KHANDBAHALE.COM - Top word list of character 'ఆ' in Telugu language

ఆ in Telugu

ఆ అది నేను యెరగను. అట్లా చెప్పినవాడు. అది సరే. ఆ యిల్లు. అక్కడ. నాడు. వాడు. అందువల్ల. అందున గురించి. గనక in Telugu

ఆ ఆడది యెక్కడ. వాడు వుద్యోగములో వున్నప్పుడు. కచేరిలో వున్నప్ in Telugu

ఆ కథనే యిప్పుడు మరివొక రీతిగా చెప్పతున్నారు. ఆ సంగతిని గురించి నీవు చెప్పేది వొకటి వాడు చెప్పేది వొకటి. in Telugu

ఆ గుడివాండ్లు. యీ యిల్లు నీదా. శిక్షించడము యీశ్వరుడి పని. _ in Telugu

ఆ గుడ్డ యెండడానికై పిండినాడు. in Telugu

ఆ గుర్రము యొక్క మెడ వెంట్రుకలను పందివీపువలె కత్తిరించినాడు. in Telugu

ఆ జంతువు వుత్తకప్ప మరి యొకటి కాదు. in Telugu

ఆ జాబు యేమి అయినదో నాకు తెలియదు in Telugu

ఆ జింక వొక కుప్పి గంతు వేసినది. చుట్టూరుగా వచ్చినాడు. పెద్ద వూపిరి విడిచినాడు. in Telugu

ఆ తట్టుకు. in Telugu

ఆ తాడును సళ్లవిడిచినాడు. యిందుచేత ఆ నొప్పి నివారణమైనది. శంకానివర్తికిపోవుట in Telugu

ఆ దండు వాడి చేతి కింద వున్నది. ఆ కోట యీ కొండకు పల్లున వున్నది in Telugu

ఆ దస్తావేజులు పెట్టే కొట్టు. దండకవిల. in Telugu

ఆ దినము మండ. వాడు యిదో వస్తాడు అప్పుడు నీవు యేడవబోతావు. in Telugu

ఆ దేశమందు పుట్టిన సరుకు. అతనుయీ దేశపు వుడుపు వేసుకొన్నాడు. యి in Telugu

ఆ దొంగ గొడ్డు చిక్కినదా. in Telugu

ఆ దోకపాటుగా వుండే అక్షరములు. బైబులులో ప్రతి అధ్యాయము యొక్క మొదట ఆదోకపాటుగా వుండే సన్నఅక్షరములుతో అచ్చు వేయబడి వున్నది. in Telugu

ఆ దోకపాటుగా వుండే. in Telugu

ఆ నీరు పొంగి వుండినది. కోపోద్ద్రేకము. in Telugu

ఆ నీల్లు వాడికి ఒంటలేదు. ఆ దేశము వాడికి జతపడ్డది in Telugu

ఆ నీల్లు వాడికి ఒంటిపోయినది. యీ నీల్లు దేహానికి వుపద్రవముగా వున్నది in Telugu

ఆ నెలసరికి. ఆ గుత్త తీరిన తరువాత. in Telugu

ఆ పటాన్నిఆనికిగా చూచినది. in Telugu

ఆ పత్తిని వడికినది. in Telugu

ఆ పని యేమి తీర్పు. తుదకు. in Telugu

ఆ పనికి మొదలుపెట్టించినాడు. in Telugu

ఆ పనిలోనిండా పట్టుగా వున్నాడు. in Telugu

ఆ పిమ్మట. in Telugu

ఆ పిల్లకాయలు మంచుమీద జరిగినారు. in Telugu

ఆ పొలము మీద వాననీళ్ళు నిలిచి వుండినది. in Telugu

ఆ ప్రకారము. అతడున్ను పోయినాడు. నీవు పోయి ఆ ప్రకారము చెయ్యి. in Telugu

ఆ ప్రకారముగా. ఇంత దూరము in Telugu

ఆ ప్రశ్న తనకు తాను వుత్తరము చెప్పుచున్నది. ఆ బిడ్డ తన్ను అద్దములోచూచుకున్నది. దానికి అదే. in Telugu

ఆ ప్రాంతములో. ఆ ప్రాంతములో వున్నాడు in Telugu

ఆ బిడ్డకు తండ్రి తానంటాడు. ఆ బిడ్డను నీకు కన్నాను అంటున్నది. in Telugu

ఆ బిడ్డకు వాడంటే గిట్టదు. అట్లా చేయడమునకు వాడికి తల చీదరగా వుండెను. in Telugu

ఆ భాష రీతివేరు. in Telugu

ఆ భాషలోనే వికారముగా మాట్లాడేవాడు. in Telugu

ఆ మందువల్ల వాడు చచ్చినాడు. పాషాణము మనిషిని చంపేటిది. యీ పాడుసమాచారము విన్న తరువాత. in Telugu

ఆ మనిషి యెక్కడ in Telugu

ఆ మాను తెల్లగా వుంటుంది. in Telugu

ఆ యా సంవత్సరమందు నడిచిన దాన్ని క్రమముగా వ్రాసిన చరిత్ర. in Telugu

ఆ యాస్తి నానాటికి పెరగడము. in Telugu

ఆ యాస్తిని జప్తీ చేసుకొన్న తర్వాత. in Telugu

ఆ యింటిని అడిగినాడు. వాడి మాటకు మెచ్చినాను in Telugu

ఆ యింటిని గురించి వొడంబడికచేసుకొన్నారు. వాడు మాట్లాడుకొన్న ప్రకారము జరిగించినాడు. మాట తప్పినాడు. వేరే in Telugu

ఆ యింట్లో యెవరున్ను కాపురము లేదు. అన్నాళ్ళ దాకా ఆ యింటిని కాపురము లేకుండా వూరికె వుండనియ్యడము నాకు పడదు గన in Telugu

ఆ యిల్లు పరుశురామప్రీతియైనది. in Telugu

ఆ యుద్ధము ఆరంభమైవుండినది. in Telugu

ఆ యెండకుఆకులు ముడుచుకొని పోయినవి. in Telugu

ఆ యెద్దుగంభీరముగా నడుస్తున్నది. in Telugu

ఆ యేరు యిప్పుడు నడయిచ్చినది. నీళ్లు నిలకడ యిస్తున్నవి. in Telugu

ఆ రాజు అనగా మునుపటి రాజు. in Telugu

ఆ రాత్రిచేశే జాగరము. in Telugu

ఆ రూకలను నోట్లో వేసుకొన్నాడు ఆ దూషణను యెరిగిన్ని యెరగనట్టు వుండినాడు. in Telugu

ఆ రూకలు చెల్లలేదు. in Telugu

ఆ రోగిని బొంగుకు గుడ్డ కట్టి దానిలో యెత్తుకొని పోయినారు. in Telugu

ఆ వర్తకములు గల. in Telugu

ఆ వాడ మాకై రావడానకు ఆరంభించినది. in Telugu

ఆ వాడుకతప్పినది. in Telugu

ఆ విగ్రహముయెత్తడమునకు పట్టడమునకు వల్లకానిదిగా వుండినందున. ఆ వాఖ్యానము అతి బ్రహ్మాండమైనది గనక. in Telugu

ఆ వురుము యెంత శబ్దము! అనగా రాలు నిండా శబ్దముగా వుండలేదు. in Telugu

ఆ వూరు ముణిగిపోయినది. in Telugu

ఆ వృత్తి వంతు in Telugu

ఆ వెనుకటి సంవత్సరములలో. in Telugu

ఆ వేళకు. మాటిమాటికి. అప్పుడే in Telugu

ఆ శక్తిగల. ఆ యింటిని కొనడానికి వాడికి యిష్టము లేదు. ? భోజనము చేస్తారా. in Telugu

ఆ శ్వాసగర్భములో వుండే శ్లోకములు in Telugu

ఆ సమీపములో వున్నాడు. దగ్గిర. వాడికి దగ్గిర దగ్గిర యాభైయేండ్లు అయినవి. జనవరి నెల ఆ సందున. in Telugu

ఆ సమీపాన in Telugu

ఆ సవాలు in Telugu

ఆ సుత్తెది. యీ సిఫాయిలు ఆపటాళముతో చేరిన వాండ్లు. ఆ వేలు చేతితో చేరినది. యజమానుడు సేవకులన in Telugu

ఆ స్థలమంతానెత్తురుతో తడిశి వుండినది. in Telugu

ఆంక్షచేసుట. ఆ గుర్రాన్నికళ్లెము యీడ్చిపట్టి నిలుపలేను in Telugu

ఆంతర్యము. నికరమైన in Telugu

ఆంతర్యముగా in Telugu

ఆంతర్యములో వుండే. in Telugu

ఆంతర్యములో. in Telugu

ఆంతర్యమైన in Telugu

ఆంతర్యమైన. ఆత్మయున్న శరీరమున్ను. అంతగృహము in Telugu

ఆంత్రములు in Telugu

ఆంత్రాణాం క్రిమివత్ చలనము. in Telugu

ఆందోళన in Telugu

ఆందోళనము. in Telugu

ఆందోళీత లోచనము. in Telugu

ఆంశము in Telugu

ఆంసము in Telugu

ఆకటవికటము చేయబడ్డ. నిలువుకుదోచుకోబడ్డ. in Telugu

ఆకరము in Telugu

ఆకరము. అతనికి తెలిసినందుకు యిదేఆధారము. in Telugu

ఆకరము. ఆ యిల్లు సమూలము నాశనమైనది.ఆ ఇంటిని ఆస్తిభారముతో పెళ్లగించివేసినారు. యిది రాజు యేర్పరచిన పల్లె కూటము. నిరాధారముగా. in Telugu

