KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'જ' in Gujarati language

જ ંગલનો પ્રદેશ in Gujarati

જ ંગલી in Gujarati

જ કાત કે આયા તવેરાની રકમનું માલનો નિક ાસ થતાં વળતર in Gujarati

જ ગણ in Gujarati

જ ગ્યા in Gujarati

જ ડ in Gujarati

જ તુ કરવું in Gujarati

જ ન્મ પહેલાનાં કે પછી તરતનાં in Gujarati

જ પ્રાપ્ત કર વું in Gujarati

જ બરદસ્તી કરવી in Gujarati

જ માત in Gujarati

જ મીન in Gujarati

જ રાતરા સજાવ ેલાં લાકડાનાં ઢીમચાં in Gujarati

જ ર્જરીભૂત in Gujarati

જ લગતિકી in Gujarati

જ લહીન (રણપ્ રદેશ) in Gujarati

જ ાંગડ in Gujarati

જ ાઝ નૃત્યનુ ં શોખીન in Gujarati

જ ાળી. જોડા in Gujarati

જ ીતવાનો પ્ર યત્ન કરવો in Gujarati

જ ીભની જેવી – જીભના આકારની – કોઇ વસ્તુ in Gujarati

જ ીવન નભાવવુ ં in Gujarati

જ ુગાર in Gujarati

જ ુદા જુદા ર ંગની માટી અંદર ખેંચીને અથવા રંગીન આકૃતિ કાઢીને ભઠ્ઠીમાં શેકેલી (ઇંટ અથવા તકતી) in Gujarati

જ ુદું પડવું in Gujarati

જ ુદો પાડેલો ભાગ in Gujarati

જ ૂઠું કહેવું in Gujarati

જ ૂથ in Gujarati

જ ૂનું પુરાણ ું in Gujarati

જ ે બહુધા જમ તા પહેલાં ક્ષુ ધોદ્દીપક ત રીકે પીવાય છે in Gujarati

જ ેથી in Gujarati

જ ેની પ્રક્રિયા કરાય છે અને જૂથ પ્રમાણે તેનું વર્ગીકરણ કરી in Gujarati

જ ેનો પ્રેમ જીત્યો હોય તે વ્યક્તિ in Gujarati

જ ેમાં તે ખાનગીમ ાં મુકદ્દમ ા ચલાવે છે in Gujarati

જ ેમાં પ્રતિબિંબો પાડવા માટે અરીસો હોય છે in Gujarati

જ ેમાં બંદૂક રાખવામાં આવતી હોય તેવો ખંડ in Gujarati

જ ેમાંથી અવા જ બહાર પણ ન ની કળી શકે તે વી વ્યવસ્થા in Gujarati

જ ેમાંથી ફૂગ ઊગે છે તે નાન ા તંતુઓનો ગુચ્છો. (માછલાં in Gujarati

જ ોઈતી વસ્તુ આગળથી આણી મૂકવી in Gujarati

જ ોકે. અને છ તાં in Gujarati

જ ોડાવું in Gujarati

જ ોરદાર in Gujarati

જં ગમ in Gujarati

જં તુનાશક દવા in Gujarati

જંગ લી લાકડું કાપી તૈયાર કરવ ું in Gujarati

જંગમ in Gujarati

જંગમ ગિરો સંપત્તિ in Gujarati

જંગમ મિલકત in Gujarati

જંગમ વસ્તુઓ. in Gujarati

જંગમ સંપત્તિ in Gujarati

જંગમ હિત in Gujarati

જંગમ. in Gujarati

જંગલ in Gujarati

જંગલ નિવાસી. in Gujarati

જંગલ બનાવવાનું કાર્ય in Gujarati

જંગલ બનાવવું in Gujarati

જંગલ. –માં ઝાડ રોપવાં in Gujarati

જંગલજ્ in Gujarati

જંગલનો (હવાલો સંભાળનાર) અધિકારી in Gujarati

જંગલનો કાયદો in Gujarati

જંગલમા ંથી બોર એકઠા ક રવા તે. in Gujarati

જંગલમાં આગ ફેલાય નહિ તે માટે રાખેલો જમીનનો ખાલી પટો in Gujarati

જંગલમાં રહેનારો in Gujarati

જંગલમાં વસતાં વન્ય પ્રાણીઓ – પ્રાણીસૃષ્ટિ. in Gujarati

જંગલવાળી ઊંડી ખીણ in Gujarati

જંગલવાળું in Gujarati

જંગલવાળું. in Gujarati

જંગલવાળો ટેકરો in Gujarati

જંગલવાળો પ્રદેશ in Gujarati

જંગલિયત in Gujarati

જંગલી in Gujarati

જંગલી ઑર્કિડ in Gujarati

જંગલી કબૂતર. in Gujarati

જંગલી કાગડો in Gujarati

જંગલી કૉર્નલ(નું લાકડું) in Gujarati

જંગલી ગધેડું. in Gujarati

જંગલી ગાય કે બળદ in Gujarati

જંગલી ગુલાબ in Gujarati

જંગલી ગુલાબનું ફળ. in Gujarati

જંગલી ગુલાબનો છોડ in Gujarati

જંગલી ગુલાબનો છોડ. in Gujarati

જંગલી ચેરીના ફળ(ના રસ)માંથી ગાળેલો દારૂ in Gujarati

જંગલી જનાવરને સપડાવવા મા ટે ઢાંકેલો ખાડ ો in Gujarati

જંગલી જાનવર જેવું હિંસક in Gujarati

જંગલી જાનવરની ગંધ કે પગેરું. in Gujarati

જંગલી જાનવરોનો રસ્તો in Gujarati

જંગલી દેખાતું. થાક in Gujarati

જંગલી પશુની બોડ (ગુફા). ગુનેગારોનો અડ્ડો in Gujarati

જંગલી પ્રાણીઓને પકડનાર in Gujarati

જંગલી પ્રાણીને મારવા માટે પીછો પકડવો in Gujarati

જંગલી બતક ઇ.ને પકડવા માટે જાળ પાથરેલું તળાવ in Gujarati

જંગલી બનાવવું / બનવું in Gujarati

જંગલી મરવા કે તેના જેવો છોડ in Gujarati

જંગલી માણસ. વિદૂષકની જેમ વર ્તવું in Gujarati

જંગલી વર્તન કે દશા in Gujarati

જંગલી સફરજનની એક જાત in Gujarati

જંગલી સેતૂત (ઑલિવ)નું ઝાડ. in Gujarati

જંગલી હંસની નાનામાં નાની જાત in Gujarati

જંગલી હંસનું બરાડવું–ચીસ in Gujarati

જંગલી હાથીઓ પકડવાનો વાડો in Gujarati

જંગલી હાથીઓની પકડવાની ક્રિયા in Gujarati

જંગલીપણું in Gujarati

જંગલો(ની વ્યવસ્થા) in Gujarati

જંગીવાળી ભીતવાળું in Gujarati

જંગીવાળી ભીતવાળું કરવું તે in Gujarati

જંઘામૂળ in Gujarati

જંત ુરહિત in Gujarati

જંતરમંતર in Gujarati

જંતરમંતરનો દોરો in Gujarati

જંતુ in Gujarati

જંતુ ઇ. ના પાછળને ભાગને લગતું in Gujarati

જંતુ ઇ. નો પાછળનો ભાગ in Gujarati

જંતુ રહિત – વંધ્ય – બનાવવું. in Gujarati

જંતુ વિનાશક રંગ in Gujarati

જંતુ – ચેપ – રહિત કરવું તે. in Gujarati

જંતુ – ચેપ – રહિત કરવું. in Gujarati

જંતુઓ in Gujarati

જંતુઓ ને લગતું in Gujarati

જંતુના કે કવચવાળા પ્રાણીના માથા આગળની સ્પર્શેન્દ ્રિય in Gujarati

જંતુના મોઢાન ા ભાગમાંના કચરનાર ઇન્દ્રિયના બે ભાગમાંથી કોઇ પણ એક in Gujarati

જંતુનાશક in Gujarati

જંતુનાશક (પદાર્થ). in Gujarati

જંતુનાશક તરીકે વપરાતું બોરિક એસિડનું મી ઠું in Gujarati

જંતુનાશક વિષયક in Gujarati

જંતુની પાંખનું મજબૂત કવચ. in Gujarati

જંતુનું અંતિમ અને પૂર્ણ સ્વરૂપ in Gujarati

જંતુભક્ષક in Gujarati

જંતુરહિતતા in Gujarati

જંતુવિનાશક દ્રવ્ય in Gujarati

જંતુશાસ્ત્ર in Gujarati

જંતુશાસ્ત્રી– કીટકવિજ્ઞાની in Gujarati

જંતુશાસ્ત્ર– કીટકવિજ્ઞાન – ને લગતું in Gujarati

જંત્રી in Gujarati

જંપવા ન દેવું in Gujarati

જંપીને ન રહે એવું in Gujarati

જંબૂર in Gujarati

જઇ શકાય એવું in Gujarati

જઇને લ ાવવું in Gujarati

જકડાયેલું in Gujarati

જકાત in Gujarati

જકાત અધિપત્ર in Gujarati

જકાત અનુસૂચિ in Gujarati

જકાત અને બીજા વેરો in Gujarati

જકાત આપ્યા વિના કે દા ણચોરી કરીને in Gujarati

જકાત એકીકરણ in Gujarati

જકાત ઔપચારિક વિધિ in Gujarati

જકાત કેન્દ્રચોકી in Gujarati

જકાત ચોકી એજંટ–અભિકર્તા in Gujarati

જકાત જાહેરાત in Gujarati

જકાત તપાસ in Gujarati

જકાત તપાસ અધિકારી in Gujarati

જકાત દત્ત માલ in Gujarati

જકાત નિર્ધારક in Gujarati

જકાત પરવાનગી in Gujarati

જકાત પરવાનગી પત્ર in Gujarati

જકાત પરવાનો in Gujarati

જકાત પરીક્ષા તપાસ in Gujarati

જકાત પ્રદેશ in Gujarati

જકાત બંદર in Gujarati

જકાત બારીનો પાસ in Gujarati

જકાત ભર્યાની રસીદ in Gujarati

જકાત માર્ગદર્શિકા in Gujarati

જકાત રસીદ in Gujarati

જકાત વિવરણી–નિવેદન in Gujarati

જકાત વિશેષાધિકાર in Gujarati

જકાત વિસ્તાર in Gujarati

જકાત વેરાનેપાત્ર. in Gujarati

જકાત સંઘ in Gujarati

જકાત સંઘ કરાર in Gujarati

જકાત સલાહકાર સમિતિ in Gujarati

જકાત સિવાયનું મૂલ્યાંકન in Gujarati

જકાત સીમાકર in Gujarati

જકાત સૂચિ in Gujarati

જકાતખાતાની વખારમાં (માલ) અનામત મૂકવો in Gujarati

જકાતનાકું in Gujarati

જકાતની આવક in Gujarati

જકાતપૂર્વ in Gujarati

જકાત–મુક્ત વિમાની મથક in Gujarati

જકાત–મુક્ત વ્યાપાર વિસ્તાર in Gujarati

જકાત–વેરા છૂટછાટ પ્રમાણપત્ર in Gujarati

જકાત–વેરા મુક્ત in Gujarati

જકાત–શુલ્ક દેય ચીજવસ્તુઓ in Gujarati

જકાત–શુષ્ક સહિત in Gujarati

જક્કી in Gujarati

જક્કી વ્યક્તિ in Gujarati

જખમ in Gujarati

જખમ ઇ. ઉપર કરાતો લેપ (ઊખડી ન જાય એવો ). in Gujarati

જખમ ઇ. તપાસવાની બૂઠી અણીયાળી સળી in Gujarati

જખમ ઈ. ધોવાની કે ચામડીને સુંદર બનાવવાની પ્રવાહી વસ્તુ. in Gujarati

જખમ ઉપર સતત પ્રવાહી રે ડવું –સિં ચાઈ કરવી in Gujarati

જખમ ઉપર સતત પ્રવાહી રે ડવું –સિંચ ાઈ in Gujarati

જખમ તપાસવો તે in Gujarati

જખમ પર બાંધવાનો પાટો in Gujarati

જખમ પર મરાતી પટ ્ટી in Gujarati

જખમની નિશાની in Gujarati

જખમને રૂઝ લાવનાર in Gujarati

જખમી in Gujarati

જખમી આંખ પર બંધાતો પાટો in Gujarati

જખમી કરવું in Gujarati

જગત in Gujarati

જગત મિથ્યાત્વ in Gujarati

જગતનિર્માતા in Gujarati

જગતવ્યાપી in Gujarati

જગત્પ્રવાસી in Gujarati

જગપ્રસિદ્ધ in Gujarati

જગાડવા in Gujarati

જગાડવું in Gujarati

જગાડવું. in Gujarati

જગ્ યાએ બદલવી in Gujarati

જગ્યા in Gujarati

જગ્યા આપવી in Gujarati

જગ્યા ઇ. અંગે) ચૂંટણી દ્વારા નિમાતું – ભરાત ું in Gujarati

જગ્યા કે ભૂ લ બતાવવા મ ાટે in Gujarati

જગ્યા ખાલી થાયત્યાં સુધી in Gujarati

જગ્યા ઘેરી લેવી in Gujarati

જગ્યા છોડીને ગુપ્ત રીતે જતા રહેવું in Gujarati

જગ્યાએ રાખવું in Gujarati

જગ્યાની છૂટવાળું in Gujarati

જઘનાસ્થિનું in Gujarati

જજ in Gujarati

જજિયાવેરો in Gujarati

જટ ા જેવું ગૂંચળુ ં વળવું in Gujarati

જટા in Gujarati

જટાજુટ in Gujarati

જટાબંધ in Gujarati

જટામાસી(ના છોડમાંથી અગાઉ બનાવવામાં આવતો મલમ). in Gujarati

જટિલ in Gujarati

જટિલ અમૂર્ત પ્રતિમા–બિંબ in Gujarati

જટિલ કારણ in Gujarati

જટિલ કોઠો in Gujarati

જટિલ ચેતાતંત્ર in Gujarati

જટિલ તર્કાપત્તિ in Gujarati

જટિલ ધ્વનિ ઘટક in Gujarati

જટિલ પરિબળ in Gujarati

જટિલ પ્રશ્ન સંબંધી તર્કદોષ. in Gujarati

જટિલ બનાવવું in Gujarati

જટિલ બનાવેલી વિધિઓ . in Gujarati

જટિલ બાબતનું એક પાસું in Gujarati

જટિલ માહિતી in Gujarati

જટિલ વિભાવના દ્રારા અનુમાન / ધારણા in Gujarati

જટિલ સમન્વય પરીક્ષા in Gujarati

જટિલ હકીકત–તથ્ય in Gujarati

જટિલ. જટિલ વસ્તુ in Gujarati

જટિલકથા in Gujarati

જટિલતા in Gujarati

જટિલતા. જટિલ વસ્તુ in Gujarati

જઠર in Gujarati

જઠર ભગંદર in Gujarati

જઠર ભગંદર ચેતારુજા in Gujarati

જઠર રસમાં રહેલું પાચક (ઘટક) તત્ત્વ. in Gujarati

જઠરની નીચેનો પિંડ in Gujarati

જઠરરસ in Gujarati

જઠરરસને લીધે પકવાશયમાં થયેલો અન્નનો માવો in Gujarati

જઠરોચ્છેદન in Gujarati

જડ in Gujarati

જડ ગાંભીર્ય in Gujarati

જડ પદાર્થનું in Gujarati

જડ પૂજા વખતે વગાડાતું ઢોલ. in Gujarati

જડ હેતુશૂન્ય in Gujarati

જડ – ર ીઢું – થવું in Gujarati

જડ – ર ીઢું – થવું તે . in Gujarati

જડચેતન–પ્રત્યયવાદ in Gujarati

જડતર in Gujarati

જડતરકામ in Gujarati

જડતા in Gujarati

જડતી લઇને લૂંટી લેવું in Gujarati

જડતીનો સરકારી હુકમ. in Gujarati

જડદ્રવ્ય in Gujarati

જડપૂજા in Gujarati

જડપૂજા વિષયક in Gujarati

જડપૂજાનું પ્રતીક. in Gujarati

જડબાતોડ શ બ્દ પ્રયોગ in Gujarati

જડબાનું – સંબંધી. in Gujarati

જડબું in Gujarati

જડબુદ્ધિ in Gujarati

જડબુદ્ધિ પણું in Gujarati

જડબુદ્ધિ – મૂ ર્ખ– માણસ in Gujarati

જડબુદ્ધિ. in Gujarati

જડભરત in Gujarati

જડમૂળથી ઉખેડી નાખવું in Gujarati

જડમૂળથી ઉખેડી નાખવું તે in Gujarati

જડવા માટ ે ખાંચો. in Gujarati

જડવાદ in Gujarati

જડવું in Gujarati

જડવું તે in Gujarati

જડસુ in Gujarati

જડાણ in Gujarati

જડાત્મવાદ in Gujarati

જડાવકામવાળી વસ્તું in Gujarati

જડાવકામાંથી સુશોભિત માટીકામ in Gujarati

જડિત in Gujarati

જડિત વસ્તુ. in Gujarati

જડિત). ઉપર વેરાયેલું in Gujarati

જડિયાંવાળી જમીન in Gujarati

જડેલી વસ્તુઓ in Gujarati

જડેલી વસ્તુઓ અને ફીટિંગ in Gujarati

જડેશ્વરવાદ in Gujarati

જડ–બૂઠું–સંવેદનશૂન્ય–બહેરું–બનાવવું in Gujarati

જણ in Gujarati

જણદંીઠ in Gujarati

જણવુ ં in Gujarati

જણવું in Gujarati

જણસો in Gujarati

જણસો ગીરો રાખવા શેરદલાલી in Gujarati

જણસો ગીરો રાખી પૈસા ધીરનાર in Gujarati

જણસોની કિંમત નિયંત્રિત કરવા માટેની બે બાબતો – મા ગણી અને પુ રવઠો. in Gujarati

જણાઈ આવવું in Gujarati

જણાવનાર in Gujarati

જણાવવામાં વિલંબ. in Gujarati

જણાવવું in Gujarati

જણાવું in Gujarati

જણાવેલી કિંમત in Gujarati

જણાવ્યા મુજબનું in Gujarati

જણીતું in Gujarati

જતા રહેવું in Gujarati

જતા રહેવું. in Gujarati

જતા – દૂર – રહેવું in Gujarati

જતાં જતાં ચરતાં જવું in Gujarati

જતાં જતાં in Gujarati

જતાં જતાં સહેજ સ્પર્શ કરવો in Gujarati

જતાં વાર લગાડવી in Gujarati

જતુ કરવું તે. in Gujarati

જતું રહેલું in Gujarati

જતું કરવું in Gujarati

જતું કરવું તે in Gujarati

જતું કરવું તે. in Gujarati

જતું રહ ેવું. પીછે હઠ in Gujarati

જતુકાસ્થિ કુવિકાસ in Gujarati

જતો રહે in Gujarati

જતો રહે. in Gujarati

જથા in Gujarati

જથા ઇ.માં ઝડપથી નીચે પડવું in Gujarati

જથાબંધ in Gujarati

જથાબંધ ખરીદી. in Gujarati

જથાબંધ વેચાણ – વેપાર – (કરવો તે). બીજાઓને છૂટક વ ેચાણ માટે. જથાબંધ વેચનાર in Gujarati

