KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'ક' in Gujarati language

ક ંપવાની in Gujarati

ક ઈ દિશામાંથ ી રેડિયો તરંગ આવે છે તે બતાવનારું in Gujarati

ક ચરા ઇ. માટ ેનું મોટું પીપ in Gujarati

ક જિયો – કંકાસ in Gujarati

ક ઠોર in Gujarati

ક ડક. પૂર્ણપ ણે in Gujarati

ક ણસવું in Gujarati

ક થી મ સુધીના પચીસ સ્પર્શ વ્યંજન in Gujarati

ક દાવર – જાડ િયો માણસ in Gujarati

ક દી નિષ્ફળ નહિ જાય એવું in Gujarati

ક પટી in Gujarati

ક પાળ પર લટક તી વાળની બાબરી in Gujarati

ક બજો અપાવવો in Gujarati

ક બૂલાત કરવી in Gujarati

ક માન જેવું in Gujarati

ક રવો પડતો ત ્યાગ in Gujarati

ક રાડ in Gujarati

ક રાડને છેડે આગળ પડતો બરફન ો લટકતો જથ ્થો. ઇમારત(ના ભાગ) પર આવેલો આગળ પડતો કાંગરી જેવો રચેલો ભાગ in Gujarati

ક રામત in Gujarati

ક રામતવાળું in Gujarati

ક રારનામું in Gujarati

ક લંક –લાંછન – લગાડવું in Gujarati

ક લાકે સો મા ઇલની ઝડપ in Gujarati

ક લાભિજ્ઞતા in Gujarati

ક શું કરવા આ તુર in Gujarati

ક શું કાર્ય કર્ય ા વિના in Gujarati

ક શુંક કરવાની તૈ યારી બતાવવ ી તે in Gujarati

ક શો કામધંધો કર્યા વિના પો તાનું ગુજર ાન ચલાવી શકે એટલી સંપત્તિવાળું in Gujarati

ક સત્ત્વ in Gujarati

ક સબો in Gujarati

ક હેવું (કે) in Gujarati

ક ાંપવું in Gujarati

ક ાઢી નાખવું તે in Gujarati

ક ાનૂની કાર્ યવાહી in Gujarati

ક ાપડની પટી અથવા કાગળ ઇ.ની કાપલી in Gujarati

ક ાપી નાખનાર ું in Gujarati

ક ાબેલ in Gujarati

ક ામ વિનાનું in Gujarati

ક ામચલાઉ સૂચ ના ઇ in Gujarati

ક ામમાં હિસ્ સો – ભાગ in Gujarati

ક ામોનો ક્રમ બતાવનાર યાદી in Gujarati

ક ાયદેસરપણું in Gujarati

ક ાયમ કરવું in Gujarati

ક ાયાકલ્પ કરનાર in Gujarati

ક ાર્યક્રમની કલમ in Gujarati

ક ાળાં ને ધો ળાં ટપકાંવાળું . in Gujarati

ક ાષ્ટોપલ–કા ષ્ટ પાષાણ મૂર્તિ in Gujarati

ક િલ્લેબંધીવાળી જગ્યા. છાવ ણી નાખવી – માં રહેવું in Gujarati

ક ીંમતી in Gujarati

ક ુદરતી પસંદગી જ ેને લીધે ક ેટલાંક પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિઓ બીજાં કરતાં વધારે સારી રીતે ફૂલેફાલે છે in Gujarati

ક ુસ્તીબાજીમ ાં ૫૨ થી ૫૭ કિ .ગ્રા. સુધ ીનું વજન in Gujarati

ક ૂચડો in Gujarati

ક ૃત્રિમ પગ કે ટાંટિયો in Gujarati

ક ૃત્રિમ શ્વ ાસોચ્છ્વાસ ચાલ ુ રાખવાનું સાધન in Gujarati

ક ે અતિ ઉતાવ ળથી બોલવું in Gujarati

ક ે શૈલી in Gujarati

ક ેટલીક શિક્ ષણ સંસ્થાના વડાને લગતું રેકટર અંગેનું in Gujarati

ક ેટલેક અંશે in Gujarati

ક ેદ કરવું in Gujarati

ક ેળવણી આપવી in Gujarati

ક ેવળ in Gujarati

ક ેવળ તેના વ ્યાવહારિક પરિણ ામોની દ્રષ ્ટિથી જ બધી બાબતોને મૂલવનારી વિચારસરણી ધરાવનાર in Gujarati

ક ૉલેજ ઇ. સં સ્થાની અવારનવા ર મુલાકાત લેનાર –નિરીક્ષણ કરનાર અધિકારી in Gujarati

ક ોઇ (યોગ્ય) જગ્યામાં સ્થા પવું in Gujarati

ક ોઇ ચન્દ્રક પ્રાપ્તિ કે કોઇ ખાસ સંસ્થાનું સભ્યપદ સૂચવતી વિશિષ્ટ રંગની ફીત in Gujarati

ક ોઇ પદ in Gujarati

ક ોઇપણ in Gujarati

ક ોઈ ભંડોળમાં ફાળા તરીકે in Gujarati

ક ોઈ મહત્ત્વ ની ક્રિયાનું અ ટકી જવું – બંધ થવું – તે in Gujarati

ક ોઈ વર્ગની દરેક વર્ગ કે વ ્યક્તિને અ નુલક્ષીને કરનારું in Gujarati

ક ોઈ સિદ્ધાન્ત in Gujarati

ક ોઈની દરમ્ય ાનગીરી વિનાનું. (કોઈ જગ્યા ઈ.)નો માર્ગ બતાવવો in Gujarati

ક ોકેન in Gujarati

ક ોગળા કરવા in Gujarati

ક ોમલ in Gujarati

ક ્યારેક વિવિધ રંગના ટપકાંવાળો in Gujarati

ક ્રિયાપદના ગૌણ કર્મ ઇ. પહ ેલાં in Gujarati

ક ્રિયાર્થદર ્શક in Gujarati

ક ્રુદ્ધ. જં ગલી જમાતનો માણ સ in Gujarati

ક ્ષુદ્ર in Gujarati

કં ટાળો in Gujarati

કં ટાળો ઉપજાવ નારું. ચાલનારો in Gujarati

કં ઠ કે વાદ્ય માટે બેસાડવું in Gujarati

કં પવું in Gujarati

કંઇ (ન ઇચ્છવા જે વું) થાય – કરે એવું in Gujarati

કંઇ નહિ in Gujarati

કંઇ પણ in Gujarati

કંઇક in Gujarati

કંઇક નવું યોજી કાઢવું in Gujarati

કંઈ નહિ in Gujarati

કંઈ નહિ. in Gujarati

કંઈક in Gujarati

કંકણ in Gujarati

કંકણાકાર in Gujarati

કંગા લ in Gujarati

કંગાલ in Gujarati

કંગાલ સ્થિતિ in Gujarati

કંગાલપણું in Gujarati

કંગાલિયત in Gujarati

કંગાલિયત (હ) યાચકવૃત્તિ in Gujarati

કંગાળ in Gujarati

કંગાળ જગ્યા in Gujarati

કંગાળ સાધનસામગ્રીવાળું. in Gujarati

કંગાળ હાલત in Gujarati

કંચુકી in Gujarati

કંજૂસ in Gujarati

કંજૂસકૃપણ in Gujarati

કંજૂસાઇ in Gujarati

કંજૂસાઇ કરવી in Gujarati

કંજૂસાઈ in Gujarati

કંજૂસાઈથી રહેવું in Gujarati

કંટ ાળાજનક in Gujarati

કંટક in Gujarati

કંટા ળો ઉપજાવના રું in Gujarati

કંટાળા ભરેલું in Gujarati

કંટાળા ભરેલું સખત કામ in Gujarati

કંટાળાજનક in Gujarati

કંટાળાજનક વધારે વાત કરવી. in Gujarati

કંટાળાજનક – નીરસ – કામ in Gujarati

કંટાળાજનકતા in Gujarati

કંટાળાનો સૂચક. in Gujarati

કંટાળાભરેલું in Gujarati

કંટાળાભર્યું બેઠાડુ જીવન ગુજારનાર વ્યક્તિ in Gujarati

કંટાળાભર્યું મહેનતનું કામ કરવું in Gujarati

કંટાળાભર્યું મહેનતનું કામ કરવું તે in Gujarati

કંટાળી ગયેલું. in Gujarati

કંટાળી જવુ ં in Gujarati

કંટાળી જવું in Gujarati

કંટાળેલું in Gujarati

કંટાળો in Gujarati

કંટાળો (આવવો તે) in Gujarati

કંટાળો આણવો in Gujarati

કંટાળો આવવો in Gujarati

કંટાળો આવે એટલા પરિચયવાળી વસ્તુ. in Gujarati

કંટાળો આવે એટલું લાંબુ in Gujarati

કંટાળો આવે એટલું લાંબું in Gujarati

કંટાળો આવે એવી રીતે પસાર થવું. પહેરવું કે પહેરાવું તે in Gujarati

કંટાળો આવે ત્યાં સુધી in Gujarati

કંટાળો ઉપ જાવે એવું in Gujarati

કંટાળો ઉપજાવન ારું in Gujarati

કંટાળો ઉપજાવના રું in Gujarati

કંટાળો ઉપજાવનાર અથવા સોગિયું માણસ in Gujarati

કંટાળો ઉપજાવનાર વ્યક્તિ કે વસ્તુ in Gujarati

કંટાળો ઉપજાવનારું in Gujarati

કંટાળો ઉપજાવવો in Gujarati

કંટાળો ઉપજાવે એવી રીતેએક જ જાતનો રાગડો તાણીને ગા યેલું in Gujarati

કંટાળો ઊપજવો – ઉપજા વવો in Gujarati

કંટાળો વગેરે દર્શાવતું ઉચ્ચારણ in Gujarati

કંટ્રાટ ઇ. રાખવા કે માલ પૂરો પાડવા માટે તૈયારી જણાવતો ભાવતાલ સાથેનો પત્ર in Gujarati

કંઠ in Gujarati

કંઠ પરીક્ષા in Gujarati

કંઠગલકલા in Gujarati

કંઠગ્રં થિ in Gujarati

કંઠચ્છેદ in Gujarati

કંઠદર્શન in Gujarati

કંઠદ્વાર in Gujarati

કંઠધ્વનિશ્રવણ in Gujarati

કંઠધ્વનિ–તંત્ર in Gujarati

કંઠનળી–સ્વરયંત્ રનું શસ્ત્ રકામ–વહાડકાપ in Gujarati

કંઠનાળ in Gujarati

કંઠનાળ તપાસવાનું અરસો જડેલું એક ઉપકરણ. in Gujarati

કંઠનાળનું – ને લગતું. in Gujarati

કંઠનાળનો દાહ–સોજો. in Gujarati

કંઠમાળ in Gujarati

કંઠમાળ જેને થયેલ છે તે અથવા ગ ંડમાળજ્ઞકંઠમાળ થી અસરગ્રસ ્ત in Gujarati

કંઠય in Gujarati

કંઠય સંગીત in Gujarati

કંઠય સ્વર in Gujarati

કંઠયીકરણ in Gujarati

કંઠરેખા in Gujarati

કંઠરોહ િણી in Gujarati

કંઠવિજ્ઞાન. સ્વરયંત્રવિજ્ઞાન in Gujarati

કંઠવિદ in Gujarati

કંઠવેત્તા in Gujarati

કંઠસંગીત in Gujarati

કંઠસ્થ કરીને in Gujarati

કંઠસ્થાન પાસેની એક મોટી નલિકાહીન ગ્રંથિ in Gujarati

કંઠસ્થાનીય વર્ણન વ્યંજ ન in Gujarati

કંઠસ્વર વૈકલ્ય in Gujarati

કંઠાવરોધ in Gujarati

કંઠિકાસ્થિ in Gujarati

કંઠી in Gujarati

કંઠોદ્દેષ્ઠન in Gujarati

કંઠોષ્ઠ્ય in Gujarati

કંઠોસઠ્યીકરણ in Gujarati

કંડ રા in Gujarati

કંડક્ટ ર in Gujarati

કંડક્ટર (સ્ત્રી) in Gujarati

કંડરી in Gujarati

કંડિકા in Gujarati

કંતાન in Gujarati

કંતાન ઈ.નો જાડો કોથળો. in Gujarati

કંતાન કે જાળીદાર કાપડની ઝૂલતી પથારી in Gujarati

કંતાન કે લાકડાની કામચલાઉ દુકાન in Gujarati

કંતાન પર કરેલું નાના ટાંકાનું ભરતકામ. in Gujarati

કંતાન વગેરે ફાડવાના જેવો તીણો હળવો અવાજ in Gujarati

કંતાનની સૂંઢ કે નળ in Gujarati

કંત્રાટ કે કરાર(ના સ્વરૂપ)નું in Gujarati

કંદ in Gujarati

કંદમૂળ in Gujarati

કંદરાવાસી in Gujarati

કંદોઈ in Gujarati

કંદોઈ– હલવાઈ – એ બનાવેલા ખાધ પદાર્થો in Gujarati

કંદોરો in Gujarati

કંપન in Gujarati

કંપન સંખ્ય ા in Gujarati

કંપનના પુનરાવર્તનનું એકમ. દર સેકંડે ૧0૦) આવર્તનો (સાઇકલો). in Gujarati

કંપની in Gujarati

કંપની આવક વેરો in Gujarati

કંપની ઋણ–લોન in Gujarati

કંપની કાનૂન અને નાણાં રોકાણ વહીવટીતંત્ર in Gujarati

કંપની કામદાર સંઘ in Gujarati

કંપની કે મંડળીએ કાઢેલા શૅરોની કિંમત in Gujarati

કંપની જાસૂસ in Gujarati

કંપની બચત in Gujarati

કંપની માલિકી in Gujarati

કંપની વ્યાપી સોદો in Gujarati

કંપનીના ડાયરેક્ટરોનું મંડળ in Gujarati

કંપનીના પ્રભાવ હેઠળનો સંઘ in Gujarati

કંપનીની મૂડીમાં ઉમેરેલો in Gujarati

કંપનો in Gujarati

કંપનો પેદા કરનાર વાદ્ય – ઓજાર in Gujarati

કંપયુક્ત અવાજ in Gujarati

કંપયુક્ત અવાજ કર નારું in Gujarati

કંપયુક્ત સૂર – અવાજ (કંઠનો કે વાદ્યનો). in Gujarati

કંપયુક્ત સ્વર in Gujarati

કંપવાયુને લીધ્ો ધ્રૂજતું – કાંપતું in Gujarati

કંપવાયુને લીધ્ો ધ્રૂજવું – કાંપવું in Gujarati

કંપવાળા અવાજે પક્ષીન ી જેમ ગાવુ ં. લહેકો in Gujarati

કંપવુ ં in Gujarati

કંપવું in Gujarati

કંપા યમાન હોવું – ઝ ૂલવું in Gujarati

કંપા રી છૂટવી – છૂટે તેમ કરવું in Gujarati

કંપાઉડર in Gujarati

કંપાણ in Gujarati

કંપાયમાન in Gujarati

કંપારી in Gujarati

કંપાવવ ું in Gujarati

કંપાસ in Gujarati

કંપોઝિટર in Gujarati

કંપ–આંદોલન વિસ્તાર in Gujarati

કંમત in Gujarati

કંસારી in Gujarati

કંસારી ઘ ંટીની ઓરણી in Gujarati

કઇ જગ્યાએ in Gujarati

કઇ જગ્યાએ – ની પાસેજ્ in Gujarati

કઇ જગ્યાએ –સ્થિતિમાં – સંજોગોમાં in Gujarati

કઇ જગ્યાથી in Gujarati

કઇ દિશામાં in Gujarati

કઇ બાબત માં in Gujarati

કઇ બાબતમાં in Gujarati

કઇ બાબતમાં કે સંજ ોગોમાં in Gujarati

કઇ વસ્તુ in Gujarati

કઇ વસ્તુ(ઓ). જે મ ાણસ કે માણ સો in Gujarati

કઈ બાજુએ વાહન વળવા માગે છે તે દિશા સૂચવનારું વાહ નની બાજુએ જડેલું પાટિયું ઇ. in Gujarati

કઈ સ્થિતિમાંજ્ જે (જગ્યા) તરફ . ત્યાં in Gujarati

કક ્ષામાં ફરવ ું in Gujarati

કકડભૂસ અવાજ in Gujarati

કકડભૂસ કરીને નીચે પડવું તે in Gujarati

કકડા કરી નાખવા in Gujarati

કકડે કકડા – ચૂરેચૂરા – કરી – નાખવા – થવા in Gujarati

કકડે કકડે (કરેલું). in Gujarati

કકડો in Gujarati

કકરી વસ્તુ ચાવવાનો અથવા કાંકરી પર ચાલવાનો અવાજ in Gujarati

કકરું in Gujarati

કકળવ ું in Gujarati

કકળવું in Gujarati

કકળાટ in Gujarati

કક્ક ાવાર માર્ગદર્શ િકા in Gujarati

કક્કાવાર કાર્ડ–સૂચિ. in Gujarati

કક્કો in Gujarati

કક્ષ in Gujarati

કક્ષ દ્દશ્યબંધ in Gujarati

કક્ષા in Gujarati

કક્ષા કે તાબાનો મુલક in Gujarati

કક્ષા પરિચ્છદ in Gujarati

કક્ષા પુસ્તકાલય in Gujarati

કક્ષામા પ રિભ્રમણ કરનારું in Gujarati

કક્ષામાં (ફરતું) મૂકવું in Gujarati

કક્ષામાં ઝડપથી જો રથી મોકલવુ ં અથવા દોડવું – ફરવું in Gujarati

કક્ષામાં ફરતું in Gujarati

કક્ષામાં ફરવું in Gujarati

કચ રાઈ જવું in Gujarati

કચ ોરી in Gujarati

કચકચ in Gujarati

કચકચિયું in Gujarati

કચકડું in Gujarati

કચડ ી નાખવાની in Gujarati

કચડી ન ાખવું in Gujarati

કચડી નાંખવું in Gujarati

કચડી નાખનાર શક ્તિ–બળ. વર ાળવાળા રોલરથી (હોય તેમ) કચડી નાખવું અથવા આગળ વધ્યા કરવું in Gujarati

કચડી નાખવું in Gujarati

કચર ીને રોટલો બનાવવો in Gujarati

કચરવું in Gujarati

કચરવું તે ટિપવુંતે in Gujarati

કચરાઈને ચપટું – લૂગદી – બનવી in Gujarati

કચરાનો ઢગલો in Gujarati

કચરાપટ્ટી in Gujarati

કચરાપેટી – ટોપલી. in Gujarati

કચરાપેટીઓ ખાલી કરનાર ઝાડુવાળો. in Gujarati

કચરાવું in Gujarati

કચરીને કે વાટીને લગદો બનાવવો in Gujarati

કચરીને ચપટું – માવો – લૂગદી – બનાવવી in Gujarati

કચરીને ચપટું – માવો – લૂગદી – બનાવેલું in Gujarati

કચરીને ભ ૂકો કે લૂગ દી બનાવવાનો સં ચો in Gujarati

કચરેલા ફળનું બનાવેલું પીણું in Gujarati

કચરો in Gujarati

કચરો ખેંચી લેનારા વાળવા ઝાડવાના યંત્રની એક બનાવટ . હૂવર યંત ્ર વડે સાફ કરવ ું. in Gujarati