ఆకరమైన in Telugu

ఆకరు మొదలైన వూరూరు తిరిగి అమ్మే వర్తకుడు. in Telugu

ఆకరు. మూటమోసేవాడు. in Telugu

ఆకర్షకము in Telugu

ఆకర్షకమైన in Telugu

ఆకర్షకమైన. సూదంటురాయిలో వుండే ఆకర్షకశక్తి. జ్ఞాననిద్ర in Telugu

ఆకర్షకరముగా in Telugu

ఆకర్షకశక్తి. దాని సొగసులంతా వృథా అయిపోయినవి. in Telugu

ఆకర్షణ in Telugu

ఆకర్షణ శక్తి. in Telugu

ఆకర్షించి in Telugu

ఆకర్షించుకొనుట in Telugu

ఆకర్షించుట in Telugu

ఆకర్షించుట. యిసుక నీళ్ళను యీడ్చుకొన్నది. in Telugu

ఆకర్షించే. యిది యావత్తు బుద్ధినిన్ని పెట్టవలసినపని. in Telugu

ఆకలి in Telugu

ఆకలి పుట్టించే in Telugu

ఆకలి పుట్టించే మందు. in Telugu

ఆకలి పుట్టించే. in Telugu

ఆకలి యెత్తుట. వాడు ఆకలికొనివున్నాడు. వాడు చదువు మీద నిండా ఆశగా వున్నాడు విద్యాతురము గలవాడైవున్నాడు. in Telugu

ఆకలి. in Telugu

ఆకలికొని యేది చిక్కునా అని తిరుగుట. దేన్నినోట్లో వేసుకొందామా అని తిరిగే తోడేలు. in Telugu

ఆకలికొనుట in Telugu

ఆకలికొన్న in Telugu

ఆకలికొన్న. in Telugu

ఆకలిగల. in Telugu

ఆకలిగా in Telugu

ఆకలిగావుండే. in Telugu

ఆకలిగొట్టుపడ్డ in Telugu

ఆకలిగొన్న. in Telugu

ఆకలితో అల్లాడే in Telugu

ఆకలితో చచ్చుట in Telugu

ఆకలితో చచ్చే in Telugu

ఆకలితోచచ్చిన. కూటికి చచ్చేబిడ్డవలె వున్నది. in Telugu

ఆకలిని అణుచుట. వాడు దుఃఖాగ్నికడుపులో పెట్టుకొన్నాడు. in Telugu

ఆకలిలేమి in Telugu

ఆకళింపుచేసుకొనుట. అది నాకు భోదకాలేదు in Telugu

ఆకస్మాత్తుగా in Telugu

ఆకస్మికత. in Telugu

ఆకస్మికత. ఆ పెండ్లి గాలివాన కూడినట్టుగా కూడినది గనక. ఆ జగడము ఆకస్మికముగా సంభవించినందున. in Telugu

ఆకస్మికమయిన in Telugu

ఆకస్మికముగా in Telugu

ఆకస్మికముగా వచ్చి పట్టుకోబడ్డ. శత్రువులు ఆకస్మికముగా వచ్చి వాండ్లను పట్టుకొన్నారు. దోవలోఆకస్మికముగా వొక వాన వచ్చినది. in Telugu

ఆకస్మికముగా. in Telugu

ఆకస్మికమైన in Telugu

ఆకస్మీకమైన దెబ్బ దడీలునవచ్చిన వురుము దడీలున వచ్చిన వాన. పకపక నవ్విరి. in Telugu

ఆకాంక్షగల. వాడు విద్యాతురుడై వున్నాడు. ఆ యెలుకను పట్టవలెనని ఆ పిల్లికి మనసు యెట్లా కొట్టుకొంటున్నదో చూడు. in Telugu

ఆకాకితాన్నిచించివేసినాడు in Telugu

ఆకారము in Telugu

ఆకారము లేని. యీ జంతువు యొక్క ఆకారము యే పుస్తకములోనున్ను లేదు. in Telugu

ఆకారము వ్రాయడము చేత తెలియచేయబడే శబ్దము. in Telugu

ఆకారము. మనవి in Telugu

ఆకారము. యిప్పుడు వ్యవహారము వుండే దశ చూస్తే in Telugu

ఆకారముగల in Telugu

ఆకారముగా యేర్పడడము in Telugu

ఆకారముగా యేర్పడని. కొండలో మనుష్యకృత్యము కాకుండా వుండే వొకనివాసము. in Telugu

ఆకారముగా యేర్పడ్డ in Telugu

ఆకారముగా యేర్పరచుట. మయనమును దాని ముఖము వలె చేసినాడు. in Telugu

ఆకారముగా సముద్రములోకి పోయి వుండే భూమి. in Telugu

ఆకారమేర్పరచుట in Telugu

ఆకాలమందుసంభవించడము. అకాలవర్షమై నందున. in Telugu

ఆకాలములో in Telugu

ఆకాలములో సంభవించిన in Telugu

ఆకాశ బాణము. in Telugu

ఆకాశ భైరవుడు in Telugu

ఆకాశ మధ్యము వడి మద్యాహ్నము వేళ. ఆ నక్షత్రము పుచ్ఛమయ్యెటప్పటికి. అప్పట్లో వానికి పుచ్చాయ దశగా వుండినది in Telugu

ఆకాశ వర్ణమైన in Telugu

ఆకాశ సంబంధమైన in Telugu

ఆకాశ సంబంధమైన. మహానందము in Telugu

ఆకాశం in Telugu

ఆకాశగంగ in Telugu

ఆకాశచువ్వ in Telugu

ఆకాశనీలవర్ణము. in Telugu

ఆకాశబాణము మొదలైనవి. వొక రూపాయి టపాసులు మొదలైనవి కొన్నాడు. in Telugu

ఆకాశబాణము. చక్రబాణము. రాచూరి బాణము. శతఘ్ని. ఒక తోటకూర. in Telugu

ఆకాశమంటుట. మేఘమండలమును అంటివుండే కొండలు. అది స్త్రీ తిలకముగా వున్నది. in Telugu

ఆకాశమందు క్షణ మగుపడి మరుగై పొయ్యే జ్యోతి మొదలైనవాటి సంబంధమైన. ఆకాశమందు వింతగా అగుపడే జ్యోతి గాలివాన మొదలైనవాటి యాదస్తు. in Telugu

ఆకాశమందు క్షణ మగుపడి మరుగైపొయ్యే జ్యోతి గాలివాన మొదలైన వాటిని విచారించే శాస్త్రము. in Telugu

ఆకాశమందు క్షణ మగుపడి మరుగైపొయ్యే జ్యోతి గాలివాన మొదలైన వాటిని విచారించే శాస్త్రి. in Telugu

ఆకాశమందు క్షణమగుపడి మరుగైపొయ్యే జ్యోతి మొదలైనవి. ఐశ్వర్యము క్షణభంగురము. యీ మాయచేత పొరబాటుపడ్డాడు. in Telugu

ఆకాశమందు గ్రహపథములో యితర గ్రహములకన్న భూమికి సమీపముగావుండే ప్రదేశము. in Telugu

ఆకాశము in Telugu

ఆకాశము తూటుబొయ్యే శబ్దముతో. in Telugu

ఆకాశము. in Telugu

ఆకాశము. అక్కడ బహుదూరము నీళ్లు పట్టి వుండినది in Telugu

ఆకాశము. ఈతరనే ద్రావకము. in Telugu

ఆకాశము. నభమంతయు నిండెడి నాదుతోడ in Telugu

ఆకాశములో వుత్తర పార్శ్వమున రాత్రిలోఅగుబడే ఒక జ్యోతి. in Telugu

ఆకాశవర్ణమైన in Telugu

ఆకాశవాణి in Telugu

ఆకాశానికి యెగిరి చెవులకు యింపుగా కూశేపక్షి. in Telugu

ఆకాశానికి యెగిరే. in Telugu

ఆకాశానికి యెగురుట. గూళి పర్వతమునకు పైగా యెగిరినది. పొగడనలవిగాని దాతృత్వము. యీ పద్యమువల్లఆ కవి నిండా ఘనత కెక్కినాడు. in Telugu

ఆకు in Telugu

ఆకు అలము in Telugu

ఆకు జముడు in Telugu

ఆకు. in Telugu

ఆకుచిలక in Telugu

ఆకున పోకన అంటకుండా చెప్పుట. in Telugu

ఆకుపచ్చ. in Telugu

ఆకుపచ్చని in Telugu

ఆకుపచ్చైన in Telugu

ఆకుపత్రి. in Telugu

ఆకుపురుగు in Telugu

ఆకుపురుగు. in Telugu

ఆకుమేసుట in Telugu

ఆకురాతితో రాచిన in Telugu

ఆకురాయితో లోహమును రాచుట. కూర్చుట. దాఖలు చేసుట. వాడు వొక అర్జిదాఖలుచేసినాడు. in Telugu