જથાબંધ વેપારી. in Gujarati

જથો in Gujarati

જથો કે પરિમાણનું in Gujarati

જથ્ થો in Gujarati

જથ્થાબંધ in Gujarati

જથ્થાબંધ માગ પત્ર in Gujarati

જથ્થાબંધ માલનો વેપારી in Gujarati

જથ્થાબંધ વ ેપારીનો વે ચાણ માટેનો માલ in Gujarati

જથ્થો in Gujarati

જથ્થો અને પ્રમાણ વધારવાં. in Gujarati

જથ્થો ઇ.ને લીધે પ્રતિકાર ન કરી શકાય એવું in Gujarati

જથ્થો ઈ. ઊધ્ર્વપાતન દ્વાર ા મળતા મિશ ્રણનો ભાગ in Gujarati

જથ્થો કે સંખ્યા in Gujarati

જથ્થો ખૂટી જવો in Gujarati

જથ્થો. in Gujarati

જન દેવતા in Gujarati

જન સંકુલપ્રતિનિધિ in Gujarati

જન સમૂહ in Gujarati

જનક in Gujarati

જનકલ્યાણ in Gujarati

જનગણના in Gujarati

જનગણના અધિનિયમ in Gujarati

જનગણના તંત્ર in Gujarati

જનગણના શાસ્ ત્ર in Gujarati

જનગણનામાં ગણાતું ઘર in Gujarati

જનગીચતા શાસ્ત્ર in Gujarati

જનતા જનાર્દન – લોકશાહીની કલ્પિતમૂર્તિ. in Gujarati

જનદેવી in Gujarati

જનન પ્રકાર in Gujarati

જનન મિશ્રણ in Gujarati

જનનગ્રંથિ in Gujarati

જનનગ્રંથિ પોષક in Gujarati

જનનગ્રંથિપોષક અંતસ્ત્રાવ–હોર્મોન in Gujarati

જનનતંત્ર in Gujarati

જનનનું – ને લગતું in Gujarati

જનનશાસ્ત્રનું in Gujarati

જનનાંગ in Gujarati

જનનાંગીકરણ in Gujarati

જનનાત્મક વાસ્તવવાદ in Gujarati

જનનાત્મક વ્યાકરણ in Gujarati

જનનાત્મક શક્તિ in Gujarati

જનનિક પરિવર્તન in Gujarati

જનનિક સગાંસંબંધી in Gujarati

જનનિક મનોવિજ્ઞાન in Gujarati

જનનિક વર્ગીકરણ in Gujarati

જનનિક સંબંધ in Gujarati

જનનિક સિદ્ધાંત in Gujarati

જનનેંદ્રિય in Gujarati

જનનેંદ્રિય વિહીન કરવું–બન ાવવું in Gujarati

જનનેન્દ્રિયો in Gujarati

જનનેન્દ્રિયો સંબંધી in Gujarati

જનનોત્તર સ્વરવિજ્ઞાન in Gujarati

જનપદલોક નાટક in Gujarati

જનપ્રવાહ માધ્યમ in Gujarati

જનભાષા in Gujarati

જનવાદ in Gujarati

જનસંકુલ મત in Gujarati

જનસંકુલ–અભિમત in Gujarati

જનસંચાર in Gujarati

જનસંચાર સાધનોની વિવિધતા in Gujarati

જનસંચાર–પ્રચારસાધન દ્વારા મનોરંજન in Gujarati

જનસમૂહનું વર્તન in Gujarati

જનસેવાની બુદ્ધિવાળું in Gujarati

જનાંતિક ગુસપુસ. in Gujarati

જનાજો in Gujarati

જનાનખાનું in Gujarati

જનાનખાનું. in Gujarati

જનાના in Gujarati

જનાર in Gujarati

જનાવર in Gujarati

જનાવરના પાછલા ભાગનું હાડકું in Gujarati

જનાવરના શરીરની ઉપરની બાજ ુ in Gujarati

જનાવરને ઘોંચવાની પરોણી–ણો in Gujarati

જનાવરનો આગળનો પગ. in Gujarati

જનાવરનો પાછલો ભાગ in Gujarati

જનાવરોને પકડવાનું સરકતા ફાંદાવાળું દોરડું. ફાંદા નાખીને પક ડવું. in Gujarati

જનિન તત્વ. in Gujarati

જન્મ in Gujarati

જન્મ અંગેની રૂઢિઓ. in Gujarati

જન્મ અધિવાસ in Gujarati

જન્મ આપવો in Gujarati

જન્મ આપવો–પામવો in Gujarati

જન્મ ક્રમ in Gujarati

જન્મ તારીખ in Gujarati

જન્મ દર in Gujarati

જન્મ દ્વારા સગપણ in Gujarati

જન્મ દ્વારા સગપણવાળું in Gujarati

જન્મ નિયંત્રણ. in Gujarati

જન્મ પછીનું in Gujarati

જન્મ પહેલાંનું in Gujarati

જન્મ પહેલાંનું ગર્ભનું અન્તસ્ત્વચાના આવરણને લગતુ ં. in Gujarati

જન્મ પહેલાંનું ગર્ભનું અન્તસ્ત્વચાનું આવરણ in Gujarati

જન્મ પહેલાંનું – પહેલાં થતું. in Gujarati

જન્મ પામ વું in Gujarati

જન્મ પામતું in Gujarati

જન્મ પ્રમાણપત્ર in Gujarati

જન્મ વખતે ક્યારેક બાળકને માથે વળગેલો તેન ો ભાગ in Gujarati

જન્મ વખતે માતાની કૂખમાંથી પહેલાં પગ બહાર આવવા. in Gujarati

જન્મ વૃક્ષ in Gujarati

જન્મ સંબંધી ક્રિયાકાંડ. in Gujarati

જન્મકુંડલી–પત્રિકા in Gujarati

જન્મચિહ્ન in Gujarati

જન્મજાત in Gujarati

જન્મજાત અપરાધી in Gujarati

જન્મજાત ગુણ in Gujarati

જન્મજાત ગુણદોષો – લ ક્ષણો અથવા પ્રકૃતિસ્વભાવ in Gujarati

જન્મજાત જડતા–અંધતા in Gujarati

જન્મજાત બધિરતા in Gujarati

જન્મજાત ભેદ in Gujarati

જન્મજાત મૂઢતા–જડતા in Gujarati

જન્મજાત લક્ષણ in Gujarati

જન્મજાત લક્ષણો in Gujarati

જન્મજાત વર ્તનની અકડા ઇ in Gujarati

જન્મજાત – સહજ વૃત્તિ in Gujarati

જન્મજાત. in Gujarati

જન્મતઃ એકબીજાની સાથે જોડાયેલું જોડકું. in Gujarati

જન્મથી in Gujarati

જન્મથી પ્રાપ્ત in Gujarati

જન્મથી વિકૃત પગ in Gujarati

જન્મથી હૃદયની ખોડવાળું બાળક in Gujarati

જન્મદાતા હોવું. in Gujarati

જન્મદિન અંગેનું in Gujarati

જન્મનું in Gujarati

જન્મનું – સાથેનું in Gujarati

જન્મનું. અન્તર્જાત in Gujarati

જન્મને લીધે અ મુક દેશ કે સ્થળનું in Gujarati

જન્મપૂર્વનો સમય નોંધવો તે in Gujarati

જન્મભૂમિ in Gujarati

જન્મસિદ્ધ અધિકાર in Gujarati

જન્મસિદ્ધ હક in Gujarati

જન્મસ્થાન in Gujarati

જન્માન્તર in Gujarati

જન્મારો in Gujarati

જન્મે બ્રિટિશ પણ હિન્દમાં લાંબો વખત રહેલી વ્યકિત in Gujarati

જન્મેલું in Gujarati

જન્મો ઇ.ની નોંધ કરવા માટેનાં કોરાં પાનાંવાળું બા ઇબલ. in Gujarati

જન્મોત્તર in Gujarati

જન્મોત્સવ કાવ્ય in Gujarati

જન્મ્જાત in Gujarati

જન્મ–મૃત્યુનો ગણિતજ્ઞ in Gujarati

જન–જાગ્રતિ in Gujarati

જન–લોક નાયક in Gujarati

જપ ્ત કરવું તે in Gujarati

જપત કરવું in Gujarati

જપત કરવું તે in Gujarati

જપમાળા in Gujarati

જપમાળા ( નો ત્રીજો ભાગ) in Gujarati

જપ્ ત કરવું in Gujarati

જપ્ત in Gujarati

જપ્ત ક રેલો માલ મૂલવન ાર તથા વેચ નાર in Gujarati

જપ્ત કરવ ું in Gujarati

જપ્ત કરવા પાત્ર in Gujarati

જપ્ત કરવાની ક ્રિયા in Gujarati

જપ્ત કરવું in Gujarati

જપ્ત કરી શકાય તેવું in Gujarati

જપ્તી in Gujarati

જપ્તી ન થઈ શકે તેવી આવક in Gujarati

જપ્તી. દ ુઃખ દેવું in Gujarati

જબર ીસંભોગ in Gujarati

જબરજસ ્તીને વશ થઇ પૈસા આપવા in Gujarati

જબરજસ્તીથી કઢાવવું તે – કઢાવેલા પૈસા ઇ in Gujarati

જબરજસ્તીથી કે ફોસલાવીને કે કપટથી કોઇને ગેરકાયદે ઉઠાવી જનાર in Gujarati

જબરજસ્તીથી કે ફોસલાવીને કે કપટથી કોઇને ગેરકાયદે ઉઠાવી જવું in Gujarati

જબરજસ્તીથી પૈસા કઢાવનાર in Gujarati

જબરદ સ્તી in Gujarati

જબરદસ્ ત in Gujarati

જબરદસ્ તી કરનારું in Gujarati

જબરદસ્ત in Gujarati

જબરદસ્ત ગુસ્સો. in Gujarati

જબરદસ્તી in Gujarati

જબરદસ્તી (કરવી તે) in Gujarati

જબરદસ્તી કરનાર in Gujarati

જબરદસ્તી કરવી in Gujarati

જબરદસ્તી કરવી. in Gujarati

જબરદસ્તી પૂર્વકનો સહયોગ in Gujarati

જબરદસ્તી વિનાનું. દેવળની ઉપાસના પહેલાં in Gujarati

જબરદસ્તીથી in Gujarati

જબરદસ્તીથી કરાવવું in Gujarati

જબરદસ્તીથી કરેલો પ્રવેશ in Gujarati

જબરદસ્તીથી ચોરની જેમ અંદર ઘૂસવું. દખલ કરવી in Gujarati

જબરદસ્તીથી છૂટું પા ડનારું in Gujarati

જબરદસ્તીથી છૂટું પાડવું વિક્ષેપ કર વો in Gujarati

જબરદસ્તીથી છૂટું પાડવું વિક્ષેપ કર વો તે in Gujarati

જબરદસ્તીથી દૂર કરવું – ઉઠાવી જવું in Gujarati

જબરદસ્તીથી પોતાનો રસ્તો ક રવો in Gujarati

જબરદસ્તીથી રસ્તો કરવો in Gujarati

જબરદસ્તીને લીધે થયેલું – થી (હોય તેમ) કરનારું in Gujarati

જબરદસ્તીપૂર્વકના ઉપાય in Gujarati

જબરદસ્તીપૂર્વકની મનામણી in Gujarati

જબરદસ્તીપૂર્વકનું in Gujarati

જબરદસ્તીવાળું – થી કરેલું in Gujarati

જબરું in Gujarati

જબરો જમનારો. in Gujarati

જબરો વાંચનાર in Gujarati

જબાદી બિલાડી in Gujarati

જબાદી બિલાડીમાંથી મળતી કસ્તૂરી in Gujarati

જમ ાનો in Gujarati

જમ ીન ઇ.નો ઉપલો ભાગ – બહારની બાજુ – દેખાવ in Gujarati

જમણા હાથનું in Gujarati

જમણી તરફ in Gujarati

જમણી બાજુ. in Gujarati

જમણી બાજુ in Gujarati

જમણી બાજુ. in Gujarati

જમણી બાજુન ું in Gujarati

જમણી બાજુનું in Gujarati

જમણું in Gujarati

જમણેરી in Gujarati

જમણો હાથ in Gujarati

જમણો હાથ વાપરનાર in Gujarati

જમણો હાથ વાપરનારું in Gujarati

જમતાં વાપરવાનો રૂમાલ. in Gujarati

જમતી વખતે વાપરવાનો રૂમાલ in Gujarati

જમનાર in Gujarati

જમરૂખ આકારનું ઉષ્મકટિબંધનું એક ફળ. in Gujarati

જમરૂખના આકારની નાની થાંભલી in Gujarati

જમવા in Gujarati

જમવાના ટેબ લ પર મુકાત ી ચટાઇ ઇ in Gujarati

જમવાનાં સોનાચાંદી ઇ.નાં વાસણ in Gujarati

જમવાની જગ્યા in Gujarati

જમવાનો ખંડ in Gujarati

જમવું in Gujarati

જમા in Gujarati

જમા સિલક. in Gujarati

જમા ચલણ in Gujarati

જમા ચિઠ્ઠી in Gujarati

જમા ન કરેલું in Gujarati

જમા પત્ર in Gujarati

જમા પાસું in Gujarati

જમા પુરાંત in Gujarati

જમા બેંક ગોઠવણ–શરાફી ગોઠવણ in Gujarati

જમા માહિતી સૂચના in Gujarati

જમા મુદ્રીકરણ in Gujarati

જમા રકમ in Gujarati

જમા રજા પ્રમાણપત્ર in Gujarati

જમા વસ્તુ in Gujarati

જમા વિભાગ in Gujarati

જમા સંસ્થા in Gujarati

જમા હવાલો in Gujarati

જમાઈ. in Gujarati

જમાત in Gujarati

જમાત ઇ.નો પેટા વિભાગ in Gujarati

જમાત કે ટોળીનો નાય ક in Gujarati

જમાત વગેરેનો વડીલ નીચેનું પૂર્વજન ું in Gujarati

જમાનાને અ નુસરવું in Gujarati

જમાનો in Gujarati

જમાબંધી ખાતું in Gujarati

જમાવ in Gujarati

જમાવટ in Gujarati

જમાવવું in Gujarati

જમા–શુષ્ક ફી in Gujarati

જમી ન ખોદવાના યંત્ રની કાદવ ઈ . ઉપાડવાની ડોલ વગેરે in Gujarati

જમી નની માલિકી અંગ ેનું in Gujarati

જમીન in Gujarati

જમીન માલિકની મિલકત નો વ્યવસ્થ ાપક in Gujarati

જમીન ઇ. પર જોરથી પગ મૂકવો in Gujarati

જમીન ઇ. પર નાની નાન ી વસ્તુઓ વ ેરીને ઢાંકવું in Gujarati

જમીન ઇ. મિલકત અથવા હોદ્દો ધારણ કરવો તે in Gujarati

જમીન કે ખડકમાંનું પોલાણ in Gujarati

જમીન કે દરિયા પર કામ કરવાની તાલીમ આપેલા દળનો માણસ in Gujarati

જમીન કે ભીંત પરથી ઊછળવું in Gujarati

જમીન ખેડવી in Gujarati

જમીન ધરાવનારું in Gujarati

જમીન નીચે થતી એક સ્વાદિષ્ટ વનસ્પતિ in Gujarati

જમીન નીચેથી જવાનો રસ્તો in Gujarati

જમીન પર in Gujarati

જમીન પર ઊંધા પડયા પછી હાથના દબાણને જોરે ખભા અને ધડ ઊંચું ક રવાની કસરત. in Gujarati

જમીન પર કરેલી નિશાનીઓ વડે બતાવેલા માર્ગ પરની શરત . in Gujarati

જમીન પર કે અંદર ગોઠવેલી સુરંગ. in Gujarati

જમીન પર કે જમીનમાં બી વેરવું – પેરવું in Gujarati

જમીન પર ચડાવી દેવું – ચડી જવું in Gujarati

જમીન પર પછડાયા પછી ઊછળવું–પછાડીને ઉછાળવું in Gujarati

જમીન પર પડેલા બરફનો સ્તર in Gujarati

જમીન પર ફેલાવું in Gujarati

જમીન પર મૂકવું in Gujarati

જમીન પર રગદોળાય તેમ ટાંગવું. in Gujarati

જમીન પર લાંબુ છટ બહુધા અધોમુખ પડેલું (કોઈનું શરણ ું લેવા કે સન્માન કરવા) in Gujarati

જમીન પર લાંબુ છટ બહુધા અધોમુખ પડેલું (કોઈનું શરણ ું લેવા કે સન્માન કરવા)ન ે લગતું in Gujarati

જમીન પર સપાટ – લાં બું – પડેલું in Gujarati

જમીન વાપરવાનો કે માલ વેચવાનો હક in Gujarati

જમીન વિનાની પાણીની ખેતી in Gujarati

જમીન સાથે ઘસડીને લઈ જવું in Gujarati

જમીન સુધારવા માટે થયેલો પાક પાછો તેમાં હળથી દાટી દેવો in Gujarati

જમીનથી અદ્ધર ચાલવા માટે પાવડીઓ જડેલા વાસમાંનો એક in Gujarati

જમીનથી નજીક દરિયામાં આવેલો પરવાળાનો ખડક. in Gujarati

જમીનદાર in Gujarati

જમીનદાર સમૂહ in Gujarati

જમીનદારનો કારભ ારી in Gujarati

જમીનદારી in Gujarati

જમીનદારો in Gujarati

જમીનદોસ્ત કરવું in Gujarati

જમીનદોસ્ત કરવું in Gujarati

જમીનના અંતરની સરખામણીમાં વિમાનની ગતિ in Gujarati

જમીનના કબજાનો પ્રકાર in Gujarati

જમીનના માલિકને અપાતું ભાડું in Gujarati

જમીનના વિસ્તારના કુદરતી દેખાવો in Gujarati

જમીનની અંગત માલિકી in Gujarati

જમીનની અંદરથી – નીચેથી – વહેતો પ્રવાહ in Gujarati

જમીનની ઉપરનું in Gujarati

જમીનની ટોચમર્યાદા in Gujarati

જમીનની દેખરેખ કરનાર. (સંખ્યા ઇ.નો) અવયવ in Gujarati

જમીનની નજીકથી ડાળીઓ ઊગેલું in Gujarati

જમીનની નીચે in Gujarati

જમીનની મિલકત અથવા ખેતીની જમીન સંબંધી બાબત. in Gujarati

જમીનની મિલકત અથવા ખેતીની જમીનને લગતું in Gujarati

જમીનની સપાટ ી ઉપર ખાતર નાખવું in Gujarati

જમીનની સપાટી પર પડેલું હિમ in Gujarati

જમીનની સપાટી. in Gujarati

જમીનની સપાટીની ઉપર ઊપસી આવેલો ખડક in Gujarati

જમીનનું ઉપરનું પડ પોચું કરવું તે in Gujarati

જમીનનું ધોવાણ in Gujarati

જમીનનું બનેલું in Gujarati

જમીનનું માપ in Gujarati

જમીનને અડતાવત – અડીને ઉછળતાજ ફટકારેલો દંડો. in Gujarati

જમીનને પાણી પાવું in Gujarati

જમીનનો ઉપલો થર in Gujarati

જમીનનો ઉપલો થર જેમાં વનસ્પતિ ઊગી શકે in Gujarati

જમીનનો એકરમાં વિસ્તાર in Gujarati

જમીનનો ગણોતિયો in Gujarati

જમીનનો ટુકડો (પ્લૉટ) in Gujarati

જમીનનો ટુકડો. થીગડું દેવું in Gujarati

જમીનનો નક્શો in Gujarati

જમીનનો નાનો ટુકડો in Gujarati

જમીનનો પટ–વિસ્તાર in Gujarati

જમીનનો મોટો વિસ્તાર. in Gujarati

જમીનમાં પડેલી ફાટ. સળિય ો ઇ. ભોંકવું. in Gujarati

જમીનમાં દબાવેલી ડાળી. ઝાડના ફાંટા જમીન માં દાબીને નવા છોડ તૈયાર કરવા in Gujarati

જમીનમાં દર કરીને રહેનારું ખિસકોલી જેવું એક અમેરિ કન in Gujarati

જમીનમાં દર બનાવવું in Gujarati

જમીનમાં નાનાં કાણાં પાડીને તેમાં ધરુ રોપવાં. in Gujarati

જમીનમાં રોપવાનો અણિયાળો થાંભલો in Gujarati

જમીનમાં શોષાઈ જવાની મેલા પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા . in Gujarati

જમીનમાંથી બહાર કાઢવું in Gujarati

જમીનસરસા કાપેલા ઘાસવાળી જમીન in Gujarati

જમીનસરસું ઘાસ કાપવાનું યંત્ર કે તલવાર જેવુું ઓજા ર. in Gujarati

જમૈકાની પીપર. in Gujarati

જમૈયો in Gujarati

જમ્યા અગાઉ in Gujarati

જમ્યા પછી વાસણો વગેરે સાફ કરવાં in Gujarati

જમ્યા પછીનાં વાસણકૂસણ (માંજવાં તે). in Gujarati

જય બો લાવવી in Gujarati

જયંતી વર્ષગાંઠ in Gujarati

જયજયકાર in Gujarati

જયજયકાર. in Gujarati

જયપત્ર આગાહી–શકુન in Gujarati

જયપત્રોત્પાદક in Gujarati

જયા in Gujarati

જયાં ઘેટાંને એ વા પ્રવાહીમાં ઝબોળવામાં આવે છે એવી જગ્યા in Gujarati

જયાં ભાવ ઊંચ ા હોય તે સ ્થળે વેંચવું in Gujarati

જયાં શહેરના ફેશનેબલ લોકોનો નાનકડો સમૂહ વ સતો હોય in Gujarati

જયાં સતત બરફ જામેલો જોવા મળે છે તે in Gujarati

જયાં સુધી in Gujarati

જયાં –નો કાર્યક્રમ થતો હોય તે કલબ. in Gujarati

જયાંનું ચલણ ડૉલર સાથે સંકળાયેલુ હોય તે પ્રદેશ. in Gujarati

જયારે બીજા લેઝરથી તેને પ્રક ાશિત કરવામાં આ વે છે ત્યા રે ફોટો પાડેલી વસ્તુની ત્રિયામી પ્રતિમા પેદા થાય છે in Gujarati