કચરો જમાં કરવાનો સ્થાન–વિસ્તાર in Gujarati

કચરો નાખવાની ટોપલી in Gujarati

કચરો બાળીને અને ડામર વગેરે ચોપડીને સાફ કરવું in Gujarati

કચરો ભેગો કરવાની સૂપડી. રક્ષા આવરણ. in Gujarati

કચરો. in Gujarati

કચવ ાટ કરવો in Gujarati

કચવાટ in Gujarati

કચવાટ સાથે આપનારું in Gujarati

કચવાતા મને આપેલી ખોરાક કે પૈસાની ભિક્ષા in Gujarati

કચવાતે મને આપનારું – આપેલું in Gujarati

કચાશ in Gujarati

કચુંબર in Gujarati

કચુંબર ઇ. ને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે વપરાતી એક વન સ્પતિ in Gujarati

કચુંબર ઇ.માં વપરાતો વાદળી ફૂલવાલો એક છોડ in Gujarati

કચુંબર પર તેલ અને સરકાનું આવરણ. in Gujarati

કચુંબર બનાવવામાં વપરાતો એક રસદાર પાંદડાવાળો છોડ. in Gujarati

કચુંબર માટે વપરાતી એક જાતની ભાજી in Gujarati

કચુંબર માટે વપરાતો એક કડવો છોડ in Gujarati

કચુંબર માટેનો એક છોડ in Gujarati

કચુંબર. in Gujarati

કચુંબરમાં અન્ય પદાર્થો નાખવામાં આવે તે. in Gujarati

કચેરી in Gujarati

કચેરી ઇ.માં પૂર્વે પહેલાં – આવેલો માણ સ in Gujarati

કચેરીન ો (વિ.ક. છ ાપાનો) પેટા વિ ભાગ in Gujarati

કચોર ી ઈ.ની ઉપર નું લોટનું પડ in Gujarati

કચ્છ ભૂમિ in Gujarati

કચ્છભૂમિ in Gujarati

કછાર in Gujarati

કજ િયાખોર સ્ત્રી in Gujarati

કજિયાખોર in Gujarati

કજિયાખોર સ્વભાવ in Gujarati

કજિયાખોર – ગાળાગળી કરનાર – સ્ત્રી in Gujarati

કજિયાખોરી in Gujarati

કજિયો in Gujarati

કજિયો – મતભેદ પ તાવવા in Gujarati

કજિયો કરવો in Gujarati

કજિયો સળગાવનાર in Gujarati

કજિયો – કંકાસ – કરવો in Gujarati

કટ ાક્ષ in Gujarati

કટ ુ – ઉગ્ર – હોવું. in Gujarati

કટકટ અવાજ. એવો અવાજ કરવો in Gujarati

કટાક ્ષમાં બોલવ ું in Gujarati

કટાક્ષ in Gujarati

કટાક્ષ કરવા in Gujarati

કટાક્ષ. ટોણા મારવા in Gujarati

કટાક્ષભરી in Gujarati

કટાક્ષવાળું in Gujarati

કટાક્ષવાળું ટૂં કું લખાણ. in Gujarati

કટાક્ષવાળું – ઉપરોધી લખાણ. કોઈની વિ રુધ્ધ એવું લખાણ કરવું in Gujarati

કટાક્ષાત્મક લેખો લખનાર – ત્યાં નાટક ઇ. ભજવનાર. in Gujarati

કટાર in Gujarati

કટાર દર in Gujarati

કટાર ભોંકવી – ઘોંચવી in Gujarati

કટાર લંબાઇ in Gujarati

કટાર લીંટી in Gujarati

કટાર શીર્ષક in Gujarati

કટારના આકારની ચાંચ અને ચળકતાં પીંછાંવાળું પાણીમા ં ડૂબકી મા રીને માછલી પકડ નારું એક ન ાનું પક્ષી in Gujarati

કટારનું ઊંડાણ. in Gujarati

કટારી. in Gujarati

કટારીનું ચિહ્ન in Gujarati

કટાવું in Gujarati

કટિ in Gujarati

કટિપ્રદેશ in Gujarati

કટિપ્રદેશનું – માનું. in Gujarati

કટિબં ધોમાંનો કોઈ પણ એક in Gujarati

કટિવા in Gujarati

કટુ in Gujarati

કટું in Gujarati

કટુતા in Gujarati

કટુતાભર્યું in Gujarati

કટૃર (માણસ). in Gujarati

કટોકટી in Gujarati

કટોકટી વખતે તૈયાર અથવા જેના પર આધાર રાખી શકાય એવ ી વસ્તુ અથ વા માણસ. in Gujarati

કટોકટી વખતે વિમાનમાંથી વિમાનચાલકને બહાર ધકેલી દે વાની બેઠક – સાધન / બહાર ફેંકનાર સા ધન in Gujarati

કટોકટી વખતે વિમાનમાંથી વિમાનચાલકને બહાર ધકેલી દે વાની બેઠક – સાધન. in Gujarati

કટોકટી(નો સમય). in Gujarati

કટોકટીકાલીન સરકાર in Gujarati

કટોકટીની પરિસ્થિતિ in Gujarati

કટોકટીનું in Gujarati

કટોકટીનું –ના સ્વરૂપનું in Gujarati

કટોકટીનો સમય in Gujarati

કટોકટીભરી પરિસ્થિતિ in Gujarati

કટોકટીભર્યોં સમય in Gujarati

કટોરા જેવો પીવાનો પ્યાલો in Gujarati

કટોરો in Gujarati

કટ્ટર in Gujarati

કટ્ટર પ્રગતિવિર ોધી – પ્રત્યાઘ ાતી વ્યકિત in Gujarati

કટ્ટર અધ્તાત્માવાદ in Gujarati

કટ્ટર નિયતિવાદ in Gujarati

કટ્ટર પંથિતા in Gujarati

કટ્ટર વિરોધી in Gujarati

કટ્ટર શત્રુઓ. in Gujarati

કઠ ોર પરિશ્રમ in Gujarati

કઠણ in Gujarati

કઠણ અથવા વિપુલ પોપડાવાળું in Gujarati

કઠણ અને ભારે કાળું in Gujarati

કઠણ કર વું – થવું તે in Gujarati

કઠણ કરવું – થવું in Gujarati

કઠણ કે સખત કરવું . in Gujarati

કઠણ કે સખત કરવું તે in Gujarati

કઠણ દાણાદાર સ્ફટિકનો પથ્થર in Gujarati

કઠણ નક્કર – કોરી જમીન. in Gujarati

કઠણ પરીક્ષા in Gujarati

કઠણ પ્રશ્ન કે સવાલ. in Gujarati

કઠણ માટીનું પાણી ન પેસે એવું પડ in Gujarati

કઠણ લાકડાનું એક ઝાડ in Gujarati

કઠણ લાકડાવાળું એક ઝાડ in Gujarati

કઠણ સોજો in Gujarati

કઠણ હૈયાનું in Gujarati

કઠણ – સખત – થયેલું in Gujarati

કઠણદશા in Gujarati

કઠપૂતળી in Gujarati

કઠપૂતળી જેવી બીજાના ઈશાર ે ચાલતી વ્ યક્તિ in Gujarati

કઠપૂતળી નચ ાવનાર in Gujarati

કઠપૂતળી નાટક in Gujarati

કઠપૂતળીઓની છાયા દ્વારામૂક પ્રયોગ in Gujarati

કઠપૂતળીની કળા in Gujarati

કઠપૂતળીની બોલતી દેખાતી પૂતળી in Gujarati

કઠારો થાય એવું in Gujarati

કઠિનતા અને ઘન તા in Gujarati

કઠિનતા માપક સાધન in Gujarati

કઠિનતા મૂલ્ય in Gujarati

કઠિયારો in Gujarati

કઠેડાની થાંભલી. in Gujarati

કઠેડો. in Gujarati

કઠેરા in Gujarati

કઠેરા થી આંતરવું in Gujarati

કઠેરાની થાંભલી in Gujarati

કઠેરાવાળું ઘોડિયું in Gujarati

કઠેરો in Gujarati

કઠોર in Gujarati

કઠોર કે કટ્ટર નહિ એવું in Gujarati

કઠોર અનશન in Gujarati

કઠોર કે ક ટ્ટર નહિ એ વું in Gujarati

કઠોર કે કડક નહિ એવું in Gujarati

કઠોર ટીકાકર in Gujarati

કઠોર મુષ્ટિયોદ્ધો in Gujarati

કઠોર શબ્દ in Gujarati

કઠોર શાસન વિષયક in Gujarati

કઠોર સ્વભાવ કે વાતચીતમાં એકદમ ઉગ્ર in Gujarati

કઠોર હૃદયનું in Gujarati

કઠોરતા in Gujarati

કઠોરતા સ્વભાવમાં in Gujarati

કઠોરતાને ઢાંકનારી બાહ્ય સૌમ્યતા. in Gujarati

કઠોરપણે in Gujarati

કઠોર–ઉગ્ર શાસન in Gujarati

કઠોળ in Gujarati

કઠોળની એક જાત in Gujarati

કડ ક in Gujarati

કડ કડતુ in Gujarati

કડક in Gujarati

કડક કપડું in Gujarati

કડક કે આગ્રહી નહિ એવું in Gujarati

કડક કે ઉગ્ર નહિ એવું in Gujarati

કડક કે કઠોર નહિ in Gujarati

કડક કે કઠોર નહિ તેવાપણું in Gujarati

કડક ટ ીકા કરવી in Gujarati

કડક દારૂ. in Gujarati

કડક દારૂનો પ્યાલો. ખીંટી–મેખ–મારવી in Gujarati

કડક નહિ એવ ી in Gujarati

કડક નહિ એવું in Gujarati

કડક નિયંત ્રણ. in Gujarati

કડક બનાવેલી ઝાલરોના અનેક સ્તરોવાળો નર્તકીનો ટૂંક ો ઘાઘરો – સ્કર્ટ. in Gujarati

કડક મીઠો દારૂ. in Gujarati

કડક શિસ્ત રાખનાર. in Gujarati

કડક શિસ્તનો આગ્રહ રાખનાર. in Gujarati

કડકપણે in Gujarati

કડકપણે કે જોસ્સાથી વર્તનારું in Gujarati

કડકાઇ in Gujarati

કડકાઈ ઓછી કરવી in Gujarati

કડકાઈ ભરી –ક્રુદ્ધ – ઊંડા વિચારમાં પડયું હોય તેવી – મુદ્રા in Gujarati

કડકાઈથી. in Gujarati

કડછી in Gujarati

કડછો in Gujarati

કડવા ખુશબોદાર રસવાળી એક ઔષધિ–વનસ્પતિ. in Gujarati

કડવા સ્વાદવાળો બિયર in Gujarati

કડવાશ in Gujarati

કડવાશ કે રોષવાળ ું in Gujarati

કડવાશ પડતો રસ મેળવેલો દારૂ in Gujarati

કડવાશવાળું ન હિ એવું in Gujarati

કડવી મશ્કરીવાળું in Gujarati

કડવી વાત મધુર શબ્દોથી કહેવી તે in Gujarati

કડવુ ં કે ખાટું નહિ એવું in Gujarati

કડવું in Gujarati

કડવું બનાવવું in Gujarati

કડવું બનાવવું– (લાગણી ઇ.) વધુ તીવ્ર – ઉગ્ર – બના વવું in Gujarati

કડવો દવણો in Gujarati

કડાં in Gujarati

કડાઈ in Gujarati

કડાક દઈને ભાંગ ી નાખવું – જવું in Gujarati

કડામાં દોર ડું પરોવીન ે કશાકની સાથે સજ્જડ બાંધ વું in Gujarati

કડામાં દોરડું પરોવવું – દાંડો નાખવો in Gujarati

કડિયા ઇ.નો ઓળંબો in Gujarati

કડિયાકામ in Gujarati

કડિયાનું લેલું in Gujarati

કડિયાનો મજૂર. in Gujarati

કડિયો in Gujarati

કડી in Gujarati

કડી અથવા આગળી in Gujarati

કડી આંકડો in Gujarati

કડીં in Gujarati

કડીઓની બનેલી સાંકળ in Gujarati

કડીરૂપ થવું in Gujarati

કડું in Gujarati

કડું ઇ. ની ફેંક in Gujarati

કડું ઇ. હાથવતી (વ્યાયામની રમત તરીકે) ફેંકવું in Gujarati

કઢંગાપણું in Gujarati

કઢંગી આકૃતિ in Gujarati

કઢંગી ધીમી હોડી in Gujarati

કઢંગી રીતે in Gujarati

કઢંગી રીતે કામ કરવું in Gujarati

કઢંગી રીતે ખસવું અથવા તરફડિયાં મારવાં – ભૂલો કરત ાં કરતાં ક ે ઝઘડતાં આગળ વ ધવું – ગાડ ું ગબડાવવું in Gujarati

કઢંગી રીતે મરામત કરવી in Gujarati

કઢંગુ in Gujarati

કઢંગું in Gujarati

કઢંગો ચાળા in Gujarati

કઢાઈ in Gujarati

કઢી in Gujarati

કઢી ઈ.માં ઉકાળેલો લોટનો ગોળો. in Gujarati

કઢી ઈ.માં નાખવાનો મસાલો. in Gujarati

કણ in Gujarati

કણ કે કણિકાવાળું in Gujarati

કણક in Gujarati

કણકી in Gujarati

કણસલા સાથેના પૂળાની ભારી. પૂળા બાંધવા. in Gujarati

કણસલાં ઝૂડવાન in Gujarati

કણસલામાંથી દાણા છૂટા પાડ વા માટે ઝૂ ડવું – ખૂંદવું in Gujarati

કણસલામાંથી દાણા કાઢવા માટે ઝૂડવું–ખÜૂંદવું. in Gujarati

કણસલું in Gujarati

કણસવું in Gujarati

કણાભસૂત્ર in Gujarati

કણિકતા in Gujarati

કણિકાશ્વેત સ્તર in Gujarati

કણેક in Gujarati

કણેક ઊપસી આવે તેમ કરવું in Gujarati

કતરણ કાર્યાલય in Gujarati

કતરણ સેવા in Gujarati

કતરાતું in Gujarati

કતરાતો ફ ટકો મારવો in Gujarati

કતરાતો ફટકો in Gujarati

કતર્ૃ કર્મનામિક in Gujarati

કતર્ૃ ગુણ in Gujarati

કતલ in Gujarati

કતલ કરવી in Gujarati

કતલ કર્યા પહેલાંનું પ્રાણીનું વજન in Gujarati

કતલ માટે ઘોડા ખરીદનારનો વાડો in Gujarati

કતલ માટે નકામા થયેલા ઘોડા ખરીદનાર in Gujarati

કતલખાનું in Gujarati

કતાર in Gujarati

કતારોમાં ગોઠવવું – ગોઠવાવું in Gujarati

કત્લેઆમ in Gujarati

કથન in Gujarati

કથન કરવું in Gujarati

કથપૂતળી in Gujarati

કથરોટ in Gujarati

કથા in Gujarati

કથા ઘટકોવાળું in Gujarati

કથા. કથ ા કે વાર્ત ાના રૂપનું – ન ે લગતું in Gujarati

કથામાળા in Gujarati

કથાવાર્તા સિવાયનું સાહિત્ય in Gujarati

કથાવાર્તામાં જાણીતું in Gujarati

કથોદ્ઘાત in Gujarati

કથ્થઇ રંગના ફૂલવાળો in Gujarati

કદ in Gujarati

કદ ઇ. દર્શાવે તે વી ઘટના in Gujarati

કદ અથવા જોર અથવા તીવ્રતા વધારવી – માં વધવું. સોજો in Gujarati

કદ ઇ. ની માત્રા પ ્રમાણે – ક ્રમવાર ગોઠવવું in Gujarati

કદ પ્રમાણે પાડેલા ક્રમ સંખ્યાંકિત વર ્ગોમાંનો એ ક. કદ પ્રમાણે ગોઠવવું – વર્ગો પાડવા in Gujarati

