Gujarati translation of 'water'

'water' related Gujarati | ગુજરાતી words

અમ ુક પદાર્થન ું પાણીમાં દ્રાવણ અવારનવાર પાણીથી ભરાઇ જતું ઘાસવાળું મેદાન. અશ્રુ મોચન આંસુ ઢાળવાં તે આંસુ. લાળ ઇ. જળમા ર્ગ ઇ.નું પાણી – તેજ ઇ.નો ભાગ ઇંડાં બગડે નહિ તે માટે તે મૂકવાનું પ્રવાહી. ઉદક એક વિશિષ્ટ રમતમાં ઘોડાઓએ પાણી પરથી કૂદી જવાની જગ ્યા. એવા રંગથી ચીતરે લું ચિત્ર ઔષધિ ગુણવાળું ઝરાનું પાણી કટોકટીનો સમય કાગળની બનાવટમાં પાડેલાં બનાવનારનાં નિશાન કૂવા ઇ.માંથી કુ દરતી રીતે ઉપર ચડતા આવા પ ાણીની ઊંચાઇ કે ઘટના ખોરાકમાં કાચો વપરાતો પાણીમાં થતો એક તીખા પાંદડાં વાળો વેલો. ચોતરફ પાણી ભ રાયેલું. છોડ જલ ચક્ક્ી જલવિભાજક જલાભેદ્ ય (દલીલ અંગે) અકાટય જલાભેદ્ય જળ જે કાગ ળ પ્રકાશ સ ામે ધરતાં દેખા ય છે જેનાથી યંત્ર ચલાવવા માં આવે છે જેમાં પાણી પેસી ન શકે કે જેમાંથી નીકળી ન શકે એવુ ં જેમાં પાણી પેસે નહિ એવું જેમાં હોડી કે વહાણ જઇ શકે એવી નદી ટપકતા પાણીનો સતત અવાજ કાન પર પાડીને કરાતી પજવણી – અપાતો ત્ રાસ. ટોળાં ઇ.ને વિખેરવા માટે જોરદાર ફુવારો મારવાનું સ ાધન. તડબૂચ. તરતા શીખવા માટે શરીરે બંધાતા રબરનાં કડાં તેનું પાત્ર અથવા નીક તેનું ફૂલ દરિયા ને વાદળાંને મળતો જલસ્તંભ. દરિયાકાંઠે આ વેલું હવા ખાવાનું સ્થળ – ઊના પાણીન ો ઝરો દરિયો નદી નળોના પાણીને જોર આપવા માટે ઊંચે બાંધેલી ટાંકીવાળ ો બુરજ – સ ્તંભ. નહેર ની રસ પાણી પાણી ચક્ક્ી પાણી જ્યાં ભેગું થાય છે એવો છીછરો ખાડો. પાણી પાસે રહેતાં જળકૂકડી ઇ. પક્ષી(ઓ). પાણી ભરેલું રબરનું ગાદલું. પાણી વહેવડાવીને મળમાત્ર સાફ કરવાની સગવ ડવાળું પાણીકળો. પાણીથી તરબોળ થયેલી જમીનની ઉપરની સપાટ જમીન પાણીથી ભરાયેલું અને તેથી માંડ તરતું – ડૂબી જવાના જોખમવાળું પાણીધોધ – વજન અને ગતિમાંથી પેદા કરાતી યાંત્રિક શ ક્તિ – ઊર્ જા. પાણીના પ્રવાહથી ફરતું ચક્ર પાણીની ધાર છોડતી રમકડાની પિસ્તોલ. પાણીની સપાટી(ની ઊંચાઈ) પાણીનું (બનેલું) પાણીને ગુંદર નાખીને બનાવેલો રંગ પાણીનો જથ્થો પાણીનો ધોધ. પાણીનો પ્રવાહ પાણીપુરવઠા માટેનું તંત્ર – ટાંકી ઇ પાણીમાં ડૂબકી મારનારું એક પક્ષી. પાણીમાં થતા કમળની એક જાત પાણીમાં થતું ઘાસ પાણીમાં રહેતું ઉંદરના જેવું એક પ્રાણી. પાણીમાં રહેનારું ઉંદર જેવું એક પ્રાણી. પાણીવેરો પાતળી ગળપણ વિનાની બિસ્કિટ. પાયખાનું પેશાબ પ્રાણીઓની પાણી પીવાની જગ્યા ફીકું ફૂટબૉલ જેવા દડા વડે બે જૂથો વચ્ચે પાણીમાં રમાતી એક રમત ફૂલઝાડ ઇ. પર પાણી છાંટવાની ઝારી. બેસ્વા દ ભરતીની સ્થિતિ ભાડે હોડી ફેરવનાર ભારે ઊથલપાથલના આરંભનો સમ ય મૂત્રતંત્ર મૂત્રેન્ દ્રિય તંત્ ર મોટરબોટ વડે ખેંચાઇને પાણી પરથી પસાર થવા માટે વપર ાતી સ્કી ( લાંબી પટ્ટીઓ જ ડેલા જોડા) ની જોડીમાંનો એક મોતી મોળું – નબળું – ઓછું ભયાનક – બનાવવું. રહેંટ વધુ પડતું પાણીવાળું વહાણમાં માલ ભર્યો હોય ત્યારે પાણીની સપાટીએ તેની પર દોરેલી લીટી. વાતરલ શહેરનો નદી પાસેનો ભાગ. સરોવર સરોવર કે નદીનો કિનારો સ્થાન સ્વાદવાળું પાણી અને ખાંડની એક ઠારેલી મીઠાઇ. હવાડો હીરો

KHANDBAHALE.COM is a multilingual dictionary translation offered in Assamese অসমীয়া ,   Bengali বাংলা ,   Bodo बड़ो ,   Dogri डोगरी ,   English ,   Gujarati ગુજરાતી ,   Hindi हिन्दी ,   Konkani कोंकणी ,   Kannada ಕನ್ನಡ ,   Kashmiri कॉशुर ,   Maithili মৈথিলী ,   Malayalam മലയാളം ,   Manipuri মৈতৈলোন্ ,   Marathi मराठी ,   Nepali नेपाली ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ ,   Sanskrit संस्कृतम् ,   Santali ,   Sindhi سنڌي ,   Tamil தமிழ் ,   Telugu తెలుగు ,   Urdu اُردُو‎   with extensive vocabulary of 10+ million words, breaking the language barrier .. learn more