જયારે માણસ પથ્થરનાં ઓજારો કે શસ્ત્રો વ ાપરતો in Gujarati

જયોતિષી in Gujarati

જયોર્જ બર્નાર્ડ શોનું (પ્રશંસક) in Gujarati

જર ાક in Gujarati

જર ાક વાંધો in Gujarati

જરઠતા – કાઠિન્ય in Gujarati

જરણ in Gujarati

જરદાળુ. in Gujarati

જરદાળું જેવું ફળ in Gujarati

જરદી in Gujarati

જરા in Gujarati

જરા અડીને – ઘસડાઇને પસાર થવું in Gujarati

જરા અમથું in Gujarati

જરા આડા થવું તે. in Gujarati

જરા ક સ્વાદ in Gujarati

જરા ખસવું – ખસેડવું in Gujarati

જરા જ ેટલું in Gujarati

જરા થોભવું – બંધ રહેવું – તે in Gujarati

જરા નાજુક અથવા નબળું in Gujarati

જરા પણ ખસવું– ચસવું in Gujarati

જરા પીધેલ – છાકટું in Gujarati

જરા પીધેલ. in Gujarati

જરા મનોરુજા in Gujarati

જરા વાર ઊંઘવું in Gujarati

જરા વિક્ષિપ્તિ વાચાળતા in Gujarati

જરા વિજ્ઞાન in Gujarati

જરા સરખ ું (ડીલ પર) વસ્ત્ર in Gujarati

જરા સરખા દબાણથી ચાલુ થતો બંદૂકનો ઘોડો. in Gujarati

જરા સરખું ઉશ્કેરાટનું કારણ બનતાં બંદૂક ફોડે એવું . in Gujarati

જરા સ્પર્શ કરવા માત્રથી ઝૂલતો ભારે સંતુલિત પથ્થર in Gujarati

જરાક in Gujarati

જરાક છૂટા અથવા પાસ. આછો રંગ દેવો in Gujarati

જરાક (જેટલું) in Gujarati

જરાક અમથું in Gujarati

જરાક અશ્લીલ in Gujarati

જરાક આ ગળ – બહાર – પડતું in Gujarati

જરાક ઉઘાડું in Gujarati

જરાક ઊંઘ in Gujarati

જરાક ઊંચકાયેલી બાજુ in Gujarati

જરાક ખારું in Gujarati

જરાક દારૂ in Gujarati

જરાક ધક્કો મારીને ગબડાવી દે વું in Gujarati

જરાક પરિચય અથવા ઓળખાણ in Gujarati

જરાક પરિચય ઓળખાણ હોવાની બાબત in Gujarati

જરાક ભીનું કરવું in Gujarati

જરાક માટે રહી જતા કિસ્સા in Gujarati

જરાક વાર in Gujarati

જરાક વાર કે અંતર in Gujarati

જરાકમાં ગુસ્સે થનારું in Gujarati

જરાકમાં ઠંડી લાગે એવું in Gujarati

જરાકમાં બચાવવુ ં in Gujarati

જરાજરામાં વાંકું પડે એવું in Gujarati

જરાજીર્ણ in Gujarati

જરાતરા પીધ્ોલું. in Gujarati

જરાતરા બાફવું – ર ાંધવું in Gujarati

જરાતરા મળતું in Gujarati

જરાતરામાં રિસાય એવું in Gujarati

જરાપણ in Gujarati

જરાપણ. in Gujarati

જરામાં કંટાળે એવું in Gujarati

જરામાં ગલીપચી થાય એવું in Gujarati

જરામાં ચૂકી – બચી – જવું. હજામત કરવી – થવી – તે in Gujarati

જરામાં નારાજ થનારું in Gujarati

જરાય નહિ in Gujarati

જરાયે in Gujarati

જરી in Gujarati

જરી પુરાણું in Gujarati

જરી પુરાણું ગણી કાઢી નાખવુ ં in Gujarati

જરી પુરાણું બનાવવું in Gujarati

જરી બુટ્ટીવાળું–ભરતકામવાળું કપડું in Gujarati

જરીપુરાણું in Gujarati

જરૂર in Gujarati

જરૂર કરતાં વધારે in Gujarati

જરૂર પડય ે ઉપલબ્ધ હોવું in Gujarati

જરૂર પડયે વાપરી શકાય તે માટે અનામત રાખેલી જગ્યા. in Gujarati

જરૂર પડે તે બધું કામ કરનાર નોકર in Gujarati

જરૂર પૂરતું in Gujarati

જરૂર વખતે સારી અસરકારક મદદ. in Gujarati

જરૂર વિનાનું in Gujarati

જરૂરિયા તો in Gujarati

જરૂરિયાત in Gujarati

જરૂરી in Gujarati

જરૂરી આવશ્યક વસ્તુઓ in Gujarati

જરૂરી કારવાઈ in Gujarati

જરૂરી ફેરફાર સાથે. in Gujarati

જરૂરી લાયકાત કે યોગ્યતા વિનાનું in Gujarati

જરૂરી વસ્તુઓ પૂરી પાડવી – થી સજ્જ કરવું in Gujarati

જરૂરી વિનાશ in Gujarati

જરૂરી હોય તો મળે તેવી વધારાની મદદ અને ટેકો in Gujarati

જરૂરી – માગેલા – પૈસા આપવા. in Gujarati

જરૂરીયાતવાળું in Gujarati

જર્જતા in Gujarati

જર્જરિત વાહન in Gujarati

જર્જરિત વારંવાર ઉપયોગમાં લીધેલું in Gujarati

જર્જરીભૂત in Gujarati

જર્નલ in Gujarati

જર્નલમાં નોંધવું તે. in Gujarati

જર્મન દાર્શનિક ઇમેન્યુઅલ કાંટ in Gujarati

જર્મન નેશનલિસ્ટ સોશલિસ્ટ પક્ષનું (સભ્ય). in Gujarati

જર્મન પ્રજાસત્તાક સમવાયનું નીચલું ધારાગૃહ in Gujarati

જર્મન પ્રજાસત્તાકસમવાયનું ઉપલું ધારાગૃહ in Gujarati

જર્મન પ્રધાન દેવતાનુંનૉર્સનામ in Gujarati

જર્મન ભરવાડનો કૂતરો in Gujarati

જર્મન રાજ્યની ધારાસભા in Gujarati

જર્મન લોકસભા in Gujarati

જર્મન લોકોનું – નાં લક્ષણોવાળું in Gujarati

જર્મન સબમરીન – પનડૂબી બોટ. in Gujarati

જર્મન સ્ત્રી in Gujarati

જર્મની in Gujarati

જર્મનીના ઉદ્યોગોને ખેતી પ્રધાન બનાવવા માટે અમેરિ કન શરીફ in Gujarati

જર્મનીનું નાણું ચલણ in Gujarati

જર્મનીનો in Gujarati

જર્મનીનો વ તની અથવા ભ ાષા in Gujarati

જર્મનીનો ૧૨ અને ૧૪ મી સદીનો પ્રેમગીત ગાનાર કવિ in Gujarati

જર્મનીમાં ઉમરાવોની વિશિષ્ટ ઉપાધિ માર્ગેવ in Gujarati

જર્મનો અથવા પ્રાચીન ટયૂટન લોકોનું in Gujarati

જર્મનોની કલ્પના અનુસારની સંસ્કૃતિ in Gujarati

જર્સી. in Gujarati

જલ કે ર સનું અભિસરણને લગતું in Gujarati

જલ કે રસનું અભ િસરણ in Gujarati

જલ ચક્ક્ી in Gujarati

જલ ચિકિત્સા in Gujarati

જલઅભિયાંત્રિકી in Gujarati

જલકૃષિ in Gujarati

જલક્રીડા ગૃહ in Gujarati

જલચિકિત્સા in Gujarati

જલચિકિત્સાને લગતું in Gujarati

જલદ in Gujarati

જલદ દારૂનો ઘૂંટડો. in Gujarati

જલદી in Gujarati

જલદી ઉશ્કેરાઈ જાય તેવું in Gujarati

જલદી થાય તેમ કરવું in Gujarati

જલદી થાય – ઉતાવળથી ક ે જોરથી જાય – તેમ કરવું in Gujarati

જલદી પ્રવેશ in Gujarati

જલદી બગડે એવું in Gujarati

જલદી સળગી ઊ ઠે એવું in Gujarati

જલદી હાંફી જનારું. in Gujarati

જલદી હાંસલ કર વું in Gujarati

જલદુર્ગ in Gujarati

જલદેવતા in Gujarati

જલધારા in Gujarati

જલનિકાશ વ્યવસ્થા in Gujarati

જલપરી in Gujarati

જલપાત્ર શકુન–પ્રાક્ખ્યાપન in Gujarati

જલપાશ કે કુંડમાં જતા પાણીને નિયમિત કરનાર સાધન – બારણું in Gujarati

જલપુરુષ in Gujarati

જલપ્રપાત in Gujarati

જલપ્રલય પહેલાંનું in Gujarati

જલપ્રસ્તર–શીલા in Gujarati

જલયોજનાદ્વારા કાલગણના–નિર્ધારણ in Gujarati

જલયોજિત સ્તર in Gujarati

જલરેષા અને તૂતક વચ્ચેનો વહાણની બાજુનો ભાગ. in Gujarati

જલવિદ્યુત શક્તિ ઉત્પાદક યંત્ર in Gujarati

જલવિભાજક in Gujarati

જલવિશ્લેષણની પ્રક્રિયાથી વિઘટિત કરવું in Gujarati

જલશક્ત િ વડે પેદા થયેલ in Gujarati

જલશક્તિ સાથે સંબંધવાળું in Gujarati

જલશી ર્ષ in Gujarati

જલશીર્ષતા in Gujarati

જલશીર્ષમૂઢ in Gujarati

જલશોષક in Gujarati

જલસંત્રાસ in Gujarati

જલસાપાણી in Gujarati

જલસો in Gujarati

જલસ્પંદન આલેખ in Gujarati

જલાભે દ્ય – બરસાતી – કોટ in Gujarati

જલાભેદ્ ય (દલીલ અંગે) અકાટય in Gujarati

જલાભેદ્ય in Gujarati

જલાભેદ્ય (કાપડન ો) કોટ. in Gujarati

જલાવરણ કલમ in Gujarati

જલાશય in Gujarati

જલીય in Gujarati

જલીય વિચ્છેદન in Gujarati

જલીય વિચ્છેદનવ ાળું in Gujarati

જલોદર (રોગ) in Gujarati

જલોદર (રોગ)વાળું. in Gujarati

જલોપચાર in Gujarati

જલોપચારની સગવડવાળી હોટલ in Gujarati

જલોપચારવાળું in Gujarati

જલ્દી મગજ ગુ માવી દેનાર ું in Gujarati

જલ્પકતા in Gujarati

જલ્લાદ in Gujarati

જલ–નિકાશ in Gujarati

જલ–નિકાશ વ્યવસ્થા in Gujarati

જળ in Gujarati

જળ ઘડિયાળ in Gujarati

જળ વિનાનું in Gujarati

જળકૂકડી in Gujarati

જળઘોડો in Gujarati

જળચર પક્ષીનાં આ ંગળાં વચ્ચેની ચામડી in Gujarati

જળચરગૃહ in Gujarati

જળદેવતા in Gujarati

જળપ્રલય in Gujarati

જળપ્રલયના કારણે પાછળ રહી ગયેલો કાંપ in Gujarati

જળપ્રલયવાદી in Gujarati

જળબ ંબોળ કરવું in Gujarati

જળબિલાડી in Gujarati

જળબિલાડી ઇ. ની ગુફા – સૂવાની જગ્યા આપવી in Gujarati

જળમાર્ગ નાળું in Gujarati

જળમાર્ગે in Gujarati

જળશક્તિનો ઉપયોગ કરીને વીજળી પેદા કરનારું in Gujarati

જળો in Gujarati

જળો વગેરે in Gujarati

જળ–સ્થળચર in Gujarati

જળ–સ્થળચર વાનર in Gujarati

જવ in Gujarati

જવ અથવા ઘઉંની ર ોટલી in Gujarati

જવ અને શાકભાજી નાખીને બનાવેલો માંસનો સૂપ. in Gujarati

જવ ઇ.ના માલ્ટમાંથી બનાવેલો દારૂ. in Gujarati

જવના દાણા in Gujarati

જવનું પાણી. in Gujarati

જવનો દારૂ (બિયર) બનાવવો – ગાળવો (પલાળીને in Gujarati

જવનો શરાબ in Gujarati

જવયુગીય in Gujarati

જવર પ્રલાપ–બકવાદ in Gujarati

જવલનશીલ in Gujarati

જવલનશીલતા in Gujarati

જવલ્લે જ in Gujarati

જવલ્લે બનનારું in Gujarati

જવલ્લે બને તે in Gujarati

જવા દેવું in Gujarati

જવા આવવાનો હક આપવો. ઊપજ in Gujarati

જવા ઇ. માટે આતુર. in Gujarati

જવા કે ભાગી જવા દેવું in Gujarati

જવા દેનારું in Gujarati

જવા દેવું in Gujarati

જવા દેવું તે in Gujarati

જવા ન દેવું in Gujarati

જવા ની રજા આપન ારું in Gujarati

જવા નીકળેલા માણસને (મૂળ ઘોડેસવારને) અપાતું પીણું – મદ્યનો પ્યાલો. in Gujarati

જવાની કે આગળ વધવાની રજ ા in Gujarati

જવાની ના પાડવી in Gujarati

જવાની રજા આપવી in Gujarati

જવાનું બંધ કરવું in Gujarati

જવાનો કે લેવાન ો રસ્તો in Gujarati

જવાનો નિર્દેશ–આદેશ કરવો in Gujarati

જવાનો રસ્તો in Gujarati

જવાનો સમય સ્વયંસંચાલિત ઘડિયાળ વડે નોંધવો in Gujarati

જવાબ in Gujarati

જવાબ આપનારું in Gujarati

જવાબ આપવો in Gujarati

જવાબ દારીનું – વાળું in Gujarati

જવાબ માગવો in Gujarati

જવાબ. in Gujarati

જવાબદા રી in Gujarati

જવાબદાર in Gujarati

જવાબદાર હોવું તે in Gujarati

જવાબદારપણું in Gujarati

જવાબદારી in Gujarati

જવાબદારી (નું કામ) માથે લેવું તે in Gujarati

જવાબદારી સ ોંપવી in Gujarati

જવાબદારીભર્યું ખાસ કામ વહેંચીને કામ લેનાર વ્યક ્તિ in Gujarati

જવાબદારીમાંથી મુક્ત. in Gujarati

જવાબદારી–ઋણ વિનાની અ સ્કયામત in Gujarati

જવાબદારી–દાયિત્વમાંથી પૂર્ણ મુક્તિ in Gujarati

જવાબનો મુસદ્દો in Gujarati

જવાબમાં કહેલું in Gujarati

જવાબમાં બોલવાનું કે ગાવાનું કર્મકાંડની પોથીનું વાક્ય ઇ. પ્રતિભાવ in Gujarati

જવાબી તોડફોડ in Gujarati

જવામાં કે આવવામાં સફળ થવું in Gujarati

જવાલાગ્રસ્ત in Gujarati

જવા– આવવાની ટિકિટ. in Gujarati

જવું in Gujarati

જવું પડે છે તે ચક્કર in Gujarati

જવું કે બદલવું નહિ in Gujarati

જવું – ખસવું કે મોકલાવું in Gujarati

જસત (ધાતુ). in Gujarati

જહાંગીરી in Gujarati

જહાજ in Gujarati

જહાજ કે વિમાનનું ભાડું in Gujarati

જહાજ પર ચડવું in Gujarati

જહાજ પર માલ ચડાવી રવાના કરવો તે in Gujarati

જહાજ બાંધવાની ને ત્યાંથી દરિયામાં તરતું મૂકવાની ઢોળાવવાળી જગ્યા. in Gujarati

જહાજ બાંધવાનો કે તેનું સમારકામ કરવાનો વાડો in Gujarati

જહાજના પંખાનું પાંખિયું in Gujarati

જહાજનાં દોરડાં વગેરે સરસામાન. in Gujarati

જહાજનો કપ્તાન in Gujarati

જહાજનો વિનાશ in Gujarati

જહાજમાં મોકલેલો માલ in Gujarati

જહાજી માલના જુમ્મેદાર in Gujarati

જહાલ પ ક્ષનો સભ્ય in Gujarati

જહોન ) in Gujarati

જા રે બાવા બ ારેજા in Gujarati

જા ગરૂક in Gujarati

જા ણવું in Gujarati

જા ણીતી હકીકત પરથી અજાણ હકીકત વિશે અનુમાન કરવાની ક્રિયા in Gujarati

જા તજાતની વાન ગીઓવાળું જમનાર ે પોતે પીર સી લેવાનું ભોજન in Gujarati

જા દુમંતરમં એ વા અક્ષરને મળત ું ચિહ્ન in Gujarati

જા મીન in Gujarati

જા મીનગીરી in Gujarati

જા ળી in Gujarati

જા ળીદાર પડદો in Gujarati

જા હેર કરવું in Gujarati

જાંઘ અને કૂલાનો માંસલ ભાગ in Gujarati

જાંઘ અને કૂલો in Gujarati

જાંઘ કે થાપાનું હાડકું. in Gujarati

જાંઘ. in Gujarati

જાંઘની પાછળથી પગ સુધી જતી મોટી નસનું in Gujarati

જાંઘનું in Gujarati

જાંઘનો પાછલો ભાગ in Gujarati

જાંઘિય ો in Gujarati

જાંઘિયા in Gujarati

જાંઘિયો in Gujarati

જાંબુડિયા અથવા સફેદ ફૂલવાળો છોડ in Gujarati

જાંબુડિયા અથવા સફેદ ફૂલોવાળો એક ઊંચો છોડ. in Gujarati

જાંબુડિયા અથવા સફેદ લટકતાં ફૂલવાળો વેલો in Gujarati

જાંબુડિયા ફૂલવાળો એક છોડ. in Gujarati

જાંબુડિયા રંગના ફૂલોનાં ઝૂમખાંવાળો એ ક કાંટાળો છોડ in Gujarati

જાંબુડિયા રંગના ફૂલોવાળું એક ઝાડ – છોડ. in Gujarati

જાંબુડિયા રંગનો ઝભ્ભો in Gujarati

જાંબુડિયા સુગંધી ફૂલોનાં નાનાં ઝૂમખાવાળું એક ઝાડ વું in Gujarati

જાંબુડિયાં કે પીળાં ફૂલવાળું એક ઝાડવું in Gujarati

જાંબુડિયો રંગ in Gujarati

જાંબૂડાં અને સફેદ ફૂલોનો ઘનકંદવાળો ઠીંગણો છોડ in Gujarati

જાંબૂડિયા ફૂલ અને અર્ધપારદ ર્શક સિંગો વાળો એક છોડ in Gujarati

જાકીટ in Gujarati

જાગતા રહેવું તે in Gujarati

જાગતા હોવું in Gujarati

જાગતિક in Gujarati

જાગતું રહ ેવું in Gujarati

જાગરણ in Gujarati

જાગરૂક in Gujarati

જાગરૂકતા in Gujarati

જાગરોન્મુખતા in Gujarati

જાગવું in Gujarati

જાગીર in Gujarati

જાગીર કે વતન સંબંધી in Gujarati

જાગીર કોઈ પણ નિર્બંધ વિનાની મિલકત in Gujarati

જાગીરદાન in Gujarati

જાગીરદાર. in Gujarati

જાગીરદારી in Gujarati

જાગીરદારી. in Gujarati

જાગીરદાર–વતનદારી પ્રથા in Gujarati

જાગીરની બક્ષિસ આપનાર in Gujarati

જાગીરનુ દાન કરવું in Gujarati

જાગીરનું in Gujarati

જાગૃતિ in Gujarati

જાગૃતિ – સાવધાની – તકેદારી – જાળવનાર જાગ્રત in Gujarati

જાગ્ રત કરનારું in Gujarati

જાગ્ રત કરવું in Gujarati

જાગ્રત in Gujarati

જાગ્રત કરનાર અવાજ in Gujarati

જાગ્રત કરવું in Gujarati

જાગ્રત થવું in Gujarati

જાગ્રત – સાવધ – ક્રિયાશીલ થવું. in Gujarati

જાગ્રતજ્ઞ ઉત્તેજિત – પ્રવૃત્ત કરવું જગાડવું in Gujarati

જાજમ in Gujarati

જાજરૂ in Gujarati

જાજરૂ (જ વું તે) in Gujarati

જાજ્વલ્યમત્તા in Gujarati

જાજ્વલ્યમાન in Gujarati

જાઝ in Gujarati

જાઝ ઇ. માટે ગાયકવાદક વૃંદનું એક રાત માટે રોકાણ in Gujarati

જાઝ કે તેના જેવા સંગીતમાં વારંવાર બોલાતો ટૂંકો બ ોલ. in Gujarati

જાઝના સંગીત – નૃત્ય જેવું આનંદી. in Gujarati

જાડય in Gujarati

જાડા અથવા સ્પષ્ટ મોઢાવાળું. in Gujarati

જાડા અને ટૂંકા પ ગવાળું ભૂ રા રંગનું ચોપ ગું પ્રાણી . પજવવું in Gujarati

જાડા ઓઠવાળું in Gujarati

જાડા કાગળનું મજબૂત પૂઠું in Gujarati

જાડા કાપડનો લાંબો ઢીલો ઓવરકોટ – ડગલો. in Gujarati

જાડા ગઠ્ઠાવાળો આઈરિશ દંડૂકો. in Gujarati

જાડા ચીકણા કાદવવાળું in Gujarati

જાડા દોરામાંથી ખરબચડી પાટી કે ફીત બનાવવી. in Gujarati

જાડા પાંદડાંવાળો ફળ તરીકે ખોરાકમાં વપરાતો એક છોડ in Gujarati

જાડા પોતન ું in Gujarati

જાડા પ્રવાહીના in Gujarati

જાડા ફૂલોવાળો મોટી આકૃતિઓવાળો તુર્કી. ગાલીચો. in Gujarati

જાડા બરછટ વાળવાળો એક જાતનો કદાવર કૂતરો. in Gujarati

જાડાં અને માવાવાળાં પાંદડાંવાળી (વનસ્પતિ) . in Gujarati

જાડાઇ in Gujarati

જાડાઇ ઇ.માં વધેલું in Gujarati

જાડી ઊંચા દાંતવાળી કાનસ in Gujarati

જાડી કે કઠણ થયેલી ચામડી in Gujarati

જાડી ગણતરી પ્રમાણે in Gujarati

જાડી ચામડીન ું in Gujarati

જાડી ચામડીવાળું કદાવર in Gujarati

જાડી ચામડીવાળું કદાવર પ્રાણી જેવું. in Gujarati

જાડી દોરી in Gujarati

જાડી ભૂખરી રુંવાટીવાળું પૂંછડી વિનાનું ઝાડીમાં ર હેનારું બચ ્ચા માટે કોથળી વાળું ઓસ્ટ ્રે. નું એક સસ્તન પ્રાણી in Gujarati