કદ ર કરવી in Gujarati

કદગત વર્ગીકરણ in Gujarati

કદનો અડસટ્ટો કરવો in Gujarati

કદમ મિલાવીને ચાલવું–ચલાવવું in Gujarati

કદમ – ડગલું – ભરવું in Gujarati

કદમાં ઘણો મોટો in Gujarati

કદમાં નાનુ ં in Gujarati

કદર in Gujarati

કદર દાખલ આપેલી ભેટ – દેણગ ી. in Gujarati

કદરદાન in Gujarati

કદરદાની in Gujarati

કદરૂપતાપણું in Gujarati

કદરૂપું in Gujarati

કદરૂપું હાસ્યાસ્પદ દેખાતું મ ાણસ in Gujarati

કદસર in Gujarati

કદાચ in Gujarati

કદાચ. in Gujarati

કદાચને in Gujarati

કદાચાર in Gujarati

કદાચારી વ્યક્તિ in Gujarati

કદાય in Gujarati

કદાવર in Gujarati

કદાવર પ્રાણી in Gujarati

કદાશય in Gujarati

કદી ન કરમાય એવું કાલ ્પનિક ફૂલ in Gujarati

કદી નહિ. in Gujarati

કદી પણ મદ્યપાન ન કરનાર વ્યક્તિ. in Gujarati

કદી પણ સંતોષ ન પામનારું in Gujarati

કદી ભૂલ ન કરે એવું in Gujarati

કદી – ક્યારેય નહિ in Gujarati

કન ્યાછાત્રાલયની ગૃહમાતા in Gujarati

કનકવો in Gujarati

કન્યા in Gujarati

કન્યા ધન in Gujarati

કન્યા પહેરે છે તે નાની શોભાની ટોપી in Gujarati

કન્યા મૂલ્ય in Gujarati

કન્યા રોટી in Gujarati

કન્યા વિક્રમ in Gujarati

કન્યા વિક્રય in Gujarati

કન્યાકાળ in Gujarati

કન્યાક્રય in Gujarati

કન્યાની સહિયર in Gujarati

કન્યાને ગર્ભ રહેવાથી કરવું પડેલું લગ્ન. in Gujarati

કન્યારાશિ. in Gujarati

કન્યાસમું in Gujarati

કપ in Gujarati

કપ ટસંભોગ in Gujarati

કપ ડાં ઇ. ઠીક ઠાક કરવાં in Gujarati

કપ ડાં ધોવા in Gujarati

કપ ડાં ધોવાનો ધોકો in Gujarati

કપ ડાં(નો જથ્થો) in Gujarati

કપ માટે હરીફાઈનો આખરી સામનો. in Gujarati

કપ ાસ લોઢવો in Gujarati

કપટ in Gujarati

કપટ કરવું in Gujarati

કપટ કરવું તે in Gujarati

કપટ કરીને in Gujarati

કપટ કરીને ગળે વળગાડવું in Gujarati

કપટ કરીને મેળવવ ું in Gujarati

કપટ વ્યવહાર in Gujarati

કપટ. વિ. હોશિયાર in Gujarati

કપટપૂર્ણ અધિમાન in Gujarati

કપટપૂર્ણ પ્રવાસ in Gujarati

કપટપૂર્વક in Gujarati

કપટભાવ in Gujarati

કપટયુક્તતા in Gujarati

કપટયોગ in Gujarati

કપટરહિત in Gujarati

કપટવેષ (સંતાડવા કે છેતરવા માટે કરેલો) in Gujarati

કપટવેષ ધારણ કરવો in Gujarati

કપટી in Gujarati

કપટીપણું in Gujarati

કપડ ાં કેવાં દ ેખાય છે તે બતાવનાર વ્યક્તિ in Gujarati

કપડા દબાવવાની ઇસ્ત્રી in Gujarati

કપડા પર તેની આકૃતિ in Gujarati

કપડા પર ફૂલ કે રુંવાટી લાવવા માટે ગોખરુ વતી ઘસવું. સતામણી કરનાર in Gujarati

કપડા પર સીવેલું ગોળ ચળકતું ઘરેણું. in Gujarati

કપડા પરની ભરતની ભાત. in Gujarati

કપડા પહેરવાં – પહેરાવવાં in Gujarati

કપડા પહેરાવવાં in Gujarati

કપડા સુકવવાનું યંત્ર. in Gujarati

કપડાં in Gujarati

કપડાં ઇ. ને વળગનારી કાંટાળી વનસ્પતિ in Gujarati

કપડાં ઇ. ને વળગે એવું કુશકાવાળું ઘાસ in Gujarati

કપડાં ઇ. પર નિશાની કરવાની પાકી શાહી. in Gujarati

કપડાં ઇ. રંગ આપવો in Gujarati

કપડાં ઇ. સજીને પ્રભાવી દેખાવું in Gujarati

કપડાં ઇ. સાજ in Gujarati

કપડાં ઈ. પાણીને બદલે વરાળ થઇને ઊડી જાય એવા પ્રવા હીથી ધોવું . in Gujarati

કપડાં ઈ. સૂકવવાનું યંત્ર in Gujarati

કપડાં ઈ.નો મેલ કાઢવાનો સાબુ જેવો પદાર્થ. in Gujarati

કપડાં ઉતારવાં in Gujarati

કપડાં ઉતારી લેવાં in Gujarati

કપડાં કે આવરણ કાઢી લેવું in Gujarati

કપડાં ધોવા ઈ. નો ધંધો કરનાર સ્ત્રી in Gujarati

કપડાં ધોવા વગેરેની દુકાન–જગ્યા in Gujarati

કપડાં ધોવાં in Gujarati

કપડાં ધોવાની સાબુની ભૂકી in Gujarati

કપડાં ધોવાનું મકાન. in Gujarati

કપડાં ધોવાનું યંત્ર. in Gujarati

કપડાં ધોવાનો દિવસ. in Gujarati

કપડાં ધોવાનો પાઉડર – ભૂકી. in Gujarati

કપડાં નિચોવવાં. in Gujarati

કપડાં નિચોવવાનું વિશિષ્ટ સાધન. in Gujarati

કપડાં પ હેરાવી બતા વવાનું દરજી ઈ.નું બાવલું in Gujarati

કપડાં પહેરવાં in Gujarati

કપડાં પહેરાવવાં in Gujarati

કપડાં પહેરાવવાં – પહેરવાં in Gujarati

કપડાં પહેરીને તેનું પ્રદર્શન કરવા રાખેલો માણસ in Gujarati

કપડાં બં ધબેસતાં કરનાર દરજી. in Gujarati

કપડાં બગડે નહિ તે માટે પહેરવાનું in Gujarati

કપડાં બદલવાં in Gujarati

કપડાં બનાવનાર તથા વેચનાર in Gujarati

કપડાં બનાવવા વેચવાનો વેપાર. in Gujarati

કપડાં માટે વપરાતી ગળી in Gujarati

કપડાં રાખવાની જગ્યા – મોટું કબાટ in Gujarati

કપડાં રાખવાની પેટી in Gujarati

કપડાં વગેરે ધોવાનું ટબ – ધંગાળ. in Gujarati

કપડાં વતી હોય ત ેમ ઢાંકવું . in Gujarati

કપડાં વેતરનાર દરજી in Gujarati

કપડાં વેતરવા માટે વપરાતી ખાસ કાતર. in Gujarati

કપડાં. કપડાં પહેરવાં. in Gujarati

કપડાંની ઉપરથી પહેરવાનો ડગલો (કપડાં બગડે નહિ તે મ ાટે) in Gujarati

કપડાં–લત્તા માટે સ્ત્રીને નિયમિત અપાતી રકમ in Gujarati

કપડાની ગડીઓ વાળીને ભેગું કરવું in Gujarati

કપડાની બાંય in Gujarati

કપડાને ઇસ્ત્રી કરવી in Gujarati

કપડાને સંકોચાવવું – ચ ડાવવું – ચ ડી જાય તેમ કરવ ું in Gujarati

કપડામાં દોરા વતી પાડેલી ચીપો. in Gujarati

કપડામાં વાળીને સીવેલી – દબાવેલી ગડી in Gujarati

કપડામાં સમાંતર દોરા ભરી ચીપો પાડવાની ક્રિયા. in Gujarati

કપડામાં સમાંતર દોરા ભરી ચીપો પાડવી. in Gujarati

કપડું in Gujarati

કપના જેવું પોલું in Gujarati

કપરી પરીક્ષા in Gujarati

કપરું in Gujarati

કપા લ–મધ્યસ્થ( મ. વિ.) in Gujarati

કપાટ પટ્ટી in Gujarati

કપાત in Gujarati

કપાત કરાર બોન્ડ. in Gujarati

કપાત પ્રમાણપત્ર in Gujarati

કપાત રજિસ્ટર in Gujarati

કપાત વિનાનો અધિકારપત્ર in Gujarati

કપાત/કાપકૂપ કરવી in Gujarati

કપાતર in Gujarati

કપાલ–મધ્યમશીર્ષ in Gujarati

કપાલ–મસ્તિષ્ક વિદ્યા in Gujarati

કપાલ–મસ્તિષ્કમિતિ in Gujarati

કપાળ in Gujarati

કપાળ પર આવતી બ્રશવતી ઉપર વાળેલી બાબરી. in Gujarati

કપાળ પર વાળ જયાં સુધી આવતા હોય તે કોર in Gujarati

કપાળ પરના બનાવટી વાંકડિયા વાળ in Gujarati

કપાળથી ઉપરનો માથા કે ખોપરીનો આગળનો ભાગ. in Gujarati

કપાળની ઉપરનો બાજુનો વાળનો ગુચ્છો. in Gujarati

કપાળનું. વેદીના આગલા ભાગની છત in Gujarati

કપાસ in Gujarati

કપાસ લોઢવાનો સંચો in Gujarati

કપાસ(નાં જીંડવા) પર પડતું જીવડું in Gujarati

કપાસનો છોડ in Gujarati

કપિશીર્ષ in Gujarati

કપિશીર્ષક in Gujarati

કપૂર. in Gujarati

કપોત ભાગ in Gujarati

કપોતપક્ ષી in Gujarati

કપોતાકારપાત્ર in Gujarati

કપોલ અલંકાર in Gujarati

કપોવ શીર્ષ in Gujarati

કપ્તાન in Gujarati

કપ્તાન (વહાણ in Gujarati

કપ્તાન સાથેની ઘોડદળની ટુ કડી in Gujarati

કપ્તાનપણું in Gujarati

કપ્પી in Gujarati

કફ in Gujarati

કફ છૂટો કરી નાખનારું (ઔષધ) in Gujarati

કફ(નો ગળફો) in Gujarati

કફન in Gujarati

કફનાશક ચાસણી કે શરબત જેવી દવા in Gujarati

કફની in Gujarati

કફની બાજુઓ જોડનારું જોડ બોરિયું. in Gujarati

કફસીરપ in Gujarati

કફોડી સ્થિતિ in Gujarati

કફોત્પાદક ગ્રંથિ. in Gujarati

કફોત્પાદક. in Gujarati

કબંધ સ્તંભ in Gujarati

કબજાધારી રાજ્ય (સત્તા). in Gujarati

કબજામાં રાખવું in Gujarati

કબજામાં લેવું in Gujarati

કબજિયાત થવી. in Gujarati

કબજિયાત. in Gujarati

કબજિયાતવાળું in Gujarati

કબજે કરેલી સ્થિર જગ્યા in Gujarati

કબજે કરેલો પ્રદેશ in Gujarati

કબજો in Gujarati

કબજો (લેવો–હોવો–તે) in Gujarati

કબજો અથવા લાંબા સમયના ઉપભોગથી પ્રસ્થાપિત થયે લા હિતસંબં ધો કે હકો in Gujarati

કબજો છોડાવવો in Gujarati

કબજો છોડાવવો તે in Gujarati

કબજો છોડી દેવો in Gujarati

કબજો ધરાવતું in Gujarati

કબર in Gujarati

કબર ઉપર ઊભો કરેલો પથ્થર. in Gujarati

કબર પર પિત્તળની તકતી પર કાગળ મૂકી તેના પર એડી ઘ સીને કરેલી નકલ in Gujarati

કબર પાસે ઊભી કરેલી શિલા અથવા સ્તંભ in Gujarati

કબર પાસે ઊભો કરેલો લેખવાળો પથ્થર in Gujarati

કબર પાસે ઊભો કરેલો સ્મારક પથ્થર. in Gujarati

કબર(ના પથ્થર) પર કોતરેલો લેખ in Gujarati

કબરનું સૂચક in Gujarati

કબરનું – રો – સંબંધી in Gujarati

કબરનો ખાડો in Gujarati

કબરનો ટેકરો in Gujarati

કબરમાં મૂકવું in Gujarati

કબરમાં મૂકવું – દ ાટવું in Gujarati

કબરમાંથી ખોદી કાઢવું in Gujarati

કબરમાંથી બહાર કાઢવું. in Gujarati

કબાટ in Gujarati

કબાટ અથવા ખાનું in Gujarati

કબાટ ઈ in Gujarati

કબાટ. in Gujarati

કબાટના ખાનાનું પ ાટિયું in Gujarati

કબાટના ખાનામાં મૂકવું in Gujarati

કબાટનાં કે ટ ેબલનાં ખેં ચીને ઉઘાડવાનાં ખાનાં in Gujarati

કબાટનું ખાનું. કાગળિયાં રાખવ ાના ખાનાં in Gujarati

કબાબ in Gujarati

કબીલો in Gujarati

કબૂતર in Gujarati

કબૂતર. in Gujarati

કબૂતરખાનાનું ખાનું in Gujarati

કબૂતરખાનું. in Gujarati

કબૂતરનું ખાન ું in Gujarati

કબૂતરનું ઘૂ ઘૂ ઇ in Gujarati

કબૂતરનું બચ્ચું in Gujarati

કબૂલ in Gujarati

કબૂલ ક રવું in Gujarati

કબૂલ કરવું in Gujarati

કબૂલ કરવું તે in Gujarati

કબૂલ કરેલી વસ્તુ in Gujarati

કબૂલ કર્યા પ્રમાણે in Gujarati

કબૂલ – માન્ય – કરવું in Gujarati

કબૂલ – માન્ય – કરવું તે in Gujarati

કબૂલાત in Gujarati

કબૂલાત આપવી in Gujarati

કબૂલાત – સ્વીકાર in Gujarati

કબૂલાતને લગતું in Gujarati

કબ્રસ્તાન in Gujarati

કમંડલ ઇ in Gujarati

કમઅક્કલ in Gujarati

કમકમા ટ in Gujarati

કમકમાટ ઉપજ ાવનાર વસ્તુ કે માણસ. (સા હિત્ય in Gujarati

કમકમાટી in Gujarati

કમકમાટી ઉપજાવનારું in Gujarati

કમકમાટી ઉપજાવે એવું in Gujarati

કમચારીનું મનોબર્ળ in Gujarati

કમજોર in Gujarati

કમજોર – બનાવવું in Gujarati

કમજોરી in Gujarati

કમનસીબ in Gujarati

કમનસીબ અકસ્માત in Gujarati

કમનસીબી in Gujarati

કમનીય in Gujarati

કમનીયતા in Gujarati

કમર in Gujarati

કમર નીચેનો પહેરણનો ભાગ in Gujarati

કમર પર પડતી ચરબીની ગડી. in Gujarati

કમરની રેખાકૃતિ અથવા કદ. in Gujarati

કમરપટો in Gujarati

કમરપટો. in Gujarati

કમરબંધ in Gujarati

કમળ in Gujarati

કમળનું સુશોભન in Gujarati

કમળનો છોડ in Gujarati

કમળભોજી in Gujarati

કમળા સાથેનો ઉષ્ણકટિબંધનો તાવ. in Gujarati

કમળો. in Gujarati

કમાણી in Gujarati

કમાણી કરાવનારું in Gujarati

કમાણી. in Gujarati

કમાણીનો વધારો in Gujarati

કમાન in Gujarati

કમાન કે ઘુમ્મટ (નો આકાર) બનાવવો in Gujarati

કમાન કે ઘુમ્મટવાળો અર્ધગોળાકાર ઓરડો in Gujarati

કમાન કે વળાંક વિનાનો પગ. in Gujarati

કમાન –સ્પિ્રંગ – કાંટો. in Gujarati

કમાનના ગુણવાળ ું in Gujarati

કમાનની ગોળાકાર બાજુ અને તેની ઉપરનું કે આસપાસનું કાટખૂણાવાળ ું ચણતર કે ચોક ઠું in Gujarati

કમાનનો આધારભૂત પથ્થર in Gujarati

કમાનનો ગ ુણ in Gujarati

કમાનનો વચલો પથ્થર in Gujarati

કમાનવાળા અર્ધગોળ ગોખલાના આકારનું in Gujarati

કમાનવાળી બે પૈડાંની ગાડી in Gujarati

કમાનવાળું છાપરું – છત in Gujarati

કમાનવાળો રસ્તો in Gujarati

કમાનો ઇ. ભરીને ગલેફ ચડાવવા in Gujarati

કમાનો ઇ. ભરીને ચડાવેલા ગલેફ in Gujarati

કમાનોથી સજ્જ કરવું in Gujarati

કમાનોની હાર . નોરણમાલા in Gujarati

કમાલ in Gujarati

કમાલ મર્યાદા in Gujarati

કમાવવું in Gujarati

કમાવું in Gujarati

કમિટિ in Gujarati

કમિશન in Gujarati

કમિશન ઇ. આપવાનું ન હોય એવું. –માંથી ચોખ્ખો નફો મળવો – મેળવવો in Gujarati

કમિશન વિનાનો અધિકારી in Gujarati

કમિશન–પંચ દ્વારા જુબાની in Gujarati

કમી in Gujarati

કમી કરવું in Gujarati

કમોડ in Gujarati

કમ્પ્યૂટર કે ટેલીપ્રિંટરમાંથી છપાઇને બહાર પડેલી નકલ in Gujarati

કમ્પ્યૂટર માટે પ્રોગ્રામ વગેરે in Gujarati

કમ્પ્યૂટરમાં ભરવાની માહિતી (ના એ ક્સ્પ્રેશન )નો એકમ in Gujarati

કયા સાધનથી in Gujarati

કયા હેતુ – કારણ –સરજ્ (કારણ પછી) જેને લ ીધે. સૌમ્ય અથવા નજીવું આ શ્ચર્ય in Gujarati

