KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'घ' in Konkani language

घंट in Konkani

घंटा in Konkani

घंटुचे in Konkani

घंटे in Konkani

घंते in Konkani

घटण in Konkani

घट्टि in Konkani

घट्टी करी in Konkani

घट्टी पेस्काती in Konkani

घट्टी बांदी in Konkani

घट्टी बांदुचे in Konkani

घट्टी मन कोर्नू कसने काम in Konkani

घट्टी मुट्टी आशिलो मनिशु in Konkani

घट्ट्मुट्टी in Konkani

घट्मुटी in Konkani

घट्सकल्चो in Konkani

घडायु in Konkani

घडि in Konkani

घडियारु in Konkani

घडियाल in Konkani

घडियाला फूल in Konkani

घडी in Konkani

घड्यार in Konkani

घन्टे in Konkani

घन्ट्टुचे in Konkani

घमघम in Konkani

घर बांदी in Konkani

घर बांदुनू दित्तलो मनिस in Konkani

घर बोर्चे in Konkani

घर राक्चे सुणे in Konkani

घरण्य in Konkani

घरण्यांची in Konkani

घरव्हक्कल in Konkani

घरा उज्जो दिव्चो in Konkani

घराभायर केल्ली जेवणाच in Konkani

घरेंकरो in Konkani

घरो in Konkani

घर्ण्य in Konkani

घर्दुद्दे in Konkani

घर्पुचे in Konkani

घर्भू in Konkani

घर्वन्दु in Konkani

घर्व्हक्कल in Konkani

घर्षण कर्चे in Konkani

घर्षणा in Konkani

घलिज in Konkani

घलीज in Konkani

घळ्चाण in Konkani

घशि in Konkani

घशी in Konkani

घश्टि in Konkani

घश्टुचे in Konkani

घश्टुचें in Konkani

घष्टी in Konkani

घष्टुचे in Konkani

घस-घसो in Konkani

घसुचे in Konkani

घांट in Konkani

घांट आस्सिले बुरुज in Konkani

घांट कर्तलो in Konkani

घांट लांबोचे गोपुर in Konkani

घांटुचे in Konkani

घाट-तोग्गुचो in Konkani

घाटी in Konkani

घाटू in Konkani

घाट्वैल्चो in Konkani

घाण in Konkani

घाणि in Konkani

घाणियर्डी in Konkani

घाणियर्डो in Konkani

घाणी in Konkani

घाणी मनिशू in Konkani

घाब्र घाल्चें in Konkani

घाब्रेचें in Konkani

घाब्रेनु घाली in Konkani

घाब्रेनू घाल्चे in Konkani

घाम्साणी in Konkani

घाय जाव्चे in Konkani

घायिसकेन चम्कुचे in Konkani

घायिसोकू in Konkani

घायिसोकू काडी in Konkani

घायु in Konkani

घायू in Konkani

घायू कर्चे in Konkani

घार in Konkani

घारण्य in Konkani

घारि in Konkani

घालि in Konkani

घाल्चें in Konkani

घाल्ल in Konkani

घासाक मेळ्चे तित्ले in Konkani

घासु in Konkani

घासू in Konkani

घासू घाली in Konkani

घासू घाल्चे in Konkani

घासू मार्चे in Konkani

घासो in Konkani

घास्चें in Konkani

घुंडायि in Konkani

घुंव in Konkani

घुंव्डाव्नू दवर्चे in Konkani

घुंव्तलो in Konkani

घुघूम in Konkani

घुट्टू in Konkani

घुट्टू सांग्चे in Konkani

घुट्टू सोड्चे in Konkani

घुड्शील in Konkani

घुड्सल in Konkani

घुप्सललो in Konkani

घुप्सुचे तसले सवाल घालि in Konkani

घुप्सुचें in Konkani

घुम्साणी in Konkani

घुम्सानु मर्चे in Konkani

घुरिम्बु in Konkani

घुर्घुराचे in Konkani

घुर्घुरायी in Konkani

घुर्डुचे in Konkani

घुव्ंचे in Konkani

घुस्पा गोंदोळा पड्चे in Konkani

घुस्प्ळी in Konkani

घूंडयि in Konkani

घूंव in Konkani

घूडु in Konkani

घूडू in Konkani

घे in Konkani

घेत्ता in Konkani

घेराओ घाल्चे in Konkani

घेराव घाल्चे in Konkani

घेरावु घाल्चे in Konkani

घेल्लो in Konkani

घेवुनक्क in Konkani

घेव्चे in Konkani

घेव्नू यो in Konkani

घैसोकु in Konkani

घोंडी in Konkani

घोंडो in Konkani

घोंवा पीट in Konkani

घोंवु in Konkani

घोटाळो in Konkani

घोटु बर्चे in Konkani

घोटो in Konkani

घोड पोळो in Konkani

घोडे लाय in Konkani

घोडो in Konkani

घोड्या दोळ्या बांदुचो पड्द in Konkani

घोड्या दोळ्या वयिरी बांदु in Konkani

घोड्या वैरी भाजी घेत्तल in Konkani

घोड्या सवारी कर्तना घा in Konkani

घोणि in Konkani

घोणि चील in Konkani

घोणी in Konkani

घोरण्णि in Konkani

घोरेंचे in Konkani

घोरैंचे in Konkani

घोर्के in Konkani

घोर्णिक in Konkani

घोळप in Konkani

घोळ्चे in Konkani

घोशणे कोर्चे in Konkani

घोषण कोर्चे in Konkani

घोषणा पट in Konkani

घोषणे in Konkani

घोसाळे in Konkani

घोसो in Konkani

घौडो in Konkani

घ्वोवु in Konkani

Source: KHANDBAHALE.COM - https://www.khandbahale.com/language/konkani © All rights reserved.