KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'ध' in Marathi language

ध in Marathi

धंदा in Marathi

धंदा करणे in Marathi

धंदा बंद करणे in Marathi

धंदा व्यवसाय in Marathi

धंदेमाल in Marathi

धंदेवाईक in Marathi

धंदेवाईक दर्जा in Marathi

धंदेवाईक वृत्तीची व्यक्ती in Marathi

धंदेवाईक व्यक्ती in Marathi

धंदेशिक्षण in Marathi

धंद्याचा in Marathi

धंद्याचे ठिकाण in Marathi

धंद्याचे भांडवल in Marathi

धंद्याच्या दृष्टीने in Marathi

धंद्याच्या नफ्यावरील कर in Marathi

धंद्यात पैसे लावणे in Marathi

धंद्यावरील लाभ कर in Marathi

धंद्लीने in Marathi

धकधक in Marathi

धकधक होणे in Marathi

धकाधकी नसलेला in Marathi

धकाधकीचे in Marathi

धक्का in Marathi

धक्का आणि दोष प्रतिमान in Marathi

धक्का खाणे in Marathi

धक्का देणे in Marathi

धक्का प्रतिमान in Marathi

धक्का बसणे in Marathi

धक्का बसला in Marathi

धक्का बसलेले in Marathi

धक्का मारणे in Marathi

धक्का लागणे in Marathi

धक्कादायक in Marathi

धक्कादायक न्यायनिर्णय in Marathi

धक्कादायक वाटणे in Marathi

धक्कादायक शोध in Marathi

धक्कादायकपणे in Marathi

धक्काबुक्की in Marathi

धक्काबुक्की करणे in Marathi

धक्काशोषक in Marathi

धक्के लहान धक्के व नांगरवाडे प्रवासी छपरयांसह in Marathi

धक्क्यातून सावरणे in Marathi

धक्क्यामुळे भांबावलेली in Marathi

धग in Marathi

धगधगणारा in Marathi

धगधगणारी आग ओकणारी ट्रेनची इंजिने in Marathi

धगधगणारे in Marathi

धगधगणारे ऊन in Marathi

धगधगणे in Marathi

धगधगता in Marathi

धजणे in Marathi

धजणे   in Marathi

धजावणे in Marathi

धटिंगण in Marathi

धट्टा-कट्टा in Marathi

धट्टाकट्टा in Marathi

धड in Marathi

धड हे ना धड ते in Marathi

धडक in Marathi

धडक अवधि in Marathi

धडक दिली in Marathi

धडक देणे in Marathi

धडक देवून पाडणे in Marathi

धडक परिव्यय in Marathi

धडक बिंदु in Marathi

धडक मारणे in Marathi

धडकणे in Marathi

धडकतो in Marathi

धडकने in Marathi

धडकलेला in Marathi

धडकशीर्ष in Marathi

धडकी in Marathi

धडकी भरवणारे in Marathi

धडकी भरवणे in Marathi

धडगत in Marathi

धडधड in Marathi

धडधडणारे in Marathi

धडधडणे in Marathi

धडधडणें in Marathi

धडधडत निघून जाणे in Marathi

धडधडीत in Marathi

धडधडीत बलप्रयोग in Marathi

धडधाकट in Marathi

धडपड in Marathi

धडपड करणे in Marathi

धडपडणे in Marathi

धडपडत वर चढली in Marathi

धडा in Marathi

धडा घेणे in Marathi

धडा देणे in Marathi

धडा शिकणे in Marathi

धडा शिकवणे in Marathi

धडाका in Marathi

धडाक्यात in Marathi

धडाडी in Marathi

धडाडीचा in Marathi

धडाम in Marathi

धणे in Marathi

धतुरा in Marathi

धन in Marathi

धन ( + ) in Marathi

धन - in Marathi

धन अग्र in Marathi

धन अतिगुनोत्तारीय वितरण in Marathi

धन अनभिसंहित प्रबलक in Marathi

धन अनुवर्तन in Marathi

धन अभिनति in Marathi

धन असंगती in Marathi

धन असममिति in Marathi

धन आत्मभाव in Marathi

धन आयन in Marathi

धन आयन रिक्तिका in Marathi

धन आयनायू स्तंभ in Marathi

धन इलेक्ट्रॉन in Marathi

धन इलेक्ट्रोड in Marathi

धन उत्प्रेरक in Marathi

धन उत्प्रेरण in Marathi

धन उद्दीपक in Marathi

धन कण संचलन in Marathi

धन किरण in Marathi

धन किरण विश्लेषण in Marathi

धन कॉटन परिणाम in Marathi

धन गट in Marathi

धन चाळणी in Marathi

धन चित्रपट्टी in Marathi

धन चिन्ह in Marathi

धन त्वरण in Marathi

धन द्विपदी वितरण in Marathi

धन ध्रुव in Marathi

धन निश्चित फल in Marathi

धन निश्चित सारणी in Marathi

धन निश्चितता in Marathi

धन परिकर्मी in Marathi

धन पश्चप्रदाय in Marathi

धन पश्चातप्रतिमा in Marathi

धन पुनःप्रदाय in Marathi

धन पूर्णांक in Marathi

धन प्रतिक्रिया in Marathi

धन प्रतिफल in Marathi

धन प्रतिभरण in Marathi

धन प्रभार in Marathi

धन प्रभारित in Marathi

धन प्रवर्तन in Marathi

धन भार in Marathi

धन भिंग in Marathi

धन भिंग संहति in Marathi

धन मूलक in Marathi

धन मूलद्रव्य in Marathi

धन विद्धुत in Marathi

धन विद्युतभार in Marathi

धन विभव in Marathi

धन विलग्नन in Marathi

धन विषम चलन in Marathi

धन संक्रमण in Marathi

धन संयुजा in Marathi

धन सहसंबंध in Marathi

धन स्फटिक in Marathi

धन-अहंभाव in Marathi

धन-ऋण संघर्ष in Marathi

धन-धन संघर्ष in Marathi

धन-विद्युती in Marathi

धन-विधेयक in Marathi

धनकंद in Marathi

धनकण संचलन in Marathi

धनको in Marathi

धनगर in Marathi

धनदेवता in Marathi

धनदौलत in Marathi

धनधान्य in Marathi

धनप्रेष in Marathi

धनप्रेषाचे कमिशन in Marathi

धनप्रेषाद्वारे पाठवणे in Marathi

धनभारित बिंदु in Marathi

धनमूल्य in Marathi

धनमोली in Marathi

धनरेषा in Marathi

धनलाभ in Marathi

धनवान in Marathi

धनविद्युतभारित गट in Marathi

धनसंचय in Marathi

धनसंपत्ती in Marathi

धनसहम in Marathi

धनहीन in Marathi

धनाकर्ष in Marathi

धनाग्र in Marathi

धनाग्र पट्टिका in Marathi

धनाग्री प्रवाह in Marathi

धनाढय in Marathi

धनाढ्य in Marathi

धनात्मक in Marathi

धनात्मक निश्चित in Marathi

धनात्मक प्रवर्तन in Marathi

धनात्मक भिंग in Marathi

धनात्मक रीत्या in Marathi

धनात्मक वजन in Marathi

धनात्मक स्थैर्य in Marathi

धनादेश in Marathi

धनादेश आणि दर्शनी हुंडयांची नोंदवही in Marathi

धनादेश काढणे in Marathi

धनादेश नाकारल्यामुळे in Marathi

धनादेश पुस्तक in Marathi

धनादेश व बिले in Marathi

धनादेश वटवणे in Marathi

धनादेश स्वीकारणे in Marathi

धनाध्यक्ष in Marathi

धनायन in Marathi

धनायन धारा in Marathi

धनायन विनिमय राळ in Marathi

धनायन व्यत्यय in Marathi

धनायन संवेदी पटल इलेक्ट्रोड in Marathi

धनायनी निर्मलक in Marathi

धनायनी बहुवारिकन in Marathi

धनार्जन in Marathi

धनिक in Marathi

धनिकशाही in Marathi

धनिष्ठा in Marathi

धनिष्ठा नक्षत्र in Marathi

धनी in Marathi

धनीण in Marathi

धनु in Marathi

धनु राशीची व्यक्क्ति in Marathi

धनु रास in Marathi

धनु-कली प्रतिक्रिया in Marathi

धनुकली in Marathi

धनुतंतू in Marathi

धनुर्धर in Marathi

धनुर्धारी in Marathi

धनुर्युग्मकेंद्री व्याकरण in Marathi

धनुर्वात in Marathi

धनुर्वातनाशी लस in Marathi

धनुर्वाताचा in Marathi

धनुर्वादित वाद्य in Marathi

धनुर्विद्या in Marathi

धनुष्कोटी सरोवर in Marathi

धनुष्य in Marathi

धनुष्यबाण in Marathi

धनुष्यबाणाने तीर मारणारा माणूस in Marathi

धनुष्याची दोरी in Marathi

धनुष्यातून मारायची अणकुचीदार कामटी in Marathi

धने in Marathi

धनेतर निश्चितता in Marathi

धनेश in Marathi

धन्य in Marathi

धन्यवाद in Marathi

धन्यवाद देणे in Marathi

धन्वंतरी in Marathi

धन्वाकार पूल in Marathi

धप in Marathi

धपकन in Marathi

धपकन पडणे in Marathi

धपकन पडण्याचा आवाज in Marathi

धपकन फेकणे in Marathi

धपकन बसणे in Marathi

धपाटा in Marathi

धप्प असा आवाज करत in Marathi

धप्पकन बसले in Marathi

धब in Marathi

धबधबा in Marathi

धबधबा कोसळणे in Marathi

धबधब्याची रेषा in Marathi

धबधब्यासारखे मोठ्या प्रमाणात पडणे in Marathi

धब्क धब्क उड्या मारत धावणे in Marathi

धब्बे in Marathi

धमक in Marathi

धमकावणारा in Marathi

धमकावणारे in Marathi

धमकावणी in Marathi

धमकावणे in Marathi

धमकावणें in Marathi

धमकावत in Marathi

धमकी in Marathi

धमकी दिली in Marathi

धमकी देणे in Marathi

धमकी मिळणे in Marathi

धमकीतंत्र in Marathi

धमकीवजा in Marathi

धमक्या in Marathi

धमक्या देवून in Marathi

धमन in Marathi

धमन ओतकाम in Marathi

धमन क्षमता in Marathi

धमन पट्ट in Marathi

धमनिका in Marathi

धमनित्र in Marathi

धमनी in Marathi

धमनी अर्बुद in Marathi

धमनी चाप in Marathi

धमनी चिमटा in Marathi

धमनी मार्ग in Marathi

धमनी विस्फारण in Marathi

धमनीकाठिण्य in Marathi

धमनीचा in Marathi

धमनीचित्रण in Marathi

धमाका in Marathi

धमासा in Marathi

धम्रांक in Marathi

धर in Marathi

धरकता in Marathi

धरण in Marathi

धरण करता येण्याजोगा in Marathi

धरण जमिनीचे सरासरी क्षेत्र in Marathi

धरण नियमन in Marathi

धरण फुटणे in Marathi

धरण बांधणे in Marathi

धरणजमिनीचे एकत्रिकरण in Marathi

धरणाधिकार in Marathi

धरणाधिकार असणे in Marathi

धरणाधिकार पदांतरित करणे in Marathi

धरणी in Marathi

धरणीकंप in Marathi

धरणीधर in Marathi

धरणे in Marathi

धरती in Marathi

धरतीमाता in Marathi

धरपकड in Marathi

धरबंध in Marathi

धरबांधणीसाठी आगाऊ रक्कम in Marathi

धरमकाटा in Marathi

धरमपेटी in Marathi

धरलेला हात सोडणे in Marathi

धरसोड करणे in Marathi

धरा in Marathi

धरांक साचा in Marathi

धरातल in Marathi

धरास्थित in Marathi

धरिता in Marathi

धरुन ठेवणे in Marathi

धरून in Marathi

धरून चालणे in Marathi

धरून ठेवणे in Marathi

धरून ठेवतात in Marathi

धर्नाधिकार म्हणजे एखाद्या अवधी -पदासह कोणतेही स्थायीपद मूळपद म्हणून धारणा करण्याचा सरकारी कर्मचाऱ्याचा हक्क in Marathi