કયાંક in Gujarati

કયામતનો દિવસ in Gujarati

કયારેક in Gujarati

કયારેક કયારેક in Gujarati

કયારેક જ in Gujarati

કયારેક થતું in Gujarati

કયું in Gujarati

કયૂબાના તમાકુની સિગાર. in Gujarati

કયે ઠેકાણે in Gujarati

કયે પ્રસંગે in Gujarati

કયે વખતે in Gujarati

કયો માણસ કે ક્યા માણસો in Gujarati

કયો માણસ કે માણસોજ્ કેવો માણસ કે માણસોજ્ મા ણસ કે માણસ ો જે in Gujarati

કર in Gujarati

કર ઇ. ની રકમ નક્કી કરવી in Gujarati

કર કસર in Gujarati

કર ઘંટિકાવલી in Gujarati

કર તરીકે અપાતો દસમો ભાગ in Gujarati

કર દાતા in Gujarati

કર બેસાડવા કે ભરવા તે. in Gujarati

કર મુક્તિ in Gujarati

કર રક્ષિત મૂલ્ય in Gujarati

કર વસૂલતાનો કોંટ્રાક્ટ in Gujarati

કર ાવવું in Gujarati

કર ોળિયા in Gujarati

કર ્મકાંડ in Gujarati

કરંડ અલંકાર–સજાવટ in Gujarati

કરંડિયા વગેરેમાં ભરવું in Gujarati

કરંડિયો in Gujarati

કરક સરિયું in Gujarati

કરકસ રયુક્ત in Gujarati

કરકસર in Gujarati

કરકસર કરનારું in Gujarati

કરકસર કરવી in Gujarati

કરકસર કરીને નાણાં ભેગાં કરવાં. in Gujarati

કરકસરથી ચલાવવું – વાપરવું in Gujarati

કરકસરનાં પગલાં in Gujarati

કરકસરિયું in Gujarati

કરગરવું in Gujarati

કરચ in Gujarati

કરચ લી in Gujarati

કરચ લો ઈ in Gujarati

કરચલા ઇ.નો આંકડો in Gujarati

કરચલા ઇ.નો સાણસો in Gujarati

કરચલી in Gujarati

કરચલી ક ાઢી નાખવી in Gujarati

કરચલી પાડવી in Gujarati

કરચલી વ ળવી – વાળવ ી in Gujarati

કરચલી વળિયું in Gujarati

કરચલી(ઓ) વાળવી – વળવી in Gujarati

કરચલી(ઓ) વાળેલું in Gujarati

કરચલી. બહાર ઊપસી આવવું in Gujarati

કરચલીઅઓ પડવી in Gujarati

કરચલીઓ પડવી in Gujarati

કરચલીઓ પાડવી in Gujarati

કરચલીઓ – વાટા – વળ વા. વાટો in Gujarati

કરચલીવાળા પાંદડાંની in Gujarati

કરચલી–સળ વિનાનો દસ્તાવેજ in Gujarati

કરચલો in Gujarati

કરચલો. in Gujarati

કરચોરી in Gujarati

કરજ in Gujarati

કરજ ચૂકવવામાં બાકીદાર. in Gujarati

કરડવા દોડનારું in Gujarati

કરડવું in Gujarati

કરડા in Gujarati

કરડી ખાવું ત ે in Gujarati

કરડું in Gujarati

કરણ ક્રિયાવિષેણાત્મક in Gujarati

કરણ વિભક્તિ in Gujarati

કરણી સંખ્યા in Gujarati

કરણીગ ત in Gujarati

કરણ–સાધન–નિમિત્તવાદ in Gujarati

કરતલ in Gujarati

કરતાં in Gujarati

કરતાં અટકાવ વું in Gujarati

કરતાં ન ડરવું in Gujarati

કરતાં રોકા વું in Gujarati

કરતાલ in Gujarati

કરતાલ. in Gujarati

કરતાલના જેવો ખંડિત અવાજ in Gujarati

કરતૂતો in Gujarati

કરનાઇ in Gujarati

કરનાર in Gujarati

કરનાર સહનિર્દેશન . ભુજયુગ્મ પૈકી એક in Gujarati

કરનાર – સીધું ટટાર – બાંધનાર in Gujarati

કરનો કારખાના સિદ્ધાંત in Gujarati

કરનો ક્ષમતા સિદ્ધાંત in Gujarati

કરનો પુરક સિદ્ધાંત in Gujarati

કરનો ભાર in Gujarati

કરનો લાભકારક સિદ્ધાંત in Gujarati

કરનો સેવા ખર્ચ સિદ્ધાંત in Gujarati

કરભ in Gujarati

કરભને લગતું in Gujarati

કરભાર in Gujarati

કરમ in Gujarati

કરમ કહાણી in Gujarati

કરમજી કે સફેદ ફૂલ અને પ્રતિવર્તિત પાંખડીઓવાળો એક છોડ in Gujarati

કરમદા જેવું એક ફળ કે તેનો છોડ. in Gujarati

કરમદા જેવું લાલ in Gujarati

કરમદાં જેવું એક ફળ. in Gujarati

કરમદાતા જેવી જાળી in Gujarati

કરમાઈ જવું in Gujarati

કરમાયેલું in Gujarati

કરમાવવું in Gujarati

કરમાવી દેવું in Gujarati

કરમાવી નાખવું in Gujarati

કરમાવું in Gujarati

કરમુક્ત ડિવિડંડ in Gujarati

કરમુક્ત વસ્તુઓ in Gujarati

કરવ તની જેમ વહ ેરવાની જેમ–આગળ પાછળ હાલવ ું–હલાવવું in Gujarati

કરવ ા in Gujarati

કરવ ાની જવાબદારી લ ેવી in Gujarati

કરવ ાની વૃïૃત્ ત in Gujarati

કરવત in Gujarati

કરવત વતી કાપવું in Gujarati

કરવત – પટ્ટી. in Gujarati

કરવતના જેવા દાંતાવાળું. in Gujarati

કરવતના દાંતા જેવી in Gujarati

કરવતના દાંતા જેવી ધારનો ભાગ. in Gujarati

કરવા in Gujarati

કરવા ઇ. ની રીત – પદ્ધતિ in Gujarati

કરવા ઇ. ની વૃત્તિવાળું in Gujarati

કરવા ઇ. નું મુલતવી – મોકૂફ – રાખવું તે in Gujarati

કરવા ઇ. નું મુલતવી – મોકૂફ – રાખવું. in Gujarati

કરવા મથવું in Gujarati

કરવા માંડવું in Gujarati

કરવા માટે છૂટ. રજાચિઠ્ઠી. in Gujarati

કરવા – થવા – દેવું in Gujarati

કરવાના કામનું તથા તે માટે વાપરવ ાના માલસામાન ઇ.ના માપ in Gujarati

કરવાના કામનો જથ્થો. in Gujarati

કરવાના કામનો નકશો – રૂપરેખા in Gujarati

કરવાની કે થવાની રીત in Gujarati

કરવાની ક્રિયા in Gujarati

કરવાની જરૂર પડવી in Gujarati

કરવાની તૈયારીમાં. in Gujarati

કરવાની ફ રજ પડવી in Gujarati

કરવાની ફરજ પડવી in Gujarati

કરવાની ફરજ પાડવી in Gujarati

કરવાની રજા ન આપવી in Gujarati

કરવાની રીત in Gujarati

કરવાની શરૂઆત કરવી in Gujarati

કરવાનું છોડી દેવું બંધ કરવું in Gujarati

કરવાનું પડતું મૂકવું – રહેવા દેવું in Gujarati

કરવાનું બ ંધ કરવું in Gujarati

કરવાનું બંધ કરવું in Gujarati

કરવાનું મુલતવી રાખવું in Gujarati

કરવાનું શરૂ કરવું – માથે લેવું in Gujarati

કરવામાં ઢીલ કરવી. in Gujarati

કરવી તે in Gujarati

કરવી મુશ્કેલ વ્યવસ્થા. in Gujarati

કરવુ ં in Gujarati

કરવું in Gujarati

કરવું નહિ પણ એક લું બોલવું તે in Gujarati

કરવું અથવ ા કરાવવું in Gujarati

કરવું જ જોઈએ એવું in Gujarati

કરવું તે in Gujarati

કરવું તે (કોઈ ગુનો પાપ in Gujarati

કરવું થયેલું )પ્રાણી કે છોડ in Gujarati

કરવું પડવું in Gujarati

કરવેરા in Gujarati

કરવેરા ઓછા કે નાબૂદ કરવા. in Gujarati

કરવેરા બાદ કરીને કઅપાતો પગાર. in Gujarati

કરવેરા માટે મિલકતન ી કે આવકની આકારણી કરવી in Gujarati

કરવેરાના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો–નિયમો in Gujarati

કરવેરાની આકારણી કરનાર in Gujarati

કરવેરાનું વિભાજન પાસુ in Gujarati

કરવેરાનો બોજો in Gujarati

કરવેરાનો બોજો. in Gujarati

કરવેરાનો વિસ્તરણ સિદ્ધાંત in Gujarati

કરવેરો ઇ.ની વસૂલાત in Gujarati

કરવો in Gujarati

કરા in Gujarati

કરા વરસતું વાવ ાઝોડું in Gujarati

કરાં પડવાં તે in Gujarati

કરાટે in Gujarati

કરાટેનું ચીની સ્વરૂપ in Gujarati

કરાડ in Gujarati

કરાડનું – ના જેવું in Gujarati

કરાતી ક્રિ યા in Gujarati

કરાતું in Gujarati

કરામત in Gujarati

કરામતવાળું in Gujarati

કરાર in Gujarati

કરાર ઇ. થી બાંધી દેવું in Gujarati

કરાર ઈ. પર સહી – મતું – કરનાર in Gujarati

કરાર કરનાર in Gujarati

કરાર કરવો in Gujarati

કરાર કે વચનથી (લગ્ન કરવાના) બાંધવું in Gujarati

કરાર પદ્ધતિ in Gujarati

કરાર પરંપરા in Gujarati

કરાર ભંગ in Gujarati

કરાર માટે આવશયક શરત જણાવવી તે– તેનો આગ્રહ રાખવો in Gujarati

કરાર માટે આવશયક શરત જણાવવી – તેનો આગ્રહ રાખવો in Gujarati

કરાર યોજના in Gujarati

કરાર વાહન in Gujarati

કરાર સમય–અવધિ in Gujarati

કરાર સિદ્ધાંત in Gujarati

કરારજન્ય in Gujarati

કરારથી બંધાયેલું in Gujarati

કરારનામાંથી બંધનમાં મુકાયેલું in Gujarati

કરારનામાંથી બાંધી લેવું – in Gujarati

કરારનામું in Gujarati

કરારની મર્યાદાઓ સૂચવત ો ઢાંચો in Gujarati

કરારનો અમલ in Gujarati

કરારપાલન સ્થાન કાનૂન in Gujarati

કરારબંધિત ઉમેદવારી in Gujarati

કરારબદ્ધ in Gujarati

કરારબદ્ધ કામદાર in Gujarati

કરારબદ્ધ નોકર in Gujarati

કરારભં ગ કરવો in Gujarati

કરારમાં જોડાયેલા રાજ્યો in Gujarati

કરારસ્થાન નિયમ વિધિ in Gujarati

કરારાત્મક આવક in Gujarati

કરારાત્મક જવાબદારીનો વીમો in Gujarati

કરાર–કૉંટ્રાક્ટની શરત in Gujarati

કરાર–કૉન્ટ્રેક્ટનો ભંગ in Gujarati

કરાર–ખત. in Gujarati

કરાવવું in Gujarati

કરિયાણાની દુકાન ચલાવનાર in Gujarati

કરિયાણું in Gujarati

કરી કે વાપરી શકાય એવું in Gujarati

કરી ન શકાય એવું in Gujarati

કરી ન શકાય એવું હોવું in Gujarati

કરી નાખેલી વસ્તુ in Gujarati

કરી બતાવવું in Gujarati

કરી રાખેલી તજ વીજ in Gujarati

કરી શકન ારું in Gujarati

કરી શકાય એવું in Gujarati

કરી શકાય તેવું in Gujarati

કરુણ પ્રહસન in Gujarati

કરુણ સંકેત in Gujarati

કરુણગીત રચવું in Gujarati

કરુણતા in Gujarati

કરુણરસ in Gujarati

કરુણા in Gujarati

કરુણામૂલક કારણ in Gujarati

કરેણનો છોડ કે તેનું ફૂલ. in Gujarati

કરેતર અદાયગી–ચુકવણી in Gujarati

કરેતર આવક in Gujarati

કરેલા કામનો બદલો– મહેનતાણું– આપવું in Gujarati

કરેલા ગોલ in Gujarati

કરેલા પ્રવાસના કે વાપરેલા માઇલોની સંખ્યા in Gujarati

કરેલાં કામો in Gujarati

કરેલી રચના in Gujarati

કરેલી શરતની નોંધ(પોથી) in Gujarati

કરેલું in Gujarati

કરેલું ઇ in Gujarati

કરેલું કાર્યં in Gujarati

કરેલો હુકમ પાછો ખએંચવો in Gujarati

કરૈયા છત in Gujarati

કરૈયાવાળું છાપરું in Gujarati

કરૈયાવાળું મકાન in Gujarati

કરો ડના મણકા વ ચ્ચેની કૂર્ચા in Gujarati

કરો. (બરફનો કાંકરો) in Gujarati

કરોડ in Gujarati

કરોડ કે પૃષ્ટવંશ વિનાનું in Gujarati

કરોડ વિનાન ું પ્રાણી in Gujarati

કરોડ – પૃષ્ઠવંશ – વાળું (પ્રાણી). in Gujarati

કરોડ – પૃષ્ઠવંશનું. in Gujarati

કરોડ. in Gujarati

કરોડના મણકા ને લગતું in Gujarati

કરોડની કસરત કરાવીને રોગનો ઉપચાર કરનાર તે in Gujarati

કરોડની કસરત કરાવીને રોગનો ઉપચાર કરવાની પદ્ધતિ in Gujarati

કરોડની સૌથી નીચે ત્રિકોણાકૃતિ હાડકું in Gujarati

કરોડને છેડે આવેલું હાડકું in Gujarati

કરોડને લગતી જન્મખોડ in Gujarati

કરોડનો મણકો. in Gujarati

કરોડરજજુ. in Gujarati

કરોડરજ્જુ in Gujarati

કરોડરજ્જુની મજ્જા in Gujarati

કરોડરજ્જુની મજ્જાને લગતું in Gujarati

કરોડસજ્જુ છેદન in Gujarati

કરોનું મૂડીકરણ in Gujarati

કરોળિયા in Gujarati

કરોળિયા જેવી એક વસ્તુ in Gujarati

કરોળિયાની જાળ in Gujarati

કરોળિયાનુ ં જાળું in Gujarati

કરોળિયાનું – ના જેવું in Gujarati

કરોળિયો in Gujarati

કર્ક (રાશિ). in Gujarati

કર્ક શ in Gujarati

કર્કટ in Gujarati

કર્કરોગ in Gujarati

કર્કરોગ પેદા કરનાર . in Gujarati

કર્કરોગ પેદા કરનાર પદાર્થ. in Gujarati

કર્કવૃત્ત રેખા in Gujarati

કર્કશ in Gujarati

કર્કશ આવાજે બોલ વું in Gujarati

કર્કશ અવાજ in Gujarati

કર્કશ અવાજ (કરવો) in Gujarati

કર્કશ અવાજ કરવો in Gujarati

કર્કશ અવાજ – બૂમ in Gujarati

કર્કશ અવાજજ્ઞવિસંવાદિતાવાળુ ં in Gujarati

કર્કશ અવાજવાળું એક નિશાચર પક્ષી. in Gujarati

કર્કશ અવાજવાળું એક પક્ષી in Gujarati

કર્કશ – બેસૂરો– અવાજ કરવો in Gujarati

કર્કશ. કર્કશપણે – કર્ણભેદી – બૂમ પાડવી in Gujarati

કર્કશતા in Gujarati

કર્કશતા. in Gujarati

કર્કશા in Gujarati

કર્કશા જેવું in Gujarati

કર્ણ in Gujarati

કર્ણ કાઠિન્ય in Gujarati

કર્ણ સ્વરક in Gujarati

કર્ણકુંડલ in Gujarati

કર્ણધાર in Gujarati

કર્ણપટલ in Gujarati

કર્ણપરીક્ષક યંત્ર in Gujarati

કર્ણપાષાણ in Gujarati

કર્ણપ્રિય in Gujarati

કર્ણવીક્ષ in Gujarati

કર્ણશૂળ in Gujarati

કર્ણાકાર કુહાડી in Gujarati

કર્ણાકાર હાથો–મૂઠ in Gujarati

કર્ણાવર્ત અસ્થિ in Gujarati

કર્ણાશ્મ in Gujarati

કર્ણાશ્મરી in Gujarati

કર્ણિત અક્ષર in Gujarati

કર્ણોપવર્તી (ગ્રંથિ). in Gujarati

કર્ણ– in Gujarati

કર્તરિપ્રયોગ in Gujarati

કર્તવ્ય in Gujarati

કર્તવ્ય ઈ.ની ઉપેક્ષા in Gujarati

કર્તવ્ય સંઘર્ષ in Gujarati

કર્તવ્યતત્પર in Gujarati

કર્તવ્યનિષ્ટ – પરાયણ. in Gujarati

કર્તવ્યનિષ્ટ – પરાયણ. આજ્ઞાંકિત in Gujarati

કર્તવ્યનિષ્ઠ in Gujarati

કર્તવ્યનિષ્ઠા in Gujarati

કર્તવ્યની ઉપેક્ષા in Gujarati

કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરનાર in Gujarati

કર્તવ્યનું ઉલ્લંઘન in Gujarati

કર્તવ્યશાસ્ત્રીયનીતિ in Gujarati

કર્તવ્યો સાથેની અધિકાર ની જગ્યા in Gujarati

કર્તવ્ય–ફરજનો ત્યાગ–કસૂર in Gujarati

કર્તા in Gujarati

કર્તા અને ક્રિયાનો સંબંધ બતાવનાર ક્રિયાપદનાં રૂપો. વ્યક્ત કરવું in Gujarati

કર્તા અર્થે વાપરેલી in Gujarati

કર્તા વિભક્તિ in Gujarati

કર્તાની પોતાની – જાત પર ક્રિયાનું સૂચક in Gujarati

કર્તાને વિષે જે કંઇ કહેવાયું હોય તે in Gujarati

કર્તાપણું પ્રસ્થાપિત કર વાની પ્રક્ રિયા in Gujarati

કર્તાપણું પ્રસ્થાપિત કર વું in Gujarati

કર્તાવાચક નામ in Gujarati

કર્તા–પ્રથમા વિભક્તિ in Gujarati

કર્તૃત્વ (ગ્રંથ ઇ.નું) in Gujarati

કર્તૃત્વ વાચક in Gujarati

કર્તૃત્વવાળું in Gujarati

કર્નલ ઇ. થી નીચેનો અમલદાર in Gujarati

કર્નલ પદ in Gujarati

કર્નલથી ઉપરનો અધિકારી in Gujarati

કર્મ in Gujarati

કર્મ સંબંધી in Gujarati

કર્મ સંબંધી – તરીકે વપરાયેલું. દ્વિતીયા – કર્મની વિભક્તિ in Gujarati

કર્મક – મૂળભેદ in Gujarati

કર્મકાં ડ in Gujarati

કર્મકાંડ વિરોધવાદ in Gujarati

કર્મકાંડ વિષય in Gujarati

કર્મકાંડનું–ને લગતું in Gujarati

કર્મકાંડને લગતું in Gujarati

કર્મકાંડવાદી in Gujarati

કર્મકાંડશાસ્ત્ર in Gujarati

કર્મકાંડશાસ્ત્રી in Gujarati

કર્મકાંડી in Gujarati

કર્મકાંડીપણું in Gujarati

કર્મચારી in Gujarati

કર્મચારી સલાહદાન in Gujarati

કર્મચારી હિતાર્થ મંડળી in Gujarati

કર્મચારીઓની આવન–જાવન in Gujarati

કર્મચારીનું નિયમપુસ્તક in Gujarati

કર્મચારીનું મૂલ્યાંકન in Gujarati

કર્મણિ પ્રયોગ. in Gujarati

કર્મની વિભક્તિ. in Gujarati

કર્મપ્રેરણા in Gujarati

કર્મવિ ષયકતા in Gujarati

કર્મવિભક્તિ. in Gujarati

કર્મ–દ્વિતીયા વિભક્તિ in Gujarati

કર્યું in Gujarati

કર્ષણશક્તિ in Gujarati

કર્ષિતા in Gujarati

કલ ગીવાળી ઝેરી ગર ોળી in Gujarati

કલ ા – કૌશલ્ય in Gujarati

કલંક in Gujarati

કલંક (લગાડવું) in Gujarati

કલંક લ ગાડવું in Gujarati

કલંક લગાડવું in Gujarati

કલંક – નામોશી – લગાડવી in Gujarati

કલંક – નામોશી – લગાડનારું in Gujarati

કલંકિત કરવું in Gujarati

કલગી in Gujarati