જાડી રેતી અને કાંકરીવાળું જેવું in Gujarati

જાડી રેતી અને નાના પતરા in Gujarati

જાડુ ભોલ in Gujarati

જાડું in Gujarati

જાડું અને સુવાળ ું સુતરાઉ કે ઊનનું કાપડ in Gujarati

જાડું અને ઠીંગણું. in Gujarati

જાડું અને મજબૂત તપખીરિયા રંગનું રેશમ. in Gujarati

જાડું કે બહુ વજનવાળું નહિ in Gujarati

જાડું ખરબચડું કાપડ સીવવા ની દોરી in Gujarati

જાડું નહિ in Gujarati

જાડું પાંસળીદાર સુતરાઉ કાપડ in Gujarati

જાડું પાતળું in Gujarati

જાડું બહુધા પાંસળીવાળું ઊની કપડું in Gujarati

જાડું ભોલ in Gujarati

જાડું ભોલ હોવા પણું in Gujarati

જાડું રગડા જેવું in Gujarati

જાડું સળીવાળું કપડું. in Gujarati

જાડું – ગાઢું – પ્રવાહી in Gujarati

જાડું – પુષ્ટ કરવું – થવું તે. in Gujarati

જાડો બદામી કાગળ in Gujarati

જાડો કકડો in Gujarati

જાડો કે પૂંઠાનો કાગળ in Gujarati

જાડો ચીકણો કાદવ in Gujarati

જાડો તાર in Gujarati

જાડો ને ખરબચડો મજબૂત કાગળ. in Gujarati

જાડો લોટ in Gujarati

જાણ in Gujarati

જાણ કરનાર in Gujarati

જાણ કરવી in Gujarati

જાણ વા કે પોતાના આ શય જણાવવા કરેલો સંકેત અથવા કૃત્ય in Gujarati

જાણ ી જોઇને નીચું in Gujarati

જાણ ેલી વસ્તુ in Gujarati

જાણકાર in Gujarati

જાણકાર વ્યક્તિ in Gujarati

જાણકાર સૂત્રો / સાધનો in Gujarati

જાણકારી in Gujarati

જાણકારીનું ક્ષેત્ર in Gujarati

જાણમાં આવવું in Gujarati

જાણવ ું in Gujarati

જાણવા ઉત્સુક in Gujarati

જાણવાની શકિત in Gujarati

જાણવાની શક્તિ in Gujarati

જાણવું in Gujarati

જાણવું તે in Gujarati

જાણવું. જાણકારી in Gujarati

જાણવું. – જણાવું – તે in Gujarati

જાણી જોઇ ને ચાહીને – નહિ કરેલું in Gujarati

જાણી જોઇને કરેલું બેદરકારીભર્યું વર્તનં ઠંડકથી ઉ પેક્ષા દર્ શાવવી in Gujarati

જાણી જોઇને નચિે in Gujarati

જાણી બૂજીને in Gujarati

જાણીજોઇને in Gujarati

જાણીજોઇને કરેલું in Gujarati

જાણીજોઇને પીડા ઊભી કરવી તે in Gujarati

જાણીજોઇને સહકાર ન આપનારું. in Gujarati

જાણીજોઈને in Gujarati

જાણીજોઈને કરે લું in Gujarati

જાણીતા અનિષ્ટ સામે કરેલી ચળવળ – લડાઈ. એવા યુદ્ધમાં ભાગ લેવો in Gujarati

જાણીતા કુળ કે વંશનું in Gujarati

જાણીતા કે પ્રતિષ્ઠિત લોકોને સન્માન કે બક્ષિસ તરીકે જેમાં દાખલ કરવામાં આવે છે એવી મંડળી કે સમાજ in Gujarati

જાણીતા સંગીતની રચનાનો ભાગ in Gujarati

જાણીતી હક ીકત પરથી અજાણ હકીકતનું અનુમાન લગાવવું in Gujarati

જાણીતી જાતથી જરા ભિન્ન પ્રકારની વનસ્પતિ કે પ્રાણી in Gujarati

જાણીતી વ ્યક્તિ in Gujarati

જાણીતું in Gujarati

જાણીતું કરવું. in Gujarati

જાણીબૂજીને in Gujarati

જાણીબૂજીને આગ લગાડનાર. in Gujarati

જાણીબૂજીને કરેલું in Gujarati

જાણીબૂઝીને – હેતુપૂર્વક – કરેલું in Gujarati

જાણું છું એ ભાવથી નજર નાખવી in Gujarati

જાણે કે in Gujarati

જાણે ચિત્રમાં ચીતરેલા હોય એવા શ ાંત રહેલા નટોન ું સમૂહદ્ર શ્ય in Gujarati

જાણે જીવ તું હોય એવું in Gujarati

જાણે જીવતા હોય એવું in Gujarati

જાત in Gujarati

જાત પર અસર કર નાર ઘટના. અનુભ વવું in Gujarati

જાત પર કાબૂ મેળવવો in Gujarati

જાત િ વ્યવસાય કે સમાન હિત સં બંધોવાળા લ ોકો – સમાજ in Gujarati

જાતક કથાઓ in Gujarati

જાતજાતના ક્મમાં ગોઠવવું. સ્થાનવિનિમય in Gujarati

જાતજાતનાં ફળ in Gujarati

જાતજાતનાં રંગીન ફૂલોવાળો છોડ in Gujarati

જાતજાતનું in Gujarati

જાતજાતનું પરચૂરણ in Gujarati

જાતજાતનો માલ વેચતી મોટી દુકાન in Gujarati

જાતતપાસ કે સંપર્ક in Gujarati

જાતને આરામશાળી જગ્યામાં સ્થાપવી – આશરો લેવો. in Gujarati

જાતનો ઇનકાર કરવો તે. in Gujarati

જાતમહેનત in Gujarati

જાતમુચરકાની રકમ in Gujarati

જાતમુચરકો in Gujarati

જાતવંત in Gujarati

જાતિ in Gujarati

જાતિ અથવા રાષ્ટ્ર in Gujarati

જાતિ ઇ. માટે અલગ રાખેલો પ્રદેશ in Gujarati

જાતિ ઇ.નો મેળ in Gujarati

જાતિ ઉત્ક્રાંતિ. in Gujarati

જાતિ કે જમાતનો મુખી in Gujarati

જાતિ કે જાતિઓનું –ને લગતું in Gujarati

જાતિ કે રાષ્ટ્ર નું in Gujarati

જાતિઓનો એકવંશીય સિદ્ધાંત in Gujarati

જાતિગત અર્થ in Gujarati

જાતિગત ગુણધર્મ in Gujarati

જાતિનું વિશ િષ્ટ in Gujarati

જાતિનો જનનિક સિદ્ધાંત in Gujarati

જાતિબંધુ in Gujarati

જાતિવાચક in Gujarati

જાતિવાચક વચન in Gujarati

જાતિવાચક–સામાન્ય નામ in Gujarati

જાતિવાદ in Gujarati

જાતિસંબંધ in Gujarati

જાતિસંહાર in Gujarati

જાતીય in Gujarati

જાતીય આનંદ માણવો તે in Gujarati

જાતીય ચિહ્નસૂચક તાવીજ in Gujarati

જાતીય શોષણ કરે તેવું in Gujarati

જાતીય સંબંધ બા ંધવો in Gujarati

જાતીય સંબંધ વિના ઉત્પન્ન થતું in Gujarati

જાતે in Gujarati

જાતે ખોટી સાક્ ષી આપવી in Gujarati

જાતે કરેલું – કરવાનું in Gujarati

જાતે ખોટા સોગન લેવા in Gujarati

જાતે ખોટી જુબાની આપવી in Gujarati

જાતે મોજ કરવી. in Gujarati

જાતે લઈ–પીરસી–લેવું. in Gujarati

જાત્રાળું in Gujarati

જાત્રાળુઓનો સંઘ in Gujarati

જાદુ in Gujarati

જાદુ કરવો in Gujarati

જાદુ કે દૈવીપ્રેરણાથી શોધી કાઢવું in Gujarati

જાદુ કે નજરબંદી ( કરવાનો મંત્ર). in Gujarati

જાદુ જાણના ર in Gujarati

જાદુ વડે નિર્માણ કરેલું in Gujarati

જાદુ – કામણ કરવું in Gujarati

જાદુ – કામણ – કરનાર in Gujarati

જાદુ – કામણ – કરવું in Gujarati

જાદુ – ટોણો – મંત્રતંત્ર – કરનાર in Gujarati

જાદુ – વાળું in Gujarati

જાદુંુનું in Gujarati

જાદુઇ in Gujarati

જાદુઇ ગાલીચો in Gujarati

જાદુઇ પરિવર્તન in Gujarati

જાદુઈ in Gujarati

જાદુઈ શક્તિ in Gujarati

જાદુઈ લાકડીની મદદથી પાણી in Gujarati

જાદુઈ વિદ્યા in Gujarati

જાદુગર in Gujarati

જાદુગર સ્ત્રી in Gujarati

જાદુગરનો હુકમનો ઉદ્દગાર in Gujarati

જાદુટોણાની ક્રિયા in Gujarati

જાદુટોણો in Gujarati

જાદુટોણો કરનાર ભૂવો. in Gujarati

જાદુટોણો કરનાર ભૂવો. (સ્ત્રી લિંગ) in Gujarati

જાદુટોણો. in Gujarati

જાદુથી સજીવન કરેલું શબ in Gujarati

જાદુથી – ચમત્કારિક રીતે – રૂપાંતર કરવું. in Gujarati

જાદુના જેવું in Gujarati

જાદુને લગત ું in Gujarati

જાદુનો મંત્ર in Gujarati

જાદુપ્રયોગથી હોય તેમ પ્રત્યક્ષ ખડું કરવું in Gujarati

જાદુમાં પ્રતીક તરીકે વપરાતી આકૃતિ in Gujarati

જાદૂઇ હોડી in Gujarati

જાદૂઈ ધર્મ in Gujarati

જાદૂઈ ધર્મ કર્મ–આચાર in Gujarati

જાદૂઈ ધાર્મિક શ્રદ્ધા–વિશ્વાસ in Gujarati

જાદૂઈધર્મ અનુમોદન in Gujarati

જાદૂઈવૃત્ત–કુડાળું in Gujarati

જાદૂઈ–કઢાઈ in Gujarati

જાદૂઈ–ધાર્મિક in Gujarati

જાદૂકાંક્ષા સ્તર in Gujarati

જાદૂગ ર in Gujarati

જાદૂગર in Gujarati

જાદૂગરણ in Gujarati

જાનવર in Gujarati

જાનવર કે પક્ષીનું કે (ઘૃણા બતાવવા) માણસનું મડદું in Gujarati

જાનવરના પગનો સુંવાળો પંજો in Gujarati

જાનવરના પાછલા પગનો એને મળતો ભાગ in Gujarati

જાનવરનું મોં લાંબું નાક–સૂંઢ in Gujarati

જાનવરને બીડમાં ચારતી વખતે બંધાતું દોરડું in Gujarati

જાનવરને મોઢ ે બંધાતી જ ાળી in Gujarati

જાનવરનો આગળનો પગ. in Gujarati

જાનવરનો પૂંછડી પાસેનો ભાગ in Gujarati

જાનવરો ઇ in Gujarati

જાનવરોનું ટોળું in Gujarati

જાની દોસ્ત in Gujarati

જાની દોસ્ત. in Gujarati

જાનુગત પિંડ શરીર in Gujarati

જાન્યુઆરી મહિનો. in Gujarati

જાપાન નામનો દેશ. in Gujarati

જાપાનના લશ્કરી અમલદારો માટેની પ્રાણના ભોગે પણ વફ ાદારીનો નિ દેશ કરતી.આચાર સંહિતા in Gujarati

જાપાનની અક્ષર રચના in Gujarati

જાપાનનું in Gujarati

જાપાનનું અક્ષર લેખન in Gujarati

જાપાનનું વતની in Gujarati

જાપાનનો ક્ષત્રિય વર્ણનો માણસ. in Gujarati

જાપાનનો બાદશાહ in Gujarati

જાપાનનો લશ્કરી અધિકારી in Gujarati

જાપાનમાં પેટ ચીરીને કરાતી આત્મહત્યા. in Gujarati

જાપાની કુસ્તી પદ્ધતિ in Gujarati

જાપાની ચલણનો એકમ in Gujarati

જાપાની ચોખાનો દારૂ. in Gujarati

જાપાની પારંપરિક નાટક in Gujarati

જાપાની લોકોની પુષ્પરચના કળા in Gujarati

જાપ્તો in Gujarati

જાફરી in Gujarati

જામ ીનખત in Gujarati

જામગરી ચાંપીને ઉડાવી દેવું in Gujarati

જામગરી. સુરંગ ઇ.ને પલીતો બેસાડવો in Gujarati

જામગરીવાળી બંદૂક in Gujarati

જામફળ in Gujarati

જામફળના આકારનું એક સ્વાદિષ્ટ ફળ in Gujarati

જામફળી in Gujarati

જામવ ું in Gujarati

જામવું in Gujarati

જામવું. ઠરવું in Gujarati

જામી નગીરી in Gujarati

જામીન in Gujarati

જામીન ખત. in Gujarati

જામીન તરીકે રાખેલી વસ્તુ in Gujarati

જામીન તરીકે રાખેલું માણસ in Gujarati

જામીન થવું in Gujarati

જામીન રહેનાર in Gujarati

જામીન હૂંડી in Gujarati

જામીનગીરી in Gujarati

જામીનગીરી સામે ધિરાણ in Gujarati

જામીનગીરી ખત in Gujarati

જામીનગીરી પાત્ર કૃત્ય in Gujarati

જામીનગીરી પાત્ર. in Gujarati

જામીનગીરીનું અંકિતમૂલ્ય in Gujarati

જામીનગીરીનો દસ્તાવેજ in Gujarati

જામીનગીરીનો ભંગ in Gujarati

જામીનગીરીપાત્ર ગુનો – અપરાધ. in Gujarati

જામેલો (ગઠ્ઠો) in Gujarati

જામેલો ગઠ્ઠો in Gujarati

જામેલો થર. મૂકવું in Gujarati

જાયપત્રી in Gujarati

જાયફળ in Gujarati

જાર in Gujarati

જારજ in Gujarati

જારજ બાળકનું પિતૃત્વ નક્કી કરી તેનું ભરણપોષણ કરવ ાનો હુકમ in Gujarati

જારજતા in Gujarati

જારિણી in Gujarati

જારિણી / મોજ કરવી in Gujarati

જારિણીનો પતિ in Gujarati

જાલવત્ in Gujarati

જાળ in Gujarati

જાળ ગૂંથવી in Gujarati

જાળપાદ. in Gujarati

જાળમાં કે ફાંસામાં ફસાવવું – પકડવું. in Gujarati

જાળમાં દડો ફેંકવો in Gujarati

જાળમાં પકડવું in Gujarati

જાળમાં પકડેલી માછલીઓ in Gujarati

જાળમાં પૂરી દેવું in Gujarati

જાળમાં ફસામણી in Gujarati

જાળમાં હોય તેમ ફસાવવું. in Gujarati

જાળરૂપ in Gujarati

જાળવણી કરવી in Gujarati

જાળિયું in Gujarati

જાળી in Gujarati

જાળી જેવા પોતનું વણેલું ઝીણું કાપડ in Gujarati

જાળી જેવી પાંખોવાળું એક લાંબું જીવડું in Gujarati

જાળી પર શ ેકેલી ખાદ્ ય વસ્તુઓ in Gujarati

જાળી પર શેકેલું માંસ in Gujarati

જાળીદાર in Gujarati

જાળીદાર (દેખાવમાં કે વસ્તુત:) બનાવવું તે in Gujarati

જાળીદાર (દેખાવમાં કે વસ્તુત:) બનાવવું. in Gujarati

જાળીદાર કપડું in Gujarati

જાળીદાર કાપ ડ. જાળમાં પકડવું – ફસાવવ ું in Gujarati

જાળીની સગડી in Gujarati

જાળીનો કઠેરો in Gujarati

જાળીવાળી દીવાલ–ભીંત in Gujarati

જાળીવાળી સગડી in Gujarati

જાળીવાળું in Gujarati

જાળીવાળું ગવાક્ષ. in Gujarati

જાળું in Gujarati

જાળું. પાતળી ચામડી in Gujarati

જાવંત્રી in Gujarati

જાસુસી નવલકથા in Gujarati

જાસૂદ in Gujarati

જાસૂસ in Gujarati

જાસૂસી in Gujarati

જાસૂસી કરનાર in Gujarati

જાસૂસી કરનાર કામદાર in Gujarati

જાસૂસી ખાતું in Gujarati

જાસૂસી વાર્તા in Gujarati

જાસૂસી. જેમના ઉપ ર તે કરવાન ી હોય તેમની વચ ્ચે કામ કર ીને કરાતી in Gujarati

જાસૂસોનો ઉપયોગ in Gujarati

જાહ ેર ભાષણ in Gujarati

જાહ ેરખબર ઈ. ની ગોઠવણી–માંડણી in Gujarati

જાહે ર કરવું in Gujarati

જાહે રમાં આવવું in Gujarati

જાહે રમાં પહેલી વાર દેખાવું – બહાર પડવું in Gujarati

જાહેર in Gujarati

જાહેર પ્રદર્શન કરવુ –માં ભાગ લેવો in Gujarati

જાહેર સમારંભ અથ વા પ્રસંગ in Gujarati

જાહેર (લશ્કરી) સેવા માટે ફરજિયાત ભરતી કરવી તે. in Gujarati

જાહેર (લશ્કરી) સેવા માટે ફરજિયાત ભરતી કરવી. એવી રીતે ભરતી કરેલું માણસ in Gujarati

જાહેર (સરકારી) સત્તાધારીઓ સામે લોકોની ફરિયાદોની તપાસ કરવા માટે નીમેલો અધ િકારી. in Gujarati

