KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'ટ' in Gujarati language

ટ કી રહેવું in Gujarati

ટ ટ્ટાર ઊ ભા રહેવાની સ્થિતિ in Gujarati

ટ પાટપી કરવી . એક રમતમાં વપ રાતી વાંક ી ગેડી in Gujarati

ટ ાળવું in Gujarati

ટ ીકાનો સખતહ ુમલો in Gujarati

ટ ેબલ ઇ. ના પગે જડેલું નાન ું ગોળ ફરત ું પૈડું in Gujarati

ટ ેવ in Gujarati

ટ ોચ મર્યાદા in Gujarati

ટ ોટો પીસવો in Gujarati

ટ ોળી in Gujarati

ટં કલેખનયંત્ર in Gujarati

ટંકણ મૂલ્ય in Gujarati

ટંકણખાર in Gujarati

ટંકલેખક in Gujarati

ટંકશાળ ગુણોત્તર in Gujarati

ટંકશાળ દર in Gujarati

ટંકશાળ. સિક્કા પાડવા in Gujarati

ટંકશાળનો દર–લાગો in Gujarati

ટંકાકાંર in Gujarati

ટંટો in Gujarati

ટંટો. બ ાઝાબાઝી – ઝઘડો – ધાંધલ – કરવી in Gujarati

ટક ાવી રાખવું in Gujarati

ટકક ર ઝીલવી in Gujarati

ટકટક in Gujarati

ટકટક બ કબક કરવી in Gujarati

ટકરા વ in Gujarati

ટકરાતું in Gujarati

ટકરાવું in Gujarati

ટકરાવું. કૂદકો in Gujarati

ટકવાની શક્તિ in Gujarati

ટકવું તે in Gujarati

ટકવું. in Gujarati

ટકા ઉપણું in Gujarati

ટકાઉ in Gujarati

ટકાઉ દસ્તાવેજ in Gujarati

ટકાઉ માલ in Gujarati

ટકાઉ વસ્તુઓ in Gujarati

ટકાઉ. in Gujarati

ટકાઉપણા વિષેની કસોટી in Gujarati

ટકાઉપણું. in Gujarati

ટકાવ in Gujarati

ટકાવવું. ટકાવી રાખવું in Gujarati

ટકાવી રાખવું in Gujarati

ટકી રહેવું તે in Gujarati

ટકી રહે એવું. in Gujarati

ટકી રહે વું in Gujarati

ટકી રહેવાની શક્તિ in Gujarati

ટકી રહેવું in Gujarati

ટકોર in Gujarati

ટકોરાનો અવાજ કરવો in Gujarati

ટકોરો in Gujarati

ટકોરો મારવો in Gujarati

ટકોરો મારવો–તે in Gujarati

ટક્કર in Gujarati

ટક્કર અંગે) સામસામે માથે માથું ટકરાય એવ ું in Gujarati

ટક્કર ઈ.થી જહાજનો નાશ (કરવો – થવો) in Gujarati

ટક્ક્ર in Gujarati

ટચ in Gujarati

ટટ ાર ઊભા થવુ ં in Gujarati

ટટળાવવું in Gujarati

ટટાર in Gujarati

ટટાર ઊભું કરવું – થવું in Gujarati

ટટાર ઊભું. in Gujarati

ટટાર કરવું – થવું in Gujarati

ટટાર બેસવું (અઢેલ્યા વિના) in Gujarati

ટટાર રહેવું in Gujarati

ટટ્ટાર in Gujarati

ટટ્ટાર રહેવું તે in Gujarati

ટટ્ટુ. in Gujarati

ટટ્ટુની પૂંછડી જેવી કેશરચના. in Gujarati

ટપકતા પાણીનો સતત અવાજ કાન પર પાડીને કરાતી પજવણી – અપાતો ત્ રાસ. in Gujarati

ટપકતું પ્રવાહી in Gujarati

ટપકવું in Gujarati

ટપકાં in Gujarati

ટપકાંવ ાળી સપાટી in Gujarati

ટપકાંવાળી રુંવાટી તથા અત્યંત તીણી નજ ર વાળું બિ લાડીના કુટુંબન ું એક પ્રા ણી in Gujarati

ટપકાંવાળું. in Gujarati

ટપકાળું in Gujarati

ટપકાવવું in Gujarati

ટપકાવવું – તે in Gujarati

ટપકાવી લેવું in Gujarati

ટપકી ઈ. વસ્ત્રને સુશોભિત કરવા જડાતી . ટીપકીઓ વ ડે (હોય તેમ) શ ણગારવું in Gujarati