કલગીવાળો પોપટ in Gujarati

કલચ યંત્રથી છૂટું રાખીને મો ટરગાડી ચલાવવી in Gujarati

કલણવાળો પ્રદે શ in Gujarati

કલથો in Gujarati

કલન in Gujarati

કલન (જેમાં ચલનકલન અને ચલરાશિકલન બંનેનો સમાવેશ થા ય છે). in Gujarati

કલબ વગેરેમાં રજૂ કરાતો નૃત્ય ઈ. રંજન કાર્યક્રમ. in Gujarati

કલબક કરતું. in Gujarati

કલબક કરવ ી in Gujarati

કલમ in Gujarati

કલમ (કરવા માટેનો રોપો) in Gujarati

કલમ આરોપણ in Gujarati

કલમ કરવી. in Gujarati

કલમ રોપણી in Gujarati

કલમની ટાંક in Gujarati

કલમવાર in Gujarati

કલમવાર ગણાવવું in Gujarati

કલમવાર જણાવવું – ગણાવવું in Gujarati

કલરવ in Gujarati

કલશ ગગનિકા in Gujarati

કલહ in Gujarati

કલા in Gujarati

કલા સંબંધી in Gujarati

કલા અને સુંદર વસ્ત ુઓ પ્રત્યે પ્રેમ અને સમજ ધરાવતી વ્ યકિત in Gujarati

કલા અનો સૌંદર્યનો દરદી in Gujarati

કલા ઇ.ની વિશેષ ખૂંચ – લક્ષણ – બારીકી in Gujarati

કલા વિદ્યાલય in Gujarati

કલા સાહિત્ય સંગીત વગેરે સમજવાનું in Gujarati

કલાઇ જેવી એક નરમ ધાતુ in Gujarati

કલાઇ(ની ધાતુ) in Gujarati

કલાઇનું કે કલાઇ કરેલું વાસણ in Gujarati

કલાઇનો ઢોળ દીધેલો ખીલો. in Gujarati

કલાઈ in Gujarati

કલાઈ અને સીસાના મિશ્રણની ધાતુ in Gujarati

કલાઈના ઢોળવાળું પતરું in Gujarati

કલાઈનું પાતળું પતરું in Gujarati

કલાઈનો વરખ in Gujarati

કલાક in Gujarati

કલાક અથવા અંશ (ડિગ્રી)નો સાઠમો ભાગ in Gujarati

કલાક કે દિવસને હિસાબે ઘરકામ કરનાર કામવાળી. in Gujarati

કલાક દીઠ દર in Gujarati

કલાકની શીશી in Gujarati

કલાકવાર આવક in Gujarati

કલાકવાર વેતનદર in Gujarati

કલાકસબની અનોખી વસ્ત ુ. in Gujarati

કલાકારનું કલાભવન in Gujarati

કલાકૃતિ in Gujarati

કલાકૃતિ માટે દોરેલું પૂરા કદનું રેખાચિત્ર in Gujarati

કલાકૃતિ વીમા પૉલિસી in Gujarati

કલાકૌશલ્ય વિનાનું in Gujarati

કલાગ્રંથ પ્રકાશક in Gujarati

કલાત ્મક હેતુસર in Gujarati

કલાત્મક in Gujarati

કલાત્મક રીતે અ થવા વિશેષ હેતુસર ગોઠવવું in Gujarati

કલાત્મક વસ્તુ નિર્માણ કરવાની રીત – પ્રક્રિયા in Gujarati

કલાત્મક વસ્તુઓ ઇ.નો વિધ્વંસ કરનાર in Gujarati

કલાત્મક વસ્તુઓના પ્રદર્શનનો ઓરડો in Gujarati

કલાત્મકતાનો ડોળકરનારું in Gujarati

કલાના સિદ્ધાંન્તોને ન અનુસરનારુ ં in Gujarati

કલાનો મર્મજ્ઞ in Gujarati

કલાનો સૂક્ષ્મ પરીક્ષક–સમલોચક in Gujarati

કલાપ્રેમસૂચક in Gujarati

કલાપ્રેમી in Gujarati

કલાભવન in Gujarati

કલાભિજ્ઞ – કલારસિક – માણસ in Gujarati

કલાભિજ્ઞતા – કલારસિકતા – in Gujarati

કલાલ in Gujarati

કલાલનું ઊભરો આણવાનું પીપ in Gujarati

કલાશોખીન in Gujarati

કલાસંરક્ષણ in Gujarati

કલાહીન in Gujarati

કલા–સાહિત્ય ઇ.મા. નામના પ્રતિષ્ઠા–વિજય in Gujarati

કલા–સાહિત્ય પ્રતિપાલન in Gujarati

કલુની મઠે ઘડેલા મઠોના સુધારણાના નિયમો in Gujarati

કલુની સ્થાપત્ય in Gujarati

કલેજા ના શેકેલા કે ત ળેલા ટુકડા – ગોળા in Gujarati

કલેજુ ં in Gujarati

કલેજું અને ફેફસાં in Gujarati

કલોરીન ઈ . જે ધાતુ સાથે સાદો સંયો ગ પામતા મીઠુ બને છે in Gujarati

કલ્ પક in Gujarati

કલ્ પના કરવી in Gujarati

કલ્ પિત in Gujarati

કલ્પ in Gujarati

કલ્પક in Gujarati

કલ્પક કે શોધક બુદ્ધિ in Gujarati

કલ્પક. in Gujarati

કલ્પકતા in Gujarati

કલ્પકતા વિનાનું નીરસ કામ in Gujarati

કલ્પના in Gujarati

કલ્પના (શક્તિ) in Gujarati

કલ્પના ઇ. રજૂ કરવું in Gujarati

કલ્પના કર વી in Gujarati

કલ્પના કરવી in Gujarati

કલ્પના કરા વનારું in Gujarati

કલ્પના કે અનુમાન ઉપર આધારિત in Gujarati

કલ્પના પ્રતીક in Gujarati

કલ્પના વિહારી in Gujarati

કલ્પનાજન્ય અખંડતા in Gujarati

કલ્પનાજન્ય સુખદ અંતવાળી રચના. in Gujarati

કલ્પનાતરંગ in Gujarati

કલ્પનાત્મક in Gujarati

કલ્પનાત્મક અનુભૂતિ in Gujarati

કલ્પનાત્મક આયોજન in Gujarati

કલ્પનાત્મક ક્રીડા in Gujarati

કલ્પનાત્મક નપુંસકલિંગ in Gujarati

કલ્પનાત્મક પુનર્નિર્માણ in Gujarati

કલ્પનાત્મક વાસ્તવિકતા in Gujarati

કલ્પનાત્મક સામાન્યીકરણ in Gujarati

કલ્પનાત્મક સાહિત્ય in Gujarati

કલ્પનાનું –વિષયક in Gujarati

કલ્પનાનુસારી શબ્દકોશ in Gujarati

કલ્પનાને જોરે બીજી વ્યક્તિ દ્વારા અનુભવેલું in Gujarati

કલ્પનાનો તુક્કો in Gujarati

કલ્પનામાં દર્શન થવું in Gujarati

કલ્પનામાં રાચનારું in Gujarati

કલ્પનામાં – લાગણીઓમાં – રાચવું તે in Gujarati

કલ્પનાવાદ in Gujarati

કલ્પનાશક્તિ in Gujarati

કલ્પનાશક્તિ વિનાનું in Gujarati

કલ્પનાશક્તિનું– વાળું in Gujarati

કલ્પનાશીલ in Gujarati

કલ્પનાશીલ બાળક in Gujarati

કલ્પનાશીલ. in Gujarati

કલ્પનાશીલતા. in Gujarati

કલ્પના– in Gujarati

કલ્પના–ભાવ–અમૂર્તવાદી in Gujarati

કલ્પના–વિચારોનો પરિપાક in Gujarati

કલ્પનીય in Gujarati

કલ્પરેખા in Gujarati

કલ્પવાદ in Gujarati

કલ્પાંત કરવું in Gujarati

કલ્પાણ in Gujarati

કલ્પિત in Gujarati

કલ્પિત કથા in Gujarati

કલ્પિત કે પૌરાણિક નહી ં in Gujarati

કલ્પિત ધરી in Gujarati

કલ્પિત નામ in Gujarati

કલ્પિત ભાષા in Gujarati

કલ્પિત મુદ્દો in Gujarati

કલ્પિત વાત કે કથન નવલકથા સાહિત્ય. in Gujarati

કલ્પિત વાત કે કથનને લગતું in Gujarati

કલ્પિત વિજ્ઞાન. in Gujarati

કલ્પિત સંજોગ in Gujarati

કલ્પિત સગાઈ. in Gujarati

કલ્પિત સુવર્ણભૂમિ. in Gujarati

કલ્પી ન શકાય એવાપણું in Gujarati

કલ્પી ન શકાય એવું in Gujarati

કલ્પી પણ ન શકાય એવું in Gujarati

કલ્ય ાણ in Gujarati

કલ્યાણ in Gujarati

કલ્યાણ બુદ્ધિથી લોકોના સ્વાતંત્ર્યને મર્યાદિત કર વાના કાયદા ઘડનાર સરકાર in Gujarati

કલ્યાણકારી in Gujarati

કલ્યાણરાજ્ય. in Gujarati

કલ્યાણવાદ in Gujarati

કલ્યાણેતર વસ્તુઓ in Gujarati

કલ્યાણેતર વિભાગ in Gujarati

કલ્લા in Gujarati

કલ્લું in Gujarati

કળ in Gujarati

કળ ઇ in Gujarati

કળ દબાવતા જ પાનું બહાર પડે એવી છરી. in Gujarati

કળ લુચ્ચાઇ in Gujarati

કળ િશલા in Gujarati

કળ. નજીવું કામ કરીને અનેક પ્રતિક્રિય ાઓ in Gujarati

કળણ in Gujarati

કળણ જેવું in Gujarati

કળણ. પાણીથી તરબોળ – જળબંબોળ – કરવું in Gujarati

કળણમાં સપડાવવું–ડ ુબાડવું in Gujarati

કળણવાળું in Gujarati

કળતર in Gujarati

કળતર થવું in Gujarati

કળપટ in Gujarati

કળબ in Gujarati

કળવાળું ઘડિયાળ in Gujarati

કળશ in Gujarati

કળા in Gujarati

કળા અથવા સાહિત્યની in Gujarati

કળા ઇ. માં પ્રવીણ in Gujarati

કળા ઇ.ની દુશ્મનાવટ in Gujarati

કળા ઇ.માં અતિસંસ્કાર – ચોકસાઇ. in Gujarati

કળા ઓછી થવી. ક ્ષય in Gujarati

કળા કાર કે લેખ ક in Gujarati

કળાકા ર કે લેખક in Gujarati

કળાકાર in Gujarati

કળાકાર પોતાની નજર આગળ રાખ ે છે તે (મ ાણસનો) નમૂનો – મૂર્તિ in Gujarati

કળાકારનો માનવશરીરનો લાકડાનો જુદા જુદા સાંધાવાળો નમૂનો in Gujarati

કળાકારીગરીનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો in Gujarati

કળાઘકારીગરી નું કર્મ in Gujarati

કળામાં મિથ્યા આડંબર in Gujarati

કળી જવ ું in Gujarati

કળી જવું તે in Gujarati

કળી. –ને અંકુર–કળી ફૂટવી in Gujarati

કળીઓ બેસવાવાળું in Gujarati

કળીઓ બેસવી in Gujarati

કળીચૂનો in Gujarati

કળીચૂનો. in Gujarati

કળો in Gujarati

કવખતનું in Gujarati

કવખતે in Gujarati

કવચ in Gujarati

કવચ કોટલાથી ઢંકાયેલું in Gujarati

કવચ. ક ોશેટામાં વ ીંટાય છે તેમ વ ીંટવું in Gujarati

કવચવાળા ફળની અંદરનો ભાગ in Gujarati

કવચવાળા ફળોથી ભરપૂર – ના સ્વાદવાળું. દીવાનું in Gujarati

કવચવાળાં તથા બીજા ફળ ઇ. ખાનાર સૂંઢવાળો કીડ ો in Gujarati

કવચવાળુ in Gujarati

કવન in Gujarati

કવયિત્રી. in Gujarati

કવાથ. in Gujarati

કવાયત in Gujarati

કવાયત કરવી in Gujarati

કવાયત કરવી – કરાવવી in Gujarati

કવારન્ટીન. ક્વૉરન્ટીનમાં મૂકવું in Gujarati

કવાલ. દા. ત. સંગીતમાં સ ૂરોનું ઝડપ ી પ્રત્યાવરણ in Gujarati

કવિ. in Gujarati

કવિઓ અને ગાયકોના વાર્ષ િક સંમેલનમ ાં in Gujarati

કવિઓ – કવિતા – ને શોભે એવું in Gujarati

કવિઓનું કે કવિતાનું in Gujarati

કવિતા in Gujarati

કવિતા ની ટેક in Gujarati

કવિતા રચવી in Gujarati

કવિતા રચવી તે in Gujarati

કવિતાની ટેક in Gujarati

કવિતાની લીટી in Gujarati

કવિતાની લીટીની માત્રા ગણ માંડવા in Gujarati

કવિતાની લીટીને છેડે જ્યાં બહુધા ભારવાળું પદ હોય ત્યાં ભાર વિનાનું પદ. in Gujarati

કવિતાનો કે વાર્તાનો in Gujarati

કવિની રચના. અથવા કળા in Gujarati

કવેળાનુ. અકાલિક in Gujarati

કવેળાનું. અપ્રાસંગિક in Gujarati

કશ ા મેળ વિના in Gujarati

કશ ાકનું કોઇપ ણ આરોપણ કરવું in Gujarati

કશ ાકને બાંધવાની કાપલી in Gujarati

કશ ુંક કરવાની યુક ્તિ. –માં કરચલીઓ – સળ પાડવા – પડવા in Gujarati

કશની વૃષ્ટિ. in Gujarati

કશા ઉદ્દેશ વિના in Gujarati

કશા ઉદ્દેશ વિનાનું in Gujarati

કશા ક માટે વિન ંતી કરવી in Gujarati

કશા કની ઉપર આવેલું હોવું in Gujarati

કશા કામ વિના કે મોજમજાની શોધમાં આમતેમ રખડવું in Gujarati

કશા નાવીન્ય વિનાનું in Gujarati

કશા નુકશાન વિના ધોઇ શકાય એવું. in Gujarati

કશા પ્રાથમિક લાભ કે પૂર્વ તૈયારી ઈ. વિના તદ્દન શ રૂઆતથી શરૂ કરવું. in Gujarati

કશા ફેરફાર વિના in Gujarati

કશા મ ેળ વિનાનું in Gujarati

કશા મૌલિક ફેરફાર કે સુધારા વિના નવું રૂપ આપવું. નવું રૂપ આ પવું તે in Gujarati

કશા લખાણ વિનાનું in Gujarati

કશા વાંધા વિના સફળ થવું in Gujarati

કશા વિવેક વિનાનું in Gujarati

કશા શિષ્ટાચાર વિના રુખસદ in Gujarati

કશા સ્વાદ વિનાનું in Gujarati

કશાંકમાંથી નીકળેલું in Gujarati

કશાક વડે પોતાનો હે તુ પાર પાડ વો in Gujarati

કશાક ઉપર ઊડીને પસાર થવું in Gujarati

કશાક ઉપર ચડાવેલી કે પાથરેલી વસ્તુ in Gujarati

કશાક ઉપર પ ્રવાહીની છાલક મારવી. ઢોળ ાયેલું પ્રવાહી in Gujarati

કશાક ઉપર મૂકવું–રાખવું in Gujarati

કશાક ઉપર વેષ્ટન કરવું in Gujarati

કશાક ઉપર સ્થિર પ ડેલું હોવુ ં in Gujarati

કશાક ની નાની પ્ રતિમા in Gujarati

કશાક પર ઇંડા મૂકવાં in Gujarati

કશાક પર નાક ઘસવું in Gujarati

કશાક માંથી મુકિત in Gujarati

કશાક માટ ે in Gujarati

કશાક માટે તાલીમ આપી તૈયાર ક રવું in Gujarati

કશાક માટે દિલગીર in Gujarati

કશાક માટે વિનંતી માગણી કરવી in Gujarati

કશાક માટે હિંમત ભેગી ક રવી in Gujarati

કશાક વિષે પગલું ભરવાનું ઢ ીલમાં નાખવ ું in Gujarati

કશાક હેતુ પાર પાડી શ કાય in Gujarati

કશાકથી કાયદેસરની મુક્તિ in Gujarati

કશાકથી પૂરેપૂરું ઢાંકી દેવું in Gujarati

કશાકના હોવાની કે બનવાની નિશાની in Gujarati

કશાકના છેડા અથવા કોરો બાળવી in Gujarati

કશાકના વિરોધમાં જોરદાર ઘોષણા in Gujarati

કશાકની in Gujarati

કશાકની કાયદેસરતા in Gujarati

કશાકની અસરથી ફેરફાર થવો in Gujarati

કશાકની આસપાસ વીંટવું in Gujarati

કશાકની ઉપર કરેલું બાંધકામ – બાંધેલી ઇમારત in Gujarati

કશાકની ઉપર કે બહાર લખેલું લખાણ in Gujarati

કશાકની ઉપર મૂકવું તે. in Gujarati

કશાકની ઉપર મૂકવું. in Gujarati

કશાકની ઊજળી બાજુ in Gujarati

કશાકની કે પોતાની (ધરીની) આસપાસ ગોળ ગોળ ફરવું in Gujarati

કશાકની કોરમાંકે સપાટીમાં પાડેલી ખાંચ – ખાંચો in Gujarati

કશાકની ઠેકડી ઉડાડવા કરેલી નકલ in Gujarati

કશાકની તીવ્ર કે ઉગ્ર ગંધવાળું in Gujarati

કશાકની તીવ્ર કે ઉગ્ર ગંધવાળું હોવું in Gujarati

કશાકની પાસે થઈને – આરપાર – મુશ્કેલીથી પસાર થવું in Gujarati

કશાકની પ્રસ્તાવનારૂપ કામ કે ઘટના in Gujarati

કશાકની ફરતે બંધ in Gujarati

કશાકની શોધમાં કે પીછો પ કડવામાં ઉતાવળ કરવી in Gujarati

કશાકની સૂચના દાખલ કરવી. in Gujarati

કશાકનું આવરણ in Gujarati

કશાકનું કારણ બતાવી શકાય એવું in Gujarati

કશાકનું પ્રારં ભિક અપૂર્ણ – અવિકસિત – સ ્વરૂપ in Gujarati

કશાકનું ભાન – જ્ઞાન in Gujarati

કશાકનું મૂલ્ય કે મહત્ત્વ સમજાવવું – ની ખાતરી કરાવવી in Gujarati

કશાકનું સૂચન in Gujarati

કશાકને અઢેલીને ઊભા કે બેસી રહેવું in Gujarati

કશાકને ટાંકી દેનાર જાડો થર in Gujarati

કશાકને દૂર રાખવાનું કે ખાળવાનું સાધન in Gujarati

કશાકનો અત્યંત ખરાબ નમૂનો in Gujarati

કશાકનો આશ્રય – આધાર લેવો તે in Gujarati

કશાકનો ઉલ્લેખ કરવો in Gujarati

કશાકનો દાંડી ના આકારનો ભાગ in Gujarati

કશાકનો નાના ગોળ – ગઠ્ઠાવાળું – ગોળો. in Gujarati

કશાકનો નાનો ગોળ – ગઠ્ઠો – ગોળો in Gujarati

કશાકનો નાનો ગોળો – ડાઘો. in Gujarati

કશાકનો પાછળનો – છેવટનો – ગૌણ ભાગ in Gujarati

કશાકનો બહારનો અથવા ઉપરઉપરનો દેખાવ in Gujarati

કશાકનો ભારે વજનદાર કકડો in Gujarati

કશાકનો વચલો સાંકડો ભાગ in Gujarati

કશાકનો સાંક ડો ભાગ in Gujarati

કશાકનો સૌથી મહત્ત્વનો – સારભૂત – ભાગ in Gujarati

કશાકનો સ્વાદ કે પાસ લગાડવો in Gujarati

કશાકમા ં ફાવે તેમ ફેં કી દેવું in Gujarati

કશાકમાં થી થોડું ખાવું – પીવું in Gujarati

કશાકમાં પ્રદાન કરવું in Gujarati

કશાકમાં ભરાવું–ફસાવું in Gujarati

કશાકમાંથી કકડો કાપી લેવો. in Gujarati

કશાકમાંથી છુટકારો in Gujarati

કશાકમાંથી ઝરતો અથવા નીકળતો ચીકણો પદાર્થ. in Gujarati

કશાકમાંથી નીકળતો વયુ in Gujarati

કશાકમાંથી નીપજેલું પરિણામ–ફૂટેલો ફણગો in Gujarati

કશાકવતી ઘસીને સુંવાળું અને ચળકતું કરવું – ઘસવાથી થવું in Gujarati

કશાયમાં રસ ન બતાવનારું in Gujarati

કશી ખામી વિનાની બુદ્ધિ ઇ. વાળું in Gujarati

કશી ગૂંચવણ વિનાનું in Gujarati

કશી તૈયારી કે વિચાર કર્યા વિનાનું in Gujarati

કશી યોજના વિનાનું in Gujarati

કશી લેવાદેવા કે ખબર નથી એ મ કહેવું તે in Gujarati

કશી લેવાદેવા કે ખબર નથી એમ કહેવું in Gujarati

કશી લેવાદેવા વિનાનું in Gujarati

કશી વાતચીત ન કરનારું in Gujarati

કશીક સપાટ વસ્તુથી મારવું in Gujarati

કશીક કટોકટીને લીધે વિમાનનું પરાણે ઉતરાણ. in Gujarati

કશીક સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ સાથેનો રોટી કે ટોસ્ટનો ટુકડ ો in Gujarati