धर्नाधीकाराची मुदत in Marathi

धर्म in Marathi

धर्म बदलणे in Marathi

धर्म मानसशास्त्र in Marathi

धर्म लक्षण in Marathi

धर्म स्वीकारणे in Marathi

धर्म, हक्क, इ. शपथपूर्वक त्याग in Marathi

धर्मकाटा in Marathi

धर्मखात्यासंबंधी विवरणे in Marathi

धर्मखात्यासंबंधीचा खर्च in Marathi

धर्मगीत in Marathi

धर्मगुरू in Marathi

धर्मग्रंथ in Marathi

धर्मग्रंथाचा in Marathi

धर्मघाती in Marathi

धर्मच्युति in Marathi

धर्मज्ञ in Marathi

धर्मतंत्र in Marathi

धर्मतत्व in Marathi

धर्मत्याग in Marathi

धर्मत्याग करणे in Marathi

धर्मत्यागी in Marathi

धर्मदान in Marathi

धर्मदाय आयुक्त in Marathi

धर्मनिंदक in Marathi

धर्मनिंदा in Marathi

धर्मनिंदात्मक in Marathi

धर्मनिंदात्मक भाषा in Marathi

धर्मनियम in Marathi

धर्मनिरपेक्ष in Marathi

धर्मनिरपेक्षता in Marathi

धर्मनिरपेक्षतावाद in Marathi

धर्मनिरपेक्षतावादी in Marathi

धर्मनिरपेक्षीकरण in Marathi

धर्मनिष्ठ in Marathi

धर्मनिष्ठा in Marathi

धर्मन्यायपीठ in Marathi

धर्मपत्नी in Marathi

धर्मपरिवर्तन in Marathi

धर्मपारायण in Marathi

धर्मपिसाट in Marathi

धर्मपेटी in Marathi

धर्मप्रसारक in Marathi

धर्मबंधू in Marathi

धर्मभ्रष्ट in Marathi

धर्मभ्रष्ट माणूस in Marathi

धर्ममंडळ in Marathi

धर्ममत in Marathi

धर्ममाता in Marathi

धर्मयुक्त in Marathi

धर्मयुदधात भाग घेणे in Marathi

धर्मयुद्ध in Marathi

धर्मयोद्धा in Marathi

धर्मविडंबन in Marathi

धर्मविद्या in Marathi

धर्मविधी in Marathi

धर्मविषयक in Marathi

धर्मवेड in Marathi

धर्मवेडा in Marathi

धर्मवेत्ता in Marathi

धर्मशाळा in Marathi

धर्मशास्त्र in Marathi

धर्मशास्त्रवेता in Marathi

धर्मशास्त्रवेत्ता in Marathi

धर्मशाही in Marathi

धर्मशील in Marathi

धर्मश्रद्धा in Marathi

धर्मसंकट in Marathi

धर्मसंकटात in Marathi

धर्मसंस्था विद्यालय in Marathi

धर्मसत्ता in Marathi

धर्मसत्ताक राज्यपध्दती in Marathi

धर्मसुधारणा आंदोलन in Marathi

धर्मसूचक अर्थ in Marathi

धर्मसूचकत्व in Marathi

धर्मसूत्र in Marathi

धर्महीन in Marathi

धर्मांतर in Marathi

धर्मांतर करणे in Marathi

धर्मांतर केलेला in Marathi

धर्मांतर केलेला माणूस in Marathi

धर्मांतरण in Marathi

धर्मांतरित in Marathi

धर्मांतरित करणे in Marathi

धर्मांतरित व्यक्ती in Marathi

धर्मांध in Marathi

धर्मांधता in Marathi

धर्माचरण in Marathi

धर्माचा in Marathi

धर्मात आस्था असणारा in Marathi

धर्मातीत in Marathi

धर्मात्मा in Marathi

धर्मादाय in Marathi

धर्मादाय आयुक्त in Marathi

धर्मादाय उपआयुक्त in Marathi

धर्मादाय दाननिधी in Marathi

धर्मादाय न्यास in Marathi

धर्मादाय प्रयोजने in Marathi

धर्मादाय भत्ता in Marathi

धर्मादाय विश्वस्त निधि in Marathi

धर्मादाय संस्था in Marathi

धर्मादाय सहआयुक्त in Marathi

धर्मादेश in Marathi

धर्माने in Marathi

धर्मार्थ in Marathi

धर्मार्थ संस्था in Marathi

धर्मिकसूचकत्व in Marathi

धर्मिसूचक in Marathi

धर्मिसूचक अर्थ in Marathi

धर्मोन्मत्त माणूस in Marathi

धर्मोपदेशक in Marathi

धवकाक्षरे in Marathi

धवल in Marathi

धवलता in Marathi

धवलबेट in Marathi

धवलरोगी in Marathi

धवलीकरण in Marathi

धश्चोट in Marathi

धष्टपुष्ट in Marathi

धसका घेणे in Marathi

धसमुसळा in Marathi

धसमुसळा खेळ in Marathi

धसमुसळेपणा in Marathi

धसमुसळेपणाची in Marathi

धसमुसळेपणाची भाषा in Marathi

धसमुसळेपणाची वागणूक in Marathi

धसमुसळेपणाने in Marathi

धसमुसळेपणाने ओढले in Marathi

धसमुसळेपणाने पकडले in Marathi

धसर in Marathi

धांगडधिंगा in Marathi

धांदल in Marathi

धांदल करणे in Marathi

धाक in Marathi

धाक दाखवणे in Marathi

धाक निर्माण करणारा in Marathi

धाक वाटेल असा in Marathi

धाकटा in Marathi

धाकटा भाऊ in Marathi

धाकटी बहीण in Marathi

धाकदपटशा in Marathi

धाकदपटशाखाली in Marathi

धाकधूक in Marathi

धागा in Marathi

धागादोरा in Marathi

धागे in Marathi

धागेदार in Marathi

धाटणी in Marathi

धाड in Marathi

धाड असा आवाज in Marathi

धाड घालणे in Marathi

धाडकन in Marathi

धाडकन दार बंद करणे in Marathi

धाडकन बंद करणे in Marathi

धाडणे in Marathi

धाडणें in Marathi

धाडशी in Marathi

धाडस in Marathi

धाडस असणे in Marathi

धाडस करणे in Marathi

धाडस केले in Marathi

धाडसाचे काम in Marathi

धाडसाने in Marathi

धाडसी in Marathi

धाडसी   in Marathi

धाडसीपणा in Marathi

धाडसीपणाने in Marathi

धातवीय in Marathi

धाती पत्ना रुपण in Marathi

धातु in Marathi

धातु अम्लकोरण रोधी in Marathi

धातु आमापन in Marathi

धातु इलेक्ट्रोड in Marathi

धातु करवत in Marathi

धातु क्षीणता in Marathi

धातु खनिज in Marathi

धातु भट्टी परिचर in Marathi

धातु वर्ण in Marathi

धातु श्रांति in Marathi

धातु-आयनी दर्शक in Marathi

धातुक in Marathi

धातुक - भट्टीतल प्रक्रिया in Marathi

धातुक उकळी in Marathi

धातुक खनिकर्म in Marathi

धातुक तरण in Marathi

धातुक दर्जा in Marathi

धातुक निक्षेप in Marathi

धातुक निक्षेप मंडल in Marathi

धातुक प्रत in Marathi

धातुक विलगीकरण in Marathi

धातुक संचय in Marathi

धातुक संस्करण in Marathi