ટપકી પડવું in Gujarati

ટપકુ in Gujarati

ટપકું in Gujarati

ટપકે ટપકે પડવું in Gujarati

ટપકે ટપકે પાડ વું in Gujarati

ટપટપ અવાજ (થવો તે) in Gujarati

ટપટપ અવાજ કરવો in Gujarati

ટપલી in Gujarati

ટપાટપી in Gujarati

ટપાલ in Gujarati

ટપાલ ઈ.ની વહેંચણી in Gujarati

ટપાલ ઉપસ્કર in Gujarati

ટપાલ કચ ેરી in Gujarati

ટપાલ કચેરીનો હવાલો સંભાળનાર અધિકારી in Gujarati

ટપાલ કચેરીનો હવાલો સંભાળનાર સ્ત્રી. in Gujarati

ટપાલ ટિકિટ સંગ્રહ વિષયક. in Gujarati

ટપાલ દ્વારા મતદાન in Gujarati

ટપાલ દ્વારા રવાના કરેલું in Gujarati

ટપાલ પેટી in Gujarati

ટપાલ પ્રેષિત પ્રશ્નાવલી in Gujarati

ટપાલ યાદી in Gujarati

ટપાલ રવાનગી in Gujarati

ટપાલ રવાનગી પ્રમાણપત્ર in Gujarati

ટપાલ રવાનગી વિભાગ in Gujarati

ટપાલ લઇ જ નાર વાહન. ટપાલથી રવાના ક રવું in Gujarati

ટપાલ વિભાગ in Gujarati

ટપાલ સાર in Gujarati

ટપાલકચેરીઓ ઇ. વચ્ચે નાણાં બદલી – હવાલા ના ખવાની પદ્ધ તિ in Gujarati

ટપાલખર્ચ આપ્યાની નોંધ કરવા માટે કાગળ ઈ.ને અંકિત કરવું in Gujarati

ટપાલખાતાની કચેરી in Gujarati

ટપાલથી માલ રવાના કરવાની વરદી. in Gujarati

ટપાલથી રવાના કરાતો સ્ફોટક બૉંબ in Gujarati

ટપાલથી લઇ જવાતા કાગળો ઇ in Gujarati

ટપાલન ટિકિટો સંગ્રાહક. in Gujarati

ટપાલની આપ લે in Gujarati

ટપાલની જાહેર સેવાનું કાર્યાલય in Gujarati

ટપાલની ટિકિટ રદ કરવી તે in Gujarati

ટપાલની ટિકિટ સંગ્રહ. in Gujarati

ટપાલની ટિકિટ સિક્કો મારી રદ કરવી. રદ કરવાની ક્રિયા in Gujarati

ટપાલની ટિકિટ. in Gujarati

ટપાલની ટિકિટોના પૂરા પાનાંની એક કોરે ગુંદરવાળા ક ાગળની પટ્ટ ી in Gujarati

ટપાલનું લવાજમ – હાંસલ. in Gujarati

ટપાલનું – દ્વારા લઈ જવાતું. in Gujarati

ટપાલનો થેલો in Gujarati

ટપાલમાં રવાના કરવો in Gujarati

ટપાલી. in Gujarati

ટપાલેતર ટિકિટ in Gujarati

ટપ્પા ચોકીદાર. બીટ ચોકીદાર. in Gujarati

ટપ્પો in Gujarati

ટમાટો(નો છોડ). in Gujarati

ટમેટો ઇ.નું બનાવેલું મસાલા તરીકે વ પરાતું રાય તું – ચટણી in Gujarati

ટયૂટર. ભણાવવું in Gujarati

ટયૂબ in Gujarati

ટયૂબ લાઈટ in Gujarati

ટયૂલિપ જેવાં ફૂલવાળું ઝાડ. in Gujarati

ટરપિથ in Gujarati

ટર્કી મરઘું in Gujarati

ટર્કી મરઘો in Gujarati

ટર્પેન્ટાઇન આપતું દ. યુરોપનું એક ઝાડ. in Gujarati

ટર્પેન્ટાઇનનું તેલ. in Gujarati

ટર્મ in Gujarati

ટહકી ભાષા in Gujarati

ટાંકણ ી in Gujarati

ટાંકણાનું ક્ષત ચિહ્ન in Gujarati

ટાંકણી in Gujarati

ટાંકણી વતી જોડ વું in Gujarati

ટાંકણીઓ ભરાવી રાખવચાની ગાદી. in Gujarati

ટાંકણું ઉઘાડવા મા ટે વપરાતો ખીલો કે દાંડો in Gujarati

ટાંકા ઉખેડવા in Gujarati

ટાંકી in Gujarati

ટાંકીમાં આવતું પાણી આપોઆપ બંધ થાય તે માટે વપરાતી તરતો ગોળો ધરાવતું સાધન. in Gujarati