કશુ ં બાકી રાખ્યા વિના in Gujarati

કશુ નહિ in Gujarati

કશું ક કરવા માટે ગો ઠવેલા સાધન ો in Gujarati

કશું ક ભરેલો પ્ યાલો in Gujarati

કશું કરવા નામરજીવાળું in Gujarati

કશું કરવા વગેરે પ્રેરવું. in Gujarati

કશું કામ કર્યા વિના ધીમે ધીમે ચાલવું in Gujarati

કશું કાર્ય કર્યા વિના ધીમે ધીમે દોડવું in Gujarati

કશું ન કહેવું in Gujarati

કશું ન વળવું in Gujarati

કશું નહિ in Gujarati

કશું પરિણામ ન નીપજવું in Gujarati

કશું બન ે એવો ઘાટ ઘડવો in Gujarati

કશું યે નહિ. કોઇ નહિ in Gujarati

કશું રાખી શકાય એવી જગ્યા in Gujarati

કશુંક in Gujarati

કશુંક કરવા વગેરે મનાવવું in Gujarati

કશુંક ગળી જવાની જેમ સ્નાયુની ક્રિયા – હાલચાલ – કરવી in Gujarati

કશુંક (બહુધા દુષ્કૃત્ય) કરવા પ્રેરવું in Gujarati

કશુંક ક રવા કે અમુક વખતે આવી પહોંચવા બંધાયેલું કે અપેક્ષિત in Gujarati

કશુંક ક રવા માટે તૈયાર હોવું – ર હેવું in Gujarati

કશુંક કર વાનું કે વાપરવ ાનું બંધ ક રવું in Gujarati

કશુંક કરવા ઇ. માટે બોલાવવું in Gujarati

કશુંક કરવા ઇ. માટે બોલાવવું તે in Gujarati

કશુંક કરવા ઇચ્છુક. in Gujarati

કશુંક કરવા કબૂલ કરવું in Gujarati

કશુંક કરવા કે આપવા બ ંધાયેલા હો વું in Gujarati

કશુંક કરવા કે સિદ્ધ કરવા પડકારવું in Gujarati

કશુંક કરવા કે હાજર રહેવા અધિકારીનો હુકમ in Gujarati

કશુંક કરવા તૈયાર થવું in Gujarati

કશુંક કરવા પ્રેરનાર in Gujarati

કશુંક કરવા પ્રેરવું in Gujarati

કશુંક કરવા પ્રોત્સાહિત કરનાર કે ઉત્તેજન આપનાર વસ ્તુ in Gujarati

કશુંક કરવા ફરજથી બંધાયેલું in Gujarati

કશુંક કરવા બીજાને પ્રેરવું in Gujarati

કશુંક કરવા માટેની તક in Gujarati

કશુંક કરવા વગેરે બાંધી લેવું – ફરજ પાડવી. in Gujarati

કશુંક કરવા સૂ ચના – આદેશ આપવો in Gujarati

કશુંક કરવા સૂચના – આદ ેશ આપનાર (પું) in Gujarati

કશુંક કરવા સૂચના – આદ ેશ આપનાર (સ્ત્ રી) in Gujarati

કશુંક કરવા હુકમ કરવો in Gujarati

કશુંક કરવાની ક્ષમતા in Gujarati

કશુંક કરવાની તરકીબ કરવી in Gujarati

કશુંક કરવાની રીત in Gujarati

કશુંક કરવામાં નિષ્ફળ ન જવુ ં in Gujarati

કશુંક કરવામાં પસાર કરેલો વખત in Gujarati

કશુંક કરીને તે દ્વારા દૂર કરવું. in Gujarati

કશુંક કર્ યાનું શ્રય in Gujarati

કશુંક કહેવું in Gujarati

કશુંક કાઢ વા માટે કશાકની અંદર હાથ નાખવો in Gujarati

કશુંક ઘડનાર કે બનાવનાર વ્યકિત in Gujarati

કશુંક જોવા માટે માણસ ઊભો રહે તે જગ ્યા. in Gujarati

કશુંક થવા માટે આવશ્યક ગુણો in Gujarati

કશુંક પકડી રાખવાનું સાધન in Gujarati

કશુંક ફાટવાનો કે ફૂટવાનો અવાજ. in Gujarati

કશુંક બનાવવામાં કારણ થવું in Gujarati

કશુંક માગવું તે in Gujarati

કશુંક મૂકવા કરવા માટે ઘોડો in Gujarati

કશુંક મેળવવા માટે આપવી પડતી વસ્તુ in Gujarati

કશુંક મેળવવા માટે તલસવું in Gujarati

કશુંક લેનાર – ગ્રહણ કરનાર. in Gujarati

કશુંક લેવા માટે કરેલો ઘાઘરા(ના આગળના ભાગ)નો ખ ોળો in Gujarati

કશુંક વધા રવું – વધા રીને આગળ વિકસા વવું. in Gujarati

કશુંક વહેંચનાર કે આપનાર in Gujarati

કશુંક વાગવાથી કાળી પડેલી આંખ અથવા ઘેરા કાળા રંગન ા કનીનિકામ ંડળ વાળી આંખ. in Gujarati

કશુંક શોધી કાઢવાનો કે વિચારવાનો પ્રયત્ન કરવો. in Gujarati

કશુંક સહેલું અથવા મજાનું in Gujarati

કશુંક સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવો in Gujarati

કશુંક સારું અથવા આકર્ષક in Gujarati

કશુંક હલાવીને ખડખડાવવું in Gujarati

કશુક કરવાનું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક માથે લેવું in Gujarati

કશો ઉદ્યમ ન કરનારો in Gujarati

કશો વાંધો નહિ in Gujarati

કશો વિચાર કર્યા વિના અથવા ભપકો કરવામાં પૈસા વાપરવા – ઊડાડવા. પાણી in Gujarati

કષ્ટ in Gujarati

કષ્ટ આપવું in Gujarati

કષ્ટ પ્રદ in Gujarati

કષ્ટકામ in Gujarati

કષ્ટદાય ી in Gujarati

કસ in Gujarati

કસ કે ચકા સણી in Gujarati

કસ વિનાની in Gujarati

કસનળ ી in Gujarati

કસબ in Gujarati

કસબની કોર in Gujarati

કસબી in Gujarati

કસર in Gujarati

કસરત in Gujarati

કસરત કરવી – કરાવવી in Gujarati

કસરત કે બાહ્ય ગરમીથી વધારેલા ચા મડીના તાપમાનવાળું in Gujarati

કસરતના ખેલ કરનાર in Gujarati

કસરતના ખેલ માટે બે છેડે દોરડાવતી લટકાવેલો આડો દા ંડો – સળિય ો in Gujarati

કસરતશાળામાં કૂદકા મારવા માટ ેનો લાકડાન ો ઘોડો in Gujarati

કસરાયેલું in Gujarati

કસવું in Gujarati

કસાઇ in Gujarati

કસાઇ પણું in Gujarati

કસાઇનો છરો in Gujarati

કસાઈખાનું in Gujarati

કસાઈને નાખી દીધેલા પ્રાણીના ખાદ્ય અ વયવો in Gujarati

કસાયેલું in Gujarati

કસાયેલો – ખ્યાતનામ – યોદ્ધો in Gujarati

કસીને પ્રયત્ન કરવો in Gujarati

કસીને પરીક્ષા કરવી in Gujarati

કસીને પ્રયત્ન કરવો in Gujarati

કસુવાવડ in Gujarati

કસૂર in Gujarati

કસૂરદાર in Gujarati

કસૂરની તારીખ. in Gujarati

કસોટ ી in Gujarati

કસોટી in Gujarati

કસોટી (કરવી તે ) in Gujarati

કસોટી કરનારું in Gujarati

કસોટી કરનારું – ભારે મુશ્કેલ – કામ in Gujarati

કસોટી કરવી in Gujarati

કસોટી કરે એવું in Gujarati

કસોટી પ્રમાણતા in Gujarati

કસોટી સામનો (ક્રિકેટ ઇ.નો). પરીક્ષા – કસોટી – કરવી in Gujarati

કસોટીમાં પાર ઊતરવું. in Gujarati

કસોટી–ચકાસણી. in Gujarati

કસ્તૂરી in Gujarati

કસ્તૂરીની સુગંધ કે સ્વાદવાળી દ્રાક્ષ in Gujarati

કસ્તૂરીની સોડમવાળી એક વનસ્પતિ in Gujarati

કસ્તૂરીની સોડમવાળો. in Gujarati

કસ્તૂરીમૃગ in Gujarati

કહ ોવડાવવું in Gujarati

કહાણી in Gujarati

કહે લી ખાનગી વાત in Gujarati

કહે વા કે સૂચવવા મ ાગવું in Gujarati

કહે વું in Gujarati

કહેણ in Gujarati

કહેણી in Gujarati

કહેતા કહેતા શતરંજમાં in Gujarati

કહેલા કરતાં માપ ઈ.માં ઓછું (દેખાતું) in Gujarati

કહેલી વસ્તુ in Gujarati

કહેલી વાત in Gujarati

કહેલું in Gujarati

કહેલો કે લખેલો સવિસ્તર વૃત્તાન્ત in Gujarati

કહેવત in Gujarati

કહેવતનું – સંબંધી in Gujarati

કહેવતરૂપ બનેલું in Gujarati

કહેવા બતાવવાનું સાધન – માધ્યમ in Gujarati

કહેવા માગવું in Gujarati

કહેવાતું in Gujarati

કહેવાનો હક in Gujarati

કહેવું in Gujarati

કહોવાણ કરે એવું in Gujarati

કહોવાયેલી વનસ્પતિવાળું કળણ – લીલ. in Gujarati

કહોવું in Gujarati

કહ્યા કે બોલ્યા વિના સૂચિત in Gujarati

કહ્યા પ્રમાણે in Gujarati

કહ્યાગરા પણું in Gujarati

કહ્યાગરાપણું in Gujarati

કહ્યાગરુ ં in Gujarati

કહ્યાગરું in Gujarati

કહ્યાન ે વળગી રહે વું in Gujarati

કહ્યું ન કરનારું in Gujarati

કહ્યું ન માનનાર in Gujarati

કા ંકરેટનું બ નેલું. કાંકરેટનો થર દેવો in Gujarati

કા ંપવું in Gujarati

કા નસવું in Gujarati

કા મ કરતાં અટ કી જવું. in Gujarati

કા મચલાઉ in Gujarati

કા મચલાઉ કિલ્લેબં ધી in Gujarati

કા મચલાઉ લાંબ ો ટંકો in Gujarati

કા મળો in Gujarati

કા મી in Gujarati

કા યદાથી આવશ્યક ક ે ફરજિયાત. કાયદાને માન્ય in Gujarati

કા યદાનો in Gujarati

કા યમ ટકનારું in Gujarati

કા રીગર in Gujarati

કા રીગરી in Gujarati

કા ર્યક્રમ in Gujarati

કા લ્પનિક રામ રાજ્ય in Gujarati

કા ષ્ઠૌષધિ (ખોરાક in Gujarati

કાં ગરી in Gujarati

કાં તો કોઈજ નહિ in Gujarati

કાંકરાવાળું. in Gujarati

કાંકરિયો પથ્થર – ખડક. in Gujarati

કાંકરી in Gujarati

કાંકરી અને પરાળની ગાર (ભીંતો રચવા માટે) in Gujarati

કાંકરી ઇ. માંથી સોનું નીકળવું in Gujarati

કાંકરી કે રેતીમાંથી સોનું કે બીજા ખનિજ પદાર્થને ધોઇને બહાર કાઢવાની જગ્યા . in Gujarati

કાંકરીવાળી માટીનાં વાસણ. in Gujarati

કાંકરીવાળું in Gujarati

કાંકરેટમાં બેસાડવું in Gujarati

કાંક્રેટ બ નાવવામાં વ પરાતી કપચી વગે રે in Gujarati

કાંગરા in Gujarati

કાંગરાવાળા કોટ અને બુરજવ ાળું in Gujarati

કાંગરી in Gujarati

કાંગારૂ જેવા પ્રાણીની બચ્ચા માટેની કોથ ળી in Gujarati

કાંગારૂ – મૂષક in Gujarati

કાંચળી in Gujarati

કાંચળી કે ચોળી in Gujarati

કાંચળીની એક વાટકી. કપના આકારનું બનાવવું in Gujarati

કાંજી in Gujarati

કાંજીવાળું in Gujarati

કાંટનો અનુયાયી in Gujarati

કાંટનો દાર્શનિક સિદ્ધાંત–મત in Gujarati

કાંટા in Gujarati

કાંટા અને ચમચા ઇ. ઘરવપરાશની વસ્તુઓ in Gujarati

કાંટા ઇ in Gujarati

કાંટા રીંગણી નો ઝેરી છોડ in Gujarati

કાંટાનું ત્રાજવું in Gujarati

કાંટાનો મુગટ ધારણ કરેલા ઈશુનું ચિત્ર in Gujarati

કાંટાળા શરીરવાળું એક દરિયાઈ પ્રાણી. in Gujarati

કાંટાળાં ચમકદાર પાંદડાંવાળો અને ફૂલવાળો ગરમ પ્ર દેશમાં થતો છોડ in Gujarati

કાંટાળાં ફૂલ અને ગુચ્છાદાર પાંદડાવાળો એક છોડ in Gujarati

કાંટાળી ખાદ્ય વનસ્પતિ. in Gujarati

કાંટાળી પાંખવાળી એક દરિયાઇ માછલી in Gujarati

કાંટાળું in Gujarati

કાંટાળું કોટલું કે બીજકોશ in Gujarati

કાંટાળું ઝાડ કે ઝાડવું. in Gujarati

કાંટાળો છોડ in Gujarati

કાંટાળો છોડ – ઝાડવું in Gujarati

કાંટાળો તાર in Gujarati

કાંટાવાળું in Gujarati

કાંટેરાઇ in Gujarati

કાંટો in Gujarati

કાંઠલા ઇ. નો જવા આવવાનો માર્ગ. પુરઝડપે જવું – દોડવું – દોડાવવું in Gujarati

કાંઠાળ વ્યાપાર in Gujarati

કાંઠો in Gujarati

કાંડ in Gujarati

કાંડા ઘડિયાળ. in Gujarati

કાંડા ફરતે બાંધવા નો પટો in Gujarati

કાંડાન ે જરાક ફેર વવું તે in Gujarati

કાંડાનું હાડકું. in Gujarati

કાંડાનું – ને લગતું. in Gujarati

કાંડાને આધાર આપવા માટે પહેરાતો ચામડાનો પટ ો in Gujarati

કાંડામાં પહેરાતું કશુંક in Gujarati

કાંતવા માટે તૈયાર કરેલું શણ. in Gujarati

કાંતવાની ત્રાક in Gujarati

કાંતિ in Gujarati

કાંતિમાન in Gujarati

કાંતેલું ઊન in Gujarati

કાંદા in Gujarati

કાંદો in Gujarati

કાંધ in Gujarati

કાંપ in Gujarati

કાંપતું in Gujarati

કાંપતું (ભય in Gujarati

કાંપનારી વસ્તુ in Gujarati

કાંપનો થર in Gujarati

કાંપવ ું. જોરથી ધબકવું તે in Gujarati

કાંપવાળી માટી in Gujarati

કાંપવાળું. in Gujarati

કાંપવું in Gujarati

કાંપવું (ભય in Gujarati

કાંબળો. શાલનું બના વેલું in Gujarati

કાંળાં કરમદા જેવો ટેટાવાળો ઘાસના મેદાનમાં થતો એક છોડ in Gujarati

કાંસ in Gujarati

કાંસ કી in Gujarati

કાંસકી in Gujarati

કાંસકી – કો in Gujarati

કાંસાની કલાઈ in Gujarati

કાંસાની મૂર્તિઓ in Gujarati

કાંસુ યુગની સંસ્કૃતિ in Gujarati

કાંસું in Gujarati

કાંસ્ય યુગ સ્તૂપ in Gujarati

કાઉન્ સિલ in Gujarati

કાઉન્ટર સેવા in Gujarati

કાઉન્સિલ in Gujarati

કાકડની શસ્ત્રક્રિયા. in Gujarati

કાકડાનો સોજો કે દાહ. in Gujarati

કાકડામાં પરું થવું તે in Gujarati

કાકડી ઈ.નું સુવાવાળું અથાણું. in Gujarati

કાકડી. in Gujarati

કાકડો in Gujarati

કાકપદ in Gujarati

કાકપદ ( in Gujarati

કાકવલભિ in Gujarati

કાકવી in Gujarati

કાકા in Gujarati

કાકા/મામા તેમનાં ભત્રીજા/ભાણિયા સાથે રાખે છે તેવ ું યુવાનો તરફ માયાળું અન ે મિત્રતાભ ર્યુ વર્તન in Gujarati

કાકાકૌવા in Gujarati

કાકી in Gujarati

કાકુ in Gujarati

કાકો in Gujarati

કાખ in Gujarati

કાગડા in Gujarati

કાગડા પરિવારનું એક કાળું – ભૂરું પક્ષી. in Gujarati

કાગડાની જાતનું એક પક્ષી in Gujarati

કાગડાની જાતનું એક પક્ષી. ચળકતા કાળા રંગનું in Gujarati

કાગડો in Gujarati

કાગડો. ચાલાકી – છેતરપિં ડી – કરવી in Gujarati

કાગદી in Gujarati

કાગળ in Gujarati

કાગળ ઇ. બનાવવામાં કામમ ાં આવતું મ જબૂત તંતુવાળું મનિલા નામ નું શણ in Gujarati

કાગળ ઇ. પકડી રાખવાનું પાટિયું in Gujarati

કાગળ ઇ. પરનો ટપાલનો સિક્કો. in Gujarati

કાગળ ઇ.ની પટ્ટી in Gujarati

કાગળ ઇ.ની લાંબી પટ્ટી in Gujarati

કાગળ ઇ.નો નાનો ગોળો in Gujarati

કાગળ કાપવાની છરી. in Gujarati

કાગળ કે ચર્મપત્રનો વીંટો in Gujarati

કાગળ કે ધાતુનો નળાકાર અગ્નિબાણ in Gujarati

કાગળ કે પતરામાં અક્ષર કે આકૃતિઓ કોતરવી in Gujarati

કાગળ ગરમ કર્યા પછી દેખાતી શાહી in Gujarati

કાગળ નાંખવાની પેટી in Gujarati

કાગળ પર ફાવે તેમ લીટા કરવા in Gujarati

કાગળ પર મૂકવાનું વજન in Gujarati

કાગળ પર લખવાનું કામ. in Gujarati

કાગળ પર સર નામું કરવુ ં in Gujarati

કાગળ બના વવા માટેના in Gujarati

કાગળ બનાવવા માટે તૈયાર કરેલો લાકડા(ના રેસા)નો મા વો. in Gujarati

કાગળ બનાવવા માટેનો. માવો બન ાવવો in Gujarati

કાગળ બનાવવાના કામમાં આવતું ઘાસ in Gujarati

કાગળ લખીને ખબર આપવી in Gujarati

કાગળના ચોવીસ તાવનો ઘા in Gujarati

કાગળના ૨) ધા – રીમ in Gujarati

કાગળની કે પ્લાસ્ટિકની નાંગળાંવાળી મોટી થેલી. in Gujarati

કાગળની ચબરકી ઇ in Gujarati

કાગળની જાડી બાંધણીવાળું પુસ્તક. in Gujarati

કાગળની થોકડી બાંધવાનો વાળેલો તાર. એવા તારથી સજ્જ કરવું – એકત્ર બાંધવું in Gujarati

કાગળની બંને બાજુનું હાથ લખાણ in Gujarati

કાગળની બનાવટમાં પાડેલાં બનાવનારનાં નિશાન in Gujarati

કાગળની મિલ. in Gujarati

કાગળની સાંકડી પટ્ટી પર સંદેશો છાપન ારું તાર ય ંત્ર in Gujarati

કાગળનું ચલણ. in Gujarati

કાગળનું પાનું (પૃષ્ઠ નહિ) in Gujarati

કાગળનું શાસન in Gujarati

કાગળને બે વખત વાળતા થતું કદ in Gujarati

કાગળને વિચિત્ર રીતે વાળીને આલંકારિક આકૃતિઓ બનાવવ ાની જાપાની કળા in Gujarati

કાગળનો કકડો in Gujarati

કાગળનો માવો. in Gujarati

કાગળપત્ર રાખવાની નાની પેટી – પાકીટ in Gujarati

કાગળપત્રનો વહેવાર ચલાવવો in Gujarati

કાગળમાંથી કાપેલું એક પાશ્ર્વ ચિત્ર in Gujarati

કાગળિયાં વગેરે બાંધવાની રબરની નાની પટ્ટી. in Gujarati

કાગળો in Gujarati

કાગળો વ્યવસ્થિત રાખવાનું સાધન in Gujarati

કાગળ–દાબ in Gujarati

કાચ in Gujarati

કાચ (ના સ્વરૂપ)નું – કાચના જેવું in Gujarati

કાચ અને પ્લાસ્ટિકમાંથી બનેલી મજબૂત વસ્તુ in Gujarati

કાચ ઇ.ની લખોટી in Gujarati

કાચ ઇ.માં હવા ભરેલો ખાડો in Gujarati

કાચ કે પથ્થરના જુદાજુદા રંગના નાના ટુકડાથી બનાવે લી રચના in Gujarati

કાચ કે પથ્થરમાં કરેલું નકશીકામ. in Gujarati

કાચ કે લેન્સ વડે થાય તેમ મોટું કદ દ ેખાય તેમ ક રવું. અતિશયોક્ તિ કરવી in Gujarati