જાહેર અશા ંતિ in Gujarati

જાહેર આરોગ્ય સેવા (તંત્ર). in Gujarati

જાહેર આરોપ – બદનામી (–કરવી તે) in Gujarati

જાહેર ઇનકાર કરનાર. in Gujarati

જાહેર ઇમારત કે સ્ટેશન ઇ. માં વચ ્ચે આવેલી ખુલ્ લી જગ્યા in Gujarati

જાહેર ઉ ત્સવ કે તમ ાશો. in Gujarati

જાહેર ઉપાસના સ્થાન in Gujarati

જાહેર ઉપાસનાનું નિયત સ્વરૂપ in Gujarati

જાહેર ઉપાસનાને લગતું. in Gujarati

જાહેર ઉપાસનામાં હાજરી in Gujarati

જાહેર ક રવું in Gujarati

જાહેર કરનાર in Gujarati

જાહેર કરવા in Gujarati

જાહેર કરવું in Gujarati

જાહેર કરવું – તે in Gujarati

જાહેર કરવું – થવું તે in Gujarati

જાહેર કરવું. in Gujarati

જાહેર કરાયેલું / ઘ ોષિત in Gujarati

જાહેર કરેલ. in Gujarati

જાહેર કરેલા કરાર અનુસાર કરવાના હાથોમાં ખૂટતો હાથ . in Gujarati

જાહેર કરેલું in Gujarati

જાહેર કે રાજ્યની સેવાનું ખાતું in Gujarati

જાહેર કે સરકારી નહિ એ વું in Gujarati

જાહેર ક્ષમાયાચના in Gujarati

જાહેર ખબર in Gujarati

જાહેર ખબર આપનાર in Gujarati

જાહેર ચર્ચાનું સ્થાન in Gujarati

જાહેર જગ્યાએ નાગા દોડવું in Gujarati

જાહેર જનતા in Gujarati

જાહેર જનતા આવીને જોઈ શકે એવ ું in Gujarati

જાહેર જનતાના ઉપયોગ માટે સ્વયંચાલિત ધોવા–કરવાના ય ંત્રોવાળી દુકાન. in Gujarati

જાહેર જનતાની નજરે દેખાતું વ્યક્તિ કે વસ્તુનું ચારિત્ર્ય કે પ્રતિમા in Gujarati

જાહેર જનતાની પાસેનું નાણું–ચલણ in Gujarati

જાહેર ટેલિફોન નું ભંડારિ યું in Gujarati

જાહેર ટેલિફોનની નાનકડી ઓરડી. in Gujarati

જાહેર તમાશો – ખેલ – પ્રદર્શન in Gujarati

જાહેર થવું in Gujarati

જાહેર દેખાવ કે પ્રદર્શન કરવાની વૃત્તિ in Gujarati

જાહેર ન કર વાનું in Gujarati

જાહેર ન થવા દેવું in Gujarati

જાહેર નાણાં પર આધાર ન રાખનારું in Gujarati

જાહેર નાણાંની ઉચાપત in Gujarati

જાહેર પત્રિકા in Gujarati

જાહેર પરિવહન સેવા. in Gujarati

જાહેર પ્ રતિજ્ઞા કરવી in Gujarati

જાહેર પ્રજા in Gujarati

જાહેર પ્રજાની પાસેનું રોકડ પુરાંત in Gujarati

જાહેર પ્રજાને લગતું in Gujarati

જાહેર પ્રદર્શનનું –ના જેવું in Gujarati

જાહેર પ્રસંગોએ ગવાતું સામ્યવાદી ગીત in Gujarati

જાહેર ભાષણ કરનાર in Gujarati

જાહેર ભાષણ કરનાર વકતા in Gujarati

જાહેર ભોજન વખતે ટોસ્ટ જાહેર કરનાર વ્યક્તિ. in Gujarati

જાહેર ભોજન સમારંભ in Gujarati

જાહેર મ ુતરડી – સં ડાસ in Gujarati

જાહેર મકાન in Gujarati

જાહેર મકાનો in Gujarati

જાહેર માં કરેલું . કોઈ કોમ કે રાષ્ટ્રના બધા લોકો in Gujarati

જાહેર માં કરેલું . કોઈ કોમ કે રાષ્ટ્રના બધા લોકો માટેનું in Gujarati

જાહેર રસ્તા in Gujarati

જાહેર રસ્તો in Gujarati

જાહેર લોકમતનો તાગ કાઢવાની પ્રક્રિયા ગોઠવનાર. in Gujarati

જાહેર વાહન in Gujarati

જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ અ ધિકૃત દુકા ન. in Gujarati

જાહેર વ્યવસ્થા સાચવનાર બિનલશ્કરી દળ (નો માણસ) in Gujarati

જાહેર સ ુવિધા – પા ણી in Gujarati

જાહેર સંસ્થા in Gujarati

જાહેર સજા તરીકે ગુનેગારને રાખવાનું પગ માટે કાણાવાળું લાકડાનું ચોકઠું in Gujarati

જાહેર સૂચના – ખબર આપવી in Gujarati

જાહેર સેવા in Gujarati

જાહેર સ્થળોનો ડર. in Gujarati

જાહેર સ્નાનગૃહ. in Gujarati

જાહેર સ્પ ર્ધાનું સ્થળ in Gujarati

જાહેર સ્વચ્છતાનું શાસ્ ત્ર in Gujarati

જાહેર સ્વચ્છતાનો શાસ્ત ્રજ્ઞ in Gujarati

જાહેર હવાઈ પરિવહન વ્યવસ્થા in Gujarati

જાહેર હિતના પ્રશ્ન અંગે માહિતી આપવા અનૌપચારિક ચર ્ચા અને પ્ રવચન. in Gujarati

જાહેર હોદ્દો ધરાવનાર in Gujarati

જાહેરખબ રો મેળવનાર ઇ in Gujarati

જાહેરખબર in Gujarati

જાહેરખબર અજાહેરાત ખાલી આડંબરી વાત in Gujarati

જાહેરખબર નું અંગ્રેજી સંક્ષિપ્તરૂપ. in Gujarati

જાહેરખબરમાં અપાતું સ્ત્રીનુ ં શરીરસૌષ્ ઠવ બતાવનારું ચ િત્ર in Gujarati

જાહેરખબરો તથા છાપાની જાહેરાત તરફ ધ્યાન આપવા નીમે લો માણસ. in Gujarati

જાહેરજીવન ઇ. ની દ્રષ્ટિ થી ભ્રષ્ટ in Gujarati

જાહેરપણે in Gujarati

જાહેરમાં ઉતારી પાડનાર in Gujarati

જાહેરમાં બતાવનાર in Gujarati

જાહેરમાં બતાવવું in Gujarati

જાહેરમાં બિરદાવવું ઉત્સવ in Gujarati

જાહેરમાં રજૂ કરતાં પહેલાં જોવું in Gujarati

જાહેરરમતનાં સાધનો in Gujarati

જાહેરાત in Gujarati

જાહેરાત આપવાનું કાર્ય in Gujarati

જાહેરાત આપવી (કોઇપણ માધ્ યમમાં) પ્ર સિધ્ધજ્ઞપ્રગટ કરવું in Gujarati

જાહેરાત આપી ને વેચાણ કરવા સંબંધી in Gujarati

જાહેરાત આપીને વેચાણ કરવું in Gujarati

જાહેરાત ઇ.નો સહેજે પકડી શકાય એવો ટૂંકો શબ્દપ્રયો ગ in Gujarati

જાહેરાત કરનારું. in Gujarati

જાહેરાત ચોંટાડનાર એજન્સી in Gujarati

જાહેરાત ચોંટાડનાર માણસ in Gujarati

જાહેરાત દ્વા રા in Gujarati

જાહેરાત પૉલિસી. in Gujarati

જાહેરાત માટે પાટિયું in Gujarati

જાહેરાતના જવ ાબો માટે વ ૃતપત્રની કચેરી માંનું ખાન ું in Gujarati

જાહેરાતનું પાટિયું લટકાવવા માટે અ થવા સરહદ બ તાવવા રોપેલો મ જબૂત વાંસ ઇ in Gujarati

જાહેરાતનો પા ઠ. –ની નકલ કરવી in Gujarati

જાહેરાતબાજી in Gujarati

જાહેરાતો ચોડવા માટે ઊભુ કરેલું મોટું પાટિયું કે તેના જેવી રચના in Gujarati

જાહેરાત–વિજ્ઞાપન કરેલું in Gujarati

જાહેરાત–વિજ્ઞાપન વર્ગીકરણ in Gujarati

જાહોજલાલી in Gujarati

જિ દ્દીપણું in Gujarati

જિંજર ઈ.નું મિશ્રણ – પીણું in Gujarati

જિંદગી in Gujarati

જિંદગીનો પૂરેપૂરો લહાવો લેવો in Gujarati

જિંદગીનો વીમો in Gujarati

જિજ્ઞા સા in Gujarati

જિજ્ઞાસા in Gujarati

જિજ્ઞાસા વિનાનું in Gujarati

જિજ્ઞાસા વિનાનું વલણ in Gujarati

જિજ્ઞાસુ in Gujarati

જિજ્ઞાસુ અવસ્થા in Gujarati

જિદ્ દદ્દી પણું in Gujarati

જિદ્ગી in Gujarati

જિદ્દદ્દી in Gujarati

જિદ્દી in Gujarati

જિદ્દી માણસ in Gujarati

જિદ્દીપણું in Gujarati

જિદ્દીપણું. અડિયલપણું ઉરછંૃખલતા in Gujarati

જિન in Gujarati

જિન અને પાણી in Gujarati

જિપ્સી in Gujarati

જિપ્સીઓની ભાષા. in Gujarati

જિરાફ in Gujarati

જિલેટીનની બનાવેલી વાનગી in Gujarati

જિલ્લા પંચાયત કે પરિષદનો પ્રમુ ખ in Gujarati

જિલ્લા પંચાયત કે પરિષદનો પ્રમુ ખને લગતું in Gujarati

જિલ્લા પુસ્તકાલય in Gujarati

જિલ્લા પુસ્તિકા in Gujarati

જિલ્લા બોર્ડ in Gujarati

જિલ્લા વસ્તીગણતરી–જનગણના in Gujarati

જિલ્લા શાળા in Gujarati

જિલ્લા શિક્ષણ બોર્ડ in Gujarati

જિલ્લા સરકારી તિજોરી કાર્યાલય in Gujarati

જિલ્લાધિપતિ in Gujarati

જિલ્લાધીશ in Gujarati

જિલ્લાનો મુખ્ય જમીનદાર in Gujarati

જિલ્લાનો વડો અધિકારી in Gujarati

જિલ્લાનો સરકારી વકીલ. in Gujarati

જિલ્લો in Gujarati

જિલ્લો ઇ in Gujarati

જિલ્લો ઈ in Gujarati

જિવાઈ in Gujarati

જિવોપજિહ્વા ગડ in Gujarati

જિહ્વા in Gujarati

જિહ્વા આકારનું in Gujarati

જિહ્વા કેંદ્ર in Gujarati

જિહ્વા તાલુકમાન in Gujarati

જિહ્વાકંઠસ્નાયુ in Gujarati

જિહ્વાકાર in Gujarati

જિહ્વાકોપ in Gujarati

જિહ્વાફલકીય ઉચ્ચારણ in Gujarati

જિહ્વારૂપ in Gujarati

જિહ્વાર્ધ સ્વરશય્ન્યતા in Gujarati

જિહ્વાર્ય અસંવેદનશીલતા in Gujarati

જિહ્વા–ગ્રસની વ્યેતા in Gujarati

જિહ્વિકા in Gujarati

જિહ્વીય in Gujarati

જિહ્વોપાગ્રીય in Gujarati

જી વ in Gujarati

જી વતું રહેવુ ં in Gujarati

જીગરી દોસ્ત in Gujarati

જીત in Gujarati

જીત મેળવતું in Gujarati

જીત મેળવવી in Gujarati

જીત મેળવી આપનારું. જીતેલા પ ૈસા in Gujarati

જીતમાંથી અથવા જાહેર હોદ્દા ઇ. માંથી થતાં લાભ – ફાયદા in Gujarati

જીતવાની આશા ન હોય તો પણ બદલવા અથવા થોભવાનો સંઘર્ ષ. in Gujarati

જીતવાની તકો સરખી કરવા માટે વધારે શકિતશાળી પ્રતિસ ્પર્ધી પર લાદવામાં આવતી મુશ્કેલી in Gujarati

જીતવાની થોડી ઘણી શક્યતા. in Gujarati

જીતવું in Gujarati

જીતવું અથવા મેળવવું in Gujarati

જીતવું તે in Gujarati

જીતેલી વસ્તુ in Gujarati

જીદ in Gujarati

જીદ્દી in Gujarati

જીન in Gujarati

જીન કે વોડકા જેવાં તેજ મદ્યાર્ક સાથે મિશ્ર કરેલુ ં પાણી. in Gujarati

જીન ચઢાવવું in Gujarati

જીન બનાવનાર ને વેચનાર in Gujarati

જીન વિનાના ઘોડા પર in Gujarati

જીન સાથે બાંધેલી લગામ. in Gujarati

જીનગર in Gujarati

જીનગરનો વ્યવસાય in Gujarati

જીનગરી in Gujarati

જીનની પાછળ ઘોડા પર મૂકવાની કોઈ એક થેલી in Gujarati

જીનનું કાપડ. in Gujarati

જીનનો આગળનો ભાગ in Gujarati

જીનસભા in Gujarati

જીનો in Gujarati

જીપ. in Gujarati

જીભ in Gujarati

જીભ આકારનુ ં in Gujarati

જીભ જભવું માથાનું એક અંગ in Gujarati

જીભ જેવું મસ્તિષ્કનું એક અંગ in Gujarati

જીભ વતી ચાટવું in Gujarati

જીભ. જિહ્વા in Gujarati

જીભનું in Gujarati

જીભનો પાછલો ભાગ in Gujarati

જીભવ તી ચાટવું તે in Gujarati

જીભે જીભે – જીભનો ચમચો બનાવીને ખાઈ કે પી જવું. ( દા.ત. કૂતર ાની જેમ) અકરાત િયાની જેમ પી જવું in Gujarati

જીભ–જિહ્વાને લગતું–જિહ્વીય in Gujarati

જીમાત in Gujarati

જીરાનો છોડ. in Gujarati

જીરું in Gujarati

જીર્ણ in Gujarati

જીર્ણતા in Gujarati

જીર્ણશીર્ણ in Gujarati

જીર્ણાવસ્થા in Gujarati

જીર્ણીત વીમો in Gujarati

જીર્ણો દ્ધાર in Gujarati

જીર્ણો દ્ધાર કરનાર in Gujarati

જીર્ણો દ્ધાર કરવો in Gujarati

જીર્ણોદ્ધાર in Gujarati

જીર્ણોદ્ધાર કરવો in Gujarati

જીર્ણ–શીર્ણ અવસ્થા in Gujarati

જીવ in Gujarati

જીવ ખાવો in Gujarati

જીવ પર આવેલું in Gujarati

જીવ પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન. in Gujarati

જીવ બાળવો in Gujarati

જીવ રસાયણવિજ્ઞાન in Gujarati

જીવ રાસાયણિક in Gujarati

જીવ વ િકાસ in Gujarati

જીવ વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા in Gujarati

જીવં ત પેશી શરીરના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં અથવા પેશી અને અવયવ એક માણસ કે પ્રાણીમાંથી બીજામાં બેસાડવાની ક્રિયા. પેશી કે અવયવ એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે બેસાડ વાની ક્રિયા તે in Gujarati

જીવંત in Gujarati

જીવંત એકતા in Gujarati

જીવંત પેશી શરીરના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં અથવા પેશી અને અવયવ એક માણસ કે પ્રાણીમાંથી બીજામાં બેસાડવી. પેશી કે અવયવ એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે બેસાડવો તે in Gujarati

જીવંત પેશીજાલ કે ઊતકને એક ઠેકાણેથી કાઢી બીજે ઠેકાણે લગાડવું in Gujarati

જીવંત રસની વિગત અથવા ક્ષ ણ. આગળ તરી આવે – દેખાય – તેમ કરવું in Gujarati

જીવંત વસ્તુઓ અને તેમની પ્રવૃત્તિ in Gujarati

જીવકોશના કેન્દ્રમાં જોડીમાં ર હેલી આનુવં શિક લક્ષણો (જી ન્સ)નું વહ ન કરનારી રચના in Gujarati

જીવજનન in Gujarati

જીવડાં ઇ. ખાનારું એક નાનું ચડનારું પક્ષ ી in Gujarati

જીવડાં મ ાટે in Gujarati

જીવડાની લા ંબી નાસિકા in Gujarati

જીવડાને લીધે ઝાડ પર થતી ગાંઠ in Gujarati

જીવતંત્ર in Gujarati

જીવતત્વવાદ in Gujarati

જીવતા કે મરેલાની ચામડી કે ચામડું ઉતારવું in Gujarati

જીવતા છોડોની બનેલી (વાડ). in Gujarati

જીવતા જંતુઓથી મુક્ત in Gujarati

જીવતા પ્રાણીનાં અંગ કાપવાં – અંગોની ચીરફાડ કરી ત પાસવું. in Gujarati

જીવતા બાળવ ું ઈ in Gujarati

જીવતા માણસના કદનું in Gujarati

જીવતા માણસનું કદ in Gujarati

જીવતા માણસનું ભૂત – ભૂતનો આભાસ. in Gujarati

જીવતા માણસનો ભૂત જેવો આભાસ જે તેના ભાવી મરણ નું સૂચન ક રે છે. in Gujarati

જીવતા રહેવું in Gujarati

જીવતા રહેવું તે in Gujarati

જીવતા હોવું in Gujarati

જીવતાં રક્તવાહિનીમાં કે અંગમાં લોહી ગંઠાઇ જવું ત ે. in Gujarati

જીવતાને મળવા આવનાર પ્રેતાત્મા. in Gujarati

જીવતી ચામડીનું થીગડું દેવું in Gujarati

જીવતું in Gujarati

જીવતું જાગતું in Gujarati

જીવતું રહેવું in Gujarati

જીવધારી in Gujarati

જીવન in Gujarati

જીવન અને ઉત્સાહથી ભરેલું in Gujarati

જીવન અરુચિ–વિરુચિ in Gujarati

જીવન કે પરિસ્થિતિ અંગે ચિંતાની લાગણી. in Gujarati

જીવન કે પ્રગતિનો તબક્કો in Gujarati

જીવન કે પ્રવૃત્તિથી ભરેલું. ફેફસાં in Gujarati

જીવન કે વર્તનની સામાન્ય દિશા કે વહેણ in Gujarati

જીવન કોઠો in Gujarati

જીવન ખર્ચનો આંક in Gujarati

જીવન ચરિત્ર ને લગતું. in Gujarati

જીવન ચરિત્રને લગતી નોંધ in Gujarati

જીવન જરૂરની વસ્તુઓ in Gujarati

જીવન જરૂરની વસ્તુઓના વધારા કરતા જનસંખ્યામાં થતો વધારો ખૂબ ઝડપથી થાય છે ત ેવો જનગણના અંગેનો બ્રિટનના અર્થશાસ્ત્રી ટોમસ રોબર્ટ માલ્થૂસે પ્રવર્તાવેલો સિદ્ધાંત માલ્થૂસનો સિદ્ધાંત in Gujarati