ટાંકો ઊંધો લેવો in Gujarati

ટાંગવું in Gujarati

ટાંગાટોળી કરીને (કેદીને) લઈ જવું તે. in Gujarati

ટાંટિયા પહોળા કરી બેસવ ું – ઊભા ર હેવું in Gujarati

ટાંટિયો in Gujarati

ટાંપા ખાવા in Gujarati

ટાંપું in Gujarati

ટાઇનસાઇડનો વતની in Gujarati

ટાઇપ in Gujarati

ટાઇપ કે બીબાનો સાચ ો – માતૃકા in Gujarati

ટાઇપ કરેલું in Gujarati

ટાઇપ કરેલો દસ્તાવેજ – લખાણ. in Gujarati

ટાઇપની બાજુ in Gujarati

ટાઇપરાઇટર in Gujarati

ટાઇપરાઇટર ઇ.ની આંગળી વતી દબાવવાની કળ – ચાવી in Gujarati

ટાઇપરાઇટર પર નકલો કરનાર in Gujarati

ટાઇપરાઇટર વડે લખનાર – છાપનાર in Gujarati

ટાઇપ–બીબાનું વિતરણ–ટાઇપને છોડી યોગ્યખાનામાં મૂકવ ા તે in Gujarati

ટાઇફૉઇડ ઇ. આંતરડાંનો તાવ. in Gujarati

ટાઇફૉઇડને મળતો પણ તેનાથી ભિન્ન તાવ. in Gujarati

ટાઇમકીપર in Gujarati

ટાટિયું in Gujarati

ટાઢ in Gujarati

ટાઢ અથવા બીકથી થયેલ થથરાટ in Gujarati

ટાઢ અથવા બીકથી થરથરાટ in Gujarati

ટાઢ ઈ.થી). કંપા રી ધ્રુજાર ી in Gujarati

ટાઢ કે ભયને લીધે શરીર પર ઊભા થયેલાં રૂઆં in Gujarati

ટાઢ કે વરસાદથી રક્ષાણ આપનારો જાડો ડગલો. in Gujarati

ટાઢ કે શ્રમને લીધે હાથપગ ખેંચાવા – ગોટલા ચડવા – તે in Gujarati

ટાઢ ચડેલું in Gujarati

ટાઢ તડકાથી સુરક્ષિત in Gujarati

ટાઢતડકો in Gujarati

ટાઢથી સંકો ચાઇ જવું in Gujarati

ટાઢનુ ં સૂચક in Gujarati

ટાઢને લીધે હાથપગની ચામડીનું ફાટવું. in Gujarati

ટાઢિયો તાવ in Gujarati

ટાઢું in Gujarati

ટાઢું લાગ તું in Gujarati

ટાઢું હિમ in Gujarati

ટાપટીપ in Gujarati

ટાપટીપ કરવી in Gujarati

ટાપટીપ વિનાનું in Gujarati

ટાપટીપ િયું. in Gujarati

ટાપટીપવ ાળું in Gujarati

ટાપટીપવાળા પોશાકનો શોખીન. in Gujarati

ટાપટીપવાળું in Gujarati

ટાપટીપિયુું in Gujarati

ટાપુ in Gujarati

ટાપુ કે બેટનું – ના જેવું in Gujarati

ટાપુનો રહેવાસી in Gujarati

ટાપુવાસીઓનું – ના જેવ ું in Gujarati

ટાપુવાસીઓનું – ના જેવું in Gujarati

ટાયર ઇ. માંથી હવા બહાર કાઢવી તે in Gujarati

ટાયરની અંદરની હવા ભરવાની નળી in Gujarati

ટારનું જૂથ in Gujarati

ટાર્ટરીનો વતની in Gujarati

ટાર્ટેરિક એસિડ કેટલાક (ખાસ કરીને આમલી જેવાં ખાટા ં) ફળો વગે રેમાંથી મળતો ત ેજાબ. in Gujarati