धातुक साठा in Marathi

धातुक सूक्ष्मदर्शक in Marathi

धातुकपाषाण in Marathi

धातुकपिंड in Marathi

धातुकरण in Marathi

धातुकर्म in Marathi

धातुकर्मविद्या in Marathi

धातुकशीर in Marathi

धातुका in Marathi

धातुकांचे चुंबकीय विलगन in Marathi

धातुकाची प्रत in Marathi

धातुकाम in Marathi

धातुकार्बनी in Marathi

धातुकार्बनी संयुग in Marathi

धातुगण in Marathi

धातुगुण in Marathi

धातुगुलिका in Marathi

धातुज in Marathi

धातुजनन in Marathi

धातुजन्य ध्वनि in Marathi

धातुजवर्ण दर्शक in Marathi

धातुजोडकाम in Marathi

धातुठसा in Marathi

धातुद्युति in Marathi

धातुपट्ट in Marathi

धातुपट्टिकाभरण in Marathi

धातुपत्रा काम in Marathi

धातुपत्रा निदेशक in Marathi

धातुपरीक्षण in Marathi

धातुपाट in Marathi

धातुपाषाण in Marathi

धातुपिंड in Marathi

धातुपिंड वाहिका in Marathi

धातुपॉर्फिरीन in Marathi

धातुप्रोटीन in Marathi

धातुफ्लेव्होप्रथिन in Marathi

धातुभरण क्रम in Marathi

धातुभवन in Marathi

धातुमय in Marathi

धातुमल in Marathi

धातुमलीय in Marathi

धातुमळी in Marathi

धातुमळी कप्पा in Marathi

धातुमळी खाच in Marathi

धातुमळी तंतू in Marathi

धातुमळीकरण in Marathi

धातुमार्जन in Marathi

धातुमिश्रण in Marathi

धातुयुक्त in Marathi

धातुयुग in Marathi

धातुरुपा-वृत्ति in Marathi

धातुरुपित in Marathi

धातुरुपेश in Marathi

धातुरूप in Marathi

धातुरूप देणे in Marathi

धातुलंब in Marathi

धातुविकर in Marathi

धातुविकार in Marathi

धातुविकारज विशेषण in Marathi

धातुविकारी in Marathi

धातुविकारीत आख्यातेतर क्रियारूप in Marathi

धातुविकारीत क्रियाविशेषण in Marathi

धातुविकारीत तिर्यक नाम in Marathi

धातुविकारीत नाम in Marathi

धातुविकारीत विशेषण in Marathi

धातुविज्ञान in Marathi

धातुविद्या in Marathi

धातुविशेषण in Marathi

धातुवैज्ञानिक in Marathi

धातुशास्त्र in Marathi

धातुशास्त्र तज्ञ in Marathi

धातुशास्त्रीय उष्मागतिका in Marathi

धातुशास्त्रीय कोक in Marathi

धातुशास्त्रीय नियंत्रण in Marathi

धातुशिला in Marathi

धातुसंबंधी in Marathi

धातुसंबद्ध in Marathi

धातुसदृश in Marathi

धातुसरचनाशास्त्र in Marathi

धातुसाधित in Marathi

धातुसाधित नाम in Marathi

धातुसाधित रूप in Marathi

धातुसारखा in Marathi

धातुसारखी in Marathi

धातुस्तर in Marathi

धातू in Marathi

धातू - in Marathi

धातू अंतर्वेशन in Marathi

धातू अंत्यरुपण in Marathi

धातू अभियांत्रिकी in Marathi

धातू अभिलक्षण in Marathi

धातू आयन क्षपण in Marathi

धातू आरा in Marathi

धातू आलेखन in Marathi

धातू कंड in Marathi

धातू कोश in Marathi

धातू चूर्ण in Marathi

धातू तुषाराण in Marathi

धातू दिष्ट्कारी in Marathi

धातू निष्क्रिय वायू सांधन in Marathi

धातू पत्ना नमन in Marathi

धातू पत्ना पुनर्दाबन in Marathi

धातू पत्ना बेतणी in Marathi

धातू पदार्थ in Marathi

धातू प्रज्योत कापणी in Marathi

धातू प्रज्योत सांधन in Marathi

धातू प्रवाह in Marathi

धातू फवारण in Marathi

धातू बंध in Marathi

धातू मिश्रणी in Marathi

धातू वस्तू in Marathi

धातू वितरण गुणोत्तर in Marathi

धातू वितळवण्याची भट्टी in Marathi

धातू वैशिष्टय in Marathi

धातू शुद्ध करण्याचे शास्त्र in Marathi

धातूंची विद्धुतचुंबकीय चाचणी in Marathi

धातूंची स्वनातील चाचणी in Marathi

धातूंचे परिष्करण in Marathi

धातूंचे मिश्रण in Marathi

धातूआलेख in Marathi

धातूआलेखी in Marathi

धातूचा in Marathi

धातूचा दर्जा in Marathi

धातूचा पत्रा in Marathi

धातूचा पत्रा कापायची करवत in Marathi

धातूचा पातळ पत्रा in Marathi

धातूचा भुसा in Marathi

धातूची तव्याच्या आकाराची घंटा, ताव in Marathi

धातूची पारख करणे in Marathi

धातूची वाजवण्याकरता असलेली झांज, टाळ in Marathi

धातूची वीट in Marathi

धातूचे पान गुंढालण्यासाठी वापरतात ते in Marathi

धातूचे बाष्पन in Marathi

धातूच्या शुद्धतेची पारख करणे in Marathi

धातूटोपण in Marathi

धातूपट्टी in Marathi

धातूपत्नाकाम in Marathi

धातूपदर in Marathi

धातूपरीक्षा करणे in Marathi

धातूपिंड in Marathi

धातूप्रद खनिज in Marathi

धातूभवन in Marathi

धातूमल in Marathi

धातूमलीय in Marathi

धातूमळी in Marathi

धातूमळी अडकणे in Marathi

धातूमळी नियंत्रण in Marathi

धातूमळी समावेशन in Marathi

धातूमळी- in Marathi

धातूमळीकृत अपचय in Marathi

धातूमळीची विल्हेवाट in Marathi

धातूमाळीवाही शीतन in Marathi

धातूमिश्रण in Marathi

धातूमिश्रण करणे in Marathi

धातूयुक्त in Marathi

धातूशास्त्र in Marathi

धातूशास्र in Marathi

धातूसंरचना तंत्र in Marathi

धातूसंरचना परीक्षा in Marathi

धातूसदृश in Marathi

धातूसाळ in Marathi

धातूसाळ टंक in Marathi

धातृकर्म in Marathi

धात्र in Marathi

धात्री in Marathi

धात्वाभ in Marathi

धात्वाश्मिक अशनि in Marathi

धात्विक in Marathi

धात्विक अशनि in Marathi

धात्विक बंध in Marathi

धात्विक मूलद्रव्ये in Marathi

धात्वीय गुणधर्म in Marathi

धात्वीय चमक in Marathi

धादांत in Marathi

धादांत खोटे व्यक्तव्य in Marathi

धान in Marathi

धानाचा उदबट रोग in Marathi

धानाचा हेल्मीन्थोस्पोरियम करपा in Marathi

धानी in Marathi