જીવન જરૂરી વસ્તુઓ તથા સુખસગવડનો અભાવ – તાણ in Gujarati

જીવન જીવવા માટેની ચીજ વસ્તુ ઓથી વંચિત હોવું તે in Gujarati

જીવન જીવવાની નીતિ–રી તિ in Gujarati

જીવન જીવવું in Gujarati

જીવન ટકાવવાની ક્ષમતા in Gujarati

જીવન નિર્વાહખર્ચ in Gujarati

જીવન નિર્વાહનાં સાધનો. in Gujarati

જીવન નિવારહ ખર્ચ સૂચકાંક in Gujarati

જીવન પ્રત્યે ઉદાસીન વૃત્તિ in Gujarati

જીવન માટે આવશ્યક એવું લોહી in Gujarati

જીવન સમગ્ર સૃ ષ્ટિ in Gujarati

જીવનચક્ર in Gujarati

જીવનચરિત્ર in Gujarati

જીવનચરિત્ર સામગ્રી in Gujarati

જીવનચરિત્રઅંગે પુરાવો in Gujarati

જીવનચરિત્રકાર. in Gujarati

જીવનચરિત્રને લગતી માહિતી in Gujarati

જીવનચરિત્રાત્મક પદ્ધતિ in Gujarati

જીવનદ્રષ્ટિ in Gujarati

જીવનધ્યેય in Gujarati

જીવનના કે કોઈ અવધિના પાછલા ભાગમ ાં in Gujarati

જીવનના પ્રારંભિક લક્ષણો–ચિહ્નો દર્શાવના ર in Gujarati

જીવનનાં શ્રેયસ્કર મૂલ્યો in Gujarati

જીવનનાં સિદ્ધાન્તો અને ધોરણો in Gujarati

જીવનનિર્વાહ પૂરતી મજુરી in Gujarati

જીવનનિર્વાહ માટે અપાતી રકમ in Gujarati

જીવનની રમૂજી ઘટના(ઓ) in Gujarati

જીવનનું – ને લગતું – માટે આવશ્યક in Gujarati

જીવનનો અંત in Gujarati

જીવનપદ્ધતિ in Gujarati

જીવનપદ્ધતિ. in Gujarati

જીવનપ્રવાહ in Gujarati

જીવનમુકિત in Gujarati

જીવનરસવાળું in Gujarati

જીવનલક્ષ્ય in Gujarati

જીવનવૃતાંત સંગ્રહ in Gujarati

જીવનવૃત્ત in Gujarati

જીવનવ્યવસાય in Gujarati

જીવનશકિતવાળું in Gujarati

જીવનશક્તિ in Gujarati

જીવનસંઘર્ષથી દૂરની એકાંત (સુરક્ષિત) જગ્યા in Gujarati

જીવનસૂત્ર in Gujarati

જીવને અપા ય કરે એવું in Gujarati

જીવનેતરવીમો in Gujarati

જીવબળાપો in Gujarati

જીવબીજ in Gujarati

જીવમનોવિજ્ઞાન in Gujarati

જીવમનોવિજ્ઞાનને લગતું in Gujarati

જીવર સ in Gujarati

જીવરસ ને લગતું in Gujarati

જીવરસાયણવિદ્યા in Gujarati

જીવલેણ in Gujarati

જીવલેણ અકસ્માત in Gujarati

જીવલેણ અકસ્માતોની જગ્યા in Gujarati

જીવલેણ પકડ. in Gujarati

જીવવાદ in Gujarati

જીવવાની ચીજ વસ્તુઓથી વંચિત in Gujarati

જીવવિજ્ઞાન વિષયક. in Gujarati

જીવવિજ્ઞાન. in Gujarati

જીવવિજ્ઞાનની પધ્ધતિ અનુસાર ઘડાયેલું એક સિધ્ધાંત. in Gujarati

જીવવિજ્ઞાની. in Gujarati

જીવવું in Gujarati

જીવાઈ ઇ.ને લગતી રાજય તરફ થી ઉપલબ્ધ થતી સેવાઓ in Gujarati

જીવાણુ in Gujarati

જીવાણુ ને લગતું in Gujarati

જીવાણુ વિજ્ઞાન in Gujarati

જીવાણુ વિજ્ઞાન વિષયક. in Gujarati

જીવાણુ વિદ્યા in Gujarati

જીવાણુ સંબંધી. in Gujarati

જીવાણુથી પશુઓ કે ઘેટાં બકરામાં ફેલાતો ચેપી જીવલે ણ રોગ. in Gujarati

જીવાણુનાશક in Gujarati

જીવાણુનાશક વિષયક in Gujarati

જીવાણુનાશક. in Gujarati

જીવાણુનાશન in Gujarati

જીવાતથી ખવાયેલું in Gujarati

જીવાત્મા in Gujarati

જીવાદિની એક વિશેષ દ િશામાં વૃ િધ in Gujarati

જીવારોપણવાદ in Gujarati

જીવાશ્મમય in Gujarati

જીવાશ્મીત in Gujarati

જીવાશ્મ–પીટ in Gujarati

જીવિ ત in Gujarati

જીવિત દશામાં in Gujarati

જીવિત પ્રાણી અથવા માંસ–તંતુનુંરૂપ આપવું in Gujarati

જીવિત–પ્રાણીઓની તુલનામાં અંતરાશ્રિત અંગયુક્ત સંપૂર્ણરચના in Gujarati

જીવી – જીવતું રહી શકે એવું in Gujarati

જીવીત જીવાશ્મ in Gujarati

જીવોના એકબીજા સાથેના તેમ જ આસપાસની પરિસ્થિતિ સાથ ેના સંબંધો (ને લગતી જીવવ િજ્ઞાનની શ ાખા) in Gujarati

જીેના પર નાતાલની ભેટો અને દીવા ટાંગાવામાં આવે છે તે (કૃત્ર િમ) ઝાડ in Gujarati

જુ દા જુદા ભા ગોની કે એકમોની બનાવેલી ર ચના કે સંગઠન in Gujarati

જુઓ ચેદે in Gujarati

જુઓ દેફેનચે in Gujarati

જુઓ ાગે in Gujarati

જુઓ એજ in Gujarati

જુઓ કનિોસતહેતચિ in Gujarati

જુઓ ચલોતહ in Gujarati

જુઓ ચહરિ in Gujarati

જુઓ ચાનિોઝોચિ in Gujarati

જુઓ ચાસે in Gujarati

જુઓ ચુરતાનિ in Gujarati

જુઓ ચુરરેનચય in Gujarati

જુઓ ચોનજુચતોનિ in Gujarati

જુઓ ચોનજુનચતોનિ in Gujarati

જુઓ ચોનિ in Gujarati

જુઓ ચોનોઝોચિ in Gujarati

જુઓ ચોમપોુનદ in Gujarati

જુઓ ચ્ેલત in Gujarati

જુઓ ચ્ેલતચિ in Gujarati

જુઓ જુરસિદચિતોનિ in Gujarati

જુઓ દકિે in Gujarati

જુઓ દાનચે in Gujarati

જુઓ દિોિચરાચય in Gujarati

જુઓ દેચપિહેર in Gujarati

જુઓ બલોચક in Gujarati

જુઓ બુદગેત in Gujarati

જુઓ બુરાિલ in Gujarati

જુઓ બોલ્ટ in Gujarati

જુઓ માનોેુવરે in Gujarati

જુઓ લાચહરયમાલ in Gujarati

જુઓ લેાસે in Gujarati

જુઓ હેમોરરહાગે in Gujarati

જુઓ ાગે in Gujarati

જુઓ ાગેનત in Gujarati

જુઓ ાચચરેદતિેતોનિ in Gujarati

જુઓ ાચચેનત in Gujarati

જુઓ ાચચોુનત in Gujarati

જુઓ ાફફારિ in Gujarati

જુઓ ાસસેત in Gujarati

જુઓ ોચતોિલોગય રોગનાં કારણોનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ in Gujarati

જુઓ. ચાસે in Gujarati

જુઓ. ચોનિ in Gujarati

જુઓબાલાનચે in Gujarati

જુઓારમસ in Gujarati

જુગટાના પાસા in Gujarati

જુગલી in Gujarati

જુગાર in Gujarati

જુગાર રમવાનું પૈસા નાખીને ચલાવવાનું યંત્ર. in Gujarati

જુગારખાનું in Gujarati

જુગારની એક રમત in Gujarati

જુગારની બેન્ક સાચવનાર in Gujarati

જુગારનો અડ્ડો in Gujarati

જુગારમાં નાણા તરીકે વપરાતું ચલ કા સંઘરી ર ાખવાની જગ્યાબે ંકમાં પૈસા મૂકવા – ની ઉપર ભરોસો – આધાર રાખવો in Gujarati

જુગારી in Gujarati

જુઠ્ઠો in Gujarati

જુદ ા જુદા સાહ સોમાં નાણાં રો કવાં in Gujarati

જુદ ાં જુદાં દ્રવ્ યો એકત્ર ક રવાં in Gujarati

જુદા કામ પર મોક લવું. in Gujarati

જુદા ક્રમમાં અથવા જૂથમાં ગ ોઠવવું in Gujarati

જુદા જુદા કલાકારોમાંથી ટુકડા લઇને બનાવેલી સંગીતન ી કૃતિ in Gujarati

જુદા જુદા કામ માટે ઘડેલું લાકડું – લ ાકડાનો કકડ ો in Gujarati

જુદા જુદા ખૂણેથી જોતાં જુદા જુદા રંગનું દેખાય એવ ી રીતે વણે લું કે રંગેલું in Gujarati

જુદા જુદા થરોમાં ગોઠવવું in Gujarati

જુદા જુદા પ્રકારોને એકએકમા ં સેળભેળ ક રવાનો તર્કદોષ. in Gujarati

જુદા જુદા ભાગો કે ઘટક તત્ત્વોમાંથી આખી વસ્તુ બના વવી તે in Gujarati

જુદા જુદા ભાગોની બનેલી સમગ્ર વસ્તુ in Gujarati

જુદા જુદા ર ંગનાં ફૂલવ ાળો એક છોડ in Gujarati

જુદા જુદા રંગ અને સ્વાદવાળા પડો કે સ્તરોનો આઇસક્ રીમ. in Gujarati

જુદા જુદા લેખકોનાં પસંદગીનાં કાવ્યો કે કૃતિઓનું સંકલન કરવુ ં in Gujarati

જુદા જુદા સ્તરોનો બનેલો ખડક. in Gujarati

જુદા જુદા સ્તરોનો બનેલો બારીક દાણાવાળો ખડક. in Gujarati

જુદા થયેલાંમંડળો in Gujarati

જુદા પડ તા ઇ in Gujarati

જુદા પડનાર in Gujarati

જુદા પડવ ાનો અધિકાર હોવાનું કહેના ર in Gujarati

જુદા પડવા માટે ભલામણ કરનાર in Gujarati

જુદા પડવાનીજ્ઞછૂટા પડવાની ક્રિયા in Gujarati

જુદા પડવું તે in Gujarati

જુદા પાડવું – પડવું in Gujarati

જુદાં જુદાં ઘટકોને એક કર ી દેવા in Gujarati

જુદાં જુદાં પ્રાણીઓના આકા રની બેઠકોવ ાળું ગોળ ગોળ ફ રતું ચક્ર in Gujarati

જુદાં જુદાં માધ્યમોમાંથી પસાર થતા ધ્વનિપરિવર્તનન ે લગતું in Gujarati

જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રો વચ્ચેનું – વચ્ચે ચલાવાતું in Gujarati

જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચેની હરીફાઇ in Gujarati

જુદાઇ in Gujarati

જુદાઈ અથવા એકલતા in Gujarati

જુદાજુદા ઉપલા ભાગો સાથે ફરી ફરી ગવાતી ટૂંકી મંદ્ ર રચના in Gujarati

જુદાજુદા ખંડોને જોડનારું – વચ્ચે આવેલું કે પ્રવા સ કરનારું in Gujarati

જુદાજુદા ભાવ કે વલણ અપનાવવાં in Gujarati

જુદાપણું in Gujarati

જુદાપણું ન ધરાવનાર in Gujarati

જુદાપણું ન ધરાવ્યું તે in Gujarati

જુદી જાતનું in Gujarati

જુદી જાતિના લોકો પ્રત્યે ખરાબ વર્તન in Gujarati

જુદી જાતિના લોકો પ્રત્યે ખરાબ વર્તન ધરાવનાર in Gujarati

જુદી જુ દી જગ્યાએથ ી છૂટથી ઉછીનું લેનાર (માણસ) in Gujarati

જુદી જુદ ી દિશામાં ખેંચી જવું in Gujarati

જુદી જુદી જાતના ઘટકોનું બનેલુ ં. વિદૂષકન ો રંગબેરંગી પો શાક in Gujarati

જુદી જુદી જાતના નમૂના in Gujarati

જુદી જુદી જાતનાં in Gujarati

જુદી જુદી જાતનું in Gujarati

જુદી જુદી જાતનું બનાવવું in Gujarati

જુદી જુદી દિશાઓથી આવી પહોંચવું in Gujarati

જુદી જુદી દિશામાં મોકલનારું in Gujarati

જુદી જુદી દિશામાં મોકલવું – જવું in Gujarati

જુદી જુદી દિશામાં મોકલવું – જવું તે in Gujarati

જુદી જુદી દિશામાંથી આવતો હોય એવી અસર ઉપજાવનાર (ર ેકર્ડ પ્લે યર ઈ.) in Gujarati

જુદી જુદી દિશામાંથી વાળીને એક દિશામાં આણવું in Gujarati

જુદી જુદી લંબાઈના લાકડાના સળિયાનું લા કડાની મોગર ીઓ વડે વગાડાતુ ં એક વાદ્ય in Gujarati

જુદી જુદી વસ્તુઓનું મિશ્રણ in Gujarati

જુદી જુદી વિચારસરણીઓ વચ્ચે સમન્વયનો પ્રયત્ન કરના ર. in Gujarati

જુદી જુદી વિચારસરણીઓ વચ્ચે સમન્વયનો પ્રયત્ન કરના રું in Gujarati

જુદી જુદી વિચારસરણીઓ વચ્ચે સમન્વયનો પ્રયત્ન કરવા ને લગતું. in Gujarati

જુદી જુદી વિચારસરણીઓ વચ્ચે સમન્વયનો પ્રયત્ન કરવો તે. in Gujarati

જુદી જુદી વિચારસરણીઓમાંથી સિદ્ધાંતો પસંદ કરનાર ( પ્રાચીન ફિ લસૂફ) in Gujarati

જુદુ in Gujarati

જુદુ અથવા એકલું મૂકવું – પાડવું in Gujarati

જુદું in Gujarati

જુદું કાઢવું – કરવું in Gujarati

જુદું જુદું in Gujarati

જુદું જુદું ગણતાં in Gujarati

જુદું ન પાડી શકાય એવું in Gujarati

જુદું પ ાડવું તે in Gujarati

જુદું પડનાર. in Gujarati

જુદું પડવું તે in Gujarati

જુદું પડવું – પાડવું. in Gujarati

જુદું પા ડી શકાય એવ ું હોવું. in Gujarati

જુદું પાડનારું in Gujarati

જુદું પાડવ ું in Gujarati

જુદું પાડવું in Gujarati

જુદું વિવિધ in Gujarati

જુદું હોવું – પડવું in Gujarati

જુદે જુદે ઠેકાણે મૂ કવું in Gujarati

જુદે જુદે ઠેકાણે મૂકવું in Gujarati

જુદો અભિપ્રાય–મત in Gujarati

જુદો પડેલો કે અધૂરો ભાગ–ક કડો in Gujarati

જુદો રંગ in Gujarati

જુનવાણી in Gujarati

જુનવાણી ગંદી ફૂવડ સ્ત્રી. in Gujarati

જુનવાણી માણસ. in Gujarati

જુનવાણી. એ વી શૈલી. in Gujarati

જુબાન ી in Gujarati

જુબાની–સાક્ષી નોંધનાર in Gujarati

જુરીનું આહ્વાન in Gujarati

જુરેસિક સમય in Gujarati

જુલ મ કરવો in Gujarati

જુલ મ ત્રાસ ગુ જારવો તે in Gujarati

જુલમ in Gujarati

જુલમ કરવો in Gujarati

જુલમ ક રવો in Gujarati

જુલમ કરનાર in Gujarati

જુલમ કરવો in Gujarati

જુલમ કરવો. નિરંકુશ સત્તા ચલાવ વી. in Gujarati

જુલમ ગુજારનાર in Gujarati

જુલમ ગુજારનાર આપખુદ રાજા કે શેઠ. in Gujarati

જુલમ ગુજારવો in Gujarati

જુલમગ ાર in Gujarati

જુલમગાર in Gujarati

જુલમગાર – આપખુદ – રાજા in Gujarati

જુલમગારના જેવું in Gujarati

જુલમગારનું ખૂન in Gujarati

જુલમજ્ઞત્ રાસ ગુજારવ ો in Gujarati

જુલમી in Gujarati

જુલમી વર્તન in Gujarati

જુલમી સામાજ િક રૂઢિઓમા ંથી મુક્ત કરવુ ં in Gujarati

જુલમી સામાજ િક રૂઢિઓમા ંથી મુક્ત કરવુ ં તે in Gujarati

જુલાઇ મહિનો in Gujarati

જુલાબ in Gujarati

જુલાબની એક દવા in Gujarati

જુલાબનું મીઠું in Gujarati

જુલિયસ સીઝરે દાખલ કરેલું વર્ષમાં મહિના અને દિવસ ગોઠવવાની પ ધ્ધતિ. in Gujarati

જુલ્મી in Gujarati

જુવાન in Gujarati

જુવાન (અપરિણીત) સ્ત્રી in Gujarati

જુવાન અપરિણીત સ્ત્રી in Gujarati

જુવાન કે તેના આરંભકાળનું નહિ in Gujarati

જુવાન ગામડિયો in Gujarati

જુવાન ચાકર in Gujarati

જુવાન છોકરી in Gujarati

જુવાન છોકરો કે છોકરી in Gujarati

જુવાન માણસ in Gujarati

જુવાન સ્ત્રી in Gujarati

જુવાન સ્ત્રીને ભેટ સોગાદો છૂટથી આપનાર પ્રૌઢ માણસ . in Gujarati

જુવાનનું વ િશિષ્ટ. સંતતિ in Gujarati

જુવાનિયાઓ in Gujarati

જુવાનિયો in Gujarati

જુવાનિયો (મરદ) in Gujarati

જુવાની in Gujarati

જુવાની વટાવી ગયેલું in Gujarati

જુવાર in Gujarati

જુવાર ઈ.નો સાંઠો in Gujarati

જુવાળ in Gujarati

જુસ્ સા કે પ્રા ણ વિનાનું in Gujarati

જુસ્ સાવાળું in Gujarati

જુસ્ સો આપવો in Gujarati

જુસ્સ ો in Gujarati

જુસ્સાદાર in Gujarati

જુસ્સાદાર કે ઉલ્લાસવાળી રચના in Gujarati

જુસ્સાદાર ભાષણ. in Gujarati

જુસ્સામાં આવેલ ું in Gujarati

જુસ્સાવ ાળી વ્યક્ત િ. in Gujarati

જુસ્સાવાળું in Gujarati

જુસ્સાવિહીન in Gujarati

જુસ્સો in Gujarati

જુસ્સો ઠંડો પાડી દેવો in Gujarati

જુસ્સો શાંત કરી દેવો તે in Gujarati

જૂ in Gujarati

જૂ થ કે રાષ્ટ્ર in Gujarati

જૂ નું પુરાણુ ં અતિ સામાન્ય in Gujarati

જૂઓ પડેલું in Gujarati

જૂગટા જેવી એક રમત in Gujarati

જૂગટાના ટેબલ પર હોડના પૈસા ભેગા કરનાર in Gujarati

જૂગટાના પાસા in Gujarati

જૂગટાની એક રમત in Gujarati

જૂગટુ ં in Gujarati

જૂગટું રમનારો in Gujarati

જૂગટું રમવું in Gujarati

જૂગટું રમવું (પાસા ફે ંકીને) in Gujarati

જૂજ in Gujarati

જૂજ. ચરબી વિનાનું રાતું માંસ in Gujarati

જૂઠ in Gujarati

જૂઠ મૂઢ in Gujarati

જૂઠ. in Gujarati

જૂઠાણાં in Gujarati

જૂઠાણાં ઇ.ની જાળ – કોક ડું in Gujarati

જૂઠાણું in Gujarati

જૂઠું in Gujarati

જૂઠું બોલનાર in Gujarati

જૂઠું બોલનારો in Gujarati

જૂઠું બોલવું in Gujarati

જૂડોમાં નિષ્ણાત હોવાનો સૂચક કમરે ધારણ કરવાનો પટો in Gujarati

જૂથ in Gujarati

જૂથ અથવા મંડળી in Gujarati

જૂથ કાર્ય in Gujarati

જૂથ કે વિચાર સાથે સંકળાયેલ શબ્દ સ મૂહ in Gujarati

જૂથ ચારિતા in Gujarati

જૂથ પડતર હિસાબ કાઢવો તે. in Gujarati

જૂથ પ્રવાસી in Gujarati

જૂથ બનાવવાં in Gujarati

જૂથ બનાવી ક્રમ આપવાં in Gujarati

જૂથ મત in Gujarati

જૂથ રચના in Gujarati

જૂથ વર્તન in Gujarati

જૂથ વ્યક્તિ in Gujarati

જૂથચારી in Gujarati

જૂથચારી સ્વભાવ in Gujarati

જૂથપ્રિય in Gujarati

જૂથબંધી in Gujarati

જૂથમાં વસતાં જાનવર in Gujarati

જૂથવાદ in Gujarati

જૂથવાસી in Gujarati

જૂથવૃત્તિ in Gujarati

જૂથોમાં કે સમાજમાં રહેનારું in Gujarati

જૂદી રીતે in Gujarati

જૂદુ ં in Gujarati

જૂન મહિનો in Gujarati

જૂન ી રાજ્યવ્ય વસ્થા in Gujarati

જૂના in Gujarati

જૂના અભિલેખોનો નાશ in Gujarati

જૂના કરારના પ્રથમ છ પુસ્તકો in Gujarati

જૂના કરારનાં પહેલાં પાંચ પુસ્તકો. in Gujarati

જૂના કરારની પ્રાચીન ગ્રીક આવૃત્તિ – પાઠ. in Gujarati

જૂના પોર્ટ દારૂ પર બાઝેલા છારીના પોપડા in Gujarati

જૂના રોગીઓ in Gujarati

જૂના વખતની વસ્તુ in Gujarati

જૂના વખતનું in Gujarati

જૂના વખતનું વીંટાના સ્ વરૂપનું પુ સ્તક in Gujarati

જૂના વખતનું સાદું અથવા જુનવાણી ઢબનું in Gujarati

જૂના વખતનું. in Gujarati

જૂના વખતનો મહાન ચિત્રકાર in Gujarati

જૂના વખતમાં in Gujarati

જૂના વિચાર છોડાવીને નવા ગ્રહણ કરાવવા તે in Gujarati

જૂના વિચારનું in Gujarati

જૂના સરનામે મોકલેલ પત્ર નવા સરનામે મોકલવા in Gujarati

જૂનાં પરચૂરણ ઘરેણાં in Gujarati

જૂનાં મકા નો ઇ. તોડી પાડ નાર. in Gujarati

જૂનાં મકાનો તોડી પાડનાર માણસ in Gujarati

જૂનાં વાસણો સાંધનાર ફેરિયો in Gujarati

જૂનામાં જૂનો – સૌથી વૃદ્ધ – સભ્ય in Gujarati

જૂની ઢબનું in Gujarati

જૂની કહેવત in Gujarati

જૂની ઢબનો અથવા કોઈ ઐતિહાસિક કે પરદ ેશી પાત્રન ો – પોષાક in Gujarati

જૂની પુરાણી વસ્તુ in Gujarati

જૂની પ્રક્રિયાગત કરેલો પાડેલો ફોટો જેમાં પારાની વરાળનો ઉપય ોગ કરવામાં આવત ો. in Gujarati