ટાલ પડેલું in Gujarati

ટાલવાળું in Gujarati

ટાળનારુ ં in Gujarati

ટાળવુ ં in Gujarati

ટાળવું in Gujarati

ટાળવું. in Gujarati

ટાળવું. મદદ (કરવી તે) in Gujarati

ટાળવું. –થી વેગળું રહેવું. in Gujarati

ટાળી ન શકાય એવું in Gujarati

ટાવર in Gujarati

ટાવર ઓફ લંડનનો પહેરેગીર in Gujarati

ટિકિટ in Gujarati

ટિકિટનો અમુક ભાગ કા પવો in Gujarati

ટિકિટો in Gujarati

ટિકિટોનું વિતરણ in Gujarati

ટિકિટોનેછિદ્ર પાડવાની ક્રિયા in Gujarati

ટિટોડી in Gujarati

ટિટોડી. in Gujarati

ટિટ્ટિભ in Gujarati

ટિન કે કલાઇના જેવું in Gujarati

ટિનને ઠોકતા થતો અવાજ કરતું. in Gujarati

ટિપવું in Gujarati

ટિપ્પણી in Gujarati

ટિપ્પણી સિ વાયનો in Gujarati

ટિપ્પણી–નોંધ અને આલોચના–ટીકાનો મુસદ્દો–પ્રારૂપ in Gujarati

ટિબૅન્ચર ફેરબદલી રજિસ્ટર. in Gujarati

ટિવટિવ in Gujarati

ટી શર્ટ in Gujarati

ટી.એન.ટી. ના ૧૦)) ટન બરાબર in Gujarati

ટીંકા in Gujarati

ટીંબો in Gujarati

ટીક ાને in Gujarati

ટીકડી in Gujarati

ટીકા in Gujarati

ટીકા ઇ. નો સતત મારો. in Gujarati

ટીકા ઇ. સામે ન ટકનારું in Gujarati

ટીકા કરવી in Gujarati

ટીકા કરવી. નોં ધ in Gujarati

ટીકા કરવી. ફટકો in Gujarati

ટીકા કે અપમાનથી લાગી આવે તેવું in Gujarati

ટીકા કે નિંદા કરનારું in Gujarati

ટીકા કે નિંદા કરવી in Gujarati

ટીકા કે ભાષ્ય કરવું in Gujarati

ટીકા રૂપ ે કહેવું in Gujarati

ટીકાકરવી in Gujarati

ટીકાકાર in Gujarati

ટીકાખોર નિર્ણય in Gujarati

ટીકાખોર સમીક્ષાપદ્ધતિ in Gujarati

ટીકાખોર સૂક્તિ in Gujarati

ટીકાત્મક in Gujarati

ટીકાત્મક (ટીકાખોર) સાપ ેક્ષવાદ in Gujarati

ટીકાત્મક (ટીકાખોર) સાપેક્ષતા in Gujarati

ટીકાત્મક –વિવેચનાત્મક –નિબંધ in Gujarati

ટીકાનો મારો in Gujarati

ટીકાપાત્ર. in Gujarati

ટીખળ in Gujarati

ટીખળ/ટીખળ કરવી in Gujarati

ટીખળી in Gujarati

ટીખળી –વિનોદી મા ણસ in Gujarati

ટીખળ–ટોળ–વાળું in Gujarati

ટીટોડી in Gujarati

ટીપ in Gujarati

ટીપવું in Gujarati

ટીપા જેટલું in Gujarati

ટીપાં પડે એટલું ભીનું હોવું. ના . ટીપાં પાડવાં – પડવાં – તે in Gujarati

ટીપાં પાડવાં – પડવાં in Gujarati

ટીપાય – ટીપીને આકાર આપી શકાય – એવું in Gujarati

ટીપી શકાય એવી રૂપા જેવી સફેદ ધાતુ in Gujarati

ટીપીને ધાતુના પાતળાં પતરાં બનાવવા in Gujarati

ટીપીને ધાતુના પાતળાં પતરાં બનાવવા તે in Gujarati

ટીપું in Gujarati

ટીપું ટીપું કરીને પ્રવાહી પાડવાનું સાધન – નળી. in Gujarati

ટીપું ટીપું ટપકવું – ટપકાવવું in Gujarati

ટીપું ટીપું બહાર પડવું in Gujarati

ટીપે ટીપે પડેલી – પડતી – વસ્તુ in Gujarati

ટીપે ટીપે ભરવું in Gujarati

ટીમની પોતાની ભૂમિ પર રમાતી ઈ.પોતા પર ઊંડી in Gujarati

ટુ કડો in Gujarati

ટુંકડો in Gujarati

ટુકડી in Gujarati

ટુકડી ઈ.નું મથક in Gujarati

ટુકડીનો નાયક. છાપાની ખાસ આવૃત્તિ in Gujarati

ટુકડો in Gujarati

ટુકડો કાપી લેવો in Gujarati

ટુચકો in Gujarati

ટુવાલ ઇ. માટે જાડું ખરબચડું કાપડ. in Gujarati

ટુવાલ મૂકવાનું ચોકઠું – ઘોડો. in Gujarati

ટૂ ંકી દલીલબાજી. સામસામી દલ ીલબાજી કરવી in Gujarati

ટૂ ંકું અને માર્મિક in Gujarati

ટૂ ંકું કાવ્ય in Gujarati

ટૂં કી નોંધ in Gujarati

ટૂંક સમય માટે નું in Gujarati

ટૂંકમાં in Gujarati

ટૂંકમાં જણાવવું in Gujarati