धानी व संभरक व्यवस्था in Marathi

धानी विकृति in Marathi

धानीकवक in Marathi

धानीकवक उपवर्ग in Marathi

धानीजनक तंतु in Marathi

धानीफल in Marathi

धानीबीजुक in Marathi

धानीयोनि in Marathi

धान्य in Marathi

धान्य कोठार in Marathi

धान्य खरेदी निरीक्षक in Marathi

धान्य दळणे in Marathi

धान्य पात्र in Marathi

धान्य पिकांची व्यापारी शेती in Marathi

धान्य पीक in Marathi

धान्य, कडबा इ. ठेवण्याची शेतावरची जागा in Marathi

धान्याचा एक दाणा in Marathi

धान्याचा दाणा in Marathi

धान्याचा पतंग in Marathi

धान्याची कणसे in Marathi

धान्याची रास in Marathi

धान्याचे कवच in Marathi

धान्याचे दाणे in Marathi

धान्यापासून बनवलेली दारू in Marathi

धान्ये in Marathi

धान्योत्पादन in Marathi

धान्योत्पादन विषयक शास्त्रीय अभ्यास in Marathi

धान्योत्पादन विषयक शास्त्रीय अभ्यास करणारी व्यक्ती in Marathi

धाप in Marathi

धाप टाकणे in Marathi

धाप टाकली in Marathi

धाप लागणे in Marathi

धाप लागली in Marathi

धाप लागलेला in Marathi

धापा टाकणे in Marathi

धापा टाकत in Marathi

धापा टाकत असलेला in Marathi

धापा टाकत बोलणे in Marathi

धापा टाकत होती in Marathi

धाबे दणाणणे in Marathi

धाब्यावर बसवणे in Marathi

धाम in Marathi

धामण in Marathi

धामणी in Marathi

धामधुमीचा in Marathi

धामधुमीचा वेळ in Marathi

धामधुमीचे जीवन in Marathi

धामधूम in Marathi

धाय मोकलणे in Marathi

धाय मोकलून रडणे in Marathi

धायटी in Marathi

धार in Marathi

धार उडणे in Marathi

धार लागणे in Marathi

धार लावणे in Marathi

धार लावण्याचा दगड in Marathi

धार लावण्याचे दगडी चाक in Marathi

धार संकोच स्थान in Marathi

धार-कमान in Marathi

धारक in Marathi

धारक खांब in Marathi

धारक खीळ in Marathi

धारक धातु in Marathi

धारक पकड in Marathi

धारक पदार्थ in Marathi

धारक पृष्ठभाग in Marathi

धारक बँबिट धातु in Marathi

धारक शक्ति in Marathi

धारकता in Marathi

धारकता काल in Marathi

धारकपात्र in Marathi

धारण in Marathi

धारण - in Marathi

धारण आकारमान in Marathi

धारण करणे in Marathi

धारण काल in Marathi

धारण केलेला in Marathi

धारण जमिनींच्या एकत्रीकरणाच्या सबंधात in Marathi

धारण जमीन in Marathi

धारण प्राचल in Marathi

धारण भट्टी in Marathi

धारण वर्तन in Marathi

धारण शक्ति in Marathi

धारणक्षमता in Marathi

धारणजमिनींचे एकत्रीकरण in Marathi

धारणत्याग in Marathi

धारणभिंत in Marathi

धारणशक्ति in Marathi

धारणशीलता in Marathi

धारणशुल्क in Marathi

धारणस्तंभ in Marathi

धारणा in Marathi

धारणा असणे in Marathi

धारणा करणे in Marathi

धारणा वक्र in Marathi

धारणा शक्ती in Marathi

धारणाक्षमता in Marathi

धारणाधिकार in Marathi

धारणाधिकाराचे निलंबन in Marathi

धारणाधिकाराच्या शर्ती in Marathi

धारणाशक्ति in Marathi

धारणी अवरोधन in Marathi

धारणी संरोध in Marathi

धारदार in Marathi

धारदारपणा in Marathi

धारधार in Marathi

धारवा in Marathi

धारवा आख in Marathi

धारवा आरोही in Marathi

धारवा धानी in Marathi

धारवा रीळ in Marathi

धारा in Marathi

धारा ( सदृश ) आकृतिबंध in Marathi

धारा उच्चांक in Marathi

धारा कार्यक्षमता in Marathi

धारा क्षमता निर्देशन in Marathi

धारा क्षीणन in Marathi

धारा घनता in Marathi

धारा दिशादर्शी in Marathi

धारा नियामी in Marathi

धारा परावर्तित्र in Marathi

धारा परीरक्षी in Marathi

धारा वाहनिक in Marathi

धारा विद्धुत in Marathi

धारा व्होल्टता संबंध in Marathi

धारा संकलक in Marathi

धारा सामर्थ्य in Marathi

धारांक कागद in Marathi

धारातीर्थ in Marathi

धारातीर्थी पडणे in Marathi

धारानुवर्तनी in Marathi

धाराप्रवाही in Marathi

धारामापीय पद्धति in Marathi

धारायंत्र in Marathi

धारावर्धक in Marathi

धारावाईक जाहिरात in Marathi

धारावाहक in Marathi

धारावाहिक in Marathi

धारावाही वृत्त in Marathi

धारासमीप in Marathi

धारास्पर्शी in Marathi

धाराहारी ( विद्धुतलेपन ) in Marathi

धारिणी in Marathi

धारित in Marathi

धारित अवयव पद्धति in Marathi

धारित जल in Marathi

धारिता in Marathi

धारिता गुणांक in Marathi

धारिता २ in Marathi

धारितांक in Marathi

धारितीय in Marathi

धारितीय प्ररोध in Marathi

धारित्र in Marathi

धारित्र एकदिशकारक in Marathi

धारिष्ट in Marathi

धारिष्ट्वान in Marathi

धारी in Marathi

धारीपट्टी in Marathi

धारे in Marathi

धारेचा दगड in Marathi

धारेचे प्रतिक्रमण in Marathi

धारेवर धरणे in Marathi

धार्जिणा in Marathi

धार्मिक in Marathi

धार्मिक दान in Marathi

धार्मिक परावृत्ति in Marathi

धार्मिक प्रवचन in Marathi

धार्मिकता in Marathi

धार्मिकदृष्ट्या in Marathi

धाळमान in Marathi

धाव in Marathi

धाव काढणे in Marathi

धाव घेणे in Marathi

धाव घेतली in Marathi

धावक in Marathi

धावक व पूरक in Marathi

धावक-नि-स्वच्छक in Marathi

धावचित होणे in Marathi

धावडा in Marathi

धावडा कुल in Marathi

धावण पात्र in Marathi

धावण बाटली in Marathi

धावणारा in Marathi

धावणी in Marathi

धावणे in Marathi

धावण्याचा गट शर्यतीत एका धावपटूकडून दुसर्‍याच्या हवाली करण्याकरता असलेला दंडुका in Marathi

