KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'ए' in Konkani language

एंबो in Konkani

एक in Konkani

एक कडेन in Konkani

एक कर्चे in Konkani

एक केल्लेले in Konkani

एक कोटि in Konkani

एक खाण in Konkani

एक खेळ in Konkani

एक खेळू in Konkani

एक खेळू खेळ्तलो in Konkani

एक जातिचो कांबळ्कुरू in Konkani

एक जातिचो किडो in Konkani

एक जातिचो रूकू in Konkani

एक जात्तरी एक in Konkani

एक तराचो काळो फातोरू in Konkani

एक देवू in Konkani

एक नमुने दिव्वोडू in Konkani

एक नमुने फूल in Konkani

एक नमुनेचि टोप्पी in Konkani

एक नमुनेचो पिव्चो सुरू in Konkani

एक नांचप in Konkani

एक बरिनी सपूर अनी एक बरि in Konkani

एक बाम्मुणू आस्तना आनेकी in Konkani

एक बाम्मुणू आस्तना आन्नेकि in Konkani

एक बाय्ल आस्तना आनेकी व्हा in Konkani

एक बाय्ल आस्तना आन्नेकी व्ह in Konkani

एक रितिचो उन्डो in Konkani

एक रोगाचे नांव in Konkani

एक लक्श in Konkani

एक वस्तु दिव्नु आनेक वस्तु घे in Konkani

एक वाद्य यंत्र in Konkani

एक विशया वैरी बरयिले पु in Konkani

एक सानी पक्शी in Konkani

एक सुरू in Konkani

एक सोणु एक in Konkani

एक सोणू एक in Konkani

एक हांत्लारी ओट्टू निदोचे in Konkani

एकल्यान्नची in Konkani

एकाडे तकाडे in Konkani

एकाधिपत्य in Konkani

एकुणिस in Konkani

एकुण्चाळिस in Konkani

एकुण्तीस in Konkani

एकुण्नव्वद in Konkani

एकुण्पन्नास in Konkani

एकुण्विस in Konkani

एकुण्शम्बरि in Konkani

एकुण्सत्तर in Konkani

एकुण्साटि in Konkani

एकुण्सि in Konkani

एकुण्से in Konkani

एकेक्ल्याक in Konkani

एक्क वेळारी फुल्चे फुल in Konkani

एक्क वेळारी मस्त जनानी उल्ल in Konkani

एक्कंड in Konkani

एक्कंद in Konkani

एक्कचि in Konkani

एक्कची आन्म्माले चेर्डुंव in Konkani

एक्कलेक in Konkani

एक्कलेक केल्लेले in Konkani

एक्कलेक वांटुचे in Konkani

एक्का in Konkani

एक्का एक कोर्चे in Konkani

एक्काची कर्चे in Konkani

एक्के in Konkani

एक्को in Konkani

एक्ताळिस in Konkani

एक्तीस in Konkani

एक्दम in Konkani

एक्पानि in Konkani

एक्पानी in Konkani

एक्मूल्ल्हे in Konkani

एक्लेले खातिर जाव्नू in Konkani

एक्लोची in Konkani

एक्विस in Konkani

एक्शें in Konkani

एडो in Konkani

एदुरु in Konkani

एदुरू in Konkani

एदुर्कण्सणी in Konkani

एदुर्कण्सुचे in Konkani

एदुर्गान्सण in Konkani

एद्रा in Konkani

एद्राक in Konkani

एध्रि in Konkani

एन्द in Konkani

एम्बो in Konkani

एरन्डि in Konkani

एरन्डेला तेल in Konkani

एरल in Konkani

एरि in Konkani

एलास्टिक in Konkani

एळ्सांग in Konkani

Source: KHANDBAHALE.COM - https://www.khandbahale.com/language/konkani © All rights reserved.