ટૂંકા અને જાડા કકડાઓ જેવું – નું બનેલું in Gujarati

ટૂંકા કાપેલા વાળ in Gujarati

ટૂંકા કામ અને પૂંછડીવાળું એક શાકાહારી ઉંદરના જેવ ું પ્રાણી. in Gujarati

ટૂંકા ગાળાનું in Gujarati

ટૂંકા ઘાસથી આચ્છાદિત પ્રદેશ in Gujarati

ટૂંકા ઘાસવાળી હરિયાળી જમીન in Gujarati

ટૂંકા ઘાસવાળું મેદાન. in Gujarati

ટૂંકા ટપ્પાવાળું in Gujarati

ટૂંકા પગ in Gujarati

ટૂંકા પગ અને ખરબચડા વાળવાળું નાનકડું કૂતરું. in Gujarati

ટૂંકા પગ અને બરછટ વાળવાળું એક (ટેરિયર) કૂતરું. in Gujarati

ટૂંકા પગ અને લાંબા વાળવાળા સ્કૉટલન્ડના એક કૂતરાન ી જાત. in Gujarati

ટૂંકા પગ અને લાંબા શરીરવાળું એક નાનકડું કૂતરું in Gujarati

ટૂંકા પગ અનેલાંબા શરીરવાળું કૂતરું. in Gujarati

ટૂંકા પગલાં ભરૂને ડોલતાં ડોલતાં ચાલવું. in Gujarati

ટૂંકા પગવાળું જાડુ ભારવાહક ટટ્ટુ. in Gujarati

ટૂંકા રેડિયો તરંગો ૧) થી ૧૦) મિટર સુધીના. in Gujarati

ટૂંકા રેસાવાળા અને નકામા રેશમનું ઘણી વાર રૂના મિ શ્રણવાળું કપડું. in Gujarati

ટૂંકા વાળવાળું નાનકડું કૂતરું in Gujarati

ટૂંકા શીંગડાવાળી ગાય ઈ. in Gujarati

ટૂંકા શ્વાસવાળું in Gujarati

ટૂંકા સમય માટે બનતું. in Gujarati

ટૂંકા સમયનું in Gujarati

ટૂંકા સુંવાળા નાના વાળ અથવા પીંછાં in Gujarati

ટૂંકા હાથાવાળો ઊંડો પાવડો–તાવડો in Gujarati

ટૂંકાં ડગલાં ભરી ચટપટ – ઝડપથી – ચાલવું કે દોડવું. વરસાદન ો ટપટપ કે છબછબ અવાજ in Gujarati

ટૂંકાણ in Gujarati

ટૂંકાણમાં કહેલું in Gujarati

ટૂંકાણમાં કહેવું તે in Gujarati

ટૂંકાણવાળું in Gujarati

ટૂંકામાં ઘણી માહિતી આપનારું in Gujarati

ટૂંકાવવા કે શોભા માટે કપડામાં in Gujarati

ટૂંકાવવું in Gujarati

ટૂંકાવવું – સંક્ષપ્તિ કરવું – ની ઉપર કાપ મૂકવો ત ે. in Gujarati

ટૂંકાવેલું નામ જેમ કે મં દાકિનીનું મંદી – એવું (ખ ીજનું વગેરે) નામ પાડવું in Gujarati

ટૂંકી આવરદાવાળું in Gujarati

ટૂંકી દ્રષ્ટિ in Gujarati

ટૂંકી દ્રષ્ટિવાળું in Gujarati

ટૂંકી દ્રષ્ટિવાળું. in Gujarati

ટૂંકી નજર in Gujarati

ટૂંકી નજર. in Gujarati

ટૂંકી નજરવાળું in Gujarati

ટૂંકી નવલકથા કે વાર્તા in Gujarati

ટૂંકી નોંધ કરવ ી. in Gujarati

ટૂંકી પછડી in Gujarati

ટૂંકી પાંખોવાળું મોટા કદનું બાજપક્ષી in Gujarati

ટૂંકી પૂંછડીવાળું બિલાડીને મળતું એક અમે રિકન પ્ર ાણી in Gujarati

ટૂંકી ભારે લાકડી in Gujarati

ટૂંકી મનોરંજક કે મર્માળી કવિતા in Gujarati

ટૂંકી લાલ–પીળી ચાંચવાળી નાની જળકૂકડી. in Gujarati

ટૂંકી સહી in Gujarati

ટૂંકી સહી કરેલ in Gujarati

ટૂંકુ in Gujarati

ટૂંકુ અને જોરદાર in Gujarati

ટૂંકું in Gujarati

ટૂંકું સાહિત્યિક રેખ ાચિત્ર અથવ ા ભજવેલો પ્રવેશ in Gujarati

ટૂંકું અંતર in Gujarati

ટૂંકું અને જોરદ ાર શૈલીવાળ ું in Gujarati

ટૂંકું અને તોછડું in Gujarati

ટૂંકું અને ભારે તીર–બાણ in Gujarati

ટૂંકું અને માર્મિક in Gujarati

ટૂંકું કરવું in Gujarati

ટૂંકું ઘાસ in Gujarati

ટૂંકું ચપટું નાક. in Gujarati

ટૂંકું ચરિત્રાત ્મક રેખાચિ ત્ર in Gujarati

ટૂંકું જાકિટ. in Gujarati

ટૂંકું થવું in Gujarati

ટૂંકું પ્રમાણ in Gujarati

ટૂંકું રોકાણ in Gujarati

ટૂંકું વર્ણન in Gujarati

ટૂંકું – સંક્ષિપ્ત – કરવું. in Gujarati

ટૂંકું – સંક્ષિપ્ત. in Gujarati

ટૂંકું. બેરિસ્ટરના ઉપયોગ માટે સૉલિ સિટરે તૈયા ર કરેલી ખટલાની ટૂંકી નોં ધ in Gujarati