धावण्याचा शर्यतीचा मार्ग in Marathi

धावण्याची शर्यत in Marathi

धावण्याच्या व मैदानी स्पर्धा in Marathi

धावण्याच्या शर्यती in Marathi

धावण्याच्या स्पर्धा in Marathi

धावतपळत in Marathi

धावता सूर in Marathi

धावती उंच उडी in Marathi

धावती नजर in Marathi

धावती बेरीज पद्धति in Marathi

धावती भेट in Marathi

धावती भेट देणारी व्यक्ती in Marathi

धावती लांब उडी in Marathi

धावते in Marathi

धावते खोड in Marathi

धावते वर्णन in Marathi

धावते समालोचन in Marathi

धावन in Marathi

धावन कुंडी in Marathi

धावन द्रव in Marathi

धावनपात्र in Marathi

धावनोंद वही in Marathi

धावनोंदक in Marathi

धावपट्टा in Marathi

धावपट्टी in Marathi

धावपट्टीचे अंक in Marathi

धावपट्टीचे वळण in Marathi

धावपळ in Marathi

धावपळीचा in Marathi

धावपळीची वेळ in Marathi

धावफलक in Marathi

धावबाद in Marathi

धावमार्ग in Marathi

धावरे in Marathi

धावला in Marathi

धावसंख्या in Marathi

धावस्पर्धा in Marathi

धावा in Marathi

धावा करणे in Marathi

धावा जमवणारा in Marathi

धावा जमवणे in Marathi

धावाधाव in Marathi

धावाधाव करणे in Marathi

धावाफलक in Marathi

धावुका in Marathi

धावू लागले in Marathi

धाष्टर्य in Marathi

धास्तभाव in Marathi

धास्तावणे in Marathi

धास्तावला in Marathi

धास्तावलेला in Marathi

धास्तावलेले in Marathi

धास्ती in Marathi

धास्तीचे, घबराटीचे वातावरण अशी स्थिती in Marathi

धिंगा in Marathi

धिंगाणा in Marathi

धिंगाणा घालणे in Marathi

धिंगामस्ती in Marathi

धिंड काढणे in Marathi

धिक्कार in Marathi

धिक्कार करणे in Marathi

धिक्कार धिक्कार in Marathi

धिक्कारणे in Marathi

धिक्काराच्या आरोळ्या in Marathi

धिटाई in Marathi

धिटाई असलेला in Marathi

धिटाईखोर in Marathi

धिटाईपूर्ण in Marathi

धिप्पाड in Marathi

धिमा in Marathi

धिमेपणा in Marathi

धिरडे in Marathi

धिरा in Marathi

धी in Marathi

धीट in Marathi

धीट   in Marathi

धीटपणा in Marathi

धीटपणे in Marathi

धीमा in Marathi

धीमान in Marathi

धीमी in Marathi

धीमी खेळपट्टी in Marathi

धीमे षटक प्रमाण in Marathi

धीमेपणाने in Marathi

धीर in Marathi

धीर खचणे in Marathi

धीर खचवणे in Marathi

धीर देणे in Marathi

धीर धरणे in Marathi

धीर सुटणे in Marathi

धीर सोडणे in Marathi

धीर सोडू नकोस in Marathi

धीरगंभीर in Marathi

धीरगंभीरपणा in Marathi

धीरगंभीरपणे in Marathi

धीराचा in Marathi

धीरे धीरे in Marathi

धीरोदात्त in Marathi

धीरोपचार in Marathi

धीवरपक्षी in Marathi

धुंडालणें in Marathi

धुंडाळणे in Marathi

धुंद in Marathi

धुंद करणे in Marathi

धुंदी in Marathi

धुंदी चढते in Marathi

धुऊन काढले in Marathi

धुऊन टाकणे in Marathi

धुक in Marathi

धुकट in Marathi

धुकटने in Marathi

धुके in Marathi

धुके असलेला in Marathi

धुके कक्ष in Marathi

धुके दूर होणे in Marathi

धुके नाहीसे होणे in Marathi

धुके पडणे in Marathi

धुके लपेटणे in Marathi

धुके व्यस्तन in Marathi

धुकेरी in Marathi

धुक्याचा in Marathi

धुक्याचा पट्टा in Marathi

धुक्यात अडकलेला in Marathi

धुक्याने झाकलेला in Marathi

धुक्याने ठप्प झालेला in Marathi

धुक्याने दाटणे in Marathi

धुक्याने भरणे in Marathi

धुक्याने वेढणे in Marathi

धुक्याने व्यापणे in Marathi

धुडकावणे in Marathi

धुडगूस in Marathi

धुडगूस घालणे in Marathi

धुडूम असा आवाज in Marathi

धुडूम असा आवाज करून in Marathi

धुणावळ in Marathi

धुणे in Marathi

धुण्याचा सोडा in Marathi

धुण्याजोगा in Marathi

धुण्यात in Marathi

धुत आहे in Marathi

धुतला in Marathi

धुतले in Marathi

धुतले जाणे in Marathi

धुतलेला in Marathi

धुतल्या तांदळासारखा in Marathi

धुता येण्यासारखा in Marathi

धुत्कारणे in Marathi

धुनकणे in Marathi

धुनेपाणे in Marathi

धुपणे in Marathi

धुपाटणे in Marathi

धुपारती in Marathi

धुपेली रंग in Marathi

धुबुक धुबुक in Marathi

धुमक in Marathi

धुमकेतू विज्ञान शास्त्र in Marathi

धुमण in Marathi

धुमदान in Marathi

धुमधडाका in Marathi

धुमधडाक्यात in Marathi

धुमन in Marathi

धुमश्चक्री in Marathi

धुमस टेबल in Marathi

धुमसणे in Marathi

धुमसते in Marathi

धुमाकूळ in Marathi

धुमाकूळ घालणे in Marathi

धुमार in Marathi

धुमार - in Marathi

धुमारणे in Marathi

धुमारा in Marathi

धुमारा देणे in Marathi

धुमाळी in Marathi

धुमिका चाप in Marathi

धुमित्र in Marathi

धुम्मस मिश्रण in Marathi

धुम्मसणी दोष in Marathi

धुम्मसणे in Marathi

धुम्रकारी पदार्थ in Marathi

धुम्रणमापी in Marathi

धुम्रपान in Marathi

धुम्रपान कमी करणे in Marathi

धुम्रपान करणारा माणूस in Marathi

धुम्रपान करणे in Marathi

धुम्रपान न करणारा माणूस in Marathi

धुम्रपान सोडणे in Marathi

धुम्रवलय in Marathi

धुम्रवाहीका in Marathi

धुम्रावरण in Marathi

धुरंदर in Marathi

धुरकट in Marathi

धुरकटणे in Marathi

धुरकस कड in Marathi

धुरके in Marathi

धुरण in Marathi

धुरळण भुकटी in Marathi

धुरळणी in Marathi

धुरळणी यंत्र in Marathi

धुरळा in Marathi

धुरा in Marathi

धुरा टेकू in Marathi

धुराचा पडदा in Marathi

धुराडे in Marathi

धुराडे साफ करणारा माणूस in Marathi

धुराने भरलेला in Marathi

धुराळा in Marathi

धुराळी in Marathi

धुरी in Marathi

धुरी देऊन टिकाऊ करणे in Marathi

धुरी देणे in Marathi

धुरी देने in Marathi

धुरी यंत्र in Marathi

धुरीण in Marathi

धुरीणत्व in Marathi

धुर्तावा in Marathi

धुलाई in Marathi

धुलाई करणे in Marathi

धुलाई केंद्र in Marathi

धुलाई पक्केपणा in Marathi

धुलाई भत्ता in Marathi

धुलाई यंत्र in Marathi

धुलाईघर यंत्रचालक in Marathi

धुलि in Marathi

धुलि अवक्षेपित्र in Marathi

धुलि आवरण in Marathi

धुलि नलिका in Marathi