જૂની ફેશનવાળો બાળકોનો પોશાક in Gujarati

જૂની ફ્રેચ ભાષામાં મહાન સિકંદર–એલેકઝાંડર પર રચાય ેલાં કાવ્ય ોની એક પ્રકારન ી શૈલી in Gujarati

જૂની બ્રોંઝની વસ્તુ પર બાઝતો લીલો કાટ in Gujarati

જૂની શૈલી. in Gujarati

જૂનુ ં in Gujarati

જૂનું in Gujarati

જૂનું અને ઘસાઇ ગયેલું in Gujarati

જૂનું ઇંડું in Gujarati

જૂનું થયેલું in Gujarati

જૂનું પુરાણું in Gujarati

જૂનું રૂઢિચુસ્ત ખ્રિસ્તી ચર્ચ. in Gujarati

જૂનું લાકડું in Gujarati

જૂનુંપુરાણું in Gujarati

જૂનુ–પુરાણું થવું in Gujarati

જૂનો કે વધારાનો માલ કાઢી નાખવા માટે વેચાણ in Gujarati

જૂનો જેવી ભવ્ય અને સુંદર in Gujarati

જૂનો યુરોપ તરફનો સોનાનો સિક્કો. in Gujarati

જૂરી કક્ષ. in Gujarati

જૂરી કે પંચનો ઇ. નો નિર્ણય in Gujarati

જૂરી સભ્ય. in Gujarati

જૂરી સ્ત્રી સભ્ય in Gujarati

જૂરી. in Gujarati

જૂરીના સભ્યોની ય ાદી in Gujarati

જૂરીનો સભ્ય. in Gujarati

જૂરી–પંચને સંબોધન in Gujarati

જે in Gujarati

જે તરફ મોઢું હોય તે દિશા in Gujarati

જે બિલ્લા તરીકે પણ વ પરાય છે in Gujarati

જે સામાન્યત: મુખ્ય નગરમાં કામ ક રતો હોય in Gujarati

જે અગા ઉ નાણા તરી કે વપરાતી in Gujarati

જે અત્યંત શિસ્તબધ્ધ અને ખડતલ હ ોવાનું મના ય છે in Gujarati

જે અદ્દશ્ય રીતે ઘરકા મમાં મદદરૂ પ બને છે in Gujarati

જે અધિકૃતતા પ્રદાન કરે છે તે. in Gujarati

જે અનુ સાર પવિત્ર આત્મા in Gujarati

જે અનુસાર ખાનગી દાવા માટે રાજ્યની દરમિયાનગીરીનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો. આ સિદ્ધાંત અંગેના રાજ બંધારણો in Gujarati

જે અમુક એક સ્થિતિમાં જ કાણામાંથી પસાર થઇ શકે in Gujarati

જે ઉટવણું બનાવવામાં વપરાય છ ે in Gujarati

જે ઊભા રહેનાર ને ટેકો દે છે in Gujarati

જે કંઈ થાય તેને અનિવાર્ ય ગણીને વશ થવાવાળા in Gujarati

જે કંઈ થાય તેને અનિવાર્ય ગણીને વશ થ વું તે in Gujarati

જે કંઈ નવું છે in Gujarati

જે કાગ ળ પ્રકાશ સ ામે ધરતાં દેખા ય છે in Gujarati

જે કૅ મેરા કે ટે પરેકર્ડરમાં ના ખવામાં આવે છે in Gujarati

જે કેટલાક પ્રકારની કેક માટે વપરા ય છે in Gujarati

જે કોઇ પણ. in Gujarati

જે કોઇ વખતે કે પ્રસંગે in Gujarati

જે કોઈના પર પ્રેમ કરતો નથી અથવા જેના પર કોઈ પ્રે મ કરતું નથ ી એવું. in Gujarati

જે ઘણીવ ાર જાહેરખબ રો ચોડવા માટે વપરાય છે in Gujarati

જે ચેપ લાગેલા પરોપ જીવી જંતુન ા ચેપથી માણસને થાય છે in Gujarati

જે જીવતી ખવાય છે in Gujarati

જે જે જગ્યાએ in Gujarati

જે ઠંડો પડ તાં ખડક બન ે છે in Gujarati

જે તરફથી પવન આવતો હોય તે દિશામાં(નું). એ દિશા. in Gujarati

જે તેના તેલ અથવા અર્ક માટે ઉગ ાડવામાં આવ ે છે in Gujarati

જે તેના પર બેસનારને ગમે ત્યાં લઇ જ ઇ શકે in Gujarati

જે તેના સાધન in Gujarati

જે દડો ગબીમાં પહોંચાડવ ા માટે વપર ાય છે in Gujarati

જે ન ીચે ઊતરતી વખતે તેનો આધાર બને છે in Gujarati

જે નિરોધની બનાવટ માટે વપરા ય છે. વીની લ પોલિમરમાંથી બનેલું in Gujarati

જે ને વિષે વિશ્વા સ હોય તે વ સ્તુઓ in Gujarati

જે પદાર્થને સ્વાદિષ્ટ બનાવવ ામાં વપરાય છે in Gujarati

જે પરથી પછીના પાત્ રને સૂચન મ ળે છે in Gujarati

જે પોતાના અસ્વીક ૃત વર્તનથી સમગ્ર જૂથને શ ોભજનક સ્થિ તિમાં મૂકે છે in Gujarati

જે પોતે નથી તે હોવાનો ડોળ કરનાર માણસ કે વસ્તુ વિ. ઢોંગી in Gujarati

જે બજાણિયા ઓ in Gujarati

જે બાં ધતી વખતે જખમ પ ર મુકાય છે in Gujarati

જે બાજુએ પવન ન લાગતો હોય તે બાજુએ વહાણનું તણાવું in Gujarati

જે બાહ ુ અથવા પગન ા નીચેના ભાગ સ ાથે અથવા પ ાંખ સાથે જોડાયેલો હોય છે in Gujarati

જે મલમ ઇ. માટ ે વપરાય છે in Gujarati

જે મહાન છે તે in Gujarati

જે માં શિકાર ભરાઈ રહી શકે in Gujarati

જે માપનો પથ્થર કે લાકડું કાપવાનું હોય તે કદ in Gujarati

જે મિશ્રણમાં અને ઢોળ ચડાવવામાં વપરાય છે in Gujarati

જે મેળવવા પાછળ પડયા હોઇએ તે વસ્તુ in Gujarati

જે રંગ તથા જંતુનાશક ગ ોળીઓ બનાવવ માં વપરાય છે in Gujarati

જે રીતે ˘તે રીતે in Gujarati

જે લોઢાની વસ્તુઓ પર ઢોળ ચડાવવા માં તથા સ્ટેનલ ેસ સ્ટીલ બ નાવવામાં વપરાય છે in Gujarati

જે વખતે in Gujarati

જે વડે in Gujarati

જે વડે ઘોડો ગાડીને ખેંચે છે તે બે પટા in Gujarati

જે વધારે સફળતા અપા વે ટેકરી પરની નાની બખોલ કે જગ્યા in Gujarati

જે વષતુ(ઓ) in Gujarati

જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની હોય તે જ સ્વીકારીને ચાલવું – તર્ક કર વો in Gujarati

જે વાહનને વટાવ્ય ું હોય તેન ો રસ્તો રોકવો in Gujarati

જે વિષે કોઇ આદેશ કે મુખત્યારી મળી કે સોંપાઇ હોય તેવું. in Gujarati

જે વ્યક્તિ કે વસ્તુનું નામ હૈયે હોય પણ હોઠે ચડતુ ં ન હોય તે ને માટે વપરાતા શબ્દો. in Gujarati

જે વ્હિટ – ઇસ્ટર પછી સાત માં રવિવાર ે આવે છે in Gujarati

જે વ્હિટ – ઇસ્ટર પછી સાત માં રવિવાર ે આવે છે તેને લગતું in Gujarati

જે શત્રુ નથી તે in Gujarati

જે સ ુરંગ ફોડવા માટે વપરાય છે in Gujarati

જે સંગ્રહિત કરીને જરૂર પ્રમાણે વિતરણ કરાય છે in Gujarati

જે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ સામે જુલમ કરવામાં આવ્યા in Gujarati

જે સાંજે ઉ પવાસ હોય છ ે in Gujarati

જે સામાન્ય: હોડી કે નાવને નજીક ખેંચવા કે દૂર ધકેલવ ા વપરાય છે in Gujarati

જેઓ in Gujarati

જેઓ પોતાની આસપાસની (પરિ)સ્થિતિન ે અનુકૂળ બને છે તેઓ જ હ યાત રહે છે અને પોતાનાં આગવાં લક્ષણો જાળવી રાખે છે એ ડાર્વિનનો સિદ્ધાન્ત in Gujarati

જેટ એંજિન (વાળું વિમાન) જેમાં ટર્બાઇન ટર્બોજેટમા ં વપરાય છે તેમ જ વપરાય છ ે તે ઉપરાં ત પ્રોપેલરને ચલાવવામાં પણ વપરાય છે in Gujarati

જેટ એંજિન(વાળું વિમાન) જેમાં જેટ પણ ટર્બાઇન ચલિત એઅર કોમ્પ ્રેસરને ચલાવે છે. in Gujarati

જેટ એન્જિનવાળું વિમાન in Gujarati

જેટલા લોકોનો તે પ્રતિનિધિ હોય તેમની સંખ્યાના પ્ર માણમાં મતદ ારનો મત in Gujarati

જેટલું અંતર ખેંચ્યુ હોય તે in Gujarati

જેટલું વહી જતું હોય કે વધારાનું હોય તે in Gujarati

જેઠ in Gujarati

જેઠીમધ (મૂળિયું in Gujarati

જેણે પ્રયોગ કર્યો છે અથવા અનુભવ in Gujarati

જેથી in Gujarati

જેથી કરી ને.. તેથી in Gujarati

જેથી કરીને in Gujarati

જેથી તેને આગળ ચલાવતાં in Gujarati

જેથી વાતાવરણનું દબાણ ખાલી જગ્યામાં પ્રવાહી દાખલ કરી શકે in Gujarati

જેથી વિશિષ્ટ પ્રકારના રિસીવર સિવાય સંદેશો સમજાય નહિ in Gujarati

જેથી સતત પુનરાવર્તન થઇ શકે in Gujarati

જેથી સપાટ ી સુંવાળી બને in Gujarati

જેથી હાથ લાંબો કરીને જોરથી મુક્કો ન મારી શકાય. એ ક્રિયાને પરિણામે સરજાતી સ્થિતિ in Gujarati

જેન ા બે ભાગ કે ફા ટો પાડીને દરેક પક્ષ પાસે એક એક રાખવામાં આવે છે in Gujarati

જેન ી ફરતે ગ્ર હો in Gujarati

જેન ે લીધે દડો ફરી મોકલવામાં આવે છે in Gujarati

જેના અવશેષ બીજે ઠેકાણે હોય તેનું રચવામાં આવેલું સ્મારક. in Gujarati

જેના ઇંડાનું અથાણું બને છે in Gujarati

જેના ઉપર in Gujarati

જેના ઉપર કલમ કરી હોય તે છોડ in Gujarati

જેના ખાનારને આનંદોન્માદ થાય અને સુસ્તીમાં પડયા ર હેવાનું ગમ ે એવી એક ગ્રીક પુરાણોમાં વર્ણવેલી વનસ્પતિ in Gujarati

જેના ખિસ્સા પ ર ક્લબ કે કૉલેજ વિ.નો બિ લ્લો લગાવે લો હોય in Gujarati

જેના ચુ કાદાના પરિણામે ૩0)ને ફાંસી અને ૮0) દેશે નિકાલની સજા કરવામાં આવી અને અનેક બળવાખોરોને ફટકા મારવામાં આવ્યા in Gujarati

જેના જાડા કકડા પડે છે એવો કઠણ ખરબચડો પથ્થર. in Gujarati

જેના તરફેણમાં શેરો મારેલો હોય–પૃષ્ઠાંકન કર્યું હ ોય તે વ્યક ્તિ in Gujarati

જેના ત્રણ કે ચાર ભાગ ઉપરની તર ફ ઉપસેલા હ ોય છે in Gujarati

જેના નામ પરથી નામ પાડવામાં આવ્યું હોય તે સંતનો દ િવસ –તિથિ. in Gujarati

જેના પર માણસ સવાર થાય છે. એ પાટ િયાપર ઊભા રહીને જવું in Gujarati

જેના પર આરોપ in Gujarati

જેના પર કશુંક ફરતું હોય તેદાંડી in Gujarati

જેના પર કોઈ પણ પક્ષ આધાર ન રાખી શકે એવો મત. in Gujarati

જેના પર ખાનદાનની નિશાનીઓ ચીતરેલી હોય છે તે ઢાલ in Gujarati

જેના પર ચોક્કસ દરે વ્યાજ મળતું નથી એવા શૅરો in Gujarati

જેના પર તો પો ગોઠવી હ ોય એવું બુરજ જેવું બાંધકામ in Gujarati

જેના પર પારણું ઝૂલે છે તે વાંકો દાંડો in Gujarati

જેના પર બધુ ં ફરે છે ત ે સિદ્ધાંત – ત ત્વ in Gujarati

જેના પર વહાણ આખું બંધાય છે. વહાણને ઊંધું વાળવું – કરવું in Gujarati

જેના પર શસ્ત્રક્રિયા ન કરી શકાય – શસ્ત્રક્રિયા વ ડે મટે નહિ એવું in Gujarati

જેના પર સ ્થિર ન રહે વાય એવું in Gujarati

જેના પર સરકારી અંકુશ હોય અને જેની અછ ત હોય એવી વસ્તુઓનો ગેરકા યદે નિયત દ ર કરતાં ઉંચા દરે વેપાર in Gujarati

જેના પર સ્વરલેખન કરાય છે તે સામાન્યપણે પાંચ સમાંતર લીટીઓની સંગીતસારણી. કોઈ કાર્યાલય in Gujarati

જેના પર હુમલો થતાં તે એ ક ગંધાતું પ્રવ ાહી બહાર ફ ેંકે છે in Gujarati

જેના પર હુમલો ન કરી શકાય એવું in Gujarati

જેના પર ૩૨ અંશ પર પાણી થ ીજે છે અને ૨૧૨ અંશ પર ઊક ળવા માંડે છે in Gujarati

જેના પરથી તોપ ફોડવામાં આવતી હોય તેવી બુરજ કે કોટ ની રાંગ in Gujarati

જેના પરથી નકલો કરવામાં આવે છે તે મૂળ લખાણ in Gujarati

જેના પરથી પસાર થઇ શકાય તેવ ું in Gujarati

જેના પાંદડાં પાલકની જેમ વપરાય છે તે બીટ (કંદ). in Gujarati

જેના પ્રત્યે યુક્તિ રચવામાં આવી છે તે વ્યક્તિ. in Gujarati

જેના બચ્ચાનું ઊન કાળું ને ગૂં ચળાવાળું હ ોય છે in Gujarati

જેના માટે નાણાં ચુકવાયાં હોય તે વિમાનના પ્રવાસીઓ અને સરસામ ાન. in Gujarati

જેના માનમાં મંડળીને દારૂ પીવાન ી વિનંતી કરવામ ાં આવે છે તે વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ in Gujarati

જેના મૂલ્યમાં ઝાંઝો ફેરફાર થતો નથી એવું ચલણ in Gujarati

જેના મૂળનો ચલમનો વાટકો થાય છે in Gujarati

જેના વજ્ર અને ડીંટા પર લીલ જેવું કશુંક ઊગ્યું હો ય છે એવું ગુલાબ in Gujarati

જેના વડે વસ્ તુ લટકાવવા માં આવે છે તે ગાળો in Gujarati

જેના વિના ચલાવી ન શકાય એવી વસ્તુ(ઓ) in Gujarati

જેના વિના ચાલે નહિ – ચલાવી શકાય નહિ એવું in Gujarati

જેના વિના ન ચાલે એવું in Gujarati

જેના વિવ ાદનું સમાધ ાન કરાયું છે ત ેવું in Gujarati

જેના સૂકા પાંદડાંની ભૂકી ચામડું કેળવવામાં કે રંગ વામાં વપરા ય છે તે ઝાડવું in Gujarati

જેના હવાલે રકમ મૂકવામાં આવી હોય તે–અનામત–ન્યાસ સ ્વીકર્તા in Gujarati

જેનાં ડીંટાં અને પાંદડાં ઉપર વાળ ઊગેલાં હોય છે એ વો ફૂલવોાળ ો એક છોડ. in Gujarati

જેનાં પત્તાં ખુલ્લાં મૂકવામાં આવે છે અને in Gujarati

જેનાં પાનાં કાપ્યાં નથી એવું in Gujarati

જેનાં બીયાં પક્ષીઓને ખવડાવવામાં આવે છે એવો એક છ ોડ. in Gujarati

જેનાથી અશક્તતા – અક્ષમતા પ ેદા થાય તેવી ઇ જા. in Gujarati

જેનાથી આપણે પ્રભાવિત બ ની જઇએ in Gujarati

જેનાથી પરસેવો છૂટે તેવી દવા. in Gujarati

જેનાથી યંત્ર ચલાવવા માં આવે છે in Gujarati

જેનાથી સમય જતાં હલનચલન અને વાણી પરનું નિયંત્રણ જતું રહે છે in Gujarati

જેનામાં સુધારણા થઇ શકય નથી તેવું બાળક in Gujarati

જેની અંદાજપત્રમાં જોગવાઇ કરવામાં આવી છે તેવી કિં મત. in Gujarati

જેની આગળની પાંખો પાછળ ની પાંખો મ ાટે કવચનું કામ દે છે in Gujarati

જેની આસ પાસ વાદ કે તકરાર કે ધમાલ ચાલતી હોય તે કેન્દ્ર in Gujarati

જેની આસપાસ આકાશના બધા તારા ફરતા દેખાય છે તે બે ધ ્રુવોમાંથી કોઈ પણ એક in Gujarati

જેની ઉપર તેની હકૂમત હ ોય છે in Gujarati

જેની ઉપર પડેલું છે અથવા માથે ફરજ તરીકે રહેલું છે તે વ્યકિત in Gujarati

જેની ઉપર શહેર in Gujarati

જેની ઉપર સહેલ ાઇથી પ્રભ ાવ પાડી શકાય ત ેવી વ્યક્ત િ in Gujarati

જેની ઉપરથી કે જેમાં થઇને પસાર ન થઇ શકાય એવું in Gujarati

જેની ઉપરથી કે જેમાં થઇને પસાર ન થઇ શકાય એવું હોવ ાનો ગુણ in Gujarati

જેની એક બાજુ નીચી નમી હોય એવું in Gujarati

જેની કોઈ વિશિષ્ટ ઓળખ નથી એવી વ્યક્ તિ in Gujarati

જેની ખૂબ માગ છે એવું in Gujarati

જેની ખૂબ માગ છે એવું. in Gujarati

જેની ખોટ ન પૂરી શકા ય એવું in Gujarati

જેની ચાંચમાં માછલીઓ રા ખવા માટે ક ોથળી હોય છે in Gujarati

જેની ચાર નકલો કરી હોય એવું in Gujarati

જેની દોડવાની ક્ષમતાની કશી ખબર નથી એવો ઘોડો in Gujarati

જેની ધ રી મધ્યમાં નથી એવું in Gujarati

જેની ન કલો કરવામા ં ઉપયોગ થાય છે in Gujarati

જેની નકલ કરી હોય તે મૂળ (માણસ ઇ.) – અસલ નમૂનો in Gujarati

જેની નકલ કે ભાષાંતર કર્યું હોય તે મૂળ કૃતિ in Gujarati

જેની નીચે ઉત્તેજક વસ્તુનો ખાસ પ્રત્યાઘા ત થતો નથી તે હ દ. in Gujarati

જેની પત્ની દૂર ગઇ હોય એવો પુરુષ in Gujarati

જેની પાંખોનો ગણગણાટ in Gujarati

જેની પાછળ લોકો તાત્કાલિક ગાંડા બન્યા હોય એવી વ્ યક્તિ અથવા વસ્ તુ. મગજ ભમ વું in Gujarati