ટૂંકો in Gujarati

ટૂંકો અને જાડો દંડૂકો. દંડૂકાથી મારવું. in Gujarati

ટૂંકો કાગળ in Gujarati

ટૂંકો ને ટચ (એવો) in Gujarati

ટૂંકો ને ટચ બોલ in Gujarati

ટૂંકો બરછટ વાળ in Gujarati

ટૂંકો ભારે ઓવરકોટ in Gujarati

ટૂંકો રસ્તો in Gujarati

ટૂંકો રસ્તો લઈને ટાળવ ું. in Gujarati

ટૂંકો સમય in Gujarati

ટૂંટિયાં વાળવાં in Gujarati

ટૂંપવું in Gujarati

ટૂથપેસ્ટ in Gujarati

ટૅંક in Gujarati

ટૅક્સીઓનો અડ્ડો in Gujarati

ટેક in Gujarati

ટેક ો આપનાર in Gujarati

ટેકરાના ઢોળાવની આગળ પડતી પગથિયા જેવી કોર in Gujarati

ટેકરાની બાજુ in Gujarati

ટેકરી in Gujarati

ટેકરી ઇ.ની ધાર in Gujarati

ટેકરી કે કરાડ ઉપર ત્રાંસા ચડવું તે in Gujarati

ટેકરી કે ડુંગરનો કોઈ ભાગ તૂટી પડવો તે in Gujarati

ટેકરી યાળ in Gujarati

ટેકરીઓ વચ્ચેનું પોલાણ – ખીણ in Gujarati

ટેકરીના ઢોળાવ પરનું વન. in Gujarati

ટેકરીની ખડકવાળી ટોચ. in Gujarati

ટેકરીની ધાર. કરોડની ધા રે ધારે ચીરવું અથવા આડું કાપવું in Gujarati

ટેકરીનો કે ખીણ(માંના રસ્તા)નો ઊંચા માં ઊંચો ભ ાગ in Gujarati

ટેકરો in Gujarati

ટેકરો. માટીના ઢગલા કે ટેકરા કરવા. in Gujarati

ટેકા કે સમર્થન વિનાનું in Gujarati

ટેકા વડ ે આધાર આપવ ો – ઊંચકી રાખવું in Gujarati

ટેકીલું in Gujarati

ટેકો in Gujarati

ટેકો આપનાર in Gujarati

ટેકો આપવો in Gujarati

ટેકો આપવો તે in Gujarati

ટેકો ન આપવો in Gujarati

ટેકો લેવો in Gujarati

ટેકો – આધાર – આપનાર in Gujarati

ટેકો – આધાર – આપવો in Gujarati

ટેકોરૂપ in Gujarati

ટેટી in Gujarati

ટેટો in Gujarati

ટેન પિન બોલિંગની રમતમાં ૧) બોટલ પૈકી કોઇકને પાડી નાખવા પ્ર યત્ન કરે છે તે વી રમત. in Gujarati

ટેનિ સ કોર્ટ in Gujarati

ટેનિસ in Gujarati

ટેનિસ ઇ.ના કોર્ટના છેડા પર આવે લી સમાન્તર લીટીઓની જોડીમ ાંનીકોઈ પણ એક in Gujarati