धुलि प्लग in Marathi

धुलि मल्च in Marathi

धुलिकक्ष in Marathi

धुलिभयगंड in Marathi

धुलिमेघ in Marathi

धुलिरोधक in Marathi

धुलिवलय in Marathi

धुलिस्नान in Marathi

धुळ झटकणे in Marathi

धुळ पुसणे in Marathi

धुळ बसलेला in Marathi

धुळकट in Marathi

धुळवाफ पेरणी in Marathi

धुळीचा कण in Marathi

धुळीचा लोट in Marathi

धुळीचे वादळ in Marathi

धुळीने भरलेला in Marathi

धुळीने माखलेला in Marathi

धुळीपेटी in Marathi

धुळीस मिळणे in Marathi

धुळीस मिळवणे in Marathi

धुळीसारखा शुष्क in Marathi

धुळे in Marathi

धुवण in Marathi

धुवा in Marathi

धुवाधार in Marathi

धुवायचे भांडे in Marathi

धुवायला काढलेले in Marathi

धुवायला काढलेले किंवा नुकतेच धुतलेले कपडे in Marathi

धुवून काढणे in Marathi

धुवून टाकणे in Marathi

धुव्वा in Marathi

धुव्वा उडवणे in Marathi

धुसफुस in Marathi

धुसफुस करणे in Marathi

धुसफुसणे in Marathi

धुसमुस in Marathi

धुसर in Marathi

धुसर क्षेत्र in Marathi

धुसर पट्टिका in Marathi

धुसर बीड in Marathi

धुसर लोह in Marathi

धुसर वस्तू in Marathi

धुहार in Marathi

धुहार ( धूर + नीहार ) in Marathi

धू in Marathi

धून in Marathi

धूनी in Marathi

धूप in Marathi

धूप आणि भरण in Marathi

धूप करणे in Marathi

धूप खळगा in Marathi

धूप झालेला in Marathi

धूप देणे in Marathi

धूप संक्षरण in Marathi

धूप संक्षारण in Marathi

धूप होणे in Marathi

धूपणे in Marathi

धूपदान in Marathi

धूपपात्र यंत्रणा in Marathi

धूपरोधी पीक in Marathi

धूम in Marathi

धूम - in Marathi

धूम कक्ष in Marathi

धूम टप in Marathi

धूम ठोकणे in Marathi

धूम संग्रह in Marathi

धूमक in Marathi

धूमकक्ष in Marathi

धूमकेतु in Marathi

धूमकेतु पुच्छ in Marathi

धूमकेतू in Marathi

धूमधाम in Marathi

धूमन in Marathi

धूमन करणे in Marathi

धूममार्ग in Marathi

धूममुख in Marathi

धूमयंत्र in Marathi

धूमयुद्ध in Marathi

धूमस in Marathi

धूमस - दाब यंत्र in Marathi

धूमस - साचेकाम यंत्र in Marathi

धूमस यंत्र in Marathi

धूमित्र in Marathi

धूम्र in Marathi

धूम्र अभिक्षक in Marathi

धूम्र उपद्रव समिती in Marathi

धूम्रकारी पदार्थ in Marathi

धूम्रपटल in Marathi

धूम्रपान सुरु करणे in Marathi

धूम्ररक्षी in Marathi

धूम्रविरहित in Marathi

धूर in Marathi

धूर आणि धुके यांचे मिश्रण in Marathi

धूर इशारा in Marathi

धूर देणे in Marathi

धूर निघणे in Marathi

धूर बाहेर टाकणे in Marathi

धूर भकभक् करीत बाहेर पडणे in Marathi

धूर विलोपक in Marathi

धूर सोडणे in Marathi

धूर सोडून निर्जंतुक करणे in Marathi

धूरकट in Marathi

धूरकट क्वार्टझ in Marathi

धूरन in Marathi

धूर्त in Marathi

धूर्त खेळी in Marathi

धूर्तता in Marathi

धूर्तपणा in Marathi

धूर्तपणे in Marathi

धूर्त्त in Marathi

धूल झटकण्याचे फडके in Marathi

धूलि अवरोधन in Marathi

धूलि पुनरप्ति in Marathi

धूलि शिंपण in Marathi

धूलि स्वच्छन in Marathi

धूलिरोधक in Marathi

धूळ in Marathi

धूळ उडणे in Marathi

धूळ उडवणे in Marathi

धूळ किंवा घाण वैगेरे तळाशी जमणे in Marathi

धूळ चारणे in Marathi

धूळ झटकणे in Marathi

धूळ झाडण्याचे फडके in Marathi

धूळ ढेपी in Marathi

धूळ फेकणे in Marathi

धूळ बांगडी in Marathi

धूळ वादळ in Marathi

धूळ साठणे in Marathi

धूळ साफ करण्याचे यंत्र in Marathi

धूळदाण in Marathi

धूळदाण करणे in Marathi

धूळदाण होणे in Marathi

धूळधाण in Marathi

धूळधाण नाश in Marathi

धूळपाटी in Marathi

धूळरोधक in Marathi

धूळवाडगा in Marathi

धूळवारा in Marathi

धूळीने माखलेला in Marathi

धूसमुसळेपणे खेचणे in Marathi

धूसर in Marathi

धूसर करणे in Marathi

धूसर होणे in Marathi

धूसरतर in Marathi

धूसरता in Marathi

धूसरपणा in Marathi

धूसरपणे in Marathi

धूहार in Marathi

धू॒रमिश्रीत धुके in Marathi

धृढकारक in Marathi

धृढकारी in Marathi

धृढनक्षमता in Marathi

धृत वस्तु in Marathi

धृपद in Marathi

धृवणीय in Marathi

धृवणीयता in Marathi

धृवीय in Marathi

धृवीय आच्छदे in Marathi

धृवीय प्रक्षेपण in Marathi

धृवीय वेगालेख in Marathi

धृवीय संदर्भ चौकट in Marathi

धृवीय सदिश in Marathi

धृवीय सहनिर्देशक in Marathi

धृवीय सहनिर्देशांक in Marathi

धृष्टता in Marathi

धेंड in Marathi

धेडगुजरी भाषाविभेद in Marathi

धेनू in Marathi

धैंचा in Marathi

धैर्य in Marathi

धैर्य एकवटणे in Marathi

धैर्य एकवटने in Marathi

धैर्य खचणे in Marathi

धैर्य खचलेला in Marathi

धैर्य खचवणे in Marathi

धैर्य गमावणे in Marathi

धैर्य गोळा करणे in Marathi

धैर्य देणे in Marathi

धैर्य धरणे in Marathi

धैर्य न खचलेला in Marathi

धैर्य बाळगणे in Marathi

धैर्य संपणे in Marathi

धैर्य सोडणे in Marathi

धैर्यगळीत in Marathi

धैर्यगळीत होणे in Marathi

धैर्यवान in Marathi

धैर्यशाली in Marathi

धैर्यहीन in Marathi

धैर्यहीन करणे in Marathi

धैर्याची in Marathi

धैर्याचे in Marathi

धैर्याने तोंड देणे in Marathi

धैवत in Marathi

धो धो in Marathi

धो धो पडणे in Marathi

धो धो वाहणारा in Marathi

धोंगडे in Marathi

धोंड in Marathi

धोंड माती in Marathi

धोंडस्नायु in Marathi

धोंडा in Marathi

धोंडा संस्तर in Marathi

धोंडाळ जमीन in Marathi

धोंडेमाती in Marathi

धोका in Marathi

धोका देणे in Marathi

धोका निर्माण करतात in Marathi

धोका पत्करणे in Marathi

धोका पत्करून in Marathi

धोका बिंदू in Marathi

धोका मान in Marathi

धोकादायक in Marathi

धोकादायक काम in Marathi

धोकादायक प्रवास किंवा साहस in Marathi

धोकादायक रीतीने in Marathi

धोकादायक वेग in Marathi

धोकादायकरित्या in Marathi

धोकादायक्   in Marathi

धोकामान वितरण in Marathi

धोकेबाज in Marathi

धोक्याचा in Marathi

धोक्याचा इशारा in Marathi