જેની પાતળી સપાટ ચીપો નીકળતી હોય એવો આસમાની રંગનો ખડક in Gujarati

જેની પાસે ન્યાસ મૂકયો હોય તે in Gujarati

જેની પાસેથી માલ મળતો હોય તે વ્યકિત – મૂળ in Gujarati

જેની પોતાને શિરે જવાબદારી હોય એવી ત્રાસદ ાયક વ્યક્તિ કે વસ્તુ in Gujarati

જેની ફરતે – ઉપર – બીજો કોઇ ભાગ ફરે છે એવો ખીલો. in Gujarati

જેની રજા કે છૂટ ન આપી શકાય એવું in Gujarati

જેની વફાદારી વિષે શંકા હોય એવી વ્યક્તિ in Gujarati

જેની વાત in Gujarati

જેની વ્યાખ્યા કે ચોક્કસ વર્ણન ન કરી શકાય એવું in Gujarati

જેની સચ્ચાઈ કે પ્ર ામાણિકતા વ િષે શંકા હોય એ વું in Gujarati

જેની સા થે કામ લેવાનું હોય તે in Gujarati

જેની સા થે મળવાનું ગોઠવ્યું હોય તે વજાતીય વ્યક્તિ સાથે નિયત કરેલો સમય in Gujarati

જેની સાથે અસીલનો સીધો સંબંધ નથી તેની વતી મુકદ્દમ ા તરફ નજર રાખવા માટે આપે લું વકીલાત નામું in Gujarati

જેની સાથે કોઇ વહેવાર હોય તે in Gujarati

જેની સાથે ખૂબ જ આત્મીયતા હોય તેવા સ ાથી in Gujarati

જેની સાથે દલીલ ો કરવામાં મજા પડે છે એવો માણસ in Gujarati

જેની સાથે સંબંધ હોય તે વાત in Gujarati

જેની સાથે સગાઇ થઇ હોય તે વ્યક્તિ. in Gujarati

જેની સાથે સગાઈ થઇ હોય તે વ્યક્તિ in Gujarati

જેની સામે વાંધો ઉઠાવી ન શકાય એવું in Gujarati

જેનું in Gujarati

જેનું અસ્તિત્વ કે હાજરી પુરાવા તરીકે કામ દે એવી વ્યક્તિ કે વસ્તુ in Gujarati

જેનું એક અંગ ભેદ્ય હતું તે – ગ્રીકમહાકાવ્ય ઇલિયડ નું એક વીર પાત્ર. in Gujarati

જેનું ખંડન ન કરી શકાય એવું in Gujarati

જેનું ચુંબકીયભવન ઉલટાવી શકાય in Gujarati

જેનું ચોક્કસ વર્ણન કે વર્ગીકરણ કરવું મુશ્કેલ એવુ ં (માણસ) in Gujarati

જેનું નામ કોઇ પ્રજા કે સ્થળને આપ્યુ હોય એવું. in Gujarati

જેનું નામ યાદ નથી આવતું કે જેના નામની ખબર નથી તે વ્યક્તિ અ થવા વસ્તુ. in Gujarati

જેનું નામ રજૂ કરી શકાય તેવું in Gujarati

જેનું પ્રાયશ્ચિત કરી ન શકાય એવું in Gujarati

જેનું પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ બનાવવામાં આવે છે in Gujarati

જેનું મૂળ નીકળતું નથી એ વું in Gujarati

જેનું રાજ્ય તેનો ધર્મ in Gujarati

જેનું વળતર વા ળી શકાય તે વું in Gujarati

જેનું શરીર હજી ભરાયું નથી એવો. in Gujarati

જેનું સમાધાન ન થાય એવું in Gujarati

જેને અંગે ચર્ચાને અવકાશ નથી હો તો in Gujarati

જેને અડતાં ચામડી પર ફોલ્લા થાય છે એવો ઉ. અમેરિકા નો એક વેલો . in Gujarati

જેને અનુભવ થયો છે તે જ ભીતિ સેવે છે in Gujarati

જેને ઇનામ નથી મળ્યું એવી લોટરીની ટિકિટ in Gujarati

જેને ઓગાળીને મીણબત્ત ી in Gujarati

જેને કાયદેસર મિલકત ઈત્યાદી અપાઇ હોય તે in Gujarati

જેને કારણે. જેને પર િણામે in Gujarati

જેને ખ્યાલમાં રાખી વહાણો ઇ. ચલાવાય છે તે તારો in Gujarati

જેને ગાડીમાં જોડવામાં આવે છે in Gujarati

જેને જાણ કરાઇ છે તેવું in Gujarati

જેને દત્તક લેવામાં આવેલ છે તે. in Gujarati

જેને દરેક છેડે હલકું ચો રસ ચોકઠું હોય છે in Gujarati

જેને નામે કાગળ કે સરનામુ લખ્યું હોય તે વ્યકિત. in Gujarati

જેને પૈસા આપ્યા કે આપવાના હોય તે. in Gujarati

જેને પ્રથમ – સૌથી પહેલાં –વિચાર થવો જોઇએ એ વી વસ્તુ – બાબ ત in Gujarati

જેને ફેફરું થાય છે એવું. ફેફર ાનો રોગી in Gujarati

જેને બદલે બીજા કોઇને ન મૂકી શકાય એવું in Gujarati

જેને બાળી ન શકાય એવું in Gujarati

જેને ભાડ ૂતો કે ગણો તિયા હોય in Gujarati

જેને મ ાટે બનાવવા વેચવાની ઇજારો – સનદ – લ ીધી હોય એવું in Gujarati

જેને માટે અસાધારણ કુશ ળતા જોઇએ એ વું સંગીત in Gujarati

જેને માટે વધારાના અ લગ પૈસા આપવાના હોય તે વસ્તુ in Gujarati

જેને માટે અગાઉનો કોઇ દાખલો નથી એવું in Gujarati

જેને માટે કુશળતા કે કુનેહ આવશ્યક હોય એવું in Gujarati

જેને માલ મોકલ્યો હોય તે in Gujarati

જેને લત લાગી છે તે in Gujarati

જેને લીધ ે અપત્ય માબાપન ા ગુણધર્મ વારસામાં પ્રાપ્ત કરે છે તે ગુણ in Gujarati

જેને લીધે એ બે સહેલાઇથી અથડામણમાં ન આવે in Gujarati

જેને લીધે કણસલાના દાણાની કાળી ભૂકી થાય છે. મેશનો ડાઘો પાડવો – પડવો in Gujarati

જેને વિશે કશો વાંધો ઉઠાવી ન શકાય કે ટીકા ન થઇ શક ે એવા રિવા જ in Gujarati

જેને વિષે કશું કહી શકાય એવું in Gujarati

જેને વિષે ભૂલ – ગેરસમજણ – શંકા ન થાય એવું in Gujarati

જેને વેઇલ ઇ. માછલીઓ ખાય છે in Gujarati

જેને શિયાળામાં ફૂલ બેસે છે in Gujarati

જેને સ્વર્ગીય સુખ કે આશીર્ વાદ પ્રાપ્ ત થયેલ ખે તે in Gujarati

જેને હવાબંધ ડબામા ં તેલમાં ર ાખવામાં આવે છે in Gujarati

જેનો ઉકેલ ન કરી શકાય એવું in Gujarati

જેનો પ્રતિવાદ ન કરી શકાય તેવી કલમ in Gujarati

જેનો આ શ્રય લીધો હોય તે વ્યક્તિ – વસ્તુ in Gujarati

જેનો આગળનો ભાગ ઊભો અને પહોળો છે એવું in Gujarati

જેનો ઉચ્ચાર કરવો મુશ્કેલ છે એવો શબ્દ અથવા શબ્દો. in Gujarati

જેનો ઉચ્ચાર પણ ન કરી શકાય એવું in Gujarati

જેનો ઉપયો ગ અકસ્માતમ ાં થાય છે in Gujarati

જેનો ઉપરલો ભાગ ભારે હોય અને તેથી ગબડી પડે એવું. in Gujarati

જેનો કંદ ખોરાક તરીકે વપરાય છે in Gujarati

જેનો કોઇ હરીફ નથી એવું in Gujarati

જેનો ખુલાસો ન કરી શકાય એવું in Gujarati

જેનો જવાબ ન અપાયો હોય તેવો પ્રશ્ન પૂછવો તે. in Gujarati

જેનો જવાબ ન આપી શકાય એવું in Gujarati

જેનો ડ્ર ાઈવર આંગણા માંની બીજી ગાડ ીઓ સાથે પો તાની ગાડી ટકરાવે છે in Gujarati

જેનો દરેક સૂર અથવા શબ્દસમૂહ બીજાથી તદ્દન નોખા અન ે સ્પષ્ટ હ ોય એવું. in Gujarati

જેનો નર રાતે ખૂબ ગાય છે in Gujarati

જેનો પતિ એની પાસે હાજર નથી એવી સ્ત્રી in Gujarati

જેનો પોપ વડો ગણાય છે તે રોમન કેથોલિક નામનો ખ્રિ સ્તી સંપ્ર દાય. in Gujarati

જેનો ફોટો લેવાનો હોય તે વસ્તુ એક્સ્પોઝરના ક્ષણ સ ુધી કાચમાં થી જોઇ શકાય એવ ો કેમેરા. in Gujarati

જેનો બચાવ કે સમર્થન ન થઈ શકે એવું. in Gujarati

જેનો ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદન્ત પ્રત્યય ઉમેરવાથી થાય છ ે એવું ક્ર િયાપદ. in Gujarati

જેનો માલિક મળતો ન હોય તેવો પત્ર. in Gujarati

જેનો રડવાનો અવાજ ઘરમાં થનાર મરણનો સૂચક હોય છે એવ ું સ્ત્રીન ું પ્રેત in Gujarati

જેનો રસ રેચક હોય છે in Gujarati

જેનો રુંવાટી માટે શિકાર કરાય છે in Gujarati

જેનો વિ કાસ રુંધાયો છે એવું in Gujarati

જેનો શબ્દ in Gujarati

જેનો સમૂળ નાશ કરવો અશક્યપ્રાય છે એવી વસ્તુ in Gujarati

જેમ કે ચાદ રો in Gujarati

જેમ કે જિંજર in Gujarati

જેમ કે ફોટોની ઋણ પ્રતિમાને in Gujarati

જેમ કે યુર ોપ સામે યુરોપ સામે ઑસ્ટ્ રેલેસિયા in Gujarati

જેમ તેમ કરીને કામચલાઉ ઉપયોગમાં આવે તેમ ઠીક કરી દ ેવું. in Gujarati

જેમ તેમ બોલી નાખવું in Gujarati

જેમતેમ ભેગું કરવું – જો ડવું in Gujarati

જેમની આર્ય કે સેમેટિક ભાષા હોય તે. in Gujarati

જેમનું મધ્યબિંદુ એક નથી એવું in Gujarati

જેમને ફાળવણી કરાઇ હોય તે. in Gujarati

જેમા ં તે બીજાથ ી ચડી જાય છે in Gujarati

જેમા કૉફીની ભૂકીમાંથી પાણી ઝરે એવું કૉફી બ નાવવાનું પ ાત્ર. in Gujarati

જેમા ચામડી પર નાનીનાની ફોલ્લીઓ આવે છે ને ખૂબ બળત રા થાય છે એવો એક રોગ in Gujarati

જેમાં in Gujarati

જેમાં ) અંશે પાણી થીજે છે અને ૧ 0) અંશે ઊક ળે છે in Gujarati

જેમાં અન્તસ્ત્વચા બહાર ઊપસી આવે છે in Gujarati

જેમાં આરંભબિંદુ આગળથી પુરજોસમાં જઈ શકાય એવો સ્ટા ર્ટ. (આરંભ ). in Gujarati

જેમાં ઋણકિરણો પ્રતિદીપ્ત પડદા પર ચળ કતી આકૃતિ પાડે છે in Gujarati

જેમાં એંજિન ચલાવાતા ભાગોથી અલગ પાડેલું હોય છે તે ગિયરની સ્થિતિ in Gujarati

જેમાં એક જણ એક મધુર વિષય દાખલ કરે છે અને બીજાઓ ત ે ઉપાડી લે છે in Gujarati

જેમાં એક જણ એક મધુર વિષય દાખલ કરે છે અને બીજાઓ ત ે ઉપાડી લે છે તેવું in Gujarati

જેમાં એક હાથ (બાહુ) સામાવાળાન ા હાથ (બાહુ) ન ીચે અને મા થાની પાછળ હોય છે in Gujarati

જેમાં કંઈક મુકાય તે in Gujarati

જેમાં કશું નથી એવું in Gujarati

જેમાં કહેવા તું એક ફૂલ બીજા અનેક ફૂલોનો ગુચ્છ હોય છે એવા કુટુંબની (વનસ્પતિ) in Gujarati

જેમાં કીકીની આસપાસનું કૂંડાળું સફેદ થઇ જાય છે એવ ો આંખનો એક રોગ in Gujarati

જેમાં કેમેરાની ફિલ્મ ડેવલપ કરાય છે. in Gujarati

જેમાં કેવ ળ પૂર્ણાંક ો જ હોય એવું in Gujarati

જેમાં કોઈ (મૂર્ખમાણસ) પણ ભૂલ ન કરી શકે – જેનો દુ રુપયોગ ન ક રી શકે – એટલું સાદું અને સરળ in Gujarati

જેમાં ખેડૂતના કુટુંબીઓ જ બધી પેદાશ ખાઈ જાય છે એવ ી ખેતી. in Gujarati

જેમાં ખોપરીમાં રક્તોદક ભેગું થાય છે એવું in Gujarati

જેમાં ખોપરીમાં રક્તોદક ભેગું થાય છે એવો મગજનો એક રોગ in Gujarati

જેમાં ખોપરીમાં રક્તોદક ભેગું થાય છે તેવું in Gujarati

જેમાં ખ્રિસ્તપૂર્વ કાળનું બયા ન છે in Gujarati

જેમાં ગણિતનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હ ોય તેવું in Gujarati

જેમાં ગાડીવાળો પા છળ બેસે છે in Gujarati

જેમાં ગોત ્રની વડી સ્ત્ર ી કે માતા હોય તેવું in Gujarati

જેમાં ગોલરક્ષક સિવાય બીજા કોઈને દડાને હાથ ે અડવાની છૂટ ન થી હોતી in Gujarati

જેમાં ઘરકામ ઇ. ની સગવડ ઘરમાલિક દ્વારા અપાતી હોય એવી જગ્યા. in Gujarati

જેમાં ઘરાક મળે ત્યાં સુધી કિંમત ઘટાડવામાં આવે છે તે હરાજી( નો પ્રકાર). in Gujarati

જેમાં ઘોડો આમતેમ ફરી શકે એવો તબેલો. in Gujarati

જેમાં ચામડી ફાટે છે in Gujarati

જેમાં ચિત્ર ઇ.નો કળાકાર વાસ્તવને ગ ૌણ બનાવીને પોતાની આંતરિક ભાવના કે અનુભૂતિને વ્યક્ત કરવા માગે છે તે શૈલી in Gujarati

જેમાં ચીન પરાજિત બનતાં નાનકિંગની સંધિ થઇ in Gujarati

જેમાં છ ે તેવા પદાર્થ જેવું કે ત ેને મળતું આવતું in Gujarati

જેમાં છૂટાં કાગળિયા રાખી શકાય છે in Gujarati

જેમાં જાણી જોઈને અથડામણની છૂટ હોય એવી શરતમાં વપર ાતી ગાડી. in Gujarati

જેમાં જીતનાર અંતિમ હરિફાઈમાં ભાગ લઈ શકે છે. ગરમ કરવું–થવું in Gujarati

જેમાં જીતનાર કૅમેરાની મદદથી નક્કી કરવામાં આવે છે એવો શરતનો અંત. in Gujarati

જેમાં જીતનાર ઘોડાનું અધિકત્તમ ભાવે લિલામ કરવાનું હોય છે એવ ી શરત. in Gujarati

જેમાં ટેબલ પરથી પોતાને જોઇતી વસ્ત ુઓ પીરસી લઇને ઊભા ઊભા ખા વાનું હોય છે એવું ભોજન in Gujarati

જેમાં ત્રણ તારી ક ે ઓતારી સુ તર અથવા ઊનમાંથ ી વિશિષ્ટ ડીઝાઇન – ભાતવાળા ગાલીચાનું ઉત્પાદન થાય છે in Gujarati

જેમાં દડાને બદલે ચપટું ચક્ર વપરા ય છે in Gujarati

જેમાં દડો હાથે ઊંચકી પણ શકાય એવી લંબગોળ દડાની – ફૂટબૉલની – રમત. in Gujarati

જેમાં દરેક જણ પોતાના ભાગના પૈસા આપે એવી ઉજાણી. મ ેળાવડો. in Gujarati

જેમાં દરેક રમનાર પોતાને માટે સ્વતંત્રપણે રમે છે એવી ટેબલ પ ર રમાતી રમત. in Gujarati

જેમાં દાખલ થઇ ફેલાવું શક્ય નથી એવી સિધ ્ધિ in Gujarati

જેમાં દાખલ થઇ ફેલાવું શક્ય નથી એવું in Gujarati

જેમાં દૂરદર્શનનાં દ્ગશ્યો રજૂ કરવામાં આવે છે તે બહુ જ સાંકડા આડા વિભાગોમાંનો એક in Gujarati

જેમાં નરપક્ષીનો રંગ શ્યામવર્ણન ો હોય છે in Gujarati

જેમાં નર્તક હાથમાં તલવારો ફેરવે છે અથવા જમીન પર પડેલી તલવા રોની આસપાસ નાચ ે છે એવું ખડ્ગનૃત્ય in Gujarati

જેમાં નાણ ાં રોક્યાં હોય તે મિલકત in Gujarati

જેમાં નાળિ યેર પાડવા માટે દડા ફેંકવ ામાં આવે છ ે in Gujarati

જેમાં નિ ષ્ફળતાનો ય ોગ નથી તેવું in Gujarati

જેમાં નિસર્ગાતીત અને આધ્ય ાત્મિક તત્ ત્વોને સ્થાન ન થી એવી નીત િ અને તત્ત્વજ્ઞાન in Gujarati

જેમાં નિસર્ગાતીત અને આધ્ય ાત્મિક તત્ ત્વોને સ્થાન ન થી એવી નીત િ અને તત્ત્વજ્ઞાનને લગતું in Gujarati

જેમાં પક્ષો પોતાના સંખ્યાના પ્રમાણમાં પ્રતિનિધિઓ મોકલી શકે એવી ચૂંટણીપદ્ ધતિ. in Gujarati

જેમાં પડેલો વરસાદ નદીમાં જાય છે તે નદીનો કાંઠો in Gujarati

જેમાં પરિવર્તન કે ફેરફાર થયો છે તે પ્રત્યે તિરસ્કાર in Gujarati

જેમાં પાણી પેસી ન શકે કે જેમાંથી નીકળી ન શકે એવુ ં in Gujarati

જેમાં પાણી પેસે નહિ એવું in Gujarati

જેમાં પુરુષ કે સ્ત્રી ભ ાગ લે છે. in Gujarati

જેમાં પૈસાનું પાકિ ટ ઈ. મુકાય છે in Gujarati

જેમાં પોતાનો બાહુ સામાવાળ ાના બાહુ ન ીચે પાછળથી પસા ર કરીને હા થ તેની ગરદન પર મુકાય છે in Gujarati

જેમાં ફળ in Gujarati

જેમાં ભૂલનો સંભવ નથી તેવું in Gujarati

જેમાં મહાનતાન ો ખોટો ભાસ થાય અથવા પોતે મહાન કાર્ય કરી રહેલ છે એવી ભ્રાંતી પેદા થાય તેવો મનોરોગ in Gujarati

જેમાં માણસ બ ાહ્ય પ્રેર ણા કે સૂચનથી જ કામ કરે છ ે in Gujarati

જેમાં માતપિતા જુદાં પડયાં હોય અથવા તેમણે છૂટ ાછેડા લીધા હોય એવું in Gujarati