ટેનિસ કોર્ટના બે ભાગ પાડવા in Gujarati

ટેનિસ જેવી ફૂલ વડે રમવાની એક રમત in Gujarati

ટેનિસનું કાંક્રેટ અને ડામરનું આંગણું – ભોંય. in Gujarati

ટેનિસનો અભ્યાસ – રમત – દાવ in Gujarati

ટેનિસમાં પોતે ન મેળવેલો પૉઇન્ટ ગણવાનો in Gujarati

ટેપ ઇ. પર ઉતારેલી વસ્તુ ફરી વગાડવી . ફરી રમવું – વગાડવું તે in Gujarati

ટેપ ઇ. પરથી સીધું ટાઇપ કરનાર. in Gujarati

ટેપ રેકર્ડર. in Gujarati

ટેપરેકર્ડર ઇ. ઉપરની નોંધને સંકેતોમાં ફેરવવાનું યંત્ર in Gujarati

ટેપ–રેકોર્ડર in Gujarati

ટેબલ in Gujarati

ટેબલ (પર રમાતી) રમતોનો સંગ્રહ in Gujarati

ટેબલ ઇ.નું ખાનું in Gujarati

ટેબલ ટેનિસની રમતનું વેપારી નામ. in Gujarati

ટેબલ પર (ખાવાનું) મૂકવું in Gujarati

ટેબલ પર અપાતું મૂકેલું ખાવાનું in Gujarati

ટેબલ પર ટોસ્ટ મૂકવાની ઘોડી. in Gujarati

ટેબલ પર દડા અને ડંડાથી રમાતી એક રમત in Gujarati

ટેબલ પર બાટલો કે ગ્લાસની નીચે મૂકવ ાની સાદડી – થા ળી in Gujarati

ટેબલ પર મૂકવું (બધાને જોવા માટે) in Gujarati

ટેબલ પર રમાતી એક રમત in Gujarati

ટેબલ પર રાખવાની પાણી કે દારૂની બાટલી. in Gujarati

ટેબલ પર સૂપ ઇ. રાખવાનું ઢાંકણાવાળું વાસણ. in Gujarati

ટેબલ પરની ભોજનની બાકીની વસ્તુઓ ઉપાડી જવ ી in Gujarati

ટેબલટેનિસ in Gujarati

ટેબલના જેવું પહોળું અને સપાટ in Gujarati

ટેબલની વચમાં રાખવાની શોભાની વસ્તુ in Gujarati

ટેબલનો વિસ્તાર વધારવા માટેનું પાટિયું in Gujarati

ટેભા મારવા in Gujarati

ટેભો in Gujarati

ટેમ્સ નદીના હંસોને ભેગા કરી તેમની વાર્ષિક આંકણી કરવી તે. in Gujarati

ટેલિફોન in Gujarati

ટેલિફોન બુક in Gujarati

ટેલિફોન (કરવો). in Gujarati

ટેલિફોન (કૉલ) કરવો – પર બોલવવું. ઘંટનો – ના જેવો – અવાજ in Gujarati

ટેલિફોન ઈ.માં ધ્વનિનાં આવર્તનોમાં ફેરફાર કરવો in Gujarati

ટેલિફોન એક્સ્ચેંજનો ઑપરેટર. in Gujarati

ટેલિફોન ગ્રાહક નંબર. in Gujarati

ટેલિફોન ગ્રાહકોની કક્કાવાર યાદીની ચોપડી in Gujarati

ટેલિફોન ચાલુ રાખવો in Gujarati

ટેલિફોન તંત્ર ઇ.નો મુખ્ય ધોરી માર્ગ in Gujarati

ટેલિફોન નિર્દેંશિકામાં માલિકની સૂચનાથી ન નોંધાયે લ (નામ) in Gujarati

ટેલિફોન નિર્દેશિકા in Gujarati

ટેલિફોન લેનાર પર પૈસા આપવાની જવાબદારી નાખવી. in Gujarati

ટેલિફોન વ્યવસ્થા. in Gujarati

ટેલિફોન સંદેશો વચ્ચેથી સાંભ ળવો તે in Gujarati

ટેલિફોન સ્વિચ બૉર્ડ in Gujarati

ટેલિફોનથી સમય લેનાર વેશ્યા. in Gujarati

ટેલિફોનના ગ્રાહકો in Gujarati

ટેલિફોનના તાર સાથે જોડાણ કરીને સાંભળવું. in Gujarati

ટેલિફોનની આંકડાવાળી તકતી. માપદર્શ ક કાંટો જે ના પર ફરે છે ત ે આંકેલી ત કતી in Gujarati