धोक्याचा इशारा दिला in Marathi

धोक्याचा इशारा देणे in Marathi

धोक्याचा दिवा in Marathi

धोक्याची अवस्था in Marathi

धोक्याची पूर्वसूचना in Marathi

धोक्याची सूचना in Marathi

धोक्याची सूचना देणे in Marathi

धोक्याची सूचना वैगेरे देणारा in Marathi

धोक्याचे क्षेत्र in Marathi

धोक्याचे वाढते मान in Marathi

धोक्यात in Marathi

धोक्यात असलेला in Marathi

धोक्यात घालणे in Marathi

धोक्यात टाकणे in Marathi

धोक्यात पाडणे in Marathi

धोक्यात येणे in Marathi

धोक्यापासून बचाव करणे in Marathi

धोक्याबाहेर in Marathi

धोटा in Marathi

धोटा पेटी in Marathi

धोतर in Marathi

धोतरा in Marathi

धोती in Marathi

धोत्रा in Marathi

धोत्रा कुल in Marathi

धोपटमार्ग in Marathi

धोबी in Marathi

धोबीण in Marathi

धोरण in Marathi

धोरण पुन:करण in Marathi

धोरण प्रत in Marathi

धोरणविषयक निर्णय in Marathi

धोरणविषयक बाब in Marathi

धोरणविषयक भाग in Marathi

धोरणात्मक वृत्त in Marathi

धोरणाधीष्ठीत राज्य यंत्रणा in Marathi

धोरणी in Marathi

ध्या पावतीचे बिल in Marathi

ध्यान in Marathi

ध्यान करणे in Marathi

ध्यान दे in Marathi

ध्यान यंत्र in Marathi

ध्यानधारणा in Marathi

ध्यानमग्न in Marathi

ध्यानमुद्रा in Marathi

ध्यानस्थ in Marathi

ध्यानस्थता in Marathi

ध्यानी in Marathi

ध्यानीमनी नसणे in Marathi

ध्यास in Marathi

ध्यास लागणे in Marathi

ध्येय in Marathi

ध्येय आणि उद्दिष्टे in Marathi

ध्येय उद्दीपक in Marathi

ध्येय क्रमिकता in Marathi

ध्येय ठेवा in Marathi

ध्येय निश्चित करणे in Marathi

ध्येय बाळगणे in Marathi

ध्येय वाक्य in Marathi

ध्येय विषय in Marathi

ध्येय संपादणे in Marathi

ध्येय   in Marathi

ध्येयनिदेशी अनुक्रिया in Marathi

ध्येयनिदेशी वर्तन in Marathi

ध्येयनिष्ठ in Marathi

ध्येयन्यास in Marathi

ध्येयरहित in Marathi

ध्येयवाद in Marathi

ध्येयवादी in Marathi

ध्येयवादी माणूस in Marathi

ध्येयशून्य in Marathi

ध्येयशून्यपणे in Marathi

ध्येयाभिमुखता in Marathi

ध्येयावर पोहचणे in Marathi

ध्येये in Marathi

ध्रुपद in Marathi

ध्रुव in Marathi

ध्रुव तारा in Marathi

ध्रुव पुच्छ in Marathi

ध्रुव प्रकार in Marathi

ध्रुव प्रकाश in Marathi

ध्रुव प्रदेश in Marathi

ध्रुव मत्स्य in Marathi

ध्रुव सामर्थ्य in Marathi

ध्रुवक in Marathi

ध्रुवक निस्यंदक in Marathi

ध्रुवण in Marathi

ध्रुवण - in Marathi

ध्रुवण कोन in Marathi

ध्रुवण कोन ( ब्रूस्टर कोन ) in Marathi

ध्रुवण गुणक in Marathi

ध्रुवण त्रुटी in Marathi

ध्रुवण धारा in Marathi

ध्रुवण प्रतल in Marathi

ध्रुवण रोध in Marathi

ध्रुवणकारक in Marathi

ध्रुवणक्षमता in Marathi

ध्रुवणदर्शक in Marathi

ध्रुवणदर्शी in Marathi

ध्रुवणद्विवर्णता in Marathi

ध्रुवणमापी in Marathi

ध्रुवणमिति in Marathi

ध्रुवणलेख in Marathi

ध्रुवणलेखी in Marathi

ध्रुवणलेखी तरंग in Marathi

ध्रुवणलेखी पद्धति in Marathi

ध्रुवणी अभिक्रिया in Marathi

ध्रुवणी काच in Marathi

ध्रुवणी निस्यंदक in Marathi

ध्रुवणीयता in Marathi

ध्रुवता in Marathi

ध्रुवतारा in Marathi

ध्रुवत्व in Marathi

ध्रुवन त्रुटी in Marathi

ध्रुवन द्विवर्णी in Marathi

ध्रुवन प्रतल घुर्णन in Marathi

ध्रुवनदर्शी in Marathi

ध्रुवनमिति in Marathi

ध्रुवनमितीय in Marathi

ध्रुवपद in Marathi

ध्रुवप्रकाश in Marathi

ध्रुवप्रदेशातील एक समुद्रपक्षी in Marathi

ध्रुवप्रदेशीय in Marathi

ध्रुवबिंदु in Marathi

ध्रुवमत्स्य in Marathi

ध्रुवाक्ष in Marathi

ध्रुवित in Marathi

ध्रुवित करणे in Marathi

ध्रुवित प्रकाश in Marathi

ध्रुवित प्रारण in Marathi

ध्रुवित विद्युत घट in Marathi

ध्रुवित सेल in Marathi

ध्रुवित होणे in Marathi

ध्रुवी in Marathi

ध्रुवी रेणु in Marathi

ध्रुवी सातत्यक in Marathi

ध्रुवीकरण in Marathi

ध्रुवीभवन in Marathi

ध्रुवीय in Marathi

ध्रुवीय अस्वल in Marathi

ध्रुवीय क्षेत्रमापक in Marathi

ध्रुवीय घडयाळ in Marathi

ध्रुवीय जालक in Marathi

ध्रुवीय तंतू in Marathi

ध्रुवीय द्रावक in Marathi

ध्रुवीय प्रकल in Marathi

ध्रुवीय प्रकाश in Marathi

ध्रुवीय प्रक्षेपण in Marathi

ध्रुवीय प्रवर्तक in Marathi

ध्रुवीय बंध in Marathi

ध्रुवीय रुपांतरण in Marathi

ध्रुवीय रेषा in Marathi

ध्रुवीय विकलक in Marathi

ध्रुवीय संयुग in Marathi

ध्रुवीय सहनिर्देशक in Marathi

ध्रृव in Marathi

ध्रृवण in Marathi

ध्रृवण करणे in Marathi

ध्रृवण होणे in Marathi

ध्रृवता in Marathi

ध्रृवित in Marathi

ध्रृवित प्रकाश in Marathi

ध्रृवीय आघाडी in Marathi

ध्रृवीय चपटेपणा in Marathi

ध्रृवीय टोपण in Marathi

ध्रृवीय प्रक्षेपण in Marathi

ध्रृवीय भूखंड हवा in Marathi

ध्रृवीय भ्रमण in Marathi

ध्रृवीय वायुसंहति in Marathi

ध्रृवीय सममिति in Marathi

ध्रृवीय सहनिर्देशक in Marathi

ध्रृवीय सागरी हवा in Marathi

ध्रृवीय हिमवाह in Marathi

ध्र्मोन्माद in Marathi

ध्वंस in Marathi

ध्वज in Marathi

ध्वज अर्ध्यावर उतरवणे in Marathi

ध्वज फडकवणे in Marathi

ध्वज फडकवला in Marathi

ध्वज, बिल्ले, फीत इत्यादीचे वितरण in Marathi

ध्वज-संचलन in Marathi

ध्वजक in Marathi

ध्वजकाणी in Marathi

ध्वजकीय in Marathi

ध्वजचिन्ह in Marathi

ध्वजस्तंभ in Marathi

ध्वजाधिकारी in Marathi

ध्वजारोपण in Marathi

ध्वजारोहण in Marathi

ध्वजारोहण करणे in Marathi

ध्वजावंदन in Marathi

ध्वनन in Marathi

ध्वननव्यापार in Marathi

ध्वनि in Marathi

ध्वनि - in Marathi

ध्वनि अभियंता in Marathi

ध्वनि अभिलेखन in Marathi

ध्वनि अवशोषक in Marathi

ध्वनि अवशोषण in Marathi

ध्वनि अवशोषी in Marathi

ध्वनि असंततता in Marathi

ध्वनि आंदोलक in Marathi

ध्वनि आलेखित्र in Marathi

ध्वनि उद्दीपक in Marathi

ध्वनि उर्जा in Marathi

ध्वनि उर्जा अभिवाह घनता in Marathi