કાચ કે લેન્સનું કેન્દ્ર અને તેના કિરણકેન્દ્ર (ફો કસ) વચ્ચેન ું અંતર in Gujarati

કાચ જ ેવું બની જ વું in Gujarati

કાચ જડનાર–બેસાડનાર in Gujarati

કાચ પારખવાનું એક સાધન in Gujarati

કાચ લેંસ વિનાનો કેમેરો in Gujarati

કાચ વતી ઢાંકવું in Gujarati

કાચ ા ઓલિવનો લીલો રંગ. કાચા ઓલિવના રંગનું in Gujarati

કાચતક્ષણ કલા in Gujarati

કાચતક્ષણ–ઉત્કીર્ ણન in Gujarati

કાચના ગુણોવાળુ ં in Gujarati

કાચના જેવું in Gujarati

કાચના જેવો in Gujarati

કાચના જેવો એક ખનિજ પદાર્થ in Gujarati

કાચના જેવો એક પદાર્થ in Gujarati

કાચના જેવો જ્વાળામુખીનો રસ અથવા ખડક. in Gujarati

કાચના તંતુ in Gujarati

કાચના તંતુઓનું વણેલું કાપડ in Gujarati

કાચના ભકાવાળો કાગળ (લાકડું વ. સુંવાળો કરવામાટે ઘ સવાનો ) in Gujarati

કાચના રેસા in Gujarati

કાચનાં વાસણ in Gujarati

કાચની બનાવટી આંખ – ડોળો in Gujarati

કાચની બારીઓમાં ગોઠવેલા માલનું કેવળ દર્શન (કરવું તે). in Gujarati

કાચને અપારદર્શક બનાવવો in Gujarati

કાચને બદલે કામ આવતું હલકું પારદર્શક પ્લાસ્ટિક. in Gujarati

કાચનો મોટો ગોળ બાટલો. in Gujarati

કાચબા કે કરચલાનું ઉપરનું કવચ–પીઠ. in Gujarati

કાચબા કે તેના જેવા પ્રાણીનું કવચ કે ઢાલ. in Gujarati

કાચબાના કવચનાં જેવાં વિવિધરંગી ચિહ્નોવાળું પતંગિ યું. in Gujarati

કાચબાના જેવું કવચવાળું in Gujarati

કાચબો in Gujarati

કાચબો. in Gujarati

કાચમણિ in Gujarati

કાચમણિની જાતનું એક રત્ન in Gujarati

કાચમાં રૂપાંતર કરવું in Gujarati

કાચલાં in Gujarati

કાચલી in Gujarati

કાચા ખાવાલાયક શાકભાજી in Gujarati

કાચાભતા in Gujarati

કાચિંડા જેવું એક નાની પૂંછડીવાળું નાનું ઉભચર પ્ર ાણી. in Gujarati

કાચિંડો in Gujarati

કાચિત વાસણ in Gujarati

કાચી આધાર સામગ્રી in Gujarati

કાચી ઈંટ in Gujarati

કાચી કોબીનું કચુંબર in Gujarati

કાચી ધાતુ કે ધાતુવાળી માટી ગાળવી – ઓગાળવી in Gujarati

કાચી ધાતુવાળી ધૂળ in Gujarati

કાચી વય in Gujarati

કાચીપાકી ચિનાઈ in Gujarati

કાચુ in Gujarati

કાચું in Gujarati

કાચું અથવા કેળવેલું. (મજાકમાં) માણસની ચા મડી in Gujarati

કાચું કામ કરવું in Gujarati

કાચું કેદખાનું in Gujarati

કાચું પાકું in Gujarati

કાચું પ્રૂફ in Gujarati

કાચું માટીનું ગારાનું ઘર. in Gujarati

કાચું સીવણકામ કરવું in Gujarati

કાચું સોનું ઇ.ની લગડી – ગઠ્ઠો in Gujarati

કાચુંતાંબું in Gujarati

કાચો આધાર in Gujarati

કાચો કાગળ in Gujarati

કાચો જન્મ દર in Gujarati

કાચો પથ્થર in Gujarati

કાચો માલ in Gujarati

કાચો મુસદ્દ ો in Gujarati

કાચો મૃત્યુ દર in Gujarati

કાચોત્કીર્ણન કલા in Gujarati

કાજળ in Gujarati

કાજળ કે મેશના પોપડાવાળું in Gujarati

કાજળ કે મેશનો પોપડો in Gujarati

કાજી in Gujarati

કાજુનું ઝાડ in Gujarati

કાટ in Gujarati

કાટ ચડાવવો–ચડવો in Gujarati

કાટ ચડેલું in Gujarati

કાટ ન ચડે એવું લોઢું. in Gujarati

કાટ ન લાગે તે માટે લોઢા પર જસતનો ઢોળ ચડાવવો in Gujarati

કાટખૂણ ત્રિકોણમાં કાટખૂણાની સામેની બાજું in Gujarati

કાટખૂણા માપવાનું કે દોરવાનું બહુધા ત્રિકોણાકૃતિ અથવા ટી (અંગ્રેજી ટી) આકારનું સાધન in Gujarati

કાટખૂણિયું in Gujarati

કાટખૂણિયું. in Gujarati

કાટખૂણે આવેલાની સ્ થિતિ in Gujarati

કાટખૂણે આવેલું in Gujarati

કાટખૂણે આવેલું. in Gujarati

કાટખૂણો in Gujarati

કાટખૂણો (૯)ં નો). in Gujarati

કાટછાટ કરવાની કાતર. in Gujarati

કાટના રંગનું in Gujarati

કાટમાળ in Gujarati

કાટલું in Gujarati

કાટવાળું in Gujarati

કાડતૂસોવાળ ું ખાનું જ ્યાંથી તે ફોડવ ા માટે આપો આપ બંદૂકના કુંદામાં પહોંચે છે in Gujarati

કાઢ ી મૂકનારું in Gujarati

કાઢવી in Gujarati

કાઢવું in Gujarati

કાઢવું તે in Gujarati

કાઢવું – છ ાપવું–તે in Gujarati

કાઢી મૂકવું in Gujarati

કાઢી આપ્યા તારીખ in Gujarati

કાઢી નાખ વું in Gujarati

કાઢી નાખવું in Gujarati

કાઢી નાખવું તે in Gujarati

કાઢી નાખેલું in Gujarati

કાઢી મૂક વું in Gujarati

કાઢી મૂકવ ું in Gujarati

કાઢી મૂકવું in Gujarati

કાઢી મૂકવું તે in Gujarati

કાઢી શકાય એવું આવરણ in Gujarati

કાઢીને બતાવવી in Gujarati

કાઢીને શુદ્ધ કરવું in Gujarati

કાઢો in Gujarati

કાણાં અને ખીંટીઓવાળું પાટિયું. in Gujarati

કાણાં પાડવાનું ઓજાર અથવા યંત્ર in Gujarati

કાણાં પાડીને આકૃતિ બનાવવી. ભોંકવું તે in Gujarati

કાણાંકાણાંવાળો કે ધારી પાડેલો ધાતુનો દાટો – પ્લગ in Gujarati

કાણાંમાં નાણું નાખી ટિકિટ વગેરે લેવાનું કે વસ્તુ ખરીદવાનું કે જનાત્મક ક ાર્યક્રમ જ ોવાનું યંત્ર in Gujarati

કાણાંવાળા ઢાળવાળા પાટિયા પર ના ના દડા વડે રમાતી બિલિયર્ ડ જેવી એક રમત in Gujarati

કાણામાંથી નાણું નાખતાં in Gujarati

કાણુ ં in Gujarati

કાણું in Gujarati

કાણું ઇ. પૂરી દેવું in Gujarati

કાણું ઇ. બંધ કરવું in Gujarati

કાણું કે કાણાં પાડવાં in Gujarati

કાણું પડવું in Gujarati

કાણું પાડ વું in Gujarati

કાણું પાડવાનું ઓજાર in Gujarati

કાણું પૂરીને અથવા વચ્ચે વિઘ્ન નાખીને (લગભગ) બંધ કરવું. in Gujarati

કાણું. in Gujarati

કાતર ઇ. વતી કાપવું in Gujarati

કાતર વતી કાપવું in Gujarati

કાતર. in Gujarati

કાતરથી કાપી નાખવું in Gujarati

કાતરવું in Gujarati

કાતરિયું in Gujarati

કાતરેલું ઊન in Gujarati

કાતરેલું – ઊતારેલું – ઊનજ્ઞઊન ઉતારવું in Gujarati

કાતરેલું – ઊતારેલું. in Gujarati

કાતિલ in Gujarati

કાથી in Gujarati

કાથીની ચટાઇ ઇ. in Gujarati

કાદવ in Gujarati

કાદવ ઇ in Gujarati

કાદવ ઈ. ઉલેચવાનું સાધન in Gujarati

કાદવ ઈ.ના છાંટા ઉડાડવા – ઊડવા in Gujarati

કાદવ ઉછાળવો તે in Gujarati

કાદવ કીચડ ઇ.થી બચાવવા મો ટરગાડીને in Gujarati

કાદવ ચોપડવો in Gujarati

કાદવ જેવું દેખાતું. ગંદું કરવું – થવું in Gujarati

કાદવ. કાદવમાં ફસાવવું in Gujarati

કાદવકીચડવાળી જમીન in Gujarati

કાદવથી ખરેડવું in Gujarati

કાદવથી બચાવવા માટે પૈડાની ઉપર આવે એવી રીતે જડેલુ ં પતરું. in Gujarati

કાદવમાં ચાલતું પક્ષી in Gujarati

કાદવવાળી ભૂમિ. ઓળંગવા માટે નાખેલો પાટિયા(નો સાંક ડો રસ્તો). in Gujarati

કાદવવાળું in Gujarati

કાદવવાળું. in Gujarati

કાદવ–કીચડવાળું. in Gujarati

કાન in Gujarati

કાન ઉઘાડવા in Gujarati

કાન દેવા in Gujarati

કાન પર ધોલ–તમાચો મારવો in Gujarati

કાન ફાડી નાખે એવું in Gujarati

કાન( ના આકારની વસ્તુ) in Gujarati

કાન(ના પડદા)નો દુખાવો – દરદ in Gujarati

કાનખજૂરો in Gujarati

કાનથી સાંભળેલું in Gujarati

કાનની બખોલ in Gujarati

કાનની બૂટ – લાળી in Gujarati

કાનને લગતું in Gujarati

કાનનો પડદો in Gujarati

કાનનો પડદો. in Gujarati

કાનનો પડદો. ઢોલ ઈ. વગાડવું in Gujarati

કાનમાં કહે લું in Gujarati

કાનમાંનો મેલ in Gujarati

કાનસ ધસતાં નીચે પડતો ભકો. in Gujarati

કાનસ. in Gujarati

કાનુની સલાહકાર in Gujarati

કાનૂન in Gujarati

કાનૂન પંડિત in Gujarati

કાનૂન બનાવવો in Gujarati

કાનૂન બહારનું કાર્ય in Gujarati

કાનૂન સાથે અથડ ામણમાં આવવ ું તે in Gujarati

કાનૂનની–વૈધાનિક in Gujarati

કાનૂનનો આદેશ in Gujarati

કાનૂનવેત્તા–વિધિવેત્તા સમિતિ in Gujarati

કાનૂની વિયોજન in Gujarati

કાનૂનીકૃત in Gujarati

કાનૂનેતર in Gujarati

કાનૂનેતર વિવાદ in Gujarati

કાનૂનો કોંટ્રાકટોમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં in Gujarati

કાનૂન–કાયદાનો ખોટો ઉપયોગ–કુ–પ્રયોગ in Gujarati

કાને સાંભળવું in Gujarati

કાનો in Gujarati

કાન– in Gujarati

કાપ કૂપ in Gujarati

કાપ ડનો ઈ.) ચા મડાવતી મઢવું–પોલિશ કરવું in Gujarati

કાપ ીને ટૂંકી કરેલ ી ઘોડાની પ ૂંછડી in Gujarati

કાપ ેલા ઝાડનું બાક ી રહેલું થ ડ in Gujarati

કાપકૂપ in Gujarati

કાપકૂપ ઇ. કરીને આડોઅવળો અથવા કઢંગો ભાગ કાઢી નાખવો in Gujarati

કાપડ in Gujarati

કાપડ (વણેલું કે ઊન ઇ. દબાવીને બનાવેલું) ટેબલ ક્લ ૉથ in Gujarati

કાપડ અને મરદનાં કપડાં વેચનાર in Gujarati

કાપડ ઇ in Gujarati

કાપડ ઇ. નો ત્રિકોણિયો કકડો in Gujarati

કાપડ ઇ.નો નમૂનો in Gujarati

કાપડ કે કાગળનો સુંવાળો – કુંદી –કરવાનો સંચો. in Gujarati

કાપડ પરનું (ઊનના જેવું) ફૂલ in Gujarati

કાપડ રંગવાનું પીપ in Gujarati

કાપડના ટુકડાની ઢીંગલી. in Gujarati

કાપડની in Gujarati

કાપડની કોર કે કિનાર in Gujarati

કાપડની કોરો વાળીને સીવી દેવું. in Gujarati

કાપડની બન્ને બાજુ એકસરખી સફ ાઇ in Gujarati

કાપડનું પોત in Gujarati

કાપડને કોર મૂકવી in Gujarati

કાપડનો in Gujarati

કાપડનો પનો in Gujarati

કાપડિયાનો માલ – ધંધો in Gujarati

કાપડિયો. in Gujarati

કાપણી કરનાર in Gujarati

કાપણી કરવાનું યંત્ર in Gujarati

કાપણી કરીને સૂકવેલું – સૂકું – ઘાસ in Gujarati

કાપણી કરેલા ઘાસ in Gujarati

કાપણી લણણી (ની મોસમ) ફસલ in Gujarati

કાપની દરખાસ્ત in Gujarati

કાપલી in Gujarati

કાપવા માટેની પતરી in Gujarati

કાપવાં ને લઇ જવાં in Gujarati

કાપવાનું ધારવાળું ઓજાર. in Gujarati

કાપવું in Gujarati

કાપા પાડ ીને ગણતરી કરવી in Gujarati

કાપા પાડવા in Gujarati

કાપાકાપી in Gujarati

કાપી નાખવું in Gujarati

કાપી કાઢેલો ભાગ in Gujarati

કાપી નાખવું in Gujarati

કાપી નાખવું. in Gujarati

કાપી નાખે એ વું in Gujarati

કાપી નાખેલો અથવા બીજા ભાગોથી અલગ પાડી શકાય એવો ભ ાગ in Gujarati

કાપી નાખેલો અથવા બીજા ભાગોથી અલગ પાડી શકાય એવો ભ ાગ કરવો તે in Gujarati

કાપી લીધેલો કકડો in Gujarati

કાપીન ે ટૂંકું કરવું in Gujarati

કાપીને અલગ કરવું in Gujarati

કાપીને ખુલ્લું ક રવું in Gujarati

કાપીને અલગ પાડવું in Gujarati

કાપીને અલગ પાડવું તે in Gujarati

કાપીને આકાર આપવો in Gujarati

કાપીને કકડા કરનાર in Gujarati

કાપીને કકડા કરવા in Gujarati

કાપીને કકડા કરવા તે in Gujarati

કાપીને ઝીણા કકડા કરવા in Gujarati

કાપીને ટુકડે ટુકડા કરવા in Gujarati

કાપીને ટૂંકા કરેલા સ્ત્ રીના વાળ. છાપર ે પાટિયાં જડવાં in Gujarati

કાપીને ટૂંકી બનાવેલી પૂંછડી in Gujarati

કાપીને ટૂંકું ક રવાની ક્રિ યા in Gujarati

કાપીને ટૂંકું કરવું in Gujarati

કાપીને દાંતાવાળી કોર બનાવ વી. in Gujarati

કાપેલા અક્ષર કે આકૃતિવાળો કાગળ કે પતરું in Gujarati

કાપેલા દરની નોકરી in Gujarati

કાપેલા પાતળા ટુકડા. in Gujarati

કાપેલી જાડી તમાકું in Gujarati

કાપેલો કે ભાંગી ગયેલો જાડો કકડો in Gujarati

કાપેલો ચારો in Gujarati

કાપેલો ટુકડો in Gujarati

કાપેલો મોટો કકડો in Gujarati

કાપો in Gujarati

કાપ્યા વિનાના દોરાના ગાળાવાળું (રૂવાં કે ફૂલવાળુ ં કાપડ). in Gujarati

કાપ્યાવિનાનું in Gujarati

કાફલો in Gujarati

કાબરચીતર ું. કાબરચી તરું પ્રાણી in Gujarati

કાબરચીતરું in Gujarati

કાબરચીતરું બનાવવું in Gujarati

કાબરી કે પીળી રંગછટાવાળું in Gujarati

કાબરી છ ટાવાળો સફે દ રંગ in Gujarati

કાબુ in Gujarati

કાબુ બહાર ગયેલ ઘોડો કે ઘોડ ી in Gujarati

કાબુમાં રાખી શકાય in Gujarati

કાબૂ in Gujarati

કાબૂ ધરાવનાર in Gujarati

કાબૂ મેળવવો in Gujarati

કાબૂ રાખવો in Gujarati

કાબૂમાં – મર્યાદા માં રાખવું in Gujarati

કાબૂમાં આણવ ું in Gujarati

કાબૂમાં આણવુ ં in Gujarati

કાબૂમાં આવવું in Gujarati

કાબૂમાં ર ાખવું in Gujarati

કાબૂમાં રાખવાનો મુશ્કેલ અને મૂર્ખાઈભર્યો જોખમી અ ને ગેરકાયદ ે કૃત્ય કરનાર. in Gujarati