ટેલિફોનની કૅબિન–ખાનું in Gujarati

ટેલિફોનની વાત પૂરી કરી દેવી. in Gujarati

ટેલિફોનની વાતચીત પૂરી કરવી in Gujarati

ટેલિફોનની વાતચીત વચ્ચેથી સાં ભળવી in Gujarati

ટેલિફોનનું રિસીવર જ્યાં મૂકવામાં આવે છે તે ભાગ. પારણામાં મૂકવું in Gujarati

ટેલિફોનને લગતું in Gujarati

ટેલિવીઝન in Gujarati

ટેલીફોન ઘર in Gujarati

ટેલીવિઝન જ ોનાર in Gujarati

ટેલોવાળું. in Gujarati

ટેલ્કમ પાઉડર in Gujarati

ટેવ in Gujarati

ટેવ / મહાવરો પાડવો. in Gujarati

ટેવ અધિક્રમ in Gujarati

ટેવ પાડવી in Gujarati

ટેવ પાડવી – પડવી – તે in Gujarati

ટેવની શક્તિ in Gujarati

ટેવની સ્થિરતા. in Gujarati

ટેવનો ઉભરો in Gujarati

ટેવાયેલું in Gujarati

ટેવો in Gujarati

ટેવ–સ્વભાવ નિર્માણ in Gujarati

ટેસ્ટ ટયુબ in Gujarati

ટેસ્ટ ટયુબ બેબી in Gujarati

ટૉફી in Gujarati

ટૉફી જેવી પોચી ગળી મીઠાઈ in Gujarati

ટૉવેલ માટેનું કાપડ. in Gujarati

ટો ચ in Gujarati

ટો ળકી in Gujarati

ટો ળામાં ભેગુ ં થવું in Gujarati

ટો ળી in Gujarati

ટો ળું. ખલાસીઓ ઇ. કામગારો પૂરા પાડવા (–નું કામ કરવું.) in Gujarati

ટોચ in Gujarati

ટોચ પર આવેલું in Gujarati

ટોચની કિંમત in Gujarati

ટોચનું in Gujarati

ટોચનો પથ્થર in Gujarati

ટોટી in Gujarati

ટોટી. in Gujarati

ટોટીના નળનું મોઢું – સૂંઢ in Gujarati

ટોણાં મારવા in Gujarati

ટોણો in Gujarati

ટોણો મારવો in Gujarati

ટોપ કે શિરસ્ત્રાણ પરનુ ં પીંછાંનુ ં છોગું in Gujarati

ટોપ સાથેનો વરસાદ in Gujarati

ટોપ ી in Gujarati

ટોપલી in Gujarati

ટોપલી બનાવવામાં કામ આવતું નેતર in Gujarati

ટોપલીઓ in Gujarati

ટોપલો in Gujarati

ટોપી in Gujarati

ટોપી ઇ.માં નાખેલી પી ંછાની કલગી in Gujarati

ટોપી ઈ. ઉતારવું in Gujarati

ટોપી ઉપર પહેરાતું ફૂમતું. in Gujarati

ટોપી કે મશ્કરીવાળી ઉક્તિ in Gujarati

ટોપીઓ ઇ. બનાવવાની ચીપો in Gujarati

ટોપીઓ બનાવનાર અથવા વેચનાર. in Gujarati

ટોપીન ી કોર નીચી ઢળતી હોવી તે in Gujarati

ટોપીની કોરનો આગળ પડત ો ભાગ – અણ ી in Gujarati

ટોપીની અંદર કે પહોંચા પર બાંધ્ોલો પરસેવો શોષી લે નાર પટો. in Gujarati

ટોપીની આગળ પડતી કો ર. કાંઠા સ ુધી ભરવું–ભરેલ ું હોવું in Gujarati

ટોપીમાં પરોવાતી કલગી – છોગું. –માં પીંછાં ઘાલવાં – બેસાડવાં in Gujarati

ટોપીમાં મુકાતું બગ લાનું પીંછ ું. in Gujarati

ટોપો in Gujarati

ટોલનાકા આગળનો વાહનો રોકવાનો આગળો કે દરવાજો in Gujarati

ટોલનાકું in Gujarati

ટોળ in Gujarati

ટોળ ું in Gujarati

ટોળકીનો સર દાર in Gujarati

ટોળટીખળ in Gujarati

ટોળા દ્રશ્ય in Gujarati

ટોળા દ્વારા કાયદો પોતાના હાથમાં લઈ ગુનેગારને ફાં સીએ લટકાવવ ું in Gujarati

ટોળા માનસ in Gujarati

ટોળા સંમોહક in Gujarati

ટોળા(ની લાગણીઓ)ને ઉશ્કેરનાર રાજકીય ચળવળિયો. in Gujarati

ટોળાં ઇ.ને વિખેરવા માટે જોરદાર ફુવારો મારવાનું સ ાધન. in Gujarati

ટોળાનું વર્તન in Gujarati

ટોળાનો કોલાહલ in Gujarati

ટોળાનોઉન્માદ in Gujarati

ટોળાબંધ જૂથ વાદી in Gujarati

ટોળામાં ડેલવું in Gujarati

ટોળાલય in Gujarati

ટોળાશાહી in Gujarati

ટોળા–જૂથવૃત્તિ in Gujarati

ટોળી in Gujarati

ટોળી નો નેતા in Gujarati

ટોળી નો સરદાર in Gujarati

ટોળી યુદ્ધ in Gujarati

ટોળીનું માણસ. in Gujarati

ટોળું in Gujarati

ટોળું કે વેતર in Gujarati

ટોળું. આસપાસ ભેગા થવું in Gujarati

ટોળે વળ વું in Gujarati

ટોળે વળવુ ં in Gujarati

ટોળે વળવું in Gujarati

ટોળે વળવું અથવા બધે ફેલાવું in Gujarati

ટોળે વળવું. (ધણને) હાંકવું in Gujarati

ટોળે વળીને હુમલો કરવો in Gujarati

ટોસ્ટ in Gujarati

ટોસ્ટ બનાવવા માટે લાંબા હાથવાળો ચીપિયો. in Gujarati

ટોસ્ટ બનાવવાનું વીજળીક ઉપકરણ – સાધન. in Gujarati

ટ્રંકના ખા ના જેવો ઢા ંકણા વિનાનો ચપ ટો ડબો – પ ેટી in Gujarati

ટ્રકના પાછલા ભાગે જડેલું કે છૂટું મૂકેલું પાટિયુ ં in Gujarati

ટ્રસ્ટની મિલકતનો વહીવટ કરનાર in Gujarati

ટ્રસ્ટની મિલકતનો વહીવટ કરવો તે in Gujarati

ટ્રસ્ટી કે નિધિરક્ષક – પણું in Gujarati

ટ્રસ્ટી મંડળ in Gujarati

ટ્રસ્ટીઓને હવાલે રાખેલી મિલકત in Gujarati

ટ્રસ્ટ–ન્યાસ–વિશ્વાસ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી in Gujarati

ટ્રાંઝિસ્ટર રેડિયો. in Gujarati

ટ્રાઇસિકલ in Gujarati

ટ્રાન ્ઝિસ્ટરો વ ાપરનારો રેડિયો સટ in Gujarati

ટ્રામ in Gujarati

ટ્રામ (ગાડી) in Gujarati

ટ્રામ ગાડી in Gujarati

ટ્રામગાડી in Gujarati

ટ્રામગાડીના પાટા in Gujarati

ટ્રૅક્ટર in Gujarati

ટ્રે in Gujarati

ટ્રેડમ ાર્ક in Gujarati

ટ્રૉલીથી વીજળીનો પ્રવાહ લઇને ચાલતી બસ. in Gujarati

Source: KHANDBAHALE.COM - https://www.khandbahale.com/language/gujarati © All rights reserved.