ఆకులు in Telugu

ఆకులు రాలే కాలము in Telugu

ఆకులు రాలే బుతు సంబంధమైన. in Telugu

ఆకులు. in Telugu

ఆకులుగల. చిగిర్చిన. పెద్దాకులుగల. in Telugu

ఆకులుగల. రెక్కల తలుపు. in Telugu

ఆకులురాలే. రావిచెట్టుకు ఫలానమాసములో ఆకురాలు పోవడము కద్దు. in Telugu

ఆకులులేని. in Telugu

ఆకృతి in Telugu

ఆకృతి లిపి in Telugu

ఆక్రమణ in Telugu

ఆక్రమించుకొనుట in Telugu

ఆక్రమించుకొనుట. ఆ భూములను కట్టివేశినారు in Telugu

ఆక్రమించుకొన్న వాడు in Telugu

ఆక్రమించుకొవడము in Telugu

ఆక్రమించుకోబడ్డ in Telugu

ఆక్రమించుకోవడము in Telugu

ఆక్రమించుట in Telugu

ఆక్రమించే in Telugu

ఆక్రోశముగావుండే in Telugu

ఆక్రోషము. వ్యాకులము in Telugu

ఆక్షేపగ్రస్తమైన in Telugu

ఆక్షేపణ in Telugu

ఆక్షేపణ చేసుట in Telugu

ఆక్షేపణ లేకుండా in Telugu

ఆక్షేపణ. in Telugu

ఆక్షేపణ. మూత్రకృఛ్రము. in Telugu

ఆక్షేపణలు చేసే in Telugu

ఆక్షేపణలేని in Telugu

ఆక్షేపము in Telugu

ఆక్షేపమైన in Telugu

ఆక్షేపించబడ్డదివాణములోమాటవచ్చే in Telugu

ఆక్షేపించు in Telugu

ఆక్షేపించుట in Telugu

ఆక్షేపించుట. సూత్రమునకు వ్యాఖ్యానము చేసినాడు. యిందున గురించి నిండా ఆక్షేపించినాడు. in Telugu

ఆక్షేపించుట.దురాక్షేపణచేసుట in Telugu

ఆక్షేపించువాడు in Telugu

ఆక్షేపించే భావము in Telugu

ఆక్షేపించే. సంస్కృతము చదివినాడు గాని అందులో వానికి శాస్త్రియ్య జ్ఞానము లేదు. అపత్కాలము. కుసంధి. in Telugu

ఆక్షేపించేవాడు in Telugu

ఆక్షేపించేవాడు. in Telugu

ఆక్షేపిమచుట in Telugu

ఆఖ్షేపము. వాడు చెప్పిన మాటకు యిది ఖండనము. in Telugu

ఆగంతుకమైన in Telugu

ఆగంతుకుడు in Telugu

ఆగడ్త in Telugu

ఆగడ్తకువేసే కీలు వారధి.యిది పలకలతోచేసినది in Telugu

ఆగత్యము in Telugu

ఆగమ పంచకం. పంచశాస్త్రములు. పంచకం.. in Telugu

ఆగమ పుస్తకము. in Telugu

ఆగమనం in Telugu

ఆగమనము in Telugu

ఆగమము in Telugu

ఆగష్టు నెల మొదటి తేదిని వచ్చే వొక పండుగ. in Telugu

ఆగుట in Telugu

ఆగ్నేయ దిక్కు. in Telugu

ఆగ్రహజనకమైన in Telugu

ఆగ్రహపడి in Telugu

ఆగ్రహపడుట. ? వాణ్ని మోసము చేస్తే వాడికి కోపము రాదా. వాండ్లు చేసిన అవమానానికి వాడు ఆగ్రహపడలేదు. in Telugu

ఆగ్రహపడ్డ in Telugu

ఆగ్రహపడ్డ. యిందుకు ఆయాసపడ్డాడు. వాండ్లు తన్ను అమర్యాదచేసినట్టు అనుకొన్నాడు. in Telugu

ఆగ్రహము in Telugu

ఆగ్రహము గల in Telugu

ఆగ్రహము గల. in Telugu

ఆగ్రహము పుట్టించుట in Telugu

ఆగ్రహము పుట్టేటట్టు చేసుట in Telugu

ఆగ్రహము వచ్చిన. వాడికి యిందుకు మహా ఆగ్రహము వచ్చినది. in Telugu

ఆగ్రహము వచ్చేటట్టు in Telugu

ఆగ్రహము వచ్చేటట్టు చేయుట in Telugu

ఆగ్రహము. in Telugu

ఆగ్రహముగల in Telugu

ఆగ్రహముగల. in Telugu

ఆగ్రహముగల. సాహసమైన. కోపిష్ఠి వూరికెమండిపడేవాడు. దీనాలాపములు. in Telugu

ఆగ్రహముగా in Telugu

ఆగ్రహముగా. యెండ నిప్పులు కురుస్తున్నది in Telugu

ఆగ్రాహ్యమైన in Telugu

ఆఘాతం in Telugu

ఆఘ్రాణించుట in Telugu

ఆఘ్రాణించుట. in Telugu

ఆఘ్రాణించే ద్రావకము. in Telugu

ఆఘ్రాణించే వొక ద్రావకము. in Telugu

ఆచమనము. in Telugu

ఆచరణము చేయడము in Telugu

ఆచరణలో in Telugu

ఆచరించడము in Telugu

ఆచరించుట in Telugu

ఆచరించుట. పెండ్లి చేయుట. ఉత్సవము చేసుట ప్రయోజనము జరిగించుట. తద్దినము పెట్టుట. దాని అందమును గురించి పద్యములు చెప్పినా in Telugu

ఆచార ప్రకారముగా in Telugu

ఆచారం in Telugu

ఆచారకాండ in Telugu

ఆచారకాండ ప్రకారముగా in Telugu

ఆచారత్వము. జంధ్యము. in Telugu

ఆచారపద్ధతి in Telugu

ఆచారము in Telugu

ఆచారము. పనులు నడకలు చేష్టలు. in Telugu

ఆచారముగల. విధిచోదితమైన. in Telugu

ఆచారి in Telugu

ఆచారి. పాదిరి. ముల్లా. యాజకుడు. అర్చకుడు in Telugu

ఆచార్యపుంస్త్వము in Telugu

ఆచార్యపురుషుడైన. in Telugu

ఆచార్యవ్యాత్యాసము. వైష్ణవులలో కొందరు తె in Telugu

ఆచ్చాదనము. దెబ్బలు. వాణ్ని బాగా పులిమినారు. in Telugu

ఆచ్ఛాదనము in Telugu

ఆచ్ఛాదించబడ్డ. పైన చీనాతగుడు వేసిన పెట్టె. in Telugu

ఆజ్ఙ in Telugu

ఆజ్ఙాపించినది నన్ను పొమ్మన్నాడు. వాణ్ని అక్కడికి పొమ్మన్నాను. వాండ్లను భోజనానికి పిలిచినాడు. in Telugu

ఆజ్జాపించుట in Telugu

ఆజ్జాయించుట in Telugu

ఆజ్ఞ in Telugu

ఆజ్ఞ ప్రజ్ఞ లేనిదండ in Telugu

ఆజ్ఞ. in Telugu

ఆజ్ఞ. ఉత్తరము in Telugu

ఆజ్ఞకు అనుగుణ్యముగా వుండినది. నీవు మెచ్చితేమేము పోతాము. మెచ్చలేదు. in Telugu

ఆజ్ఞలు in Telugu

ఆజ్ఞాదండము in Telugu

ఆజ్ఞాపించబడని in Telugu

ఆజ్ఞాపించబడని. ? పిలవనిది యేల పోతావు. ఇది తనకు తానే స్ఫురించినది. పిలవనిదే వచ్చినారు. in Telugu

ఆజ్ఞాపించబడని. యెవరూ కోరని సరుకులు. in Telugu

ఆజ్ఞాపించబడ్డ in Telugu

ఆజ్ఞాపించబడ్డ. సుశిక్షుతుడు. in Telugu

ఆజ్ఞాపించిన in Telugu

ఆజ్ఞాపించుట in Telugu

ఆజ్ఞాపించుట. ఇది నాకు కావలెను. అది నాకు వద్దు in Telugu

ఆజ్ఞాపించుట. వాండ్లకు బాగా నేర్పినాడు. వాండ్లకు భూగోళశాస్త్రమును బాగా శిక్ష చెప్పినాడు. తనయింటిని అమ్మమని నాకు వుత్తరవు యిచ్చినాడు. in Telugu

ఆజ్ఞాపించుట. వాండ్లనుపొమ్మన్నాడు. ఆయన నన్ను ధైర్యముగావుండుమనెను. పిలుచుట. మమ్మునభోజనానికి పిలిచినాడు. యిస్తాననుట. యేలములో దీన్ని పదిరూపా in Telugu

ఆజ్ఞాపించుట. వాణ్ని చంపవలసినదని విదించినారు. in Telugu

ఆజ్ఞోల్లంఘనము. ఆక్రమణము. in Telugu

ఆట in Telugu

ఆట. in Telugu

ఆటంక పరచుట విఘ్నపరచుట in Telugu

ఆటంకపడ్డ. వాడు మళ్లి రావడానకు వాన అభ్యంతరమైనది. in Telugu

ఆటంకపరచడము. యుద్ధము నిలిచివుండేటప్పుడు. in Telugu

ఆటంకపరచబడ్డ in Telugu

ఆటంకపరచుట in Telugu

ఆటంకపరుచుట. ఈ కొమ్మల బరువుచేత చెట్టుకు నిండా తొందరగా వున్నది. in Telugu

ఆటంకము in Telugu

ఆటంకము చేయబడ్డ in Telugu

ఆటంకము చేయబడ్డ. in Telugu

ఆటంకము చేయుట. వాడి ప్రయత్నములను దరిద్రము ఆటంకము పరుస్తున్నది. in Telugu

ఆటంకము చేసుట in Telugu

ఆటంకము చేసే in Telugu

ఆటంకము. in Telugu

ఆటంకముచేయుట. పనివల్ల రాకపోయినాను. నాకు వాన అభ్యంతరమైనది. in Telugu

ఆటంకముచేసుట in Telugu

ఆటంకముచేసుట. in Telugu

ఆటంకముచేసుట. నన్ను రాకుండ చేసినాడు. ఇందువల్ల దాన్ని చూడడానికి అభ్యంతరమైనది. in Telugu