કાબૂમાં રાખવુ ં in Gujarati

કાબૂમાં રાખવું in Gujarati

કાબૂમાં રાખવું. in Gujarati

કાબૂમાં રાખી શ કાય એવું in Gujarati

કાબૂમાં લેવું–રાખવુ ં in Gujarati

કાબેલિયતથી નિકાલ કરવ ો. in Gujarati

કામ in Gujarati

કામ કાઢવું in Gujarati

કામ (મહેનત) કરીને કરેલી – બનાવેલી – વસ્તુ in Gujarati

કામ અથવા ઊર્જાનો એકમ. in Gujarati

કામ ઇ. ઉ પર આવનારાઓ કે તે છોડી જન ારાઓની સંખ ્યા in Gujarati

કામ ઇ. કરનાર જૂથ in Gujarati

કામ ઇ. બંધ પડવું – પાડવું in Gujarati

કામ ઇ. માથે લેનાર in Gujarati

કામ ઇ. શરૂ કરવું in Gujarati

કામ ઉપાડવું in Gujarati

કામ ક રાવીને થકવ ી નાખવું. ગજા ઉપરાંત કામ કે મહેનત in Gujarati

કામ કરતાં અ ટકી જવું in Gujarati

કામ કરતું in Gujarati

કામ કરતું અટકાવવું – અટકી જવું in Gujarati

કામ કરતું બંધ થઇ જવું in Gujarati

કામ કરતું બળ in Gujarati

કામ કરનાર in Gujarati

કામ કરનાર નોકર in Gujarati

કામ કરનાર મજૂર in Gujarati

કામ કરનાર મધમાખ ી અથવા કીડ ી in Gujarati

કામ કરનારાઓની સંખ્યા. in Gujarati

કામ કરવા in Gujarati

કામ કરવા કે વાપરવા માટે (સારી) સ્થિતિ in Gujarati

કામ કરવા કે હલનચલન માટે મોકળાશ. in Gujarati

કામ કરવા કે હિંમત રાખવા પ્રોત્સાહન આપવા ટૂંકું પ ્રવચન. in Gujarati

કામ કરવા પ્રેરણા in Gujarati

કામ કરવા માટેની જગ્યા in Gujarati

કામ કરવાની અનિચ્છાવાળું in Gujarati

કામ કરવાની ઇચ્છા ન થવી in Gujarati

કામ કરવાની રીત in Gujarati

કામ કરવાની રીત – પદ્ધતિ in Gujarati

કામ કરવાની રીત. in Gujarati

કામ કરવાની શકિતના દરનો એકમ in Gujarati

કામ કરવાની શરતે રહેવાનું in Gujarati

કામ કરવાનું અધિકારપત્ર in Gujarati

કામ કરવાનું બંધ થયેલું in Gujarati

કામ કરવાનું મુલતવી રાખવું in Gujarati

કામ કરવામાં in Gujarati

કામ કરવામાં પુષ્કળ સમય લેવો in Gujarati

કામ કરવું in Gujarati

કામ કરવું – પાર પાડવું in Gujarati

કામ કરી શકે એવી – કાર્યક્ષમ –સ્થિતિ. in Gujarati

કામ કર્યાનો સમય in Gujarati

કામ કે મહેનત બદલ બદલો મેળવવો in Gujarati

કામ કે આરામની મનપસંદ જગ્યા. in Gujarati

કામ કે ફરજ બીજાને સોંપવી – સોંપાવી in Gujarati

કામ કે ફરજની કોઈને સોંપણી in Gujarati

કામ કે રક્ષણ માટે માણસ કે માણસો નીમવાં – માણસોથી સુસજ્જ કરવું in Gujarati

કામ કે વર્તણૂકની અજમાયશ in Gujarati

કામ ચલાઉ in Gujarati

કામ ચલાઉ અને ખસેડી શકાય તેવો રંગમંચ અને તેના જડા ણ. in Gujarati

કામ ચલાવવા પૂરતું – વ્યાવહારિક જ્ઞાન. in Gujarati

કામ ચાલુ કરવું in Gujarati

કામ છોડી દેવું in Gujarati

કામ ટાળવા માટે in Gujarati

કામ ટાળવું in Gujarati

કામ દાર સંઘ in Gujarati

કામ ન કરનાર મધમાખી in Gujarati

કામ ના બોજા તળ ે દબાવી દેવું in Gujarati

કામ પર જવું – હાજર રહેવું–તે in Gujarati

કામ પર ન દેખ ા દેનાર રખ ડું. કર્મચારી in Gujarati

કામ પર ન દેખા દેવું ત ે in Gujarati

કામ પર –ની આગળ – હાજર થવું. સામાન્ય વાત in Gujarati

કામ પરથી નીચે ઊતરનાર in Gujarati

કામ પરથી રુખસદ આપીને પેન્શન પર ઉતારવું. in Gujarati

કામ પરથી વારે ઘડીએ ગેરહાજર રહેવું તે in Gujarati

કામ પૂરું કરવા લોકો સાથે સહયોગથી કામ કરવું. in Gujarati

કામ માટેનું in Gujarati

કામ રહિત કામવાસના in Gujarati

કામ લેવું in Gujarati

કામ વગર વચ્ચે પડનાર in Gujarati

કામ વગર વચ્ચે પડવું in Gujarati

કામ વગેરે છેવટ સુધી ચાલુ રાખવું. in Gujarati

કામ વગેરે ઝપાટામા ં પૂરું કર વું in Gujarati

કામ વિના in Gujarati

કામ શરૂ કરતી વખતે તથા બંધ કરતી વખતે વગાડાતું ભૂં ગળું કે સિ સોટી in Gujarati

કામ શરૂ કરવું in Gujarati

કામ સોંપવું in Gujarati

કામ – અમલ – ન કરનારું in Gujarati

કામકાજ in Gujarati

કામકાજનું પ્રમાણ જાણવાની પ્રયુક્તિ in Gujarati

કામકાજનું વર્ષ in Gujarati

કામકાજનો નિકાલ in Gujarati

કામકાજમાં રસ કે ઉત્સાહ દ ાખવનાર in Gujarati

કામગાર in Gujarati

કામગાર કે નોકરનો રોજ in Gujarati

કામગાર વર્ગનું – માટેનું. in Gujarati

કામગાર – મજૂર – વર્ગ. in Gujarati

કામગારો(ની કામ કરવાની જગ્યા). in Gujarati

કામગારોની ટોળીનો મુકાદમ in Gujarati

કામગીરી in Gujarati

કામગીરી બજાવણી in Gujarati

કામચલા ઉ ધોરણે જા હેર કામમાં લેવ ું. in Gujarati

કામચલાઉ in Gujarati

કામચલાઉ (સાધન in Gujarati

કામચલાઉ અવેજી – બદલી. in Gujarati

કામચલાઉ ટેબલ કે મંચનો લાકડાનો આધાર – ટેકો –મિજાગ રાવાળા પાય ા in Gujarati

કામચલાઉ ડોલકાઠી in Gujarati

કામચલાઉ ધોરણે in Gujarati

કામચલાઉ નોકર. in Gujarati

કામચલાઉ પથારી in Gujarati

કામચલાઉ પથારીમાં સૂવું. in Gujarati

કામચલાઉ પુલ બનાવવા માટે વપરાતી ચપટા તળિયાવાળી હો ડી વગેરે. in Gujarati

કામચલાઉ મંચ in Gujarati

કામચલાઉ રહેઠાણમાં કે ખુલ્લામાં રહેવું in Gujarati

કામચલાઉ વાડ કે આડ માટે સળિયા કે જાળીવાળું આમ તેમ ફેરવી શકા ય એવું ચોકઠું in Gujarati

કામચલાઉ સરકાર in Gujarati

કામચેષ્ટા અંગેના સાહિત્ ય સંબંધી in Gujarati

કામચેષ્ટા અંગેનું in Gujarati

કામચોર in Gujarati

કામચોર અધિકારી in Gujarati

કામઠાની દરેક છેડે પણછ ચડાવવા માટે અથવા પણછ પર તી ર ચડાવવા મ ાટે તેમાં પાડે લો ખાંચો in Gujarati

કામઠું in Gujarati

કામણ in Gujarati

કામણ કરનારો in Gujarati

કામણગાર સ્ત્રી in Gujarati

કામણગારી સ્ત્રી(ઓ) in Gujarati

કામદાર in Gujarati

કામદાર ન ેતા in Gujarati

કામદાર વર્ગની સરમુખત્યારી in Gujarati

કામદાર શાસન in Gujarati

કામદાર સંઘ in Gujarati

કામદારો ઇ. ની હા ર in Gujarati

કામદારો ઇ.નું સંગઠિત જૂથ in Gujarati

કામદારો ની સરમુખત્યારી માં માનનાર રશિયન in Gujarati

કામદારોના મહાજન(ટ્રેડ યુનિયન)નો સભ્ય –હિમાયતી in Gujarati

કામદારોની અસ્થિરતા in Gujarati

કામદારોની ગતિહીનતા in Gujarati

કામદારોની નોકરશાહી in Gujarati

કામદારોની બરતરફીનો દર in Gujarati

કામદારોની બિનકાર્યક્ષમતા in Gujarati

કામદારોની ભારે હાજરી in Gujarati

કામદારોની શ્રેણી ની શ્રસોપાનિક વ્યવસ્થા in Gujarati

કામદારોની સંખ્યામાં ઘટાડો in Gujarati

કામદારોની સ્થિરતા in Gujarati

કામદારોનું કેંદ્રીકરણ in Gujarati

કામદારોનું યાયાવર લક્ષણ in Gujarati

કામદારોને માલિક તરફથી અપાતું વાર્ષિક ભોજન in Gujarati

કામદેવ in Gujarati

કામદેવ. in Gujarati

કામધંધા વગર રખડનારાઓને માટે તાત્કાલિક રહેવાની જગ ્યા. in Gujarati

કામધંધા વિના in Gujarati

કામધંધા વિના રખડુ પણું. in Gujarati

કામધંધા વિનાનો રખડુ માણસ. રખડુ in Gujarati

કામના કલાક in Gujarati

કામના નિયત કલાક in Gujarati

કામના નિયત સમય પછી. નિયત સમય ઉપરાંતનો વખત in Gujarati

કામના વારાની યાદી – યોજના. in Gujarati

કામના–રુચિ વધારવી–જાગૃત કરવી in Gujarati

કામનિગ્રહી in Gujarati

કામની જગ્યા ઇ. ઠેકાણે આવ્યાની ન ોંધ કરવી in Gujarati

કામની રમત કરવી in Gujarati

કામનું in Gujarati

કામનું કે પૂરતું લાગવું in Gujarati

કામનું – મહેનતનું – ફળ in Gujarati

કામનો કે ધારેલાં પ રિણામોનો સમય in Gujarati

કામનો કે આચરણનો નિયમ in Gujarati

કામનો ઝડપી નિકાલ in Gujarati

કામનો દિવસ.(કામ કરવાનું હોય તેવો દિવસ ) in Gujarati

કામનો દિવસ.(કામ કર્યું ં હોય તેવો દિવસ ) in Gujarati

કામનો બોજો અને અવરજવરનો ધસારો ન હોય તે વખતે વાપર વા માટેનું . in Gujarati

કામનો ભરાવો. in Gujarati

કામનો સમય – પાળી in Gujarati

કામનો હંમેશનો નિયત સમય in Gujarati

કામનો હવાલો ધરનાર કામદાર. in Gujarati

કામમાં in Gujarati

કામમાં આવવું. ઉપયોગ in Gujarati

કામમાં ખેંચેલું in Gujarati

કામમાં ઢીલ કરનારનું વર્તન in Gujarati

કામમાં ઢીલ કરવી in Gujarati

કામમાં દાખલ in Gujarati

કામમાં ન ફાવવુ ં. ગોટાળો in Gujarati

કામમાં પડેલું in Gujarati

કામમાં ર ોકવું. કામ in Gujarati

કામમાં રોકાયેલા – કામ માટે ઉપલબ્ધ – માણસો (ની સં ખ્યા). in Gujarati

કામમાં રોકાયેલું in Gujarati

કામમાં લાગેલા હોવં.ુ in Gujarati

કામમાં લેવું – આવે તેમ કરવું in Gujarati

કામમાં સાથી. in Gujarati

કામમાંથી ફારેગ in Gujarati

કામમાંથી રજા in Gujarati

કામમાંથી – કામ પૂરું કરી ને ઊઠવું in Gujarati

કામમૂલકતા in Gujarati

કામલોલુપ in Gujarati

કામલોલુપતા in Gujarati

કામળાની જેમ ઢાંકવું.ધાબરો in Gujarati

કામળો in Gujarati

કામળો ઓઢાડવો in Gujarati

કામવશતા in Gujarati

કામવાળી in Gujarati

કામવાળી (તરીકે કામ કરવું). in Gujarati

કામવાળી બાઈ in Gujarati

કામવાસન ા in Gujarati

કામવાસન ા. ઈચ્છવું in Gujarati

કામવાસના in Gujarati

કામવાસના જાગ્રત કરનારું in Gujarati

કામવાસના વ્યભિચાર in Gujarati

કામવાસનાનું કે મૈથુનનું in Gujarati

કામસાત્કરણ in Gujarati

કામાંધ in Gujarati

કામાતુર in Gujarati

કામાતુર. in Gujarati

કામાતુરતા in Gujarati

કામાતુરપણું in Gujarati

કામાવેશની – મૈથુનમાં આવેશની – પરાકાષ્ઠા in Gujarati

કામાસકિત in Gujarati

કામાસક્ત in Gujarati

કામાસક્તિ in Gujarati

કામી in Gujarati

કામી –વિષયલંપટ – માણસ. in Gujarati

કામીપણું in Gujarati

કામુક in Gujarati

કામુક કે લોભી નજરે અથવા દુષ્ટ બુદ્ધિથી જોયા કરવુ ં in Gujarati

કામુકતા in Gujarati

કામુક્તા in Gujarati

કામુક્તાની દ્રષ્ટિએ આકર્ષક હોવાનો ગુણ. in Gujarati

કામુાકતા in Gujarati

કામે રાખવાની ક્રિયા in Gujarati

કામે રાખવું – રહેવું – તે in Gujarati

કામે લગાડવું in Gujarati

કામેચ ્છા in Gujarati

કામેચ્છા અથવા જાતીય આકર ્ષણ વિનાનુ ં. in Gujarati

કામોત્ત ેજક in Gujarati

કામોત્તાપ in Gujarati

કામોત્તાપીય in Gujarati

કામોત્તે જક in Gujarati

કામોત્તેજક in Gujarati

કામોત્તેજક અને આકર્ષક. in Gujarati

કામોત્તેજક વિચિત્ર વસ્તુ. in Gujarati

કામોત્તેજના in Gujarati

કામોત્તેજના સંબંધી in Gujarati

કામોત્પાદક વિસ્તાર in Gujarati

કામોદ્દીપક in Gujarati

કામોદ્દીપક (દ્રવ્ય). in Gujarati

કામોદ્દીપક દવાનો ઘૂંટડો. in Gujarati

કામોદ્દીપક. in Gujarati

કામોનો ક્ રમ બતાવનાર યાદી in Gujarati

કામોન્મત્ત in Gujarati

કામોન્માદ in Gujarati

કાય દેસરનું in Gujarati

કાય નિરાલંબિતા in Gujarati

કાય ાકલ્પ કરવો in Gujarati

કાયટું. મરનારની પાછળ અપાતું ભોજન in Gujarati

કાયદા ઇ.ની પાછળનો ભાવ in Gujarati

કાયદા ઇ.નું ઉલ્લંઘન કરનાર– ભંગ કરનાર in Gujarati

કાયદા ઇ.નું ઉલ્લંઘન – ભંગ in Gujarati

કાયદા ઇ.નું ઉલ્લંઘન – ભંગ – કરવો in Gujarati

કાયદા કે ન્યાયના મૂળ સિદ્ધાંતોનું પુસ્તક in Gujarati

કાયદા કે સિદ્ધાંતો વચ્ચે વિસંગતિ in Gujarati

કાયદા ઘડનાર in Gujarati

કાયદા ઘડવા તે in Gujarati

કાયદા ઘડવા ને લગતું in Gujarati

કાયદા ઘડવા–કરવા. in Gujarati

કાયદા નિષ્ણાત in Gujarati

કાયદા પર આધારિત in Gujarati

કાયદા પર નહીં રૂઢિ પર આધારિત in Gujarati

કાયદા પ્રમાણે in Gujarati

કાયદા પ્રમાણે આવશ્યક – કરેલું in Gujarati

કાયદા ભંગ in Gujarati

કાયદા મ ુજબ નિશ્ચિ ત કિંમત in Gujarati

કાયદા વિનાનું in Gujarati

કાયદા વિશારદ in Gujarati

કાયદા શાસ્ત્ર ન્યાયશાસ્ત્ર. in Gujarati

કાયદા સાથે જડેલો બદલો–બક્ષિસ અથવા સજા in Gujarati

કાયદા સાથે મેળમાં આણવું in Gujarati

કાયદાઓ ઇ.ની સંહિતા બનાવવી in Gujarati

કાયદાઓ ઇ.ની સંહિતા બનાવવી તે. in Gujarati

કાયદાથ ી નિયત in Gujarati

કાયદાથ ી નિયત કરેલું દારૂમાં મદ્યાર્કનું પ્રમાણ. અભેદ્ય in Gujarati

કાયદાથી ઉપયોગ માટે લઇ ન શકાય એવું in Gujarati

કાયદાથી અધિકૃત નહિ એવું in Gujarati

કાયદાથી અપાત્રતા in Gujarati

કાયદાથી ઉપયોગ માટે લઇ ન શકાય તે વો અધિકાર in Gujarati

કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ધર્ મ(સંઘ) in Gujarati

કાયદાથી પ્રાણીહિંસા ઇ. ના નિષેધવાળો કાળ in Gujarati

કાયદાથી બંધાયેલું in Gujarati

કાયદાથી બચવા ફર ાર થવું in Gujarati

કાયદાથી વિધિત in Gujarati

કાયદાથી સ્થાપિત સંગઠિત in Gujarati

કાયદાથી સ્થાપિત સત્તા–અધિકારી in Gujarati

કાયદાના મુદ્દા અં ગે ઝગડવું તે in Gujarati

કાયદાના ચોક્કસ અર્થમાં in Gujarati

કાયદાના પૂરક ન્યા યના સિદ્ધા ન્તો in Gujarati

કાયદાના મુદ્ દા અંગે ઝગ ડવું in Gujarati

કાયદાના રક્ષણમાંથી બકાત કરાયેલો માણસ in Gujarati

કાયદાના રક્ષણમાંથી બહિષ્કાર in Gujarati

કાયદાના રક્ષણમાંથી બાકાત રાખવા જેવું in Gujarati

કાયદાના રક્ષણમાંથી બાકાત રાખવાની ક્રિયા in Gujarati

કાયદાના રક્ષણમાંથી બાકાત રાખવું in Gujarati

કાયદાની તપાસ પંચ અદાલત in Gujarati

કાયદાની દ્દષ્ટિએ કપટ in Gujarati

કાયદાની બાબતમાં વૈદ્યકીય જ્ઞાનનો ઉપયોગ in Gujarati

કાયદાની ભૂલ in Gujarati

કાયદાની સંહિતા in Gujarati

કાયદાની સૂક્ષ્મતા–ચોક્સાઈ–ઝીણવટ–બારીકાઇ in Gujarati

કાયદાનું in Gujarati

કાયદાનું અજ્ઞાન કોઇને માફ કરતું નથી in Gujarati

કાયદાનું ઉલ્લંઘન in Gujarati

કાયદાનું પાલન કરનારું. in Gujarati

કાયદાનું પાલન ન કરનારું in Gujarati

કાયદાનું સંહિતાકરણ in Gujarati

કાયદાને માન્ય in Gujarati

કાયદાને લગતું in Gujarati

કાયદાને લગતો અમલદાર in Gujarati

કાયદાને વધારે પડતું મહત્વ (આપવું તે). in Gujarati

કાયદાને વધારે પડતું મહત્વ આપનાર in Gujarati

કાયદાને વધારે પડતું મહત્વ આપનારું in Gujarati

કાયદાને વધારે પડતું મહત્વ આપનારું વલણ. in Gujarati

કાયદાનો in Gujarati

કાયદાનો અન્તર્ગત અથવા બે કાયદા સારા in Gujarati

કાયદાનો અમલ કરાવનાર મુલકી અધિકારી in Gujarati

કાયદાનો ખરડો રજૂ કરનાર in Gujarati

કાયદાનો ખરડો રજૂ કરવો તે in Gujarati

કાયદાનો જાણકાર in Gujarati

કાયદાનો જાણકાર. in Gujarati

કાયદાનો ભંગ in Gujarati

કાયદાનો સંઘર્ષ in Gujarati

કાયદામંડળની in Gujarati

કાયદામાં જોગવાઈ in Gujarati

કાયદારક્ષ ણમાંથી બહિષ્કૃ ત કરવું in Gujarati

કાયદાશાસર્ંને લગતું. in Gujarati

કાયદાશાસ્ત્રને લગતું. in Gujarati

કાયદાશાસ્ત્રી. in Gujarati

કાયદે સરનો દસ્તા વેજ in Gujarati