે – એવું. in Gujarati

ઊભો આધાર અથવા નળ in Gujarati

ઊભો ખડક in Gujarati

ઊભો ખોભણ in Gujarati

ઊભો ટેકરો in Gujarati

ઊભો થાંભલો અથવા ટેકો in Gujarati

ઊભો દોરો in Gujarati

ઊભો નળ પાણી in Gujarati

ઊભો રહે in Gujarati

ઊભો રોપેલો થાંભલો કે સળિયો in Gujarati

ઊમરના પ્રમાણમાં ઘણું સમજણું in Gujarati

ઊમરના પ્રમાણમાં ઘણું સમજણું હ ોવું તે in Gujarati

ઊમરો in Gujarati

ઊર્ જા in Gujarati

ઊર્જા in Gujarati

ઊર્જા પહોંચાડવાની શક્તિ in Gujarati

ઊર્જા માટે જેટ એંજિનનો ઉપયોગ. in Gujarati

ઊર્જાઆલેખ in Gujarati

ઊર્જાની મદદવાળું. in Gujarati

ઊર્જાપરિવર્તક. એક રાશિના ફેરફારોને બીજી રાશિના ફ ેરફારોમાં બદલવાનું સાધન. in Gujarati

ઊર્જાવાદ in Gujarati

ઊર્મિકાવ્ય in Gujarati

ઊર્મિલ in Gujarati

ઊર્મિલતા in Gujarati

ઊર્મિશી લ in Gujarati

ઊલટ in Gujarati

ઊલટ કે હોંશ વિનાનું in Gujarati

ઊલટ તપાસ in Gujarati

ઊલટ તપાસ (કરવી તે) in Gujarati

ઊલટ તપાસ કરવી in Gujarati

ઊલટ દાવો in Gujarati

ઊલટવું in Gujarati

ઊલટા ક્રમથી શૂન્ય સુધી સંખ્યા ગણવી in Gujarati

ઊલટા ક્રમની ગણતરી. in Gujarati

ઊલટા/પ્રતિકુળ સંબંધથી અનુમાન / ધારણા / તર્ક in Gujarati

ઊલટાવી શકાય તેવું in Gujarati

ઊલટી (કરવી–થવી). ઓકવું. in Gujarati

ઊલટી કરવી in Gujarati

ઊલટી કરવી – થવી in Gujarati

ઊલટી કરવી – થવી. in Gujarati

ઊલટી કરાવનાર (દવા). in Gujarati

ઊલટી દિશામાં in Gujarati

ઊલટી દિશામાં કૂચ (કરવી–કરાવવી) in Gujarati

ઊલટી દિશામાં જ વું in Gujarati

ઊલટી દિશામાં વાળવું in Gujarati

ઊલટી રીતે in Gujarati

ઊલટી વાત. ત ેથી ઊલટું in Gujarati

ઊલટી વૃત્તિનું – પ્રતિસ્પર્ધી – આકર્ષણ in Gujarati

ઊલટી સ ્થિતિ in Gujarati

ઊલટીની જેમ બહાર કાઢવું in Gujarati

ઊલટીસૂલટી – ઉપસાવેલી – ચપટી in Gujarati

ઊલટું in Gujarati

ઊલટું કરવું in Gujarati

ઊલટું કરેલું. ઉલટી વાત in Gujarati

ઊલટું –વિરુદ્ધ in Gujarati

ઊલટો પ્રચાર in Gujarati

ઊલટો હુકમ કરવો in Gujarati

ઊલટો હુકમ કરીને પાછું બોલ ાવવું in Gujarati

ઊલટોક્રમ in Gujarati

ઊષ્મ સ્વર in Gujarati

ઊષ્માસ્થાય in Gujarati

Source: KHANDBAHALE.COM - https://www.khandbahale.com/language/gujarati © All rights reserved.