ध्वनि उर्जा घनता in Marathi

ध्वनि ऊर्जा अभिवाह in Marathi

ध्वनि कर्मचारी in Marathi

ध्वनि कळ in Marathi

ध्वनि क्षेत्र in Marathi

ध्वनि घण in Marathi

ध्वनि छाया in Marathi

ध्वनि तंत्रज्ञ in Marathi

ध्वनि तीव्रता in Marathi

ध्वनि तीव्रता पातळी in Marathi

ध्वनि दाब in Marathi

ध्वनि दूरग्राही in Marathi

ध्वनि द्वतता in Marathi

ध्वनि पटलेखी in Marathi

ध्वनि परिदृष्टिमिति in Marathi

ध्वनि पातळी in Marathi

ध्वनि पुनरुत्पादन संहति in Marathi

ध्वनि पुनर्बलन in Marathi

ध्वनि प्रकार in Marathi

ध्वनि प्रकाशचित्रण in Marathi

ध्वनि प्रतिसाद in Marathi

ध्वनि प्ररोध in Marathi

ध्वनि प्रारण in Marathi

ध्वनि प्रारणमापी in Marathi

ध्वनि प्रारी पृष्ठांश in Marathi

ध्वनि रोध in Marathi

ध्वनि वारंवारता in Marathi

ध्वनि वाहकता in Marathi

ध्वनि विकिरण in Marathi

ध्वनि विरलन in Marathi

ध्वनि विश्लेषक in Marathi

ध्वनि वेग in Marathi

ध्वनि व्यातिकरणमापी in Marathi

ध्वनि शिंग in Marathi

ध्वनि शृंग in Marathi

ध्वनि शोधाग्र in Marathi

ध्वनि संरोध in Marathi

ध्वनि साहचर्य in Marathi

ध्वनि स्थानन in Marathi

ध्वनि स्वरमान in Marathi

ध्वनि-उगम in Marathi

ध्वनि-कोटि in Marathi

ध्वनि-दाब पातळी in Marathi

ध्वनि-रोह in Marathi

ध्वनि-वेदन पातळी in Marathi

ध्वनि-स्तर in Marathi

ध्वनिअनुसारी लेखन in Marathi

ध्वनिआलेखशास्त्र in Marathi

ध्वनिक in Marathi

ध्वनिकण in Marathi

ध्वनिकी in Marathi

ध्वनिकीय in Marathi

ध्वनिकीय संदमन in Marathi

ध्वनिकोश in Marathi

ध्वनिक्षेपक in Marathi

ध्वनिक्षेपण in Marathi

ध्वनिक्षेपण करणे in Marathi

ध्वनिक्षेपण केंद्र in Marathi

ध्वनिक्षेपण पत्रकारिता in Marathi

ध्वनिक्षेपित करणे in Marathi

ध्वनिगरिमा in Marathi

ध्वनिगुण in Marathi

ध्वनिगुणिता in Marathi

ध्वनिग्रह in Marathi

ध्वनिग्राहक in Marathi

ध्वनिचित्र in Marathi

ध्वनिचित्रफिती in Marathi

ध्वनिचिन्ह in Marathi

ध्वनिछानक in Marathi

ध्वनिज अनाकलनीयता दोष in Marathi

ध्वनिजन्य in Marathi

ध्वनिजन्य झपाटणी in Marathi

ध्वनित in Marathi

ध्वनित अर्थ in Marathi

ध्वनित करणे in Marathi

ध्वनित केल्याप्रमाणे in Marathi

ध्वनित तरंग in Marathi

ध्वनितंतु in Marathi

ध्वनितरंग in Marathi

ध्वनितार्थ in Marathi

ध्वनित्र in Marathi

ध्वनिदाब in Marathi

ध्वनिनलिका in Marathi

ध्वनिनियंत्रण कक्ष in Marathi

ध्वनिनिर्मिति in Marathi

ध्वनिपट in Marathi

ध्वनिपटलेख in Marathi

ध्वनिपटलेखन in Marathi

ध्वनिपटलेखी in Marathi

ध्वनिपट्टी in Marathi

ध्वनिपथ in Marathi

ध्वनिपातळीमापक in Marathi

ध्वनिपिंजरा in Marathi

ध्वनिपिडा in Marathi

ध्वनिपुनरुत्पादन in Marathi

ध्वनिपेटिका in Marathi

ध्वनिप्रणाली in Marathi

ध्वनिप्रतिक व्यूह in Marathi

ध्वनिप्रदूषण in Marathi

ध्वनिप्रबलन in Marathi

ध्वनिफलक in Marathi

ध्वनिफिल्म in Marathi

ध्वनिफीत in Marathi

ध्वनिबोधक सर्पिलांग in Marathi

ध्वनिभौतिकी in Marathi

ध्वनिभौतीकीय in Marathi

ध्वनिभौतीकीय घटकगुण in Marathi

ध्वनिभौतीकीय लक्षण in Marathi

ध्वनिमंजूषा in Marathi

ध्वनिमहत्ता in Marathi

ध्वनिमाधुर्य in Marathi

ध्वनिमान in Marathi

ध्वनिमान नियंत्रण in Marathi

ध्वनिमान संपीडन in Marathi

ध्वनिमार्ग in Marathi

ध्वनिमिश्रक in Marathi

ध्वनिमिश्रण in Marathi

ध्वनिमुद्रण in Marathi

ध्वनिमुद्रण मंच in Marathi

ध्वनिमुद्रिका in Marathi

ध्वनिमुद्रिका ग्रंथालय in Marathi

ध्वनिमुद्रिकेचे प्रत्येक मिनिटाचे परिभ्रमण in Marathi

ध्वनिमुद्रित करणे in Marathi

ध्वनिमुद्रित ग्रंथ in Marathi

ध्वनिमुद्रित होणे in Marathi

ध्वनिमेळ in Marathi

ध्वनियंत्र in Marathi

ध्वनिरज्जु in Marathi

ध्वनिरहित in Marathi

ध्वनिरुपक in Marathi

ध्वनिरूपक in Marathi

ध्वनिरोधक in Marathi

ध्वनिरोधन in Marathi

ध्वनिरोधी in Marathi

ध्वनिलहर in Marathi

ध्वनिलहरी in Marathi

ध्वनिलेखी in Marathi

ध्वनिवर्धक in Marathi

ध्वनिवहन in Marathi

ध्वनिविचार in Marathi

ध्वनिविचार, उच्चारनिष्ठ in Marathi

ध्वनिविचार, वैज्ञानिक in Marathi

ध्वनिविचार, श्रुतिनिष्ठ in Marathi

ध्वनिविज्ञान in Marathi

ध्वनिविशालक in Marathi

ध्वनिविशिष्टता in Marathi

ध्वनिविषयक in Marathi

ध्वनिवेगातीत in Marathi

ध्वनिव्यवस्था in Marathi

ध्वनिशक्तिपट in Marathi

ध्वनिशामक in Marathi

ध्वनिशास्त्र in Marathi

ध्वनिशास्र in Marathi

ध्वनिसंकलक in Marathi

ध्वनिसंकलन in Marathi

ध्वनिसंकेत मार्ग in Marathi

ध्वनिसंक्रमण in Marathi

ध्वनिसंबंधी in Marathi

ध्वनिसंवेदन in Marathi

ध्वनिसमाप्ति in Marathi

ध्वनिस्तंभ in Marathi

ध्वनिस्तर in Marathi

ध्वनिस्तर विश्लेषण in Marathi

ध्वनिस्तरनियंत्रण तबकडी in Marathi

ध्वनिस्थान भास in Marathi

ध्वनिहीन in Marathi

ध्वनी in Marathi

ध्वनी अधिसाद in Marathi

ध्वनी अवसाद in Marathi

ध्वनी पुसणे in Marathi

ध्वनी प्रत्यावर्तन in Marathi

ध्वनी विलय in Marathi

ध्वनीकंपनसंख्या in Marathi

ध्वनीकंपनावर्तन in Marathi

ध्वनीक्षेपण संकेत in Marathi

ध्वनीक्षेपण संहिता in Marathi

ध्वनीचा in Marathi

ध्वनीची तीव्रता in Marathi

ध्वनीनियंत्रक in Marathi

ध्वनीनियंत्रक यंत्रणा in Marathi

ध्वनीनियंत्रण in Marathi

ध्वनीफीत संग्रहागार in Marathi

ध्वनीमार्ग in Marathi

ध्वनीमुद्रण in Marathi

ध्वनीमुद्रण करणे in Marathi

ध्वनीमुद्रिका in Marathi

ध्वनीय in Marathi

ध्वनीलोप in Marathi

ध्वनीविज्ञान in Marathi

ध्वन्यंतर in Marathi

ध्वन्यंतरण in Marathi

ध्वन्यनुकरण in Marathi

ध्वन्यनुकारी in Marathi

ध्वन्यनुकारी शब्द in Marathi

ध्वन्यर्थ in Marathi

ध्वन्यानुकारी in Marathi

ध्वन्यारोपण in Marathi

ध्वस्त in Marathi

Source: KHANDBAHALE.COM - https://www.khandbahale.com/language/marathi © All rights reserved.