ఆటంకములేని in Telugu

ఆటండము వీడికి దాన్ని వివాహము చేయడానకు జ్ఞాతిత్వము ప్రతిబంధకముగా వున్నది. in Telugu

ఆటకత్తె in Telugu

ఆటలో అడుగులు వేయడము. కొండ యెక్కడములోవాడికి అడుగు వూనకపోయినది. కాలుజారిపడ్డాడు. స్నేహభావమువల్ల in Telugu

ఆటలో వొక భేదము. in Telugu

ఆటవిడుపు దినము. in Telugu

ఆటవిడుపు. యేటా వచ్చే పండగ. కచ్చేరీలలో సంవత్సరానికి శలవు కద్దు. వాండ్లకు వారము దినాలు శలవు యిచ్చినాడు. ఖ్రిస్టమసు పండుగ శలవు దినాలు. in Telugu

ఆటిపుచ్చుట. - గుడ్డుకన్న పట్టుకట్టు తాళుతున్నవి. వాడికి విసికినది నాకు విసకలేదు in Telugu

ఆట్లాట in Telugu

ఆట్లాట. in Telugu

ఆట్లాటకు. దానితో ప్రొద్దుపుచ్చు కొన్నాడు. in Telugu

ఆట్లాటసామాను. యీ పడవ వూరికె ఆట్లాడుకొనేటిదే గాని పనికి వచ్చేటిది కాదు. in Telugu

ఆట్లాడుట in Telugu

ఆట్లాడే in Telugu

ఆట్లాడే ఉల్లాసముగల. యీ బిడ్డ వూరికె ఆట్లాడుతూవుంటున్నది. పిల్లి కూన వూరికె ఆట్లాడేటిది. in Telugu

ఆట్లు పోట్లుగా వుండే. తలపోట్లు. భయము చేత గుండెలు వణకడము. in Telugu

ఆడ in Telugu

ఆడ గుర్రాలకుమావి యివ్వడమునకై పెంచి పెట్టుకొని వుండే మొగగుర్రము. in Telugu

ఆడ జింక. జెన in Telugu

ఆడ పందులు తెల్లగా వుంటవి అయితే మొగ పందులు నల్లగా వుంటవి. in Telugu

ఆడ పందులుమొదలైనవి చూలు కాకుండా వుండేటట్టు గర్భకోశమును తీసివేసుట. in Telugu

ఆడ పడుచులు కుట్రపుపని నేర్చుకోవడమునకై కుట్టే ఒక తుండుగుడ్డ. in Telugu

ఆడ యేనుగ మొదలైనవి. గట్టు in Telugu

ఆడ. ఆడ గొంతు. వాడు ఆడగొంతుగా మాట్లాడుతాడు. స్త్రీ లింగము. in Telugu

ఆడంగితనముగా in Telugu

ఆడంగితనముగా వుండే in Telugu

ఆడంబరం in Telugu

ఆడంబరము. in Telugu

ఆడంబరము. ఒడ్డోలకముగా. in Telugu

ఆడంబరమైన. in Telugu

ఆడఅల. in Telugu

ఆడకుక్క. ఆడనక్క. ఆడతోడేలు. లంజ. in Telugu

ఆడకోడి. నీర్కోడి. కోళ్ళగూడు. in Telugu

ఆడగొర్రె. in Telugu

ఆడడము in Telugu

ఆడడము. in Telugu

ఆడతనముగల. మంచి ప్రౌఢగా మాట్లాడినది. in Telugu

ఆడదానిజీని in Telugu

ఆడది in Telugu

ఆడదీగాక మగవాడూగాక వుండే మనిషి శిఖండి in Telugu

ఆడనెమలి. in Telugu

ఆడపాప in Telugu

ఆడపులి in Telugu

ఆడపులి. in Telugu

ఆడపెత్తనము. in Telugu

ఆడము కాలమునకు ముందు వుండిన రాక్షసులు. in Telugu

ఆడవాండ్ల పడక వుడుపు in Telugu

ఆడవాండ్లటొప్పి in Telugu

ఆడవాండ్లు తొడుక్కొనే వొకవిదమైన బట్ట. in Telugu

ఆడించుట in Telugu

ఆడించుట. ఆ జ్వరము వాణ్ని కుంగగొట్టినది. భూకంపముచేత ఇల్లు పడ్డది. చింతపండ్లను రాలగొట్టినాడు in Telugu

ఆడించుట. కంచీతో వూరికె కొట్టినాడు. సాయంకాలము దాకా వ్రాసినాడు. వాండ్లను వూరికె స్తోత్రము చేసినాడు. పారతోత్రవ్వినాడు. వాండ్లకు వూరికె సారాయి పోసి in Telugu

ఆడించుట. నిర్వహించుట. అధికారముచేసుట in Telugu

ఆడించుట. పాము నాలికెను ఆడిస్తున్నది. in Telugu

ఆడితప్పుట in Telugu

ఆడినగోడ. in Telugu

ఆడుక్కునుట in Telugu

ఆడుచుట in Telugu

ఆడుట in Telugu

ఆడుట. వాడు తెలుగుమాట్లాడుతాడు. వాణ్ని స్త్రోత్రము చేసినారు. తన మనసులో వుండే మాటను చెప్పినాడు. అప్పుల వాండ్లను మంచి మాటాడుకొన్నాడు. తెలియచేసుట. in Telugu

ఆడుది in Telugu

ఆడుపక్షి మొగుపక్షి కలియుట. in Telugu

ఆడువాండ్లకు యెన్ని వగలు కద్దో వాటినంతా చేసినది. in Telugu

ఆడుసింహము. in Telugu

ఆడే in Telugu

ఆడే కాకితాల మీది చుక్క. కాయ. కిచ్చిలి పండులో వుండేవిత్తు. దాంట్లోమసాలా రవంతైనా లేదు. కోళ్ళకు వచ్చే వొక విధమైన తెవులు. in Telugu

ఆడేలు కూర. in Telugu

ఆడేవాడు in Telugu

ఆణంగిరేకు అయిన. in Telugu

ఆణంగులు. వాని యింటి ఆడవాండ్లు. in Telugu

ఆణకట్ట. in Telugu

ఆణి ఆకృతిగా వుండే in Telugu

ఆణి కొట్టి బిగించుట. గోడ మీద ఆ కాకితాన్ని పెట్టి చీలలతో బిగించినాడు. వాడిచెయ్యి మేజతో కర్చుకొని పోయ్యేటట్టు బాకుతో పొడిచినాను. యీ మాట అ in Telugu

ఆతురతగా in Telugu

ఆతురపడక in Telugu

ఆతురపడరాదు. తాళు in Telugu

ఆతురపడి. in Telugu

ఆతురపడుట. in Telugu

ఆతురపడుతాడు. వాడుచీవాట్లకు వోర్చలేదు in Telugu

ఆతురపడే in Telugu

ఆతురబడుట in Telugu

ఆతురము in Telugu

ఆతురము. in Telugu

ఆతురముగల in Telugu

ఆతురముగల. వాడు మహాముంగోపి. in Telugu

ఆతురముగా in Telugu

ఆతురముగా చేసిన in Telugu

ఆతురముగా చేసుట in Telugu

ఆతురముగా. in Telugu

ఆతురమైన in Telugu

ఆతురశాల. in Telugu

ఆత్తేమలు in Telugu

ఆత్మ in Telugu

ఆత్మ నిరాకారమైనది. in Telugu

ఆత్మ విచారము. in Telugu

ఆత్మనేపదక్రియ in Telugu

ఆత్మశుద్ధిలేని ఆచారమదియేల. in Telugu

ఆత్మసంబంధమైన. ఆత్మసంబంధమైన in Telugu

ఆత్మస్వరూపత్వము.ధర్మ విషయమైన కార్యము పరలోక సాధనమైన కార్యము. in Telugu

ఆత్రము త్వరచెయ్యి వెర్రి ఆతురముచేత పని చెడిపోతున్నది in Telugu

ఆత్రుత/ఆదుర్దా in Telugu

ఆదరణ చేసుట in Telugu

ఆదరణ పూర్వకముగా. in Telugu

ఆదరణ లేని in Telugu

ఆదరణలేని. in Telugu

ఆదరణలేని. దిక్కుమాలిన విధవ. in Telugu

ఆదరము in Telugu

ఆదరవు. అతని పోష్యములో వున్నారు. ఆశ్రయించుట in Telugu

ఆదరించని in Telugu

ఆదరించబడ్డ in Telugu

ఆదరించబడ్డ. in Telugu

ఆదరించబడ్డ. యెంత వోదార్చినా వినకుండా యేడ్చినది. in Telugu

ఆదరించిన in Telugu

ఆదరించుట in Telugu

ఆదరించుట సహాయము చేసుట in Telugu

ఆదరించుట. in Telugu

ఆదరించుట. - వాండ్ల మీద చలముపట్టి వున్నాడు. ఆ బిడ్డకు వుండే దుర్గుణాన్నిఎందుకు అభివృద్ది చేస్తావు? . దాది మగుడు in Telugu

ఆదరువు in Telugu

ఆదర్శం in Telugu

ఆదా in Telugu

ఆదాయము in Telugu

ఆదాయము. in Telugu

ఆదాయముగల in Telugu

ఆదాయమైన in Telugu

ఆది in Telugu

ఆది మూలమైన in Telugu

ఆదిక లెక్కకట్టబడ్డ. జలపూరితమైన మేఘము. అన్యాయపులెక్క. in Telugu

ఆదికారణము in Telugu

ఆదిని in Telugu

ఆదిని. in Telugu

ఆదిపంచకము in Telugu

ఆదిభాగము in Telugu

ఆదిభూతమైన in Telugu

ఆదిమ in Telugu

ఆదిమ సిద్దాంతములు. in Telugu

ఆదిమ. in Telugu

ఆదిమయత్నము. మొగ్గ. సేనాధిపతి లక్షణములుగల పిల్లకాయ. ఆ పనికి యింకా అంగ మేర్పడలేదు in Telugu

ఆదిమసిద్దాంతము. మూల సూత్రములు. in Telugu

ఆదిమూలము. in Telugu

ఆదిమూలమైన. లింగశరీరము.) చచ్చిన తరవాత శరీరము పంచభూతములతోకలిసిపోతున్నది. in Telugu

ఆదివార సంబంధమైన. in Telugu

ఆదివారము in Telugu

ఆదివారము కాని దినము. in Telugu

ఆదివారము కానిదినము. వాండ్లు ప్రతి ఆదివారము తప్పకుండా వస్తారు in Telugu

ఆదివారము. శనివారము. విశ్రామ వారము. ఆదివారము. in Telugu

ఆదివారసంబంధమైన. in Telugu

ఆదుకొనుట in Telugu

ఆదుకొనేవాడు. in Telugu

ఆదుకొన్నాడు. వూరికే పూసిపెట్టడములో యేమి ఫలము యీ దంధనములోయేమి ఫలము. in Telugu

ఆదుకోబడ్డ in Telugu

ఆదేశము. మారడము. in Telugu

ఆదొకపాటుగా వుండే సన్నఅక్షరములతో అచ్చువేయబడి యున్నది. హీబ్రూబైబులులో లేని శబ్దములు ఇంగ్లిషు బైబులులోఅదొకపాటుగా వుండే సన్న అక్షరములతో అచ్చు వేయబడి యున్నవి. in Telugu

ఆదోకపాటుగా వుండుట in Telugu

ఆదోకపాటుగా వుండుట. ఆ యింటి దగ్గిర నుంచి యేటిదాకాభూమి ఆ దోకపాటుగా వున్నది. యేనుగ వీపు తోకవైపుకు యేటవాలుగా వున్నది. in Telugu

ఆదోకపాటుగా వుండే in Telugu

ఆదోకపాటుగా వుండే. అస్తమాన కాలములో ఆదోకోపాటుగా వుండే సూర్య కిరణములు. in Telugu

ఆదోకపాటుగా. in Telugu

ఆద్యంతముగా చూచుట. ఆ తోటను చూచి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. నన్ను యెగాదిగా చూచినాడు. కొలుచుట in Telugu

ఆద్యంతముగాలేక. ఆ దీపము సర్వదా మండును. నిత్యము తాగి వుంటాడు. in Telugu

ఆద్వైతము in Telugu

ఆధరించేవాడు. in Telugu

ఆధారము in Telugu

ఆధారము లేకుండా. in Telugu

ఆధారము లేని. in Telugu

ఆధారము. in Telugu

ఆధారముగల in Telugu

ఆధారముగల. in Telugu

ఆధారముగల. యీ కోట in Telugu

ఆధారముగా వుండుట in Telugu

ఆధికముగా చేసి చెరిపిన. యీఅన్నము చిమిడినది in Telugu

ఆధిక్యము in Telugu

ఆధిక్యము. in Telugu

ఆధిక్యము. వన్నె దివ్యమైనది గనక. మాదుర్యాతిశయము వల్ల. భూసారము వల్ల. in Telugu

ఆధిక్యము. వాడి విద్యామహిమచేత. in Telugu

ఆధిక్యముఅతిశయము. in Telugu

ఆధిక్యముగల. స్వతంత్రము గలవాండ్లు in Telugu

ఆధిపత్యం in Telugu

ఆధిపత్యము in Telugu

ఆధిపత్యము. in Telugu

ఆధీనము in Telugu

ఆధీనములో వుంచడము. ఆస్తిని ఆధీనము చేసే పత్రము in Telugu

ఆధీనములో వుంచడము. జారీసన్నదు. in Telugu

ఆధునిక కవ్యము. యీ కాలమందు. అనగా యిప్పటికథ in Telugu

ఆధునిక. రెండో కాళిదాసు. రెండోపూతన. కొత్తకావ్యము in Telugu

ఆధునికులు. in Telugu

ఆన in Telugu

ఆన. in Telugu

ఆనందకరమైన in Telugu

ఆనందకరమైన. in Telugu

ఆనందకరమైన. సారాయి మనసుకు వుల్లాసము చేసేటిది. in Telugu

ఆనందపడుట. in Telugu

ఆనందపరచుట. in Telugu

ఆనందభరితమైన in Telugu

ఆనందభరితమైన. in Telugu

ఆనందభరితుడైన. in Telugu

ఆనందభరితుడైన. తాగిమత్తెక్కిన. in Telugu

ఆనందభరితులైన in Telugu

ఆనందము in Telugu

ఆనందము. in Telugu

ఆనందము. వాణ్ని చూచి వాండ్లు in Telugu

ఆనందముగల in Telugu

ఆనందముగా in Telugu

ఆనందముగా వుండే in Telugu

ఆనందముగా వుండే. నిన్ను చూచినది నాకు సంతోషమే. తుదకు వాడికి బిడ్డలు అమ్ముకోవలసివచ్చినది. in Telugu

ఆనందముగా. in Telugu

ఆనందించిన. in Telugu

ఆనందించిన. యిది వాడికి మహావుల్లాసమైనది. in Telugu

ఆనందించిన. సంతోషించినాను. ఆహ్లాదపడుట in Telugu

ఆనందించుట in Telugu

ఆనందించుట. దాన్ని చూస్తే నాకు ముద్దువస్తుంది. వాడు దీన్ని యిచ్ఛయించినాడు. in Telugu

ఆనందింప చేసుట. యీ సమాచారము తెచ్చి నన్ను సంతోష పెట్టినాడు. నోటి మాటల చేత వాండ్లను సంతోషపెట్టినాడు. యిది వాడికి సమ్మతము కాదు. వాడిక in Telugu

ఆనకట్టు in Telugu

ఆనపేక్షితమైన లాభము. in Telugu

ఆనబెట్టుట. నీవు యిట్లాచేయకపోతే నీకు వొట్టు అన్నాడు. in Telugu

ఆనవాలు in Telugu

ఆనవాలు పట్టుట. వాడి గొంతు విని వాణ్ని గురుతుపట్టినాను. వొప్పుకొనుట. నీవు దీన్ని చేస్తే గౌవరుమెంటు వారుఆమోదించరు. అతను తమ గురువని in Telugu

ఆనవాలు. జ్వర లక్షణములు in Telugu

ఆనవాలుగా in Telugu

ఆనుకొని ఉండుట in Telugu

ఆపత్కరమైన. యిందుచేత అపాయము వచ్చును. అపాయమైన మార్గము. నమ్మరాని వంతెన. అపాయమైన రోగము in Telugu

ఆపద in Telugu

ఆపద విపత్తు in Telugu

ఆపద. అంటు రోగము in Telugu

ఆపద. పాపిష్ఠి భ్రమ. in Telugu

ఆపద. యిందుచేత వాడితలకు అపాయము వచ్చును ప్రాణానికి మోసము వచ్చును. వాడికి సముద్రములో వచ్చిన గండములకంతా దేవుడు కాపాడినాడు. అది మంచో చెడో వాడి తలపాడు. in Telugu

ఆపదగా. ఆ వివాహము తుదకు ఆ విధిగా ముగిసినది in Telugu

ఆపదైన. in Telugu

ఆపని యింకా కుదురుపాటు కాలేదు. in Telugu

ఆపనికి పూనుకొన్నాడు. in Telugu

ఆపుట in Telugu

ఆపె in Telugu

ఆపెండ్లి తుదకు ఆరుమూడైనది. in Telugu

ఆపే in Telugu

ఆపేక్ష in Telugu

ఆపేక్షించేవాడు in Telugu

ఆప్తుడు in Telugu

ఆప్తుడు. యిదియెగతాళిమాట. in Telugu

ఆప్తులు లేని in Telugu

ఆప్యాయమాణమును చేసే in Telugu

ఆప్యాయమానము చేసుట in Telugu

ఆప్యాయమును పొందించుట in Telugu

ఆఫ్రికా దేశము. in Telugu

ఆబిడ in Telugu

ఆబిడ్డకేమిఅపాయములేదు in Telugu

ఆభరణపుకొట్టు in Telugu

ఆభావము in Telugu

ఆభాసము కాని in Telugu

ఆభాసముగా. in Telugu

ఆమంత్రణము. అతడు రమ్మన్నందున బందరుకు పోయినాను. విందుకు పిలవడము. in Telugu

ఆమకట్టు. in Telugu

ఆమట్టుకు. నాకు తెలిశినది యింతే in Telugu

ఆమనిషే. in Telugu

ఆమము in Telugu

ఆమారుతాడు in Telugu

ఆముదపాకు in Telugu

ఆమె in Telugu

ఆమె మొదలైనవి. పరుడు in Telugu

ఆమె వాడితల్లికాకపోదు. ? యిది కాదంటావా లేదంటాడా ? లేదనగలరా. in Telugu

ఆమె. { } మహాదేవులైన పెద్దజగ్గయ్య.. in Telugu

ఆమె. పనికత్తె.పనిచేసే ఆబిడె. in Telugu

ఆమెగారు. దొరసానిగారు in Telugu

ఆమెను in Telugu

ఆమెయొక్క in Telugu

ఆమే in Telugu

ఆమోదం in Telugu

ఆమోదించని in Telugu

ఆమోదించిన. in Telugu

ఆమోదించుట in Telugu

ఆమ్రేడితము in Telugu

ఆయకట్టు. in Telugu

ఆయత్తపరచబడ్డ in Telugu

ఆయత్తపరచుట in Telugu

ఆయత్తము in Telugu

ఆయత్తముగా వుండడము in Telugu

ఆయత్తమైన in Telugu

ఆయత్తమౌట in Telugu

ఆయన in Telugu

ఆయన అతిచమత్కారుడు. చమత్కరించుట. కాపట్యము in Telugu

ఆయన అతిప్రసిద్ధుడుగా వుండెను in Telugu

ఆయన ఆజ్ఞాపించినందున. in Telugu

ఆయన కోపాన్ని యెవరు సహింతురు. నేను యీ శిక్షను పడలేను in Telugu

ఆయన యొక్క in Telugu

ఆయన యొక్క వుద్యోగము. in Telugu

ఆయన వంశము. ! ! అమ్మాయి in Telugu

ఆయనచేతికిందవాండ్లు in Telugu

ఆయనవాండ్లు. in Telugu

ఆయనే నాకు దిక్కు in Telugu

ఆయపట్టు in Telugu

ఆయా in Telugu

ఆయా అవయవమందు. in Telugu

ఆయా గ్రంధముల యొక్కవుత్పత్తి స్థితులను వివరించి వ్రాసేవాడు. in Telugu

ఆయా దేశములను వర్ణించేవాడు. in Telugu

ఆయా నియమిత కాలములో. in Telugu

ఆయా వస్తురూపములనేరములనే వ్రాసేలిపి వానిదిబ్రాహ్మలిపి in Telugu

ఆయా వస్తువులలోని సత్తను గుంజుకొనే ద్రవ ద్రవ్యము. నీరు అన్నిటినిన్ని భేదిస్తున్నది in Telugu

ఆయా శబ్దములకు వుండవలసిన అక్షరములను వ్రాసుట in Telugu

ఆయా సంవత్సరమందు నడిచిన చరిత్రను క్రమముగా వ్రాసేవాడు. in Telugu

ఆయా. వారివారి యిండ్లకు పోయినాను. తమతమ బసలకు వెళ్ళిరి. వారివారి బిడ్డలు. ఆయా గ్రామములలో. in Telugu

ఆయాట ఆడే కాయలు. in Telugu

ఆయాటకు అనుగుణ్యమైన వొకరాగము in Telugu

ఆయాభాషకు సహజమైన in Telugu

ఆయాస పెట్టుట in Telugu

ఆయాస పెట్టుట. ఈ సమాచారమును విని అదిరిపడ్డాడు. in Telugu

ఆయాసకరముగా in Telugu

ఆయాసకరమైన in Telugu

ఆయాసకరమైన. in Telugu

ఆయాసకరమైన. !!అయ్యయ్యో in Telugu

ఆయాసకరమైన. కష్టమైన ప్రయాణము ప్రాణము విసికించే కథ. in Telugu

ఆయాసకరమైన. నిండా చురుకైన in Telugu

ఆయాసకరమైన. యెంత సేపటికీ తీరని కథ. నిఘంటువు వ్రాయడము కొంచాన తీరే పని కాదు. యెడ్లను తోలుకొని దోవనడవడము తొందరగా వున in Telugu

ఆయాసపడుట in Telugu

ఆయాసపడ్డ in Telugu

ఆయాసపడ్డ. in Telugu

ఆయాసపడ్డ. దాన్నిచూడడానికి నాకు నిండా వ్యాకులమైనది. in Telugu

ఆయాసపడ్డ. యిందున గురించి నాకు నిండా తొందరగా వుండినది. గాలి వాన యొక్క తొందర గల వొక సముద్రములో. యిది నిండా పీకులాడినారు. in Telugu

ఆయాసపడ్డడు. in Telugu

ఆయాసపెట్టబడ్డ in Telugu

ఆయాసపెట్టుట in Telugu

ఆయాసపెట్టుట. in Telugu

ఆయాసపెట్టుట. కామక్రోధాదులను అణిచినాడు in Telugu

ఆయాసపెట్టే. in Telugu

ఆయాసబెట్టుట in Telugu

ఆయాసము in Telugu

ఆయాసము చేసుట in Telugu

ఆయాసము తీరిన in Telugu

ఆయాసము పొందిన in Telugu

ఆయాసము పొందిన. in Telugu

ఆయాసము పొందిన. వాడికి గర్వభంగమైనది. in Telugu

ఆయాసము. in Telugu

ఆయాసము. అతని దయకు పాత్రులైనారు. in Telugu

ఆయాసముగల in Telugu

ఆయాసముగా in Telugu

ఆయాసముచేసుట in Telugu

ఆయాసముతీరని in Telugu

ఆయాసమునుపొందిన దీన్ని విని అఘోరించినాను. ఛి అదేమిపని in Telugu

ఆయాస్తి వాండ్లకు వచ్చినది. రాజు లేనప్పుడు ఆప్రభుత్వమును మంత్రి నిభాయించవలసి వచ్చినది.ఆపనులు చేయవలసిన వచ్చినది. in Telugu

ఆయుధము in Telugu

ఆయుధము. ఏరుకలప మొదలైనవి. in Telugu

ఆయుధమును ధరించుట. ఆయుధములనుతీసుకొని బయలుదేరినాడు. in Telugu

ఆయుధములను తీసివేయబడ్డ in Telugu

ఆయుధములు in Telugu

ఆయుధములు చేసేవాడు. in Telugu

ఆయుధశాల in Telugu

ఆయుధశాల. in Telugu

ఆయుధాలు తీసివేసుట in Telugu

ఆరంగాలు వలగ్రము. in Telugu

ఆరంభమయ్యే in Telugu

ఆరంభము in Telugu

ఆరంభము చేసుట in Telugu

ఆరంభములో in Telugu

ఆరంభమౌట in Telugu

ఆరంభించడము. జప్తీ. in Telugu

ఆరంభించి. in Telugu

ఆరంభించిన. in Telugu

ఆరంభించినది in Telugu

ఆరంభించుట in Telugu

ఆరంభించుట. వాండ్లు సారాయి కారేటట్టు చేసిన తరువాత. ఆ సీసాయికి బెజ్జము చేసి సారాయిని కారనిచ్చినాడు. యీపనికి మొదలుపెట్టినారు. in Telugu

ఆరంభించేవాడు in Telugu

ఆరని in Telugu

ఆరబెట్టిన in Telugu

ఆరాటము in Telugu

ఆరాధన in Telugu

ఆరాధన క్రమము.అర్చనాక్రమము.` in Telugu

ఆరి తీరిన వాడుగా వున్నాడు. in Telugu

ఆరిన in Telugu

ఆరిపోయిన in Telugu

ఆరిపోయిన. in Telugu

ఆరిపోవుట. గడువు తీరినప్పుడు. వూపిరి విడుచుట in Telugu

ఆరు మూలలు గల. in Telugu

ఆరు యిరువైలు in Telugu

ఆరు. ఆదివారము తప్ప కడమ ఆరు దినాలు యీ పనిలో వుంటారు. ఆరు గుర్రముల బండి. ఆ పని ఆరు మూడు తెరువులయి పోయినది. అనగా in Telugu

ఆరుట in Telugu

ఆరునొక్కటి. in Telugu

ఆరుమూలలు గల. in Telugu

ఆరో నెల in Telugu

ఆరో. ఆరో తేది వచ్చి చేరినాడు. in Telugu

ఆరోగ్యకరముగా. in Telugu

ఆరోగ్యకరమైన in Telugu

ఆరోగ్యకరమైన. in Telugu

ఆరోగ్యకరమైన. మితము ఆరోగ్యకరము. in Telugu

ఆరోగ్యత in Telugu

ఆరోగ్యత. in Telugu

ఆరోగ్యత. ఇది ఆరోగ్యకరమైన భూమి గనక in Telugu

ఆరోగ్యత. యీనీళ్లుఒంటికి మంచిది గనక. in Telugu

ఆరోగ్యము in Telugu

ఆరోగ్యము కాని in Telugu

ఆరోగ్యము కాని భూమి. in Telugu

ఆరోగ్యము కాని. పనికిమాలినభూమి in Telugu

ఆరోగ్యముగా వుండే in Telugu

ఆరోగ్యముగా వుండే. in Telugu

ఆరోగ్యమైన in Telugu

ఆరోగ్యమైన నీళ్ళుగల బావి in Telugu

ఆరోగ్యాధిదేవత. in Telugu

ఆరోది. in Telugu

ఆరోపణ in Telugu

ఆరోపణము in Telugu

ఆరోపించతగ్గ. నీవుపండ్లు తిన్నందున జ్వరము వచ్చినది in Telugu

ఆరోపించదగ్గ in Telugu

ఆరోపించపడ్డ. యీ కావ్యము అతనుచెప్పినదంటారు. యీ తప్పు అవసరము చేతకలిగిన దంటారు. యీ కలహము వాడివల్ల పుట్టినదంటారు. in Telugu

ఆరోపించిన in Telugu

ఆరోపించు in Telugu

ఆరోపించుకొనుట. ఆ యధికారమును చెందినాడు. గర్వించినాడు. వాండ్ల పేరును పెట్టుకొన్నాడు. నిద్రపొయ్యే రీతిగా వుండినాడు. in Telugu

ఆరోపించుట in Telugu

ఆరోపితము కాని. in Telugu

ఆరోపితమైన. in Telugu

ఆర్కాటు అనే పట్టణము. మంజుకుప్పము. in Telugu

ఆర్చకూడిన. in Telugu

ఆర్చగూడకుండా. in Telugu

ఆర్చగూడని in Telugu

ఆర్చగూడని. ఆర్చగూడనినిప్పు. in Telugu

ఆర్చతగ్గ in Telugu

ఆర్చబడని. in Telugu

ఆర్చుట in Telugu

ఆర్చుట. in Telugu

ఆర్చేవాడు in Telugu

ఆర్జన. in Telugu

ఆర్జవము in Telugu

ఆర్జించిన in Telugu

ఆర్జించిన. in Telugu

ఆర్జించుట in Telugu

ఆర్జించుట. గ్రహించుట in Telugu

ఆర్జించేవాడు. బడవా. in Telugu

ఆర్థికవ్యవస్థ in Telugu

ఆర్థ్రముగా వుండే. in Telugu

ఆర్ద్ర in Telugu

ఆర్ద్రుత in Telugu

ఆర్పడము. in Telugu

ఆర్పించుట in Telugu

ఆర్పేటిది. in Telugu

ఆర్షమైన in Telugu

ఆలంకించుట. in Telugu

ఆలకించడము. దర్శనము. గవనరు అతనికి దర్శన మిచ్చినాడు. వినేవాండ్లు. వాడు బహు సేపు మాటాడినాడువిన్నవాండ్లు నిండా సంతోషించిరి. యీ వ in Telugu

ఆలకించి వినుట. నా మాట విన్నాడు. in Telugu

ఆలకించినారు కారు. in Telugu

ఆలకించుట in Telugu

ఆలకించేవాడు in Telugu

ఆలక్ష్యము. in Telugu

ఆలయము in Telugu

ఆలయము. in Telugu

ఆలస్యచేసుట in Telugu

ఆలస్యపడకుండా. అది అగుపడకుండా. in Telugu

ఆలస్యము in Telugu

ఆలస్యము చేసుట in Telugu

ఆలస్యముగా in Telugu

ఆలస్యముచేయడము in Telugu

ఆలస్యముచేసుట in Telugu

ఆలస్యమైన in Telugu

ఆలాగున in Telugu

ఆలింగనము చేసుకొనుట in Telugu

ఆలుగ in Telugu

ఆలుగడ్డ in Telugu

ఆలుచచ్చినవాడు in Telugu

ఆలుమగడు. ఆలుమగడు జీవితులై వుండేదశ in Telugu

ఆలుమగనికిసంబంధము లేకుండా తీర్చుకొని వ్రాసుకొన్న వొడంబడిక. in Telugu

ఆలుమొగడు. in Telugu

ఆలువ యనిన్ని అంటారు.సంస్కృతములో నఖమృగమనియంటారు. in Telugu

ఆలోచన in Telugu

ఆలోచన కాదు. రాజ్య తంత్రము in Telugu

ఆలోచన గల in Telugu

ఆలోచన చెప్పుట in Telugu

ఆలోచన చేసుకొనుట in Telugu

ఆలోచన పూర్వకము కాని in Telugu

ఆలోచన పూర్వకముగా in Telugu

ఆలోచన లేకుండా in Telugu

ఆలోచన లేని in Telugu

ఆలోచన లేని. in Telugu

ఆలోచన సభ వారిలో వొకడు. రాజు యొక్క అంతరంగుడు. in Telugu

ఆలోచన సభ సభికుడు.ఆలోచన సభలోవొకడు. in Telugu

ఆలోచన. నీకు తెలివి లేదు. బాగా విచారించి. వాడు బుద్ధి పూర్వకముగా చేసినాడు in Telugu

ఆలోచనగా వుండే in Telugu

ఆలోచనపూర్వకముగా in Telugu

ఆలోచనపూర్వకముగా కావలెనని. వాడు దాన్ని కావలెనని చేసినాడు. వూరికే చేశినాడు. in Telugu

ఆలోచనపూర్వకమైన in Telugu

ఆలోచనలేక in Telugu

ఆలోచనలేకుండా. in Telugu

ఆలోచనలేని in Telugu

ఆలోచనలేని సాధువైన. in Telugu

ఆలోచనలేని. in Telugu

ఆలోచనలేమి in Telugu

ఆలోచనసభ in Telugu

ఆలోచనసభ. వారు ఆలోచించుకొన్నారు in Telugu

ఆలోచనా in Telugu

ఆలోచనా సభవారిలో వొకడు. in Telugu

ఆలోచించక in Telugu

ఆలోచించని in Telugu

ఆలోచించి in Telugu

ఆలోచించి. in Telugu

ఆలోచించిన in Telugu

ఆలోచించిన. in Telugu

ఆలోచించుకొనుట. తన స్నేహితులతో మాట్లాడు కొన్నాడు. in Telugu

ఆలోచించుట in Telugu

ఆలోచించుట. in Telugu

ఆలోచించుట. పెండ్లాన్ని ఆలోచన అడిగినాడు. ఒక మాటను గురించి డిక్షినేరి చూచుట. పంచాంగము చూచినాడు. ఆయనకు యెట్లా అనుకూలమో దాన్ని వారు ఆలోచించవలసినది. in Telugu

ఆలోచించుట. వాండ్లకు నాకు వుండిన వ్యాజ్యాన్నితీర్చినాడు. నీకు యెట్లా యుక్తమని తోస్తే అట్లా చేయుము. నా బుద్ధికి యిది మేలని తోస్తున్నది. in Telugu

ఆలోచించే. in Telugu

ఆలోచితమైన. కావలెనని చేసిన అమర్యాద. కావలెనని చేసిన ఉపేక్ష. in Telugu

ఆల్పయినుఅనే కొండకు యీతట్టు. హిమవత్పర్వతమునకు యీతట్టు. గంగకు అవతల. గంగ కీవలి దేశములు. - అవతలి దేశపు జాతులు. in Telugu

ఆళ్లకోస in Telugu

ఆళ్లుట in Telugu

ఆవము. ఇటిక రాళ్ల సూళ. సున్నపు అవము in Telugu

ఆవరణ మేర్పరచబడ్డ in Telugu

ఆవరణ మేర్పరచుట in Telugu

ఆవరణము in Telugu

ఆవరణము. in Telugu

ఆవరణముగల in Telugu

ఆవరణముగల వూరు in Telugu

ఆవరణములేని in Telugu

ఆవరించుకొనుట in Telugu

ఆవరించుకొనుట. ఆ వూరిని ముట్టడి వేసుకొన్నారు. నడికట్టును కట్టుకొన్నాడు. కత్తిని నడుముకుకట్టుకొన్నాడు. కత్తిని నడుముకు కట్టుకొన్నాడు. in Telugu

ఆవరించుకొనుట. ఆ వూరును చుట్టుకొని వుండే కొండలు. సాధించుకొనుట. యిది నాకు అసాధ్యము in Telugu

ఆవరించుకొన్న in Telugu

ఆవర్తము in Telugu

ఆవర్తము. in Telugu

ఆవర్తము. దుఃఖ సాగరములో ముణిగిన. అప్పులలో ముణిగిన. in Telugu

ఆవర్తములుగల in Telugu

ఆవలించుట in Telugu

ఆవలింత. in Telugu

ఆవశ్యకత in Telugu

ఆవశ్యకత. in Telugu

ఆవశ్యకము in Telugu

ఆవశ్యకముగా in Telugu

ఆవశ్యకమైన in Telugu

ఆవశ్యకమైన. ఇది తిరుగని శాసనము. ఇది విధాయకమైనచట్టము. అజ్ఞార్ధకప్రయోగము. అత్యావశ్యకమైన .అత్యవశ్యకమైన విషయము. in Telugu

ఆవశ్యముగా in Telugu

ఆవశ్యమైన in Telugu

ఆవస్యకమైన. ఇదిలేక వల్ల కాదు. ఈ రూకలు చెల్లించక విధిలేదు. విద్యార్ధికి ఆ నిఘంటువు ఆవశ్యకము.అనగా అదిలేక గడువదు. in Telugu

ఆవామాన in Telugu

ఆవారా in Telugu

ఆవాలు. ఆవ చెట్టు. ఆవగింజంత. సర్షపబీజము . ఆవాలు . in Telugu

ఆవాహనము in Telugu

ఆవిరి in Telugu

ఆవిరిగా యెగిశిపోయిన. in Telugu

ఆవిరిలేచుట. పొగలులేస్తూ వుండే అన్నము. చలికాలములోగుంటలలో ఆవిర్లులేస్తవి. పట్టణములో నుంచి బంగాళాకు పొగ వాడ యెక్కిపోయినారు. in Telugu

ఆవిర్భావం in Telugu

ఆవిష్కరించు in Telugu

ఆవు దూడ in Telugu

ఆవు నుంచి పుట్టిన in Telugu

ఆవురుమనితినుట. in Telugu

ఆవులు in Telugu

ఆవేళకు in Telugu

ఆవేళకు. ఖజానా తత్కాలమునకు యిక్కడ వుంచినారు. in Telugu

ఆవేశము in Telugu

ఆవేశము పట్టినవాడు in Telugu

ఆవేశము లేని. కవులలో కొందరు అంశ పురుషులు కొందరు సామాన్యులు. in Telugu

ఆవేశము. in Telugu

ఆవేశముగల in Telugu

ఆవేశముగల. మోహావేశముగలవాడై. కృపావిష్ణుడై. దైవావేశముచేతచెప్పిన కావ్యము. అంశ పురుషుడు. దైవావేశముచేత చెప్పిన గ్రంథము in Telugu

ఆశ in Telugu

ఆశ చూపి యీడ్చుకొనుట in Telugu

ఆశ చూపి వంచించుట. రామున్ని వంచించుటకై సంతోషింపబడ్డజింక. వాన్ని వుపాయముగాయంట్లోకి పిలిచి చంపినారు. యీ పక్షిమాయచేస in Telugu

ఆశ చెడగొట్టుట in Telugu

ఆశ నాతురము in Telugu

ఆశ విడుచుట. యిఖను వాడు బ్రతుకుతాడనే ఆశ లేదు. in Telugu

ఆశ. in Telugu

ఆశకొలిపేటిది in Telugu

ఆశక్తముగా వుండే in Telugu

ఆశక్తమైన in Telugu

ఆశక్తి. వాడికిగుర్రాలు కొనడములో వొక పిచ్చి బులుపు. in Telugu

ఆశగల in Telugu

ఆశగల. ఆశగా చూచే చూపు. in Telugu

ఆశగా in Telugu

ఆశగా. ఆ కుక్క నన్ను ఆశగా చూచినది. in Telugu

ఆశనాతురముగల in Telugu

ఆశనాతురముగా in Telugu

ఆశపడి నోరుతెరుచుకునివుండేవాడు.యేకారి నోరుతెరుచుకొని వుండేవాడు. in Telugu

ఆశపడి. నాకు పిచ్చిపట్టి వాణ్ని నమ్మినాను. బహునికరముగా దాన్ని చూచినాడు. in Telugu

ఆశపడుట in Telugu

ఆశపడే in Telugu

ఆశపడేవాడు in Telugu

ఆశపడ్డ in Telugu

ఆశపాతకుడు in Telugu

ఆశపాతకుడైన. దురాశపడేవాడు in Telugu

ఆశపుట్టించుట in Telugu

ఆశపుట్టించే in Telugu

ఆశపెట్టి ప్రేరేపించుట. తన దగ్గర కూర్చుంటావా అని అడిగినది in Telugu

ఆశయము in Telugu

ఆశయము. in Telugu

ఆశలేని in Telugu

ఆశలేని కాలము. సాగనప్పుడు . in Telugu

ఆశవున్నప్పటికిన్ని అనుభవేచ్ఛలేని. అనుభవేచ్ఛలేనిఆశ. వాడికి దానిమీద అతి వ్యామోహము వున్నది గాని దాన్ని అనుభవించవలెననే బుద్ధి యెంత మాత్రము లేదు. in Telugu

ఆశాజనకం in Telugu

ఆశాభంగము in Telugu

ఆశాభంగము చేసి ప్రాణము విసికేటట్టు చేసుట. యిదో అదో అని వట్టి ఆశలు పెట్టినాడు. in Telugu

ఆశాభంగము చేసుట in Telugu

ఆశావాది in Telugu

ఆశించదగిన in Telugu

ఆశించని. in Telugu

ఆశించిన in Telugu

ఆశించుకొనివుండేవాడు in Telugu

ఆశించుట in Telugu

ఆశించుట.ఆ గుర్రముమీద నాకు యిచ్ఛగా వున్నది. మనసుకు యింపైన ఆహారము. - పక్షుల మీద పడి చచ్చేవాడు in Telugu

ఆశిపత్రి. in Telugu

ఆశీరర్థకమైన. in Telugu

ఆశీర్వచనం in Telugu

ఆశీర్వాదము. in Telugu

ఆశీర్వాదము. వరము in Telugu

ఆశుకవనము చెప్పుట in Telugu

ఆశువు in Telugu

ఆశ్చర్యం in Telugu

ఆశ్చర్యకరముగా. in Telugu

ఆశ్చర్యకరమైన in Telugu

ఆశ్చర్యకరమైన మాట in Telugu

ఆశ్చర్యకరమైన. in Telugu

ఆశ్చర్యపడ in Telugu

ఆశ్చర్యపడని in Telugu

ఆశ్చర్యపడి in Telugu

ఆశ్చర్యపడి. in Telugu

ఆశ్చర్యపడితిని. in Telugu

ఆశ్చర్యపడుట. in Telugu

ఆశ్చర్యపడ్డ in Telugu

ఆశ్చర్యపడ్డ రోమాంచము కలిగిన. in Telugu

ఆశ్చర్యపడ్డాడు. in Telugu

ఆశ్చర్యపరచుట in Telugu

ఆశ్చర్యపరచుట. in Telugu

ఆశ్చర్యము in Telugu

ఆశ్చర్యము చేత గాని జ్ఞానన నిద్ర చేత గాని సంభవించే వితాకు. పరవశుడై. in Telugu

ఆశ్చర్యము. in Telugu

ఆశ్చర్యముగా in Telugu

ఆశ్చర్యముగా చోద్యముగా. in Telugu

ఆశ్చర్యముగా. in Telugu

ఆశ్చర్యమైన in Telugu

ఆశ్రద్ధ in Telugu

ఆశ్రమము in Telugu

ఆశ్రమము. in Telugu

ఆశ్రమవాసిగా వుండే in Telugu

ఆశ్రయదాత in Telugu

ఆశ్రయము in Telugu

ఆశ్రయించిన. in Telugu

ఆశ్రయించుట in Telugu

ఆశ్రితుడు in Telugu

ఆశ్రితుడు. in Telugu

ఆశ్రితుడు. వాడున్ను వాడితో చేరిన వాండ్లున్ను. in Telugu

ఆశ్రితులు. ఆయనజనము in Telugu

ఆశ్వాసగర్భము in Telugu

ఆశ్వాసము in Telugu

ఆశ్వాసాంత మందువేశే పువ్వు. in Telugu

ఆష ్ము. in Telugu

ఆషన్ in Telugu

ఆషాఢమాస మనవచ్చును. in Telugu

ఆసక in Telugu

ఆసక్తి in Telugu

ఆసక్తుడు in Telugu

ఆసనం in Telugu

ఆసనపవిత్రము in Telugu

ఆసనము in Telugu

ఆసనము నందు చిమ్మన గొట్టముతో ప్రయోగించే మందు. ఆసనములో మందు ప్రయోగించే చిమ్మన గొట్టము. in Telugu

ఆసనమునందు చిమ్మిన గొట్టముతో కొట్టేమందు in Telugu

ఆసన్న in Telugu

ఆసరా in Telugu

ఆసిపత్తిరి in Telugu

ఆసీనుడైన. రాజు సింహాసనము మీద కూర్చున్నప్పుడు సింహాసనాసీనుడైనప్పుడు. పర్వతముమీద ఉండే ఇల్లు. అస్తిగతమైన రోగము. మహత్తైన వైరము in Telugu

ఆసే వాయిద్యమును వాయించేవాడు. in Telugu

ఆస్తగల. జాగ్రత్తగల. అతణ్ని సంతోషపెట్టడములో వాండ్లు శ్రద్ధులుగా వుండినారు. in Telugu

ఆస్తగా in Telugu

ఆస్తి in Telugu

ఆస్తి. తండ్రి ఆస్తిలో దొరికే భాగము. లక్ష్మి ఐశ్వర్యము in Telugu

ఆస్తి. బొక్కసము in Telugu

ఆస్తిక సంబంధియ్య in Telugu

ఆస్తికుడు in Telugu

ఆస్తిభారము in Telugu

ఆస్తిరి in Telugu

ఆస్థానకవి. in Telugu

ఆస్థి in Telugu

ఆస్పత్రి. in Telugu

ఆస్పత్రి. - దిక్కులేని స్త్రీలుప్రసవించడానకై కట్టి వుండే ధర్మ సత్రము. వెర్రి వాండ్ల ఆస్పత్రి. బీగము వేసిన సత్రము అనగా సెగ రోగములు గల ది in Telugu

ఆస్పదము in Telugu

ఆస్పదముగల. ఆ కుటుంబమునకు అతడు మూలపురుషుడు. యీ వ్యాజ్యమునకు వాడుకే ఆధారము. in Telugu

ఆహా in Telugu

ఆహా. అవునయ్యా in Telugu

ఆహార నియమము చేసినాడు. జాన్సన్ యీ శబ్దమును వొకటే అర్థము పెట్టినాడు. in Telugu

ఆహారనికై తిరుగుట in Telugu

ఆహారబలి. in Telugu

ఆహారము in Telugu

ఆహారము మీద ఆతురముగా in Telugu

ఆహారము మొదలైనవి అమ్మే అంగడి. భోషాణము. వక పెద్ద చెంబు. in Telugu

ఆహారము మొదలైనవి కడుపులో వుండడము. in Telugu

ఆహారము. in Telugu

ఆహారమునకైతిరిగేవాడు. in Telugu

ఆహారమును గురించిన. in Telugu

ఆహారమును పెట్టే వుగ్రాణము. in Telugu

ఆహారములు పెట్టే వుగ్రాణము. in Telugu

ఆహారములేక చచ్చే in Telugu

ఆహారయోగ్యమైన in Telugu

ఆహారయోగ్యమైన. కూరాకులు. కందమూలములు. in Telugu

ఆహారవిశేషము in Telugu

ఆహిక జ్వరము in Telugu

ఆహుతి in Telugu

ఆహ్లాదకరమైన. in Telugu

ఆహ్లాదకారి. in Telugu

ఆహ్లాదపడుట in Telugu

ఆహ్లాదపడ్డ in Telugu

ఆహ్లాదభరితులైన in Telugu

ఆహ్లాదము in Telugu

ఆహ్లాదము. in Telugu

ఆహ్లాదముగా చూచినాడు. అహంకరించిన. in Telugu

ఆహ్లాదించుట in Telugu

Source: KHANDBAHALE.COM - https://www.khandbahale.com/language/telugu © All